Голод 1932-1933 років на Україні:
очима істориків, мовою документів

1932


№ 1
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
*

3 січня 1932 р.

Надіслати міськкомам та райпарткомам і уповноваженим ЦК таку телеграму:

"Не зважаючи на рішення Політбюро ЦК [ВКП(б)] від 29 грудня про оголошення січня місяця бойовим ударним місяцем закінчення хлібозаготівель, виділення спеціально для стимулювання хлібозаготівель краму на 70 млн. крб., який вже на 60 % відвантажений й прибуває до районів, надсилку на допомогу районам значної кількості робітників на чолі з членами Політбюро,- становище з хлібозаготівлями на Україні залишається надзвичайно тривожним.

Подальше падіння заготівель першої п'ятиденки січня (2 млн. 800 тис. пудів проти 3 млн. 500 тис. пудів останньої п'ятиденки грудня) вказує, що районні організації, місцеві робітники не уявили собі, а часто не хотять зрозуміти всієї важливості й потреби закінчення заготівель саме в січні.

Таке становище хлібозаготівель вважаємо за ганьбу для Української парторганізації й вимагаємо від уповноважених ЦК, всіх парторганізацій і всіх членів партії негайного вжиття таких заходів, що забезпечили б Україні виконання цілком і безумовно рішення Жовтневого пленуму ЦК ВКП(б) про хліб".

ПА ІІП при ЦК Компартії України Ф. І. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 4-5.


* На засіданні Політбюро ЦК КП(б)У від 3 січня 1932 р. розглядалося питання про хлібозаготівлі у зв'язку з телеграмою Й. В. Сталіна і В. М. Молотова з цього питання.


№ 2
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ВИКОНАННЯ
ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ У ЗІНОВ'ЄВСЬКОМУ
ТА НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНАХ
*

3 січня 1932 р.

За те, що бюро Зінов'євського та Новомосковського райпарткомів не зуміли по-більшовицькому організувати й мобілізувати партійну та комсомольську організації, робітничі й колгоспні маси, особливо колгоспний, бідняцько-середняцький актив на справжню боротьбу за виконання повністю плану хлібозаготівель в установлені від них самих і ЦК терміни, по опортуністичному керували перебігом хлібозаготівель, займалися порожньою балаканиною про хлібозаготівлі, а на ділі створювали видимість боротьби за хліб, зняти з роботи секретаря Зінов'євського райпарткому Михеєнка, голову Зінов'євської міськради Беляева, секретаря Новомосковського райпарткому Кисельова, голову Новомосковської КК Моренкова, голову РВК Новомосковського району Лермана, заборонити цим товаришам на рік виконувати відповідальну роботу. Бюро райпарткомів цих організацій розпустити.

Запропонувати оргінстрові і відділові кадрів ЦК в триденний термін переглянути склад керівного активу працівників цих районів; щоб зміцнити його і замінити непрацездатних та тих, що не виправдали себе на роботі в справі хлібозаготівель.

Доручити т. Затонському по Новомосковському району і т. Майорову по Зінов'євському району не пізніше як 5 січня 1932 р. провести пленум парткомів цих районів і провести вибори нових керівних органів, а також подати потрібну допомогу в справі успішного закінчення в січні планів хлібозаготівель цими районами на основі постанов ЦК.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 5.


* До введення у лютому 1932 р. обласного адміністративного поділу на Україні з 1930 р. існувала двоступенева система управління (центр - район).


№ 3
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ В СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ

6 січня 1932 р.

1. За незадовільне керівництво хлібозаготівлями, недостатню мобілізацію мас і недостатній натиск на куркуля, бюро Старокостянтинівського РПК оголосити догану.

2. За опортуністичне ставлення до хлібозаготівель, за надсилку сільрадам розпоряджень про встановлення твердих завдань куркульським господарствам на основі відсоткового вилучення з валового збору, що призвело до залишення у куркулів значних запасів хліба, за неорганізацію належного натиску на куркуля лінією райвиконкому - голові райвиконкому т. Сарані оголосити догану та зняти з роботи.

3. За опортуністичне ставлення до хлібозаготівель, за відміну розпорядження про опечатання жорен, за потурання потайному перемолу - голові районної КК т. Вальцеріку оголосити догану та зняти з роботи.

4. Бувшому уповноваженому ЦК т. Довгому за невжиття заходів по організації хлібозаготівель, за те, що не реагував на опортуністичні дії райвиконкому, не забезпечив боротьби з потайним перемолом - оголосити сувору догану с попередженням.

Затвердити на члена колегії Наркомкомгоспу т. Носалевського.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 6.


№ 4
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

11 січня 1932 р.

1. Обязать нац. ЦК, крайкомы и обкомы по выполнении установленного для области (края, республики) годового плана хлебозаготовок продолжать заготовки сверх плана.

2. Разрешить Наркомснабу оставлять в распоряжении облкрайисполкомов для использования на местные нужды 40 % из количества хлеба, заготовленного сверх годового плана.

3. Весь хлеб, заготовленный сверх годового плана, за исключением 40%-го отчисления, зачислять в централизованные ресурсы.

Центральний партійний архів Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 368. Арк. 5. (Далі: ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС).


№5
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХІД ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В НОВОУКРАІНСЬКОМУ РАЙОНІ

14 січня 1932 р.

За те, що керівництво Новоукраїнського району, не дивлячись на попередження ЦК, своєю опортуністичною балаканиною про нереальність плану хлібозаготівель та опортуністичною практикою вносило розлад в роботу парторганізації, ігнорувало роботу щодо мобілізації колгоспних мас, зокрема колгоспного та бідняцько-середняцького активу, на боротьбу з куркулем за виконання плану хлібозаготівель, що привело до цілковитого припинення хлібозаготівель в районі на протязі останнього місяця та, зокрема, в січні - ударному місяці хлібозаготівель, ЦК ухвалює: зняти з роботи секретаря Новоукраїнського РПК т. Шерстюка, голову РВК - т. Гречка та голову КК - т. Потоцького, висловивши їм сувору догану з попередженням, та заборонити протягом року виконувати відповідальну роботу.

Бюро РПК та президії КК висловити догану.

Зобов'язати Новоукраїнську парторганізацію домогтися цілковитого виконання плану хлібозаготівель в терміни, що їх встановив ЦК.

Доручити оргінстру та відділу кадрів протягом 24-х годин направити відповідних робітників для зміцнення керівництва району.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 24.


№ 6
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

25 січня 1932 р.

а) Внести пленуму ЦК пропозицію: Об'явити лютий місяць ударним місяцем закінчення хлібозаготівель. В зв'язку з цим відкласти скликання Всеукраїнської партконференції на 10-12 березня*.

б) Попередити райони, що коли до 20 лютого товари, що їх призначено для стимулювання хлібозаготівель, не будуть реалізовані (відповідно з постановами ЦК про порядок заохочування хлібоздаванців) - ці товари буде вивезено з районів для продажу в міських центрах.

в) Надати керівникам груп районів право, в разі явної невідповідності асортименту товарів для стимулювання хлібозаготівель і встановлення, що той або інший товар було включено до так званого хлібного фонду неправильно, списувати його з цього фонду і реалізовувати звичайним порядком.

г) Доручити ЦК ЛКСМУ разом з т. Строгановим* негайно вжити ряд рішучих заходів щодо посилення участі комсомолу в практичній роботі по хлібозаготівлях.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 43.


* Йдеться про III Всеукраїнську конференцію КП(б)У, яка відбулася 6-9 липня 1932 р.

** В. А. Строганов - другий секретар ЦК КП(б)У.


№ 7
ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІАТУ ЦК КП(б)У
ПРО СТАН ТА ПЕРЕБІГ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ У ВОЛОДАРСЬКОМУ РАЙОНІ

29 січня 1932 р.

1. ЦК констатує, що внаслідок опортуністичного ставлення керівної верхівки до виконання плану хлібозаготівель та недостатньої мобілізації навколо цього партійної організації, колгоспних і бідняцько-середняцьких мас у Володарському районі, місячне завдання на 20 січня виконано замість 35 742 ц лише 1951 ц, або 5,6 % плану. Річний план виконано теж зовсім незадовільно: колгоспи - 87 %, одноосібні господарства - 51 % та куркульсько-заможня верхівка села - 53 %.

2. РПК по-опортуністичному поставився до виконання постанови ЦК ВКП(б) від 2 серпня про організаційно-господарське зміцнення колгоспів, не повів більшовицької боротьби за очищення колгоспів від куркульських і ворожих елементів, внаслідок чого по багатьох колгоспах панує безгосподарність, шкідництво, низька вартість трудодня, незадовільна трудова дисципліна, незадовільний стан тяглової сили та розбазарювання великої кількості хліба й залишення його невимолоченим у соломі.

Виходячи з цього, ЦК ухвалює:

1. За опортуністичне керівництво перебігом хлібозаготівель, за невміння по-більшовицькому мобілізувати партійні, комсомольські та колгоспно-бідняцько-середняцькі маси на справжню боротьбу за хліб, за припущену безгосподарність по багатьох колгоспах, за несвоєчасне викриття шкідництва по деяких колгоспах та за припущення засміченості багатьох колгоспів куркульським і ворожим елементом - бюро Володарського РПК розпустити.

2. Схвалити постанову об'єднаного пленуму РПК та Районної КК від 16 січня про зняття з роботи голови районної КК т. Думельського і заворга РПК т. Драга та вивід їх із складу керівних парторганів району за опортуністичне ставлення до хлібозаготівель.

Заборонити т. Думельському протягом 2-х років працювати на відповідальній партійній та радянській роботі.

3. Секретаря РПК т. Руцкова за розмагнічування парторганізації своїм невір'ям в реальність плану хлібозаготівель, за нездатність виконувати директиви партії про організаційне і господарське зміцнення колгоспів - з роботи секретаря РПК зняти, оголосити йому сувору догану з попередженням та заборонити протягом 2-х років виконувати відповідальну роботу.

4. Зобов'язати РПК і райпарторганізацію найближчими днями розгорнути на основі масової роботи з колгоспним та бідняцько-середняцьким активом справжню боротьбу за цілковите виконання плану хлібозаготівель, організаційно-господарське зміцнення колгоспів та рішуче очищення останніх від куркульських елементів.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 64-65.


№ 8
ПОСТАНОВА РНК СРСР І ЦК ВКП(б)
ПРО ЗБІР КОЛГОСПНИХ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ ПО СРСР
І ПРО ЗАХОДИ НАСІННЄВОЇ І ПРОДОВОЛЬЧОЇ
ДОПОМОГИ РАЙОНАМ, ЩО ПОТЕРПІЛИ ВІД ЗАСУХИ

16 лютого 1932 р.

1. В связи с приближением посевной кампании Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) указывают всем партийным и советским организациям на то, что центральной задачей их работы в деревне в ближайшие недели является создание семенных колхозных фондов в размерах, необходимых для полного выполнения посевного плана.

Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет ВКП (б) обязывают все партийные, советские и колхозные организации немедленно взяться за дело образования колхозных семенных фондов.

2. Утвердить установленный Наркомземом СССР план образования семенных колхозных фондов яровых зерновых культур:

УССР
Северный Кавказ
Нижняя Волга
Крымская АССР
ЗСФСР
Узбекская ССР
Киргизская АССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР
Дагестанская АССР
Казахская АССР
Западная область
Ивановская область
Татарская АССР
Средняя Волга
Ц. Ч. О.
ДВК
Северный край
Башкирия
Западная Сибирь
Нижегородский край
Московская область
Ленинградская область
БССР
Урал
Восточная Сибирь
9500 тыс. ц
3920
3820
203
440
500
460
30
180
36
3000
1486
797
1291
4360
3894
689
948
2500
5800
2480
1786
812
1200
5451
1772
  57355 тыс. ц

Установить в качестве крайних сроков окончания засыпки семян для Украины, Нижней Волги, Северного Кавказа, Крыма и Средней Азии 10 марта, а для остальных республик, районов и областей - 1 апреля.

3. Ввиду того, что восточные районы СССР подверглись в прошлом году засухе и вследствие этого ряд колхозов и совхозов этих районов не могут из своих собственных ресурсов обеспечить полностью весенний посев необходимым количеством семян и в ряде случаев имеются некоторые затруднения с продовольствием, предоставить колхозам и совхозам этих районов беспроцентную семенную и продовольственную ссуду с возвратом осенью 1932 г. натурой в размере 53 млн. 500 тыс. пудов, в том числе 39 млн. пудов колхозам и 14 млн. 500 тыс. пудов зерновым, семенным и животноводческим совхозам.

4. Распределить отпускаемую колхозам семенную и продовольственную ссуду по культурам нижеследующим образом:

Пшеницы
Овса
Ячменя
Ржи
Кукурузы
Подсолнуха
18,1 млн. пудов
8,25
0,4
6,5
3,0
2,8


(в т. ч. 6 млн. пудов на продовольствие)

Распределить отпускаемые колхозам в порядке семенной и продовольственной ссуды пшеницу, овес, ячмень и рожь по районам нижеследующим образом:

  Пшеницы Овса Ячменя Ржи
Нижняя Волга
Средняя Волга
Урал
Казахстан
Башкирия
Зап. Сибирь
Татария
1,5
3,9
4,2
3,45
0,85
3,9
0,3
0,5
1,9
2,3
0,5
0,75
1,4
0,9
-
-
0,4
-
-
-
-
0,3
1,5
1,7
1,5
-
1,5
-

6. Поручить Наркомзему СССР распределить отпущенную в семссуду колхозам кукурузу и подсолнух, а также отпущенные совхозам семена по районам.

7. Обязать Народный комиссариат земледелия отпуск государственной семенной ссуды производить лишь по мере образования колхозами семенных фондов из собственных ресурсов.

8. Обязать Госбанк профинансировать отпуск семенной и продовольственной помощи.

9. Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) обращает внимание всех партийных, советских и колхозных организаций на то, что сбор семян должен быть закончен повсеместно в возможно более краткий срок с тем, чтобы своевременной подготовкой к посевной кампании обеспечить раннее окончание сева и тем самым добиться более высокого урожая.

10. Наркомзему СССР установить оперативное наблюдение за ходом сбора семян и ежедекадно публиковать сводку о ходе образования семенных колхозных фондов по районам, областям и республикам.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП(б)
И. Сталин

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 16. Оп. 3. Спр. 872. Арк. 17.


№ 9
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б)
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
ПРО ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ КОЛГОСПНИХ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ
*

16 лютого 1932 р.

Из Москвы
Харьков ЦК КП(б)У

Всем секретарям крайкомов и обкомов для передачи всем райкомам ВКП(б).

Завтра публикуем постановление ЦК и Совнаркома о сборе семенных фондов и мерах семенной и продовольственной помощи районам, пострадавшим от засухи. Бросьте на сбор колхозных семенных фондов все силы. Повсеместно примените оправдавшуюся на опыте Средней и Нижней Волги практику общественного самообязательства общих собраний колхозников и бригад по сбору недостающего количества семян, взаимопомощи одних колхозов другим, проверки колхозами, окончившими сбор семян, колхозов еще не окончивших сбора, займа семян у колхозников в колхозные фонды. Обеспечьте выделение в каждом колхозе лиц, ответственных перед правлением и общим собранием колхозников за сохранность семенных фондов. Имейте в виду, что ЦК не примет никаких отговорок - семенные фонды должны быть собраны в составе культур, предусмотренных планом, безусловно полностью и притом не позднее установленных сроков. Сообщите в ЦК о принятых Вами мерах.

Секретарь ЦК ВКП(б) Сталин

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1104. Арк. 7.


* Телеграма надіслана у зв'язку з прийняттям постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 16 лютого 1932 р. "Про збір колгоспних насіннєвих фондів по СРСР і про заходи насіннєвої і продовольчої допомоги районам, що потерпіли від засухи". Див. док. № 8.


№ 10
ДИРЕКТИВНИЙ ЛИСТ ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ОБКОМАМ, МІСЬККОМАМ І РАЙКОМАМ ПАРТІЇ
ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ І ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДОПОМОГИ
НЕДОРІДНИМ РАЙОНАМ

17 лютого 1932 р.

Из ряда районов в ЦК поступили требования об отпуске семян для колхозов, сдавших, будто бы, все свои ресурсы по хлебозаготовкам, а также многочисленные требования от совхозов дать им семена и в довольно значительном количестве. ЦК сообщает для неуклонного руководства, что в связи с общим положением с хлебными ресурсами и необходимостью оказать семенную и даже продовольственную помощь недородным районам Западной Сибири, Урала и Волги, не может быть и речи о каком-либо отпуске семян для Украины, где положение с урожаем вполне благополучное и где есть все возможности мобилизовать семена на месте. У ЦК КП(б)У и СНК Украины также никаких собственных зерновых ресурсов нет. Поэтому ЦК и СНК предлагают немедленно прекратить какие бы то ни было разговоры о семенной помощи из центра и все внимание партийных организаций колхозов и совхозов направить на то, чтобы добыть семена на месте, на организацию взаимопомощи отдельным колхозам, у которых действительно не хватает семян.

Большевики всю намеченную к посеву землю должны засеять полностью и в срок, должны преодолеть все трудности. Это будет зависеть исключительно от степени большевистской мобилизации сил и средств на месте.

Особенного внимания требуют совхозы. Необходимо во все совхозы немедленно командировать твердых людей, которые обязаны внутри каждого совхоза мобилизовать все ресурсы для семян, не останавливаясь ни перед чем. Совхозы, где положение более благополучно, должны оказать семенную помощь тем совхозам, которые своими средствами справиться не могут. Все зерно яровых культур, пригодное к посеву, независимо от категорийности зерна, обратить на семена, пересмотреть контингент потребителей в совхозах, снять со снабжения лиц, не связанных с производством, сократить расходы на питание и корм скота, за счет чего образовать обменные фонды, провести обмолот всего хлеба, массовый обмолот соломы и перевеяние половы.

В отдельных случаях нужно организовать заем недостающих совхозу семян у колхозников с условием немедленного возврата этих семян осенью. Этот заем оформить соответствующими договорами.

Не только для отдельных колхозов, но и для совхозов семена должны быть мобилизованы внутри самих районов и областей.

Надо учесть, что сроки до посева короткие, поэтому немедленно должна быть развернута широкая практическая работа по проверке каждого совхоза и колхоза, по мобилизации в них семенных ресурсов. К 5 марта работа должна быть закончена.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

Председатель СНК УССР В. Чубарь

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 82.


№ 11
ІЗ ПОСТАНОВИ БЮРО КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО РОБОТУ ЩОДО ЗБИРАННЯ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ

18 лютого 1932 р.

Директиву ЦК КП(б)У та Раднаркому в справі насіннєвих фондів* прийняти до неухильного керівництва та виконання.

Доручити секретаріату протягом одної доби скласти на основі директиви ЦК КП(б)У і Раднаркому відповідну телеграфну директиву всім райпарткомам області в справі негайного розгортання більшовицької роботи по збиранню насіннєвих фондів, щоб повністю забезпечити весняну засівкампанію, відзначивши про негайне припинення будь-яких розмов про насіннєву допомогу з центру і скеруванням всієї уваги парторганізації на збирання насіннєвих фондів на місці, на мобілізацію всіх внутрішніх ресурсів та вказавши РПК, що вся ця робота по збиранню насіннєвих фондів повинна провадитися поруч з хлібозаготівлею, ні в якому разі не відбиваючись на зменшенні темпів такої.

Доручити Агітмасвідділу відповідно проінструктувати товаришів, що працюють на районах в справі хлібозаготівлі, що поруч з хлібозаготівлею належить розгорнути більшовицьку роботу по забезпеченню весняної засівкампанії насіннєвими фондами.

Партархів Київського обкому Компартії України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1.


* Див. док. № 10.


№ 12
ЛИСТ ГОЛОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦВК
Г. І. ПЕТРОВСЬКОГО ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ В РЯДІ РАЙОНІВ
ВІННИЦЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ
ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ І ЗАХОДИ ЩОДО IX ПОДОЛАННЯ

Не раніше 23 лютого 1932 р.

Политбюро ЦК КП(б)У
тов. Косиору

Ввиду того, что уже сейчас продовольственное положение начинает тяжело складываться для ряда районов Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей, и не только для села, но и для некоторых рабочих городов, я считаю необходимым:

1. Написать обстоятельную записку ЦК ВКП (б) на основе обмена мнений на посевкомиссии от 23 февраля в присутствии секретарей обкомов и тех материалов, какие по этому вопросу у нас имеются, о фактах острого недостатка продовольствия для населения и кормов для скота.

2. Просить ЦК ВКП (б) издать постановление о прекращении хлебозаготовок на Украине и объявлении свободной торговли, согласно закону.

3. Поручить тт. Петровскому, Войцеховскому* и Горлинскому** собрать коммунистов общественных организаций: профорганизаций, "Друг детей", Красного креста для принятия ряда мер по оказанию помощи детям в районах, находящихся в тяжелом продовольственном положении.

4. Заготовительным организациям, республиканским и кооперативным организациям обсудить вопрос возможности в некоторых районах децентрализованных заготовок на помощь тяжелым в продовольственном отношении районам.

Г. Петровский

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1107а. Арк. 1.


* Ю. О. Войцехівський - секретар ВУЦВК.

** К. Горлинський - заступник секретаря ВУЦВК.


№ 13
ПОСТАНОВА ХЕРСОНСЬКОГО МІСЬККОМУ КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

1 березня 1932 р.

а) Відмітити, що майже всі сільради за останню десятиденку лютого припинили зовсім хлібозаготівлі.

б) Констатувати, що це спричинилось у зв'язку з повною демобілізацією сільпарторганізації та уповноважених МПК і міськради.

в) Констатувати, як ганебне явище, що контрактанти виконали річне завдання лише на 68 %, а плановики на 76 %.

г) Вважати за потрібне надалі поруч з підготовкою до весняної засівної кампанії посилити роботу щодо виконання плану хлібозаготівель.

д) Запропонувати уповноваженим МПК і секретарям сільпартосередків поруч з дальшим розгорненням масової роботи серед колгоспників і контрактантів вжити найрішучіших заходів адміністративно-фінансового натиску до злісних нездавців хліба.

є) Доручити фракції РКС перевірити по колгоспах виконання директиви партії про заготівлю лишків хліба у колгоспників.

ж) Запропонувати фракції міськради дати директиву про відкриття в районі всіх млинів.

з) Доручити прокуратурі й нарсуду прискорити розгляд справ по хлібозаготівлях, розглядаючи їх по селах у показовому порядку.

і) Заслухати на бюро доповіді уповноважених по хлібозаготівлі таких сел: Білозерки, Ц. Дар, П. Покровського, Музиківки й Станіславу.

Партархів Херсонського обкому Компартії України. Ф. 185. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2.


№ 14
ДИРЕКТИВНИЙ ЛИСТ ЦК КП(б)У ОБКОМАМ ПАРТІЇ,
МОЛДАВСЬКОМУ ОБЛАСТКОМУ, МІСЬККОМАМ
ТА РАЙКОМАМ ДОНБАСУ ПРО ХІД ЗБИРАННЯ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ
*

6 березня 1932 р.

Первое. Ввиду медленного темпа сбора семенных фондов и наличия в ряде районов среди колхозников слухов и опасений, что будто бы собранные семена пойдут на хлебозаготовки - ЦК предлагает опубликовать в местной печати от имени областных районных органов такое постановление: "Ввиду необходимости сосредоточения всего внимания на посевкампании и сборе семян прекратить хлебозаготовки и отозвать всех уполномоченных по хлебозаготовкам". Наше решение, чтобы этих уполномоченных перебросить в другие села по мобилизации семян, остается [в] силе.

Второе. Немедленно опубликуйте постановление, воспрещающее перемол яровой пшеницы и необходимости всю яровую пшеницу обратить на посев. Имеющиеся [в] отдельных колхозах излишки яровой пшеницы обменять на озимую.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 112, 128.


* Для посилення темпів збирання насіннєвих фондів до степових районів і районів Донбасу рішенням Політбюро ЦК КП(б)У від 6 березня 1932 р. були командировані члени і кандидати в члени Політбюро: В. П. Затонський (голова ЦКК КП(б)У - нарком РСІ УСРР), П. П. Любченко (секретар ЦК КП(б)У), Г. І. Петровський (голова ВУЦВК), М. О. Скрипник (народний комісар освіти), В. А. Строганов (другий секретар ЦК КП(б)У) з групами робітників.


№ 15
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ВІННИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ПІДГОТОВКУ
ДО ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ ТА ЗБИРАННЯ НАСІННЄВОГО ФОНДУ

7 березня 1932 р.

ЦК КП(б)У т. Косиору

Сбор посевного материала проходил и проходит медленно, по-моему, по следующим причинам:

1. Поздняя затяжка хлебозаготовок.

2. В ряде районов в колхозах был взят посевной материал в счет хлебозаготовок (Плисковский, Тульчинский и др. районы).

3. Перекручивания, имевшие место в ряде районов во время хлебозаготовок, заключавшиеся в изъятии всего находившегося зерна также и у выполнивших план контрактации.

4. Необеспеченность во многих колхозах посевным материалом объясняется тем, что многие колхозы раздали значительную часть зерна в качестве авансов и на трудодни, не обеспечив себя необходимым количеством зерна для хлебозаготовок, а потому вынуждены были впоследствии оставленный посевной материал сдавать в счет хлебозаготовок, внадежде собрать необходимое количество для посева у колхозников, что во многих случаях не дало положительных результатов.

5. Сбор в индивидуальном секторе идет медленно, главным образом потому, что абсолютное большинство районов области по индивидуальному сектору плана хлебозаготовок не выполнили, а требование районов о сдаче посевного материала в обобществленные амбары без проведения разъяснительной работы создавало опасность, что это зерно пойдет в счет невыполненного плана хлебозаготовок.

6. К этому надо добавить искривление, имевшее место в ряде районов по отношению к индивидуальникам и организации красных токов. Хлеб для обмолота свозился в одно место, обмолоченный хлеб свозился в общие амбары, часть шла на выполнение плана хлебозаготовок, а другая часть распределялась поровну независимо от материального участия отдельных хозяйств.

7. Установка на то, чтобы индивидуальники сеяли массивами.

Так было раньше, а кое-где и в настоящее время начали это же делать (Томашполь).

Делается это не на добровольных началах, а на основании постановления простого, иногда случайного большинства присутствовавших на собраниях.

Такое постановление является обязательным для всех.

Землю всю разбивают на массивы по культурам, а в массивах земля обезличивается.

Также и снимают урожай, не каждый со своей площади, а по нарядам производственного товарищества.

Урожай после выполнения плана хлебозаготовок распределяется по трудодням.

В Томашпольском районе в ряде сел индивидуальные хозяйства не получили ни одного кило от собранного урожая, а в с. Александровна такой массив засевали "виконавці", они же собирали урожай по 1,5 ц с гектара.

В с. Самгород в таком массиве высеяли 200 пудов гороха, а собрали 70 пудов, а соя так и осталась вполне не убранной.

К сожалению, это имело место не только в Томашполе.

Несмотря на такие плачевные результаты, на текущую кампанию опять дана такая же установка добиться во всех селах обработки земли массивами и почти во всех селах добились таких постановлений, зато посевматериал совершенно не поступает.

Есть разговоры: раз землю забрали у мас и значит землю у них отобрали, а отсюда они сеять не будут.

В одном из сел этого же Томашпольского района додумались и до того, что отобрали у индивидуальных хозяйств лошади, постановили лишить их права собственности на лошадей.

Это же отрицательно действует и на ход коллективизации - коллективизировано всего 48,5 % (Томашпольский район).

8. После переключения с хлебозаготовок на сбор посевного материала наступила некоторая реакция, местный актив устроил себе передышку, массовый отзыв из районов работников, бывших на хлебозаготовке, недооценка трудностей в сборе посевного материала со стороны районного актива.

9. Самый главный дефект в работе по подготовке к посевной кампании и особенно сбору посевного материала - полное отсутствие массовой разъяснительной работы как среди колхозников, так и индивидуального сектора, соцсоревнование и ударничество, за самым редким исключением, не развертываются.

10. Расчеты в колхозах за 1931 хозяйственный год на 1 марта далеко не закончены.

Из 3793 колхозов области произвели расчет 2204 колхоза или 58,1 %, есть районы, где еще к расчетам совершенно не приступали (таких 8 районов).

Расчеты МТС с колхозами также еще не везде закончены.

В ряде случаев эти расчеты запутаны (задолженность Титусивской МТС - Казатин - 58 тыс. руб., Монастырище - 90 тыс. руб. и т. п.).

11. Необходимо также отметить, что уход за лошадьми в целом ряде районов поставлен совершенно неудовлетвори тельно, почему погибла значительная часть лошадей в области.

Количество погибших лошадей никому неизвестно.

П

о части районов имеем следующие сведения (за время с декабря месяца): Казатин - 1000 лошадей, Плиски - 820, Погребище - 1103, Оратов - 800, Монастырище - 600, Умань- 1250, Ободовка - 1000, Полонное - 2 тыс. лошадей переработала на своей колбасной фабрике (колбасу отправляли в Киев).

Основная причина падежа это обезличка ухода за лошадьми и полная безответственность, как районных руководящих работников, так и сельсоветов и правлений колхозов.

Прокуратурой проведено ряд процессов, и несколько процессов предполагается провести в ближайшие дни.

12. Вопросы коллективизации до последнего времени не находились в поле внимания как районных организаций, так и областных.

Рост коллективизации в области с 20 января по 1 марта выразился в 1,5 % по количеству хозяйств и 2,9 % по площади, с 60,5 % до 62 % по хозяйствам и 61,1 % по площади.

Только в 10 районах увеличение коллективизации за этот период составляет от 5 до 17 %.

В то же время по данным облЗУ в ряде районов имеет место значительное уменьшение процента коллективизации, в отдельных районах доходящее до 20 % (Бабанки 7,5 %, Грицев -21,1 %,Плисков -9,7 %, Славута - 9,7 %, Погребище - 4,4 %, Полонное - 4,3 %, Тульчин - 5,4 %, Томашполь - 3 %).

Анализа причин уменьшения процента коллективизации не имеется.

Запрошены районные партийные комитеты и даны указания о необходимости уделения внимания вопросам коллективизации.

За последнее время увеличиваются антисоветские настроения среди отдельных групп колхозников и индивидуальников.

Кулачество и антисоветский элемент развивают контрреволюционную деятельность среди колхозников и бедняцко-середняцких прослоек, использовывая имевшие место искривления и во многих случаях еще не выправленные, что отрицательно отражается на подготовке к посевной кампании.

Это имеет тем больший успех в тех селах и колхозах, где имеются продовольственные затруднения.

Среди колхозников имеет место ряд случаев групповых требований выдачи хлеба и при неудовлетворении массовый отказ от выходов на работу.

В колхозе с. Кисляки Гайсинского района положение настолько осложнилось, что для ухода за лошадьми нанят единоличник, так как и конюхи на работу не являются; аналогичные явления имеют место в Проскуровском и других районах. Также были случаи (Казатин, Плиски и др.) разбора собранного картофеля и попытки разбора посевного материала, не организованное отходничество, также в ряде мест ведется агитация против контрактации посевов.

О политическом настроении в районах и об отрицательных явлениях, имеющих место, имеется подробный материал ГПУ и в спецсводке "О ходе подготовки к весенней посевной кампании на 15 марта 1932 г.".

Задание по сбору посевного материала в колхозном секторе, установленное Укрколхозцентром и Наркомземом ничем не обосновано, как, например, установлено по всем культурам задание по колхозному сектору 1 млн. 464 тыс. ц при 62 % коллективизации.

По данным же облЗУ необходимо для обоих секторов 1 млн. 533 тыс. ц.

Это задание Наркомзема объясняется тем, что Колхоз-центр предполагал на основании представленных в свое время материалов районами коллективизировать 85-90 % площади в Винницкой области, что является политически совершенно неверным.

Кроме этого Наркомземом в своих планах сбора посевного материала по области дано задание в среднем по 1,4 ц по всем культурам.

Учитывая наличие в области большой площади посева кукурузы, выражающееся в 223 тыс. га с нормой высева в 0,29 % ц на гектар, что и дает значительное уменьшение потребности общего фонда посевного материала по области.

Отсюда имеет место значительное расхождение процента обеспечения собранного посевного материала в колхозном секторе, так, например, исходя из фактического процента коллективизации нами собрано посевного материала на 10 марта - 81,5 % по установленной норме Наркомзема 70,5 %.

Мы имеем все основания полагать, что посевной материал в колхозном секторе будет нами собран полностью, за исключением гороха, которого, как правило, колхозы не имеют, так как в прошлом году его почти ничего не собрали, а что было собрано - отдано в счет хлебозаготовок.

Также мы не сможем собрать установленное для нас количество яровой пшеницы для переброски в другие области, так как посева яровой пшеницы в Винницкой области почти нигде не производили в прошлом году и не запланировано Наркомземом к посеву в текущем году.

Ко всему ранее изложенному считаю необходимым добавить и наши специфические трудности.

1) Медленное комплектование советского аппарата, и особенно земельных органов, так, например, облЗУ начал комплектоваться с 21 февраля, облтрактор - 25 февраля, а зав. облколхозсоюза приехал в Винницу 16 марта, причем наиболее плохо укомплектованы как ответственными партработниками, так и специалистами эти же организации.

К тому же отсутствие в них каких бы то ни было материалов, характеризующих проведенную подготовительную работу к посевной кампании украинскими организациями.

Также совершенно неудовлетворительная связь с районами.

2) Районный актив в значительной части районов настолько слаб, что не обеспечивает необходимого руководства, тем более, что у нас в значительной части районов проводится еще и в больших размерах специальное строительство, расположение в районах крупных воинских частей, что требует более высокого политического уровня руководства, чего мы, к сожалению, не имеем, а значительная часть районов, не говоря уже о качестве, неукомплектована целым рядом как партийными, так и советскими районными работниками.

3) Перед областью стоит задача немедленного максимального укрепления районов. Мы же в этом отношении сделали пока мало и из районов взяли в несколько раз больше работников для укомплектования как партийных, так и советских областных организаций, чем послали в районы. Мы вынуждены это делать потому, что за счет Винницкой организации (где вся партийная организация вместе с кандидатами составляет 2100 человек, по качеству своему ничем не отличающаяся от любого сельского района) укомплектовать областные советские организации, а также и укреплять районы совершенно невозможно. Из ознакомления с другими районами (бывшими окружными центрами) выявили, что в 1931 г. большая часть бывшего окружного актива была взята на укрепление других районов, учебу и проч.

Наркоматы и др. украинские организации в вопросе укомплектования своих областных организаций сделали слишком мало, некоторые совсем ничего не сделали.

Отсюда вполне естественно, что комплектование областного партийного и советского аппарата в Винницкой области не может идти нормально как в количественном, так и в качественном отношении из-за отсутствия необходимых партийных работников, так же и специалистов. Дальнейшее же снятие работников с района, вместо их укрепления, считаю недопустимым, тем более учитывая создавшуюся сложную обстановку в настоящее время в нашей области.

Поэтому я очень прошу дать распоряжение орготделу и отделу кадров о немедленном направлении в Винницу несколько десятков работников на партийную, советскую и хозяйственную работу, как для областных отделов, так и для укрепления районов области.

Неполучением в самые ближайшие дни значительного количества работников мы будем поставлены в чрезвычайно тяжелые условия.

С комприветом Алексеев

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1096. Арк. 10-17.


№ 16
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б) НА ТЕЛЕГРАМУ
СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ
*

16 березня 1932 р.

Послать ЦК КП(б)У следующую телеграмму:

а) Принять предложение ЦК КП(б)У по всем трем пунк там, изложенным в телеграмме т. Косиора от 15 марта с. г.

б) Считать нецелесообразным издание постановления центральных органов СССР о государственной доле в будущем урожае, так как такое объявление, говорящее о том, что от 1/3-1/4 урожая будет отдано государству, уже сделано раньше.

Предложить ЦК КП(б)У и центральным органам Украины издать на месте соответствующее постановление.

в) Политбюро считает, что положение с семенами на Украине во много раз хуже того, чем это следует из телеграммы т. Косиора, поэтому Политбюро предлагает ЦК КП(б) У принять все зависящие от него меры к тому, чтобы была предотвращена угроза срыва сева на Украине.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 876. Арк. 1.


* Телеграма С. В. Косіора відсутня.


№ 17
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗБИРАННЯ
КОЛГОСПНИХ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ
ВЗАЄМОДОПОМОГИ
*

17 березня 1932 р.

1. Прекращение хлебозаготовок, наличие в каждой области районов, имеющих излишки хлеба, создают все возможности для обеспечения мобилизации полностью семенных фондов, в том числе и покрытия дефицита по отдельным районам.

Все, без исключения, области, в первую очередь Днепропетровская, Одесская и АМССР, как вступающие в сев раньше всех, имеют возможность и обязаны сосредоточить все силы на мобилизации полностью необходимого им посевного материала для обеспечения всей площади. Для этого необходимо, чтобы на создание посевных фондов были мобилизованы вся парторганизация и колхозные массы, была правильно организована социалистическая взаимопомощь как внутри районов, так и межрайонная. Между тем, работа по мобилизации посевфондов у колхозников развертывается явно неудовлетворительно, ведущая роль членов партии, бригадиров, активистов в деле засыпки посевматериала ничтожна. Районы, получившие задание по организации социалистической взаимопомощи другим районам, в своем большинстве отнеслись к этому формально, ограничились дачей заданий селам, действительной же работы по мобилизации не развернули.

Исходя из необходимости покрыть недостаток семян в отдельных районах внутриобластными ресурсами, обязать обкомы немедленно установить районы, оказывающие соцвзаимопомощь, дать этим районам твердые задания и командировать во все эти районы уполномоченных обкомов.

В целях придания делу взаимопомощи больше общественного и конкретно-практического характера произвести прикрепление нуждающихся в помощи районов и колхозов к районам, оказывающим им помощь. Районы, получающие помощь, должны немедленно направить представителей колхозов из проверенных активистов во главе с ответственными работниками в районы, организующие помощь, для установления непосредственной связи с колхозами, из которых рассчитывают получить помощь, проведения в этих колхозах необходимой работы и оформления договорами получаемой помощи.

Секретари и председатели районов, оказывающих помощь, а также уполномоченные обкомов непосредственно руководят работой представителей нуждающихся в помощи колхозов и несут за выполнение плана по собиранию фонда взаимопомощи такую же ответственность, как и за мобилизацию семенных фондов для своего района.

В связи с краткостью срока, оставшегося до начала сева, считать целесообразным оказание помощи из наличных фондов тех колхозов, где фонды превышают на 20 марта 90 % потребности колхоза с тем, что нужды колхоза покрываются немедленно мобилизуемый зерном. Выделение для соцпомощи зерна из наличных фондов не должно превышать 10 % этих фондов. Эта помощь оформляется постановлением общего собрания колхоза.

2. В связи с указаниями метеорологических станций на дружную весну в конце марта и учитывая достаточное наличие влаги установить следующие нормы высева:

  пшеница ячмень овес
По Одесской, Днепропетровской областям и районам Донбасса 1,1 1,1 1
По Киевской области 1,2 1,2 1,1
По Харьковской области 1,15 1,16 1,1
По Винницкой области - 1,2 1,15

В целях обеспечения посева в кратчайший срок разрешить при недостаточной обеспеченности тягловой силой посев под букер.

2. Областкомы сообщают районам только за несколько дней до начала сева.

Одновременно ЦК обязывает организовать в колхозах действительный контроль, начиная от амбара и кончая полем, за фактическим высевом всего предназначенного для посева зерна, беспощадно борясь с фактами расхищения семенного материала. Предупредить все правления колхозов, бригадиров, колхозников об их ответственности за доброкачественное проведение сева. Широко освещать этот вопрос в районной прессе, стенных газетах во все время посевной кампании. Поручить Укрколхозцентру издать по этому вопросу специальное постановление.

3. В связи с запозданием весны обязать районные парткомы, мобилизуя в ближайшие дни полностью потребные фонды ранних яровых, одновременно, в целях страховки, максимально мобилизовать семена поздних культур (кукуруза, подсолнух, просо, гречиха, соя, кормовые культуры и травы).

4. Несмотря на ряд указаний ЦК, в большинстве районов действительной проверки всех наличных фондов в колхозах до сих пор не организовано. Годный для посева и обменных операций материал, при отсутствии посевных фондов, числится как продовольственный или фуражный. Проверку необходимо закончить в ближайшие дни не только по бухгалтерским книгам, а и в натуре с участием уполномоченных района.

5. За последнее время значительно усилилась активность кулацких элементов, опирающихся в своей подрывной работе против колхозов, против организаций сева, в первую очередь, на колхозных прогульщиков, на активных расхитителей колхозного хлеба.

Необходимо решительно усилить борьбу с кулаком, мобилизовать на эту борьбу массу колхозников, в первую очередь актив; широко развернуть разоблачительную работу кулацких агентов, беспощадно разоблачать активных расхитителей колхозного зерна, очистить колхозы от пролезших кулацких элементов.

6. ЦК обязывает обкомы немедленно командировать в решающие районы области весь основной руководящий партийный и советский актив.

Особое постановление

Обязать Винницкий обком организовать соцпомощь Одесской области яровыми культурами (ячмень, овес, просо) в размере 3 тыс. тонн.

Поручить Укрколхозцентру на протяжении суток послать в Винницкую область группу ответственных товарищей во главе с членом правления для организации вместе с обкомом работы на месте.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 135-137.


* Відповідно до рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 17 березня 1932 р. постанова була надіслана всім облпарткомам і райпарткомам України.


№ 18
ПОСТАНОВА ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ВЕСНЯНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ
*

18 березня 1932 р.

Щоб максимально використати всі сили та засоби для успішного проведення посівної кампанії, яка цього року, за умов весни, повинна бути проведена у виключно короткі терміни, ЦК КП(б)У і Раднарком УСРР постановляють:

1. Незалежно від рівня виконання окремими колгоспами та районами плану хлібозаготівель, вважати заготівлі по колгоспному сектору за закінчені.

Запропонувати всім сільським, районним та обласним організаціям зосередити свою увагу на виконанні планових завдань щодо посівної кампанії.

2. Запропонувати райвиконкомам, міськрадам, МТС та Колгоспцентру в районах, де насіннєві фонди не забезпечено наявним громадським колгоспним зерном, провести мобілізацію посівматеріалу, що не вистачає колгоспам, із хлібних ресурсів, що були розподілені і знаходяться в особистому розпорядженні колгоспників, в спосіб позики, яка має бути обов'язково повернута натурою з нового врожаю.

3. Цю постанову негайно оголосити в центральній, обласній та районній пресі та довести до відома всіх колгоспів.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор
Голова РНК УСРР В. Чубар

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 113, 129.


* Постанова надіслана обласним бюро КП(б)У, облоргкомітетом обкому АМСРР, РНК АМСРР, МІЖ та РПК, міськрадам та райвиконкомам.


№ 19
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ ЗІНОВ'ЄВСЬКУ

18 березня 1932 р.

Выдать из Украинских фондов снабжения Зиновьевску 1000 пудов хлеба для оказания продовольственной помощи колхозам, оказавшимся в тяжелом положении, из расчета не более 20 фунтов на едока в месяц.

Предложить обкому командировать специальных товарищей для организации этой помощи, не придавая широкой огласке.

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. І. Оп. 16. Спр. 8. Арк. 204.


№ 20
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ АМСРР

18 березня 1932 р.

Санкционировать выдачу 1000 т кукурузы для продовольственной помощи АМССР.

Предложить обкому сообщить ЦК: для каких районов и для какой формы помощи нужны 3 тыс. тонн.

ПА IІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 8. Арк. 203.


№ 21
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ТРАКТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

21 березня 1932 р.

Отгрузить Украинской степи до 10 апреля с. г. сверх плана 12 500 НР* за счет плана поименованных ниже областей, путем перенесения на май месяц отгрузки для МТС этих областей:

Северный край
Ленинградская область
Западная область
Московская область
Ивановская область
Нижегородский край
Татарская АССР
ЦЧО
Западная Сибирь
БССР
300 сил
800 сил
1100 сил
1100 сил
600 сил
900 сил
1000 сил
5000 сил
500 сил
1200 сил
  12500 сил

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 877. Арк. 11.


* НР-кінських сил (англ.).


№ 22
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ОБКОМАМ ПАРТІЇ
З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО УСУНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ПЕРЕВОЗУ
КРЕМИМИ ОСОБАМИ НЕЗНАЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ХЛІБА

22 березня 1932 р.

Сообщается постановление ЦК 22 марта: Ввиду имеющихся ЦК сведений о введении ряде мест ограничений в перевозе отдельными лицами небольшого количества хлеба, семян, установлении заградительных отрядов и проч., предложить облбюро немедленно устранить эти ограничения, безусловно сняв всякого рода заградительные отряды.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1080. Арк. 11.


№ 23
ЛИСТ ГОЛОВИ ЦКК КП(б)У - НАРКОМА РСІ - УСРР В. П. ЗАТОНСЬКОГО
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРУ
ПРО ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НА МАРІУПОЛЬЩИНІ ТА ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ

24 березня 1932 р.

С. В.*

Вчера приехал в Мариуполь. В восточную половину района проехать совершенно нельзя из-за ледохода на р. Кольмиус. А между тем на Кривой и Безымянной косах (первая 45, вторая 25 верст от Мариуполя) лежит яровой пшеницы 2209 т (!), в том числе 657 т чистосортной. На море лед еще, а по суше нет проезда - все балки залиты водой. На посевной материал указанных приморских ссыпных пунктов вероятно где-нибудь рассчитывают, но вернее всего, что его использовать не удастся. Самое большее, если кое-что колхозы бывшего Буденновского района на месте выменяют, но пока по данным мариупольцев у них обменных ресурсов тоже нет (равно как и семян).

Из присоединенных к Мариуполю районов только Мангушский обеспечен полностью и даже немного поможет соседям. В Буденновском и Сартанском положение дрянное.

Сам я мог побывать в колхозах бывшего Сартанского района (Македоновской МТС). Мариупольцы говорят, что в других селах (Сартана, Чердалки) еще хуже, но что я видел в Македоновке, сравнимо лишь с Новой Прагой.

Кстати, Македоновская МТС - это нечто исключительное по бесхозяйственности. На днях директора исключили из партии и присудили к году принудительных работ, но и новое руководство совершенно беспомощно.

Зам. директора заявил, что их колхозы обеспечены на 50 %, на деле же нет и 5 %. Никто ничего не знает. Даже инвентаризации имущества самой станции (сельскохозяйственные машины) нет. Старший механик (оказалось - кулак) сбежал до суда. Вчера обнаружен сарай, набитый плугами, культиваторами и т. п. (часть еще в ящиках - нераспаковано) - лежало с начала прошлого года.

Также обнаружены (Мангушской бригадой) завалявшиеся дефицитнейшие части к Джон дирам (сейчас разбираются, сколько и чего там завалялось). Станция имеет 7 лошадей, но они двигаться уже не могут.

В колхозах такое же положение. На свиной ферме в самой Македоновке в этом году погибло уже 180 свиней (135 осталось). Правда, что полагающейся им макухи (за сданный подсолнух) они не получили и свиней кормят сухой половой.

Во всем Сартанском районе в колхозах официально зерна не выдавали. Только муку, а с января печеный хлеб, т. е. фактически перевели на паек. Коровы все обобществлены. Огороды тоже перестали заводить около хат.

Требуют у колхоза хлеба, картошки, моркови, молока и все, что полагается. Часов до 9 утра деревня спит (так говорили тт. Неживой и Петровский), я был в селе около 10 часов - уже народ не спал, но хозяйственной инициативы никто не проявлял. Формально расписаны бригады, но семян нет, никто и не пытается собирать. "Если государство даст, то мы засеем". Жалуются на плохой урожай прошлого года. План заготовок у них выполнен. (Сдали около 5 ц с га), в том числе и по пшенице.

У мариупольцев настроение тяжелое. Вчера мне тт. Яцевский и Неживой показывали набросок аварийного плана: пшеницы вместо 16 500 га - 3200 га, ячмень вместо 11 900- 6750, овес вместо 2600-1100; зато просо вместо 100 га - 1500, чистых паров сверх плана - 5 тыс. га и т. д. Я у них забрал все эти аварийные наметки, предложил заняться выкачкой зерна из более благополучного Мангушского района, нажать и на отстающих, но ясно, что выполнение плана по культурам - дело безнадежное. Надо чтобы хотя Красный Луч и Краматорка (кажется, эти районы намечены) помогли Мариуполю.

Сейчас еду верхом в Володарку - иных способов передвижения нет и туда никто не заезжал, а они должны дать около 8 тыс. ц для других районов Днепропетровской области. Неживой, к сожалению, связан работой по бронецеху. Всех остальных мобилизовали и бросили в МТС и колхозы, но бывшие районы (особенно Сартана) так нашкодили, что сейчас выправить немного уж удастся.

В. Затонский

Опыт Сартаны еще раз подчеркивает, к чему приводит административная опека и пайковое довольствие колхозников и как важно сейчас использовать всяческие хозяйственные стимулы в колхозах.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1080. Арк. 7-10 зв.


* Станіслав Вікентійович Косіор.


№ 24
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО НАСЛІДКИ
РОБОТИ КОЛГОСПІВ У 1931 р. ТА ПРО ДАЛЬШІ
ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПІВ

28 березня 1932 р.

Заслушав доклад Наркомзема и Колхозцентра о результатах 1931 хозяйственного года в колхозах, ЦК КП(б)У констатирует целый ряд перегибов и ошибок, допущенных на местах в отношении руководства колхозами, а также ряд извращений политики партии в процессе хлебозаготовительной работы в отношении колхозов.

Огромный рост колхозов на протяжении 1931 г. (по Украине около 70 % всех хозяйств, а в степных районах 85-90 %) во весь рост поставил перед партийными организациями Украины задачу организационно-хазяйственного укрепления колхозов. Ряд районов и многие тысячи колхозов показали действительную способность по-большевистски бороться за укрепление колхозов, за создание крепкого колхозного актива, что и обеспечило своевременное выполнение ими плана хлебозаготовок, ударное проведение осеннего сева, выполнение программы зяби, правильное распределение результатов хозяйствования, подготовку к весеннему севу.

Многие же районы не справились с этой задачей, не сумели создать крепкого колхозного актива, не сумели сорганизовать должного отпора пролезшим в колхозы кулацким элементам, не смогли развернуть успешной борьбы с мелкособственническими настроениями. В ряде районов в связи с хлебозаготовками были допущены перегибы в отношении наиболее добросовестных колхозов, когда последние фактически должны были перекрывать результаты бесхозяйственности плохо организованных колхозов. Районы, не зная действительного положения дела в колхозах, во многих случаях преувеличивали задания по хлебозаготовкам одним и, наоборот, сильно преуменьшали другим, а вслед за тем, чтобы поправить дело, свести концы с концами, производили по несколько раз добавки к плану и, притом, часто наиболее добросовестным колхозам, совершенно этим подрывая у колхозников всякую уверенность в правильности планирования.

Такой бюрократический подход приводил к тому, что часто хорошо работавшим колхозам, при высокой урожайности и добросовестно поставленной отчетности, фонд потребления оставлялся меньший, чем колхозам с плохо поставленным хозяйством. Такие же перегибы допускались тогда и внутри колхозов, когда колхозники, имевшие большое количество трудодней, получали на потребление незначительное количество фондов, в то время, как плохо работавшие получали часто большее количество натуральных фондов. Такая же недопустимая уравниловка в ряде случаев проводилась и в отношении снабжения колхозников товарами. Все это коренным образом противоречило линии партии на организационно-хозяйственное укрепление колхозов, на стимулирование хорошего колхозного хозяйства, поднятие его продуктивности.

Недопустимыми являются факты голого администрирования со стороны районных, а также и сельских организаций и игнорирование ими принципа хозрасчета в колхозах. Частая смена правлений, производившаяся по всякому поводу, не способствовала организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Со стороны районных организаций, МТС, банка допускалось распоряжение денежными средствами и фондами колхозов без ведома и согласия самих колхозов.

Наряду с этим во многих случаях имело место также плохое хозяйничание правлений колхозов. Небрежное, бесхозяйственное отношение к общественному добру, отсутствие заботы о повышении продуктивности своего хозяйства, плохая обработка земли, недоброкачественный, небрежный посев, отсутствие заботы об обработке технических культур, плохой уход за скотом и особенно за лошадьми,- вот основные болезни плохих колхозов. При сборе урожая такое отношение к хозяйству привело в плохих колхозах к большим потерям хлеба, свеклы, подсолнуха, повлекло за собой массовые утайки, растаскивание хлеба во время молотьбы и после нее. В таких колхозах не было и речи о правильном распределении результатов хозяйствования и, в первую очередь, натуральных фондов по трудодням. В таких колхозах царствовала полная уравниловка и даже больше: кто много работал, тот часто меньше других получал.

Чрезвычайно распространено также самовольное распоряжение со стороны правлений средствами колхоза. Без постановлений общих собраний, из средств, подлежащих распределению по трудодням, производились большие капитальные затраты на новое строительство, не считаясь с хозяйственными и финансовыми возможностями колхоза. Все это приводило к тому, что доходность колхозника на трудодень недопустимо снижалась. Это не могло не дискредитировать в глазах широких колхозных масс системы хозяйствования в таком колхозе, вызывало недовольство, подрывало стимул к работе.

Проведение в жизнь решений ЦК ВКП(б) требует решительного исправления допущенных искривлений и ошибок и поворота работы всех партийных организаций на рельсы действительного хозяйственного укрепления колхозов. Директивы ЦК ВКП(б) от 4 февраля* требуют решительной борьбы с "левацкими" заскоками, выражающимися в игнорировании артельной формы, как необходимого этапа, который должно пройти колхозное крестьянство по пути к высшим формам коллективизации. Эта директива ЦК ВКП(б) требует от всех серьезно считаться с неизжитыми еще мелкособственническими настроениями колхозников и не забывать, что эти настроения могут быть изжиты только в процессе длительной, упорной работы над укреплением колхозов, над перевоспитанием колхозной массы. Нельзя также забывать, что классовая борьба вокруг колхозов еще не кончилась, что и внутри колхозов имеется значительное количество элементов, которые не прочь разрушить колхозы, которые тянут назад, срывают дело хозяйственного укрепления колхозов. При этих условиях всякий перегиб, всякий "левацкий" заскок и администрирование, как равно и правооппортунистическое благодушие, а также бесхозяйственность в колхозе, немедленно используются классовым врагом для оживления мелкособственнических настроений, для того, чтобы, пользуясь ими, провести свою кулацкую линию на подрыв, на разрушение колхоза.

Колхозы Украины накопили огромный положительный опыт работы. Тысячи прекрасных образцов постановки хозяйства колхозов, достижение высокой производительности труда, улучшение материального положения колхозников - показывают пример для всех остальных колхозов Украины. Большинство колхозов Чубаровского и Синельниковского районов в Днепропетровской области, Раздельнянского и Березовского - Одесской, Лозовского и Волчанского - Харьковской, а также колхозы многих других райнов, вместе с МТС этих райнов, сумели прочно организовать хорошую обработку земли, тщательную и своевременную уборку урожая. Эти колхозы сумели показать пример другим также и в отношении сдачи государству своих товарных излишков, притом в значительно больших, против других колхозов, размерах, а наряду с этим полностью обеспечили и свои собственные нужды. Многие колхозы добились образцовой постановки свиных ферм, хорошей организации молочного хозяйства с большим выходом товарной продукции.

В этом отношении особенно большая положительная работа проделана МТС. Многие МТС добились исключительных успехов в деле поднятия хозяйства обслуживаемых ими колхозов как по производительности труда, так и по повышению материального положения колхозников. Однако эти прекрасные образцы колхозного хозяйствования очень медленно усваиваются другой частью колхозов. Местные партийные, советские и колхозные организации, МТС- должны все сделать для того, чтобы отсталые колхозы как можно быстрее учились хозяйствовать у хороших колхозов, заимствовали бы у них лучшие методы хозяйствования.

Исходя из вышеизложенного, ЦК КП(б)У предлагает всем партийным организациям:

1. Развернуть широкую политическую кампанию вокруг задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов, вокруг борьбы за поднятие урожайности, разъясняя колхозным массам политику партии в деле социалистического переустройства сельского хозяйства, перевода его на новую техническую базу. Главнейшей практической задачей должно быть проведение в жизнь директивы ЦК ВКП (б) об организации постоянных производственных бригад и осуществление принципа оплаты участников этих бригад в зависимости от качества и результатов их работы.

2. Во всей работе по проведению посевной кампании, в борьбе за поднятие урожайности, в подготовке хлебозаготовительной кампании исходить из того, что чем лучше ведет свое хозяйство колхоз, чем большей урожайности он добился, тем больший натуральный фонд потребления должен быть обеспечен этому колхозу. Чем лучше, добросовестнее работал колхозник, чем больше у него трудодней, тем больший натуральный фонд должна получить его семья на потребление и на образование некоторых запасов, как для личного потребления, так и для развития домашнего животноводства, птицеводства и т. п. Из этого исходят договора МТС о сдаче государству всех товарных излишков, из этого исходят контрактационные договора, устанавливающие сдачу колхозами государству от 1/4 до 1/3 продукции при среднем урожае.

3. До начала весеннего сева закончить полностью распределение доходов 1931 г., учтя в доходность трудодня также и все ранее выданные, не только денежные, но и натуральные авансы. Вся стоимость капитальных вложений в хозяйство колхоза на протяжении 1931 г. должна быть учтена отдельно и санкционирована общим собранием колхозников.

В дальнейшем никакие капитальные затраты сверх фондов, установленных при распределении доходов 1931 г., без специального постановления общего собрания колхозников недолжны производиться.

4. При расчетах с колхозами категорически запретить каким бы то ни было учреждением (МТС, банку, советским и колхозным органам, заготовительным организациям) производить удержания из причитающихся колхозу средств сверх того, что установлено договором. Совершенно запретить самовольное распоряжение причитающимися по различным контрактационным договорам колхозам натуральными фондами (товары, жом, масло и т. п.) без предварительного разрешения колхоза. Установить, что пользование колхозными лошадьми различного рода учреждениями и лицами может производиться лишь за плату, на основе хозрасчета.

Обязать все заготовительные организации (Заготзерно, Сахтресты, Вукоовощь, Укрплодоовощь, Вукоопмясоптах, Укрмясо, Вукоопмолоко, Укрмолокопродукт, Укртехкультур и др.) немедленно ликвидировать всю свою задолженность колхозам.

5. Запретить, как правило, роспуск правлений колхозов в качестве репрессий за какие бы то ни было недочеты колхоза. Роспуск может быть произведен районными руководящими организациями только в виде исключения и только через общее собрание колхозников.

6. Повести решительную борьбу с бесхозяйственностью в колхозах. Строгая оценка произведенной каждой бригадой, каждым колхозником работы, не только по количеству, но и по качеству и конечным ее результатам, должна быть проведена в колхозах со всей последовательностью. Необходимо добиться строгой экономии средств и материальной ответственности со стороны каждой бригады и каждого колхозника за упущения в работе, принесшие хозяйственный ущерб колхозу.

Внедряя оплату труда и распределение доходов в строгой зависимости от количества и качества произведенной каждым работы, повести борьбу с прогульщиками, с рваческими элементами, подрывающими благосостояние колхоза.

7. В ряде районов имеются случаи фактически принудительного обобществления коров, свиней и даже домашней птицы колхозников. Это находится в резком противоречии с директивами партии. Необходимо не только повести борьбу с попытками зажима индивидуальной части хозяйства колхозников, прежде всего в области животноводства, но наоборот, всячески поощрять и содействовать развитию животноводства в домашнем хозяйстве колхозника. Как с недопустимым, вреднейшим "левацким" извращением линии партии необходимо решительно бороться с попытками перевода в прямом и скрытом виде колхозников на общественный паек.

8. Вновь подчеркнуть, что центральной задачей в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов является создание крепкого колхозного актива. На все руководящие посты в колхозе - от бригадира до членов правления и председателя колхоза - должны выдвигаться активисты, способные не только вести хозяйство колхоза, но и политически проверенные люди, которые не поддадутся кулацкому влиянию, мелкособственническим настроениям и поведут колхоз по правильному социалистическому пути.

9. Задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов требуют от партийных организаций решительной перестройки своей работы. Важнейшим условием правильного руководства колхозами является изучение всех мелочей производственной жизни колхозов и быта колхозников. Каждая районная партийная организация, руководящий состав районных партийных и советских органов должен хорошо знать колхозы своего района, без чего немыслимо настоящее партийное руководство ими.

Для серьезного ознакомления с жизнью и хозяйством колхозов на месте и для оказания им помощи в применении опыта лучших колхозов ЦК вменяет в обязанность областным и районным партийным и советским организациям производить постоянную посылку руководящих работников на более длительное время (не менее 10-15 дней), в определенные колхозы.

Решительное и последовательное проведение в жизнь директивы ЦК ВКП(б) об организационно-хозяйственном укреплении колхозов, быстрое осуществление настоящего постановления является основным условием успешного проведения весеннего сева, успешной борьбы за высокий урожай.

Центральный Комитет выражает твердую уверенность в том, что партийные, комсомольские и советские организации, мобилизовав все свои силы, силы колхозного актива и всей колхозной массы, широко развернув самодеятельность колхозников, соцсоревнование и ударничество, поведя за собой единоличников - бедняков и середняков - с честью справятся с задачами весенней посевной кампании и обеспечат, тем самым, успешное осуществление величайших задач социалистического строительства четвертого года пятилетки.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 155-160.


* Йдеться про постанову ЦК ВКП(б) про чергові заходи по організаційно-господарському зміцненню колгоспів від 4 лютого 1932 р.


№ 25
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У МІСЬККОМАМ І РАЙКОМАМ ПАРТІЇ
ПРО ЗБИРАННЯ НАСІННЯ НА МІСЦЯХ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ КОЛГОСПНОЇ
ВЗАЄМОДОПОМОГИ
*

29 березня 1932 р.

Всем горпарткомам, райпарткомам

Последняя пятидневка говорит [о] резком ослаблении сбора семян в колхозах. Ряде районов сбор семян фактически прекратился. Зато отовсюду поступают телеграммы с просьбой выдачи семенной ссуды. ЦК требует от областей, районов немедленно положить конец подобным настроениям и все силы сосредоточить на сборе семян на месте, на организации колхозной взаимопомощи. Несмотря на тяжелое положение семенами, имеются еще огромные возможности мобилизации семян. Эти возможности не использовываются благодаря оппортунистическим настроениям районных руководителей и актива. Особенно недопустимым ЦК считает поведение районов, получающих семенную помощь, где совершенно прекращена работа сбору семян, а все внимание сосредоточено получении семян со стороны.

Секретарь ЦК КП(б)У Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. I Оп. 101 Спр. 1096. Арк. 20.


* Телеграма надіслана відповідно до рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 29 березня 1932 р., на якому розглядались питання посівної кампанії.


№ 26
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ОДЕСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У М. М. МАЙОРОВА
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРУ ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ
У НОВОМИРГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ТА НАДАННЯ
ДОПОМОГИ РЯДУ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

3 квітня 1932 р.

Тов. Косиору

По моему поручению было произведено предварительное ознакомление с состоянием Новомиргородского района. Информация Беляева, ездившего в район для этой цели, говорит о том, что район находится в положении, аналогичном Зиновьевскому. Приблизительно в половине сел района (всего сельсоветов в районе 26) едят павших лошадей, имеются опухшие от недоедания. В таком состоянии находится от 30 до 50 семейств в каждом сельсовете. Следует особо отметить контрреволюционную работу кулачества в молдавском с. Мартоноща, выражавшуюся в том, что трупы умерших по несколько дней оставались незакопанными (таких фактов зарегистрировано 2). Местные власти и парторганизации относились к этому совершенно равнодушно, не принимая никаких мер к ликвидации этой работы кулачества. Предложено снять председателя сельсовета и секретаря ячейки. Секретарь райпарткома снят и вопрос о дальнейшем его пребывании в партии передан в контрольную комиссию. Характерно, что план хлебозаготовок по этому селу выполнен всего на 44 %.

Такое же положение констатировано и в ряде сел (около 10) Хмелевского района и в трех селах Новоархангельского района.

Кроме причин объективного порядка (неважный урожай, некоторое переобложение плана хлебозаготовок), необходимо отметить поведение партийных и советских организаций, которые преступно проходили мимо подобного рода фактов, совершенно не принимая никаких мер к их ликвидации и не информируя об этом облбюро.

Облснабу предложено срочно выяснить количество остро-нуждающихся семейств в этих районах и оказать немедленно продовольственную помощь.

Но продовольственные ресурсы области чрезвычайно ограничены и я прошу для оказания помощи этим районам отпуска хлеба в размере 2 тыс. пудов в месяц*.

Майоров

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1 Оп. 16. Спр. 8. Арк. 238.


* Рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 7 квітня 1932 р. Одеській області було виділено 1000 пудів хліба. Див. док. № 27.


№ 27
ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО
ЦК КП(б)У

7 квітня 1932 р.

Слушали: Просьба т. Майорова о продовольственной помощи ряду районов*

Постановили: Отпустить в распоряжение Одесской области для оказания продовольственной помощи колхозникам, находящимся в наиболее тяжелом положении, 1000 пудов хлеба.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 8. Арк. 236.


* Див. док. № 26.


№ 28
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) I РНК СРСР ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
І РАДНАРКОМУ УСРР ПРО ХІД МАСЛОЗАГОТІВЕЛЬ
ТА ЕКСПОРТ МАСЛА

9 квітня 1932 р.

ЦК и Совнарком считают ход маслозаготовок вашей республики крайне неудовлетворительным. ЦК и Совнарком указывают на особо важное значение, которое имеет выполнение плана маслозаготовок для обеспечения экспорта и рабочего снабжения и обязывают крайком и крайисполком добиться немедленного решительного перелома в ходе заготовок и обеспечить безусловное выполнение плана. Укрепите областное и в особенности районные звенья Союзмасло-прома и состав директоров маслозаводов. Не допускайте мобилизации работников маслодельной промышленности на другие кампании. Поставьте в основных маслодельных районах выполнение плана маслозаготовок и экспорта масла как важнейшую хозяйственную задачу партийной организации и советских органов. Принятых мерах информируйте пятидневный срок ЦК и Совнарком.

Секретарь ЦК ВКП(б) Сталин

Председатель СНК СССР Молотов

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2085. Арк. 47.


№ 29
ЗАПИСКА ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР В. Я. ЧУБАРЯ
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 3 ЦК КП(б)У В ОДЕСУ
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРУ
ПРО ОДЕРЖАННЯ З МОСКВИ ДОЗВОЛУ НА ВИДАЧУ НАСІННЄВОЇ ПОЗИКИ
І ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ КОЛГОСПНИКАМ

19 квітня 1932 р.

Одесса, облотдел ГПУ Перцову

Немедленно вручить Косиору. Любченко Москве говорил Черновым Яковлевым о возможности выдачи ссуду необмененного еще овса. Оба обещали поддержку при возбуждении нами ходатайства. Сегодня с Василенко разбирал данные Киевщины. Прорыв значительно больше, чем учитывал Наркомзем. Очевидно придется помогать. Нашли возможность разрешить только 1500 тонн. Угроза остаться необмененными только по Киевщине примерно 3 тыс. тонн. Сегодня получили Москвы разрешение семенной ссуды 6 тыс. т проса и б тыс. т гречихи, кроме того для продовольственной помощи колхозникам 3 тыс. т проса.

Чубарь

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1096. Арк. 23.


№ 30
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБ

23 квітня 1932 р.

1. Категорично заборонити областям і районам, під страхом найсуворішої відповідальності, використовування для будь-яких місцевих потреб мірчука, що є зараз єдине джерело для централізованого постачання.

Доручити тт. Реденсу і Полякову дати директиву з цього приводу лінією ДПУ та прокуратури.

2. Зобов'язати області з початку травня приступити до децентралізованих заготівель.

3. Зобов'язати НКпостачання, уповноважених Заготзерна і Союзмуки вжити заходів до термінового завозу й поновлення в Донбасі не менш двотижневого запасу борошна.

4. Вважати за потрібне вжити в зв'язку з Першим травня ряд заходів як з постачання, так і зарплати.

Розробку цих заходів доручити комісії в складі тт. Зайцева*, Реденса**, Терехова***, Сапова****, Певзнера*****.

Скликання за т. Зайцевим.

5. Надіслати ЦК ВКП(б) т. Сталіну таку телеграму: "План постачання Донбасу, металургії, воєнних будов проводиться лише за рахунок розброніювання непфонду, бо ніяких інших ресурсів у нас нема. Розброніювання провадиться з великим затягуванням і маленькими порціями. Це утворює серйозні перебої в постачанні Донбасу і інших промислових центрів. 25 тис. т, що їх днями розбронійовано, задовольняють нас тільки на декілька днів. Потрібно заздалегідь забезпечити безперебійне постачання робітників до Першого травня й на перші 4-5 днів травня. Просимо ваших вказівок комітету резервів про негайне розброніювання ще 25 тис. т жита, пшениці".

6. Командирувати т. Чубаря до Москви з питання про хлібні ресурси України на II квартал.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 8-9.


* Ф. І. Зайцев - секретар ЦК КП(б)У.

** С. Ф. Реденс - повноважний представник ДПУ УСРР.

*** Р. Я. Терехов - секретар ЦК КП(б)У, секретар Харківського міському партії.

**** І. А. Сапов- народний комісар постачання.

***** О. М. Певзнер - управляючий Всеукраїнською конторою Держбанку.


№ 31
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) Й. В. СТАЛІНУ
ПРО ЕКОНОМІЧНЕ І ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ
СТЕПОВИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ ТА ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ

26 квітня 1932 р.

Тов. СТАЛИН!

То, что я и ездившие со мною товарищи наблюдали в Южной части степных районов, а также сведения из других областей дают возможность судить о ходе и перспективах сева по Украине.

Если сравнить с прошлым годом, то сев пока что идет лучше прошлогоднего, однако причина тут не в хорошей работе, а в лучших метеорологических условиях. То, что мы наблюдали в Степи, говорит о том, что даже при нынешних тяжелых условиях с тяглом можно было бы работать значительно лучше.

В Степи имеется 10-15 особенно тяжелых районов, где, как теперь выясняется, были допущены серьезные ошибки в определении плана заготовок, и серьезные искривления, и ни с чем несообразный нажим при проведении заготовок. У нас вскрылось еще 3-4 района, очень похожих на Драбовский и АМССР. Пришлось виновных посадить и судить так, чтобы об этом знало все население.

У нас есть отдельные случаи и даже отдельные села голодающие, однако это только результат местного головотяпства, перегибов, особенно в отношении колхозов. Всякие разговоры о "голоде" на Украине нужно категорически отбросить. Та серьезная помощь, которая Украине была оказана, дает нам возможность все такие очаги ликвидировать. В степных районах острые настроения в общем уже ликвидированы (Зиновьевский, Новопражский, Каховский и др. районы). Правда, мне приходилось еще встречать отдельные случаи (колхозы, села), но и это будет безусловно ликвидировано. Почти вся Степь взялась сейчас за севбу.

Последние 3-4 дня развитие массового сева задержали беспрерывные дожди почти по всей Украине. Для Степи, Харьковской области, Донбасса и АМССР вопрос о семенах, как для ранних, так и для поздних, урегулирован удовлетворительно. Все семена уже на месте. Однако, по заявлениям Одесской и Днепропетровской областей получается, что тысяч 200-250 га ранних яровых все же недосеют, придется заменить поздними. Но говорить сейчас сколько-нибудь твердо о таком недосеве еще нельзя, ибо в Степи есть случаи, когда засевают ранних яровых значительно больше, чем числилось в наличии семян, а это значит, что не все семена были учтены.

Основной вопрос сейчас повсюду - это тягловая сила. В тех районах, где я был, около 1/4 числа лошадей пало. Остальные, как правило, находятся в очень тяжелом состоянии - кожа да кости. Основная причина и тут, конечно, не отсутствие кормов, а то обстоятельство, что крестьянин - и колхозник, и единоличник - ухаживать за лошадью и кормить ее на последние средства, как он делал это раньше, не хочет. Основное, что толкает его к этому - это повинности. Не случайно, что хуже всего обстоит дело там, где особенно много метали лошадей всю осень и зиму по перевозке хлеба, свеклы и т. п. Во многих местах до сир пор за эти перевозки еще не расплатились. Вся эта повинность, как правило, проводилась в порядке принудительной мобилизации. Лучше дело обстоит в лесных районах, где все-таки и платили, и давали фураж.

Сейчас участие лошадей в посеве в Степи очень незначительное, особенно там, где есть МТС, где имеются трактора. По всей Степи можно наблюдать картину, когда в поле работают, большей частью, только трактора - и пашут, и сеют, и боронуют. Там, где работают и лошади, производительность их раза в 2-3 ниже всякой нормы. Запряжка в 4-5 лошадей обрабатывает от 2 до 0,5 га в день. В общем нужно признать, что участие лошадей в полевых работах, даже учитывая их состояние, явно недостаточное. На местах слишком большой перегиб на трактор. Но и трактора работают с неудовлетворительной производительностью. Большей частью трактор ХТЗ или СТЗ обрабатывает 5-6 га и редко 8-10. В этом, прежде всего, выражается неудовлетворительность работы районных организаций, МТС и совхозов.

Словом, сейчас решает вопрос посевной кампании производительность трактора и степень участия в посеве лошади. Характерно, что в колхозах, не обслуживаемых МТС, лошади даже при неудовлетворительной кормежке, как правило, вырабатывают значительно больше и участвуют в посеве в большем количестве, чем там, где есть трактора. Крестьянин сейчас уверовал в то, что мы действительно дадим трактора и машины, и слишком поспешно бросает лошадь.

С кормежкой в колхозах в Степи дело обстоит большей частью - не особенно хорошо. Но многие колхозы все-таки живут не плохо. Наиболее туго везде с хлебом. Отсутствие хлеба, голод являются темой, в отношении которой кулак и его агентура развивают бешеную кампанию, пускаясь на всевозможные провокации. Озимые по всей Степи прямо блестящие, даже в приличном состоянии поздние посевы. В этом отношении весна оказалась для нас чрезвычайно благоприятной, ибо не только не приходится в Степи ничего пересевать, но и обычную гибель от вымерзания, вымачивания мы имеем значительно ниже нормального. Некоторое исключение составляет Харьковская область, где, по предварительным сведениям, имеется некоторая гибель озимых, но размеры этой гибели точно не выяснены. Во всяком случае ни о каком серьезном пересеве и здесь говорить не приходится. Южная часть Степи должна была кончить сев ранних яровых к 25 апреля, но, очевидно, дожди задержат.

В последние дни у нас несколько неожиданно расширился прорыв по Киевской области и районам бывших Белоцерковского и Уманского округов. По рассказам побывавших там товарищей, в этих районах подавленное, а местами очень острое настроение. На днях в Плисковском районе было открытое контрреволюционное выступление открыто петлюровского характера, которое удалось быстро ликвидировать. Из этих районов сейчас больше всего ждут сообщения о том, что нечего есть, что сеять не будут. Особенно тревожные данные о плохом состоянии и падеже лошадей. Из полученной семенной ссуды мы полностью снабдили эти районы семенами, дали колхозам проса и кукурузы на кормежку, подбросили немного кормов для лошадей, помогаем тракторами. Командировали туда из области группу работников. Наша помощь в значительной степени может сорваться, если нам не дадут отгрузить до половины мая причитающийся нам остаток - около 500 тракторов - для Правобережья и погранполосы, ибо до сих пор мы приложили все усилия к тому, чтобы отгрузить в первую очередь трактора Степи и степным районам Харьковской и Киевской областей.

Два дня тому назад послали в Киевскую область для ознакомления с положением в наиболее тяжелых районах, а также с положением в Винницкой области, в частности в пограничных районах, секретаря ЦК КП(б)У т. Любченко. Очевидно, этим двум областям (Киевской, Винницкой) немного позже придется оказать дополнительную помощь просом. С этой просьбой мы вынуждены будем опять обратиться в ЦК.

С. Косиор

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2029. Арк. 67-71.


№ 32
ДОВІДКА ВІДДІЛУ АГІТАЦІЇ ТА МАСОВИХ КАМПАНІЯ ЦК КП(б)У
ТА ЗВЕДЕННЯ З ЛИСТІВ, НАДІСЛАНИХ ДО ЦК ВКП(б) І ЦК КП(б)У,
З ПИТАНЬ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ТА ГОЛОДУ НА УКРАЇНІ

28 квітня 1932 р.

Секретарю ЦК КП(б)У
тов. Косіору

З 1 січня до 22 квітня безпосередньо до ЦК КП(б)У а також надіслані від Секретаріату т. Сталіну разом 115 листів в справі перекручування по хлібозаготівлі, примусового усуспільнення худоби тощо.

Найбільша частина листів припадає на квітень місяць - 64.

Частину цих листів агітмасовий відділ ЦК КП(б)У направив для перевірки до обкомів і райкомів, а по окремим відряджено товаришів для перевірки на місці.

Характерні моменти з листів, що надійшли в квітні місяці, наводимо у зведенні, що Вам його при цьому надсилаю*.

Зав. агітмасовим відділом Сірко

Додаток.

Зведення з листів,
що надіслані до ЦК ВКП(б) -
т. Сталіну й ЦК КП(б)У
**

"Шановний т. Сталін, чи є закон Радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо уже з 1 січня 1932 р. в своєму колгоспі ні фунта хліба. Тепер не тільки Горби, а взяти треба Глобинський і Семенівський райони, де поголовний голод серед народу. Ми, колгоспники, і вирішили спитати - що буде далі?

Постає питання. Як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми приречені на голодну смерть, бо ще до врожаю 4 місяці, питаємо, за що ми бились на фронтах: за те, щоб сидіти голодними, щоб бачити, як вмирають діти в корчах з голоду".

(Лист т. Сталіну - з Глобинського району на Кременчуччині, с. Горби, від колгоспників - без підпису)

"Наши рабочие колхозники не имеют ни куска хлеба и даже есть такие, что не имея ничего с голода пухнут. Лошади в колхозах дохнут, а люди делят и едят, что и приводит к массовому заболеванию, санитария отсутствует. Спрашивается, почему в Воронеже, Анновке, Москве, Кубани, Тифлисе, Крыму - есть хлеб дешевый, сколько угодно и какой угодно, а на Украине - нет.

В настоящее время невозможно проводить на деревне действительную политику Ленинской партии большевиков. Целый ряд районов засыпались с финансовой частью (мобилизация внутренних ресурсов, оплата взносов займа, а также реализация, налоги и т. д.). Политическое настроение крестьян - невозможное, а это угрожает крепости, сплоченности тыла в случае войны".

(Лист до ЦК ВКП(б) -з Фастова (анонімка))

.

"Я бачив, що в Росії пуд хліба 10 крб., а на Україні - 80 крб.- і немає. І всі ідуть в Росію. У нас, коли у колгоспника буде 10 фунтів, так забрали. Зараз колгоспники дуже мають поганий погляд на колгоспне будівництво. Коли я робив у колгоспі рік на тракторі і маю 250 трудоднів, я одержав 12 пудів хліба і більше нічого, як можна прожити, я обірваний, голодний, мені навіть соромно про це Вам писати, бо я людина молода, маю 19 років".

(Лист т. Сталіну з Київщини, Бориспільського району, с. Рогозів - Кривошейн).

"З самого початку ми стояли за Радянську владу і зараз не хочемо, щоб вона втрачала авторитет, але ми вже не в силах терпіти і просимо - зверніть увагу: у нас уже опухлі від голоду діти. Нас 284 чоловіки, щоб поодиночки нас не брали у ГПУ, ми не підписуємо".

(Лист до ЦК КП(б)У із Снігурівки. Анонімний лист посилаємо т. Сталіну).

"В Долинському районі існує по багатьох селах голодовка. Все це тому, що місцева влада недооцінила розпорядки в Радвладі, а бажала краще виконати плани.

У селян таке враження складається, що страшно навіть говорити: коли б тільки що, так зразу повернули б гвинтівки проти.

Повідомляє Вас Тарасюк Іван - учень школи ФЗО, станція Долинська. Зараз я працюю в ГПУ по виявленню анти-радянських подій.

(Лист до ЦК ВКП(б) від Тарасюка, ст. Долинська).

"Чому це так, що з сусідніх районів возять хліб, продають, а в Знам'янському районі з голоду пропадають, нема чого їсти. По інших селах дають хоч не пшеницю, не жито, а дають пшінку, сою, макуху, а в нас нічого, а керівники колхоспу їдять хліб, молоко, сало, ще й продають борошно на базарі, а ти сиди голодний, пропадай. От я хочу знати, чи це по всьому СРСР робиться, чи тільки у Знам'янському районі. Чому робочі получають, а колгоспники - ні. І що це таке, що особливо в 1932 р. коні дохнуть, люди без хліба сидять. Сказати б недорід, посуха, коли ж ні, урожай був гарний, і коли забирали, то казали, що Радянська влада не дасть загинути колгоспнику, а чому колгоспники голодують, голодні не хотять йти на роботу, а керівники колгоспу свої шлунки забезпечили і за людність нічого не дбають, бо самі наїлись, то їм не дуже й боляче. У зв'язку з чим це хліба нема, чи може цей хліб відправили у посушливі райони, чи може для робочих нашого Союзу, чи роблять запас для війни, чи може одвезли за кордон та набрали тракторів, а тепер з тракторами голодними сидіть. І чому, коли в нас нема, держава не допоможе, ще кажуть в Радянському Союзі не дадуть пропасти.

(Лист т. Сталіну від колгоспника Давиденко, Знам'янський район).

"Массовые случаи по Жмеринскому району, что у бедняков и у маломощных середняков, выполнивших все обязательства по хлебозаготовкам, заходили в хату и брали последних 2-3 пуда зерна под видом упрятанного, не оставляя ни на пропитание, ни на семена для весеннего сева (в с. Лопатинцах, Новосельцы, Куриловцы, Потоках и ряде других). По указанию секретаря т. Кравчука, РВК-Тимошенка, МТС - Ильницкого, райКК - РСІ - т. Мясникова на строгую директиву ЦК - в срок выполнить план хлебозаготовок за счет кулаков - и заможной части, при объезде ими района каждому уполномоченному давалась в отдельности тихонько директива: где хоч и как хоч, ...а план выполни - бери там, где есть. И тут уполномоченные брали у кого только увидели: у бедняков, у членов колхоза и во многих коллективах забрали семена и фураж (Потоки, Лопатинцы и др.), и сейчас много бедняков и членов колхоза абсолютно не имеют ни куска хлеба, ни картошки, ни семян. Крестьяне на незаконные действия жалуются в ЦК КП(б)У - жалобы возвращаются в райКК-РСІ т. Мясникову. Тов. Мясников их замазывал. Бедняки-колхозники нарекают открыто на Советскую власть и коммунистов, и никакой разъяснительной, успокаивающей работы не ведется. Районные руководители занимаются систематически безобразным самоснабжением, пьянкой. Лошади, скот, свиньи и птица по Жмеринскому району дохнут беспощадно. Семян для посева в районе не собрано, подаются ложные сводки. Здоровая большевистская самокритика сплаченно зажата во всех организациях. Рабочие-коммунисты негодуют, но многие о творимых безобразиях и преступлениях писать в ЦК боятся, потому что в практике почти все поданые заявления возвращаются обратно и попадают в руки, как КК РСІ т. Мясникову, который авторитетно отписывается перед ЦК КП(б)У - ложно, а после заявителю, и в организованном порядке мстят вовсю".

(Лист т. Сталіну від члена партії Жмеринської організації Банівського А. Ф., партквиток М 0660763).

"Райколхозсоюзом Рыковского района был выпущен заем под зерновые культуры. В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. Фактом служат возмутительные проделки у меня лично. В мое отсутствие делали повальный обыск и нашли 2 пуда муки, которую я получил в кооперации, уезжая на курорт. Из нее 20 кг взяли и насильным порядком вручили моей жене облигации под муку. А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".

(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).

"З мого села виїхало 50 % населення - чоловіків 80 %. Село було середняцьке - 650 дворів. Коней здохло 200 з гаком штук, що складає 50 %, здихають і далі. Люди їдять кінське м'ясо, тих коней, що здохли, або беруть з котла, що вариться для свиней, бо хліба і картошки немає, коли не абсолютно, то відсотків на 95.

Ваше трактування селянського питання (в питаннях ленінізму - йде насмарку), що хліб треба забрати і селянина заставити робити, так як робить робочий, тоже треба, але голодного примушувати робить - це щось не клеїться.

Зараз, коли не 3/4, так половина України їде в Росію, Білорусію за хлібом, бо там є".

(Лист т. Сталіну із с. Ланінці Прилукського району - від Розбарського В. Л.).

"Вот, я и начну с детей, которые раньше были утешением родительских чувств, но в настоящее время, что-то ужасное, так как иметь детей и не воспитывать их в человеческих условиях - лучше не иметь, а многое зависит от материальных условий, которых в настоящий момент дети не получают. Я был в ОПШ - 2-й ступени, изучал марксизм-ленинизм и нигде не встречал в их учении, чтобы детей морить голодом, ведь они невинные жертвы. Дальше жить нельзя, и я себе не представляю, как дальше так жить и на их слезах строить фундамент социализма, тот бетон поливать их слезами - это я нигде не видел и не читал. Я шел в Красную Армию, знал за что шел на жертву и сейчас переношу всякие трудности, знаю для чего все это, но они малолетние и их ум не способен еще так судить, как взрослого, где быть жертвой и за что. Они, еще раз повторяю, невинные жертвы".

(Лист до ЦК ВКП(б) від гр. Орленка Д. К. м. Нижньодніпровськ ст. Узел, контора Земляних).

"Чи вірно роблять наші райони, що не стимулюють окремих колгоспників в боротьбі за хліб. А саме, не виконують те гасло, що хто працює, той і їсть. А навпаки, хто дійсно боровся за хліб і виконував плани на 100 %, здавши всі лишки державі, на ті колгоспи нажимають районні організації, щоб виконали план за ті колгоспи, які не виконують. Внаслідок цього виявляється, що залишається тваринництво зовсім без концентрованих кормів, а також і люди напівголодними, де і виявляється велике шатания колгоспного будівництва".

(Лист т. Сталіну від гр. Шнайко Н. Ф. та ін., Вовчанський район, комуна ім. Шевченко).

"Прохаю розглянути мою заяву. Я мобілізований до робітничо-селянської Червоної Армії, дружина працює у колгоспі. По осені 1931 р. я мав телицю, в час м'ясозаготівлі визнали в м'ясозаготівлю, останні усуспільнили. Тепер розбирають всі корови. Як Вам відомо, хліба нема на 100 %, сім'я абсолютно голодна. Як вийти з положення з телицею, правління гроші забрало, сім'я пухне з голоду, прохаю відповісти".

(Лист до ЦК КП(б)У від Відоменко, Новоукраїнський район, Татарська сільрада).

"Открытое письмо крестьян Винницкой области и части Киевской. В нашей местности голод охватил все районы.

Все крестьянство движется и удирает из сел дабы спастись от голода. В селах в день умирает от голода по 10-20 семей, дети двинулись кто куда, все станции железных дорог переполнены отъезжающими крестьянами. В деревнях не осталось ни лошадей, ни скота. Голодных крестьян-колхозников голод заставляет бросить все и идти в свет. Есть случаи в Шевченковском районе, когда целые села заражены болезнью - сапом, потому что кушали дохлых лошадей. Говорить о выполнении посевной кампании не приходится, так как процент крестьян в наших селах остался малый и все истощены голодом. Исходя из этого, нужно отметить, что в этих областях никакой политической обеспеченности нет и Польше легко крестьян перетянуть на свою сторону. Буржуазия создала искусственный голод у нас, это есть выполнение задания капитализма, она восстановила всю крестьянскую массу против Советской власти".

(Лист т. Сталіну, Калініну і Молотову від члена ВКП(б) з 1925 р. Крофана П. С, партквиток № 1271632, м. Вінниця.)

"Дайте вивід, що в сучасний момент робити, коли в комуні немає на сьогодні що їсти і вже цілий місяць тому назад, як був малай. Районний партійний комітет каже, що треба організувати загальне харчування з тих продуктів, що мають комунари, а комунари їдять дохлі коні, буряк кормовий і т. ін., пухнуть з голоду, що цілком і повністю загрожує III більшовицькій весняній кампанії. А ще гірше комуна "Крест. Інтерн" в Молдавії, в якій і коні вже всі поздихали, а також свині і все господарство пропаде тільки через те, що немає що їсти. І люди пропадають через те, що немає що їсти, і ніхто за це не турбується й не думає".

(Лист т. Сталіну від Шверка Федора, АМСРР, м. Балта, комуна "Крест. Інтерн").

"Тов. Сталин, будьте так добры, ответьте мне, почему в колхозах колхозники пухнут с голода и едят дохлую конину. Я получил отпуск и поехал в Зиновьевский бывший округ, где наблюдал сам, как люди едят конину, где проверяет Зиновьевская ГПУ и врач (с. Компанеевка)".

(Лист т. Сталіну від Бойко, Голубінський рудник).

"Колгоспники, які працювали і заробили багато трудоднів, зараз голодують і немає чого їсти, наприклад, у моїх батьків було 805 трудоднів та заробили хліба зі своєю сім'єю по 105 пудів, а одержали з колгоспу грошей та 46 пудів хліба, а решту хліба вивезли в план хлібозаготівлі. Грошей так само чомусь не дають і таким чином ми залишились голодні, а є колгоспники хлібозаготівлю не виконали, а хліб з колгоспу одержали увесь, який заробили, і зараз його закопали в землю. Тов. Сталін, сьогодні увечері я прийшов із школи і наївшись гарячої полови та огірків - мене заставило охарактеризувати стан свого життя та й моєї родини і взагалі всіх колгоспників. Дуже погана у нас справа з загальним початковим навчанням, бо учні відвідують школу тільки на 10,0 %, це тому, що нічого їсти".

(Лист т. Сталіну від Давиденко І. П., Полтавщина, Новосанжарський район, Ставино-Долянська сільрада, хутір Давидівка).

"Коли ми побачили постанову ЦК ВКП(б)***, то почали добиватись, щоб нам корову повернули назад, як постанова гласить, то на це - правління і деякі члени кажуть так: Ви куркульські агенти і куркульську газету випустили і ми, члени артілі, прохаємо Вас, як найвищого органа - розібрати нашу заяву і дати нам напрямок, як з коровами поступити і як з тими членами поступити, що взивають куркульськими агентами і газету називають куркульською, яка була випущена 31 березня 1932 року.

(Лист до ЦК КП(б)У від членів артілі "Десятиріччя" Волноваський район, Журавлівська сільрада).

"Тов. Сталин, Вам очевидно, идут сведения, что кругом хорошо и это видно из выступлений на XVII партконференции. Я Вам только одно скажу: на селе несчастье, люди голодают, лошади дохнут и уже люди начали с голоду умирать, зерна нет даже на 50 % на площадь сева, в общем полное разорение. Советую Вам: выедьте сами в село и посмотрите на село не в России, а вот здесь, на Украине, хотя бы Киевской области. Я два дня тому приехал из села, я там своими глазами видел все несчастье, как через каждые 2-3 сажня по дороге лежат дохлые лошади и их крестьяне режут по куску и едят. Больно смотреть на тех несчастных детей и женщин, пропадающих с голоду, ожидающих, что с Москвы отец привезет одну-две буханки хлеба, ибо все едут в Москву, Ленинград, Минск за хлебом.

Тов. Сталин, у нас делается то, что делалось при царе - царь далеко, а бог высоко, но сейчас в тысячу раз большая беда. Те, кто информирует, получают хлеб и булку, и все это ясно, они имеют закрытые столовки РПК, РВК, а несчастные люди умирают с голоду, все шкурники боятся быть оппортунистами.

Убедитесь лично, уничтожьте найблагодатнейший момент для мировой буржуазии, уничтожить нашими же внутренними силами Октябрь, потопив десятки миллионов в крови. Жду ответа. С ком. приветом П. В. Смирнов, партбилет № 0643327. Киев, ул. Либкнехта, № 15, кв. 12.

Мне живется хорошо, я обедаю в столовке Киевского МПК, и ем так, как надо есть, и могу пережить еще 25 лет".

"Дорогий товариш Сталін, ти сам знаєш, що коли не дати машині палива, вона робити не буде, так само і людина. Дорогий товариш Сталін, ти писав у своїй першій вказівці: раніше селянина нужда, злидні, бідність, розшарування гнали із села в місто, а тепер на село пустили десятки тисяч тракторів, організували колгоспи, підвищили урожай і покращили умови робітника. А воно, навпаки, тепер злидні, біднота, гонить із села в місто на роботу - ради того, щоб хоч прохарчуватись. А наша Україна найбагатша в світі країна, де треба щоб якнайбільший врожай давала, а вона, навпаки, дає врожаю передвоєнного рівня. Так що те, що пишуть в газеті, є утопія і тепер всьому не вірять. Дорогий т. Сталін, зверни на це особливу увагу і покращ становище трудящих мас, буде в середині країни війна.

Дорогий товариш Сталін, на це треба звернути особливу увагу, бо люд у селі підніме прямо страйк, піде проти Радянської влади і ще трохи так побуде без хліба, голодні, то будуть просто йти і руйнувати колгоспи, розбирати своє власне добро і робити індивідуально, як і раніше робили. Все це примушує робити злидні, убожество, голод, від якого вони тепер пухнуть. Дорогий товариш Сталін, щоб цього не було, треба скоро, дуже скоро - забезпечити село хлібом, бо буде сором, буде гріх і партії і ЦК, коли підуть всі селяни проти Радянської влади й піднімуть страйк з вимогами: "долой Сталіна, долой конину, давай царя, давай свинину". Уже така чутка ходила, а тепер ходить ще лучче і кажуть це все наробила Радянська влада".

(Лист до т. Сталіна від студентів хіміко-технологічного технікуму, Дніпропетровськ).

"Коли ми усі вищезазначені на підставі постанови ЦК ВКП(б) від 26 березня ц. р. забрали примусово усуспільнені наші корови, то голова артілі замість того, щоб підчинитися постанові ЦК, він нас усіх бере на іспуг, обрахував нас за це по 200 і 300 крб. ...Наприклад, голова артілі - Кудин, скарбник - Кудин, завгосп - Кудин, артільний ветеринар - Кудин, районний виконавець - Кудин, усі браття і дяді один другому і роблять, що хотять. І далі ми думаємо, що це так не може бути, бо це не правління артілі, а якийсь особистий комітет Кудинових".

(Лист до ЦК КП(б)У з Добровеличківського району, с. Липняжки, від групи колгоспників: Поленікової Мокрини, Манька Яківа та ін.).

"Коли прочитали в газетах постанову Центрального Комітету ВКП (б) від 26 березня 1932 р., що корови і всяка дрібна худоба примусово не усуспільнюються, а тільки добровільно, то пішли забирати всяк свою корову. Правління колгоспу забрали дрючки і не дають корів, почали бити бабів.., арештовувати і відправляти в район, в міліцію... Хто взяв корову, то уповноважений РВК приходить з бригадою і розбивають замки, вікна, двері і забирають корову і що мається в хаті - різне майно, і навіть останній буханець хліба 5-6 фунтів, сало, що людина держала на посівну кампанію, щоб вийти в поле на роботу, то бригада забрала і поїла, а людина зосталася голодною і не виходить на роботу, а після ходять бригадири, штрафують і говорять, що ви зриваєте посівну кампанію..."

(Лист до ЦК КП(б)У від Зрайківського Гната, Тетіївський район, с. Горошків).

"Когда до нас дошло постановление ЦК от 26 марта, наши колхозники горячо приветствовали его, но наши правленцы, которые чувствовали себя виновными, несмотря на то, что постановление должно быть доведено до каждого колхозника и каждый колхозник должен быть ознакомлен с ним хорошо, они постарались это забыть и перекрутить по-своему. Они постарались принять строгие меры и приказали никакой агитации о постановлении ЦК не вести, а кто будет читать газеты и говорить о постановлении, того вычистим из артели, как "кулацкий элемент" и не дадим хлеба... Таким образом, наши колхозники запуганы отношением со стороны наших правленцев, о постановлении ЦК от 26 марта подробно ничего не знают и не ознакомлены с ним.

Район также об этом не заботится, как будто бы никакого постановления нет или оно нашего района не касается".

(Письмо ЦК ВКП(б), т. Сталину от колхозника, члена КНС Клочко А. К., Синельниковский район, Лубенский сельсовет).

"Мы прочитали постановление ЦК партии, пошли и забрали 70 коров, а середняки побоялись брать. Сейчас получается, что 3-х бедняков ислючили из колхоза, за корм нам прислали бумажки об уплате по 341 руб. 40 коп., с расчетом, чтобы за 3 дня уплатить, а если не уплатишь, то продадут.

4-х бедняков сняли с шахты № 9 с работы, исключили из колхоза и не дают право, говорят: ешь молоко и тоже обложили по 341 руб. 40 коп."

(Лист в ЦК КП(б)У від колгоспників Колесника, Андреева та ін., колгосп "Більшовицький шлях", Ворошиловський район).

Відділ агітації та масових кампаній. ЦК КП(б)У

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1944. Арк. 1 - 16.


* Див. додаток.

** Листи одержано Центральним Комітетом КП(б)У між 17-23 квітня 1932 р.

*** Йдеться про постановку ЦК ВКП(б) від 26 березня 1932 р. "Про примусове усуспільнення худоби".


№ 33
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ
ТА НАСІННЄВУ ДОПОМОГУ РАЙОНАМ ВІННИЦЬКОЇ
І КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

5 травня 1932 р.

1. Зобов'язати Київське і Вінницьке обласні бюро командирувати в найбільш важкі райони (по Вінниці - 10-12 чоловік, по Києву - до 20 чоловік) постійних уповноважених, на яких покласти обов'язок - вжиття на місці заходів до того, аби насіннєва і продовольча допомога, що її надано цим районам, була використана для допомоги селам, які найбільш нуждаються, з максимальною ефективністю, надаючи в потрібних випадках допомогу і індивідуальним господарствам. Командирувати з ЦК для цієї мети додатково трьох товаришів для Вінницької області.

2. Зобов'язати НКпостачання повністю забезпечити постачанням підприємств прикордонних районів (Полонне, Славута, Дунаївці, Бронниці) і студентів Кам'янця-Подільського та інших прикордонних пунктів.

Доручити НК РСІ перевірити фактичне виконання цієї постанови.

3. Доручити Секретаріату ЦК підібрати для Вінниці 10 чоловік відповідальних партійних робітників для районів як секретарів РПК і 12 чоловік для РВК (голів).

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 52.


№ 34
СПЕЦДОНЕСЕННЯ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ
ДПУ ОБКОМУ КП(б)У ПРО ФАКТИ ГОЛОДУ І ВИПАДКИ СМЕРТІ
В ТРОСТЯНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ

8 травня 1932 р.

Последние материалы все больше сигнализируют об увеличении голодания во многих селах Тростянецкого района с последствиями опухания и смертей.

Мероприятия по оказанию помощи путем организации общественного питания со стороны районных организаций недостаточны.

Положение Тростянецкого района заслуживает особого внимания со стороны областных организаций, так как среди голодающих большое количество детей.

Приводим зафиксированные факты голодания в некоторых селах района:

По с. Тростянчик голодает 40 семейств, все колхозники, преимущественно бедняки, среди них 15 детей лежат опухшими.

По с. Паланка голодом охвачено 52 хозяйства, семьи колхозников в количестве 301 человека, из них 108 человек совершенно опухшие.

Имеется случай смерти от голода дочери колхозника Мацигона - Феодосии - 24-х лет.

В этом же селе голодают 15 хозяйств индивидуальников, из них опухших 7 человек.

Имеется случай смерти Органа Михаила.

По с. Стратиевка насчитывается несколько семейств колхозников и единоличников, которые голодают.

По с. Севериновка голодают 23 человека, семьи колхозников, питаются исключительно суррогатами, как-то: тертый желудь с примесью хрена и пр.

Целый ряд единоличных случаев голодания фиксируется в других селах.

По неполным данным сейчас в районе насчитывается голодающих 950-1000 человек, для которых организованы питательные пункты, но за отсутствием достаточных хлебных ресурсов питание обеспечено на незначительный период.

Зафиксировано в районе также 19 случаев смерти от голода.

Начальник облотд ГПУ Левоцкий
Начальник СПО Осинин

Партархів Вінницького обкому Компартії України. Ф. 136. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 54.


№ 35
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ЗАВІЗ ЗЕРНА НА УКРАЇНУ
*

16 травня 1932 р.

Поручить комиссии в составе тт. Куйбышева**, Микояна*** и Кагановича**** немедленно принять меры, обеспечивающие отгрузку Украине 6,5 млн. пудов хлеба на снабжение.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 884. Арк. 2.


* Постанова ЦК ВКП (б) була прийнята в зв'язку з надісланою телеграмою С. В. Косіора.

** В. В. Куйбишев - голова Держплану, заступник Голови РНК СРСР.

*** А. І. Мікоян - нарком постачання СРСР.

**** Л. М. Каганович - секретар ЦК ВКП (б), перший секретар Московського обласного і міського комітетів партії.


№ 36
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ПОСТАЧАННЯ БУРЯКОВИХ КОЛГОСПІВ НА УКРАЇНІ

16 травня 1932 р.

а) Отпустить Украине дополнительно 600 тыс. пудов зерна и 75 вагонов рыбы для общественного питания колхозников, работающих по обработке свеклы Винницкой и Киевской областей.

б) Отгрузить для МТС Винницкой и Киевской областей дополнительно для обеспечения сева свеклы 300 тракторов и 60 грузовиков.

в) За немедленным выполнением проследить т. Кагановичу, обязав его завтра же доложить ЦК об исполнении.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 884. Арк. 3.


№ 37
ДОВІДКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕКТОРУ
ОРГІНСТРУ ЦК КП(б)У ПРО СТАН УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 5 ТРАВНЯ 1932 р.
*

16 травня 1932 р.

Катастрофічний стан тяглової сили

На 5 травня було засіяно лише 18,8 % площі ранніх ярових (треба посіяти 21 301 га, посіяно - 3669 га). Незважаючи на героїчні зусилля колгоспників й на те, що в багатьох місцях району сіють руками, є загроза недовиконання плану сівби через катастрофічний стан тяглової сили.

З 9744 коней в районі 50 % непридатні до жодної роботи, бо в багатьох селах (Осітна, Черповоди, Колодисте, Фурманка) не було навіть грубих кормів й коні надто виснажені. Але й ті коні, що працюють, дають від 40 до 10 % норми (замість 10 га на коня дають ледве 1-4 га). В селах: Черповоди, Фурманка, Городниця, Колодисте, Коржова Слобідка, Краснопілка, Старі Бабани, Осітна коні так знесилені, що не можна знайти й пари з них, щоб привезти пального для тракторів. В с Городниця запрягають в культиватор пару коней, які доходять до половини гін; тоді перепрягають їх і працюють на другій парі і т. д. Так працюють коні майже в усіх селах. В с. Рижавка для оранки під буряк запрягають в плуг 4 пари коней, але й вони його ледве тягнуть.

Завдяки добре налагодженому доглядові падіж коней припинився й стан коней набагато покращав. Але оскільки фонд фуражної допомоги вже витрачено (район одержав 794 ц кукурудзи та 330 ц. у висівок), то тяглова сила може стати загрозою для виконання плану сівби.

Одноосібники теж тягла не мають. В с. Герженівка 84 господарства має 16 коней й то частина з них непрацездатна.

Трактори через шкідницький ремонт й несвоєчасну надсилку запасних частин почали працювати лише 4 травня.

Голод й політичні настрої в зв'язку з цим

Відпущених продуктів зараз вже в більшості сіл району не вистачило. Припинилось громадське харчування й паралізувало всю роботу. Знову збільшились захворювання відголоду, збільшилась смертність. В с. Фурманка лише з 1 до 5 травня вмерло від голоду 24 чоловіки. Є села (Дмитрушки, Фурманка, Ладижинка, Ропотуха), де смертність носить масовий характер. В с. Дмитрушках немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 чоловік від голодної смерті. Недоїданням охоплені всі села району, за винятком с. Яроватка, де стан більш-менш задовільний. В решті сел району голодування та смертність набрали масового характеру. За відсутністю продуктів їдять дохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, буряк, інші корінняки, домішують бур'яну, що появляється, і таким чином годуються. По полях ходять цілі групи людей, що збирають падаль, корінняки й вживають їх для їжі. Харчування дохлятиною, різними покидьками, гниллю носить масовий характер та призводить до захворювання й збільшення смертності (в с. Паланка виявлено випадки смертності від дизентерії, сибірської язви). І, нарешті, в с. Степківці виявлено факт людоїдства. Бідняк колгоспник М. 34-х років, що довгий час недоїдав і годувався дохлими кіньми та ін., вночі 27 квітня убив свою дитину 2-х років, порізав на шматки, жінка варила і годувались вони 2 дні. Потім він хотів убити і другу дитину 4-х років, але жінка заперечила.

Опухлих від голоду, яким загрожує смерть, в кожному селі численна кількість. Збільшуються кражі, грабунки, головним чином, скотини для їжі. Такий стан з харчуванням відбивається на посівкампанії: частина зовсім непрацездатних, частина виїжджає за купівлею хліба в промислові центри, до Ленінграду, Москви, причому їдуть, головним чином, працездатні, внаслідок чого - плинність в бригадах, низька продуктивність праці, в деяких селах працюють замість дорослих діти.

В зв'язку з відсутністю продуктів харчування в більшості сіл збільшення захворювань від голоду, смертності, в зв'язку з незадовільним станом тяглової сили - політичний настрій колгоспників, подекуди й активу, незадовільний, в деяких селах носить контрреволюційний характер: в с Синиця 3 колгоспники на роботі в полі почали підбурювати колгоспників, щоб ті залишили роботу. В с. Ксендзівці один день не дали їсти колгоспникам, а в цей час приїхала до села культестафета, поставила радіоприймача, приступила до організації культвечора, але колгоспники незадоволені тим, що не дали їсти, почали лаяти Радянську владу, керівників, зокрема т. Сталіна, що його портрет висів на площадці культестафети. Культвечір зірвали. Виходять на роботу лише в залежності від задоволення харчування. Зовсім незадовільний настрій серед одноосібників. З них лише незначна частина сіє, решта - або ж зовсім відмовляється сіяти, або вимагає насіння, тяглову силу, харчування й лише тоді погоджується сіяти. Є частина, що зовсім вороже ставиться до посівкампанії, на збори не йде, в поле теж, сіяти відмовляється.

В с. Рижавці окремі одноосібники заявляють: "Не йдіть до мене, не зачіпайте мене, дайте мені спокійно вмерти". Куркуль та його агентура точить шалену боротьбу, використовуючи труднощі, агітуючи проти посівкампанії та своєчасного закінчення.

Міроприємства РПК

РПК проводить велику роботу. До кожного села виїхало 2-3 члени партії. Міські осередки надсилають шефські бригади. Дається рішуча відсіч спробам куркуля використати становище для своєї мети. Видаються багатотиражні газети, 2 пересувні редакції видають газети на полі. Є великі досягнення в організації праці на засадах рішення ЦК ВКП(б) від 4 лютого, але без негайної допомоги концкормами й продуктами харчування район обійтися не може.

(З інформації секретаря РПК т. Геращенко).

Інформатор оргінстру ЦК ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1931. Арк. 32-35.


* Довідку 16 травня було надіслано секретарям ЦК КП(б)У.


№ 38
ВИТЯГ З ЛИСТА СЕКРЕТАРЯ
ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ У СЕЛАХ РАЙОНУ

Травень 1932 р.

Щоб перевірити справу з дійсним станом у селах, недоїдання або голодування - виїхали на села всі члени бюро РПК, члени президії КК і відповідальні керівники в кількості ЗО осіб (це незалежно від постійних уповноважених, що є в кожному селі на весь час засівкампанії). На додаток до інформацій постійних уповноважених (які, до речі, в багатьох випадках умовчали про дійсний стан і негайну потребу допомоги), було виявлено: що з наших ЗО сіл району з них 40 колгоспів потребують негайної допомоги: колгоспники - 939 господарств, або 4000 душ; одноосібників - 298 господарств, або 1405 душ. Разом 1237 господарств, 5405 душ.

Отже коли врахувати, що на кожну душу треба 300 г допомоги, то це складає 17 ц на добу, а до нового врожаю маємо 80 діб - значить потрібно допомогти з розрахунку 1360 центнерів.

Секретар РПК Жук

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2031. Арк. 13.


№ 39
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗАХОДИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК ВКП(б)
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
*

17 травня 1932 р.

1. Дати телеграму тт. Куйбишеву і Кагановичу з проханням завезти з 6,5 млн. пудів зерна, що його відпущено Україні, 1,5 млн. борошном, зважаючи на повну відсутність на Україні запасів борошна.

2. Доручити тт. Сапову, Меламеду і Лаврухіну сьогодні ж встановити пункти завозу, враховуючи передбачених планом споживачів і пропускну спроможність млинів.

3. Вважати за потрібне, щоб реалізувати постанову, командирувати до Москви тт. Броневого і Меламеда, доручивши їм заїхати після одержання повністю нарядів в області, що відвантажують зерно.

4. Доручити тт. Броневому і Меламеду одержати наряди на додатково відпущені Україні, згідно з постановою, 600 тис. пудів зерна для громадського харчування колгоспників, що працюють по обробці буряків у Вінницькій та Київській областях.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 85-86.


* Йдеться про постанову ЦК ВКП(б) від 16 травня 1932 р. про завіз Україні 6,5 млн. пудів зерна.


№ 40
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б) ПРО ВІДМІНУ
ЗАБОРОНИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РУЧНИМ БАГАЖЕМ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОДУКТІВ

20 травня 1932 р.

ЦК ВКП(б) т. Сталину

Посылаю копию приказа НКПС за подписью т. Левченко о категорическом запрещении перевозки ручным багажом продовольственных продуктов больше 10 кг (25 фунтов). На основании этого приказа органами железнодорожного ГПУ в некоторых местах уже производятся массовые обыски в поездах и конфискации хлеба, перевозимого сверх этой нормы.

При теперешнем тяжелом положении с продовольствием в ряде районов Украины считаю, что такой приказ является неправильным, могущим до некоторой степени дискредитировать недавнее постановление ЦК ВКП(б) о развитии колхозной торговли хлебом. Просим ваших указаний НКПС об отмене этого приказа. Систему регулирования перевозок мелких грузов, в том числе хлеба, если и нужно наново сейчас начать регулировать, то во всяком случае не столь категорическим и строгим образом.

Речь идет не столько о железнодорожниках, сколько о деревнеколхозниках, единоличниках. Систему борьбы со спекулянтами следовало бы более серьезно продумать, как комитету заготовок, Наркомснабу, так и НКПС.

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2054. Арк. 63.


№ 41
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

20 травня 1932 р.

Інформація т. Демченко про подорож
по південних районах

Вважати за потрібне надати харчову допомогу 30 районам області виключно для харчування дітей колгоспників, окремих одноосібників та службовців сіл і містечок.

Визначити райони першої черги: Тетіїв*, Володарка, Б. Церква, Рокитно, Тараща, Ставище, Жашків, Богуслав, Лисянка, Буки, Звенигородка, Тальное, Шпола, ім. Петровського, Сміла, Сквира та райони другої черги**, з таким розрахунком, щоб районам першої черги надати допомогу для харчування 50 % дитячого населення, а районам другої черги - 25 % дитячого населення. З приводу цього зняти питання перед ЦК КП(б)У.

Секретар облбюро КП(б)У Демченко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2073. Арк. 27.


* Тут і далі йдеться про райони.

** Назви районів другої черги в документі викреслені.


№ 42
ВИТЯГ З ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ
СЕКРЕТАРЯ ЯНУШПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ
У СЕЛАХ РАЙОНУ ТА ФАКТИ ГОЛОДУВАННЯ І СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

20 травня 1932 р.

Затруднение продовольствия в этих селах выражено в размере до 5000 пудов. В основном недостаток охватил прослойку колхозников - многосемейных и бедняков-единоличников - многосемейных. Характерно отметить, что голодовке подвергнут весь контингент лиц, полностью выполнивших план хлебозаготовки.

В районе лично моей проверкой и проверкой членами бюро, а также и аппаратом ГПУ установлен ряд случаев, на почве недоедания - болезни и смертные случаи в селах: Молочки, Галиевка, Мотрунки и др.

Списки опухших и крайне нуждающихся сел при сем прилагаю.

Случаев смерти зафиксировано 5, каковы имеют место в с. Молочки и Галиевке. В этих селах голодной смертью умерли:

Шевчук Татьяна
Пацюк Мария
Степанец Александра
Шевчук Федор
30 лет
5 лет
38 лет
5 лет
с. Молочки
с. Молочки
с. Молочки
с. Молочки

У гр. с. Галиевки Гонишнюка Петра умер ребенок - Степан - 3 года.

На почве недостатков хлеба и недоедания зафиксирован один случай в с. Галиевка с гр. Мельником Нестором, каковой психически заболел. Остальная вся семья лежит опухшая.

Имеет место кулацкая агитация, которая, используя хлебные трудности, ведет работу по спровоцированию колхозников к разбору семян, трактуя - "як дадуть їсти, то ходіть на роботу", спровоцированию к разбору скота, выкапыванию с полей засеянного, как в колхозах, так и единоличников хлебных злаков, гороху, картошки, маточного буряка. В представленной ранее мною информсводке я конкретно указывал.

В с. Молочках и других селах, на почве отсутствия хлеба, обнаружены случаи употребления мяса от павших лошадей.

По достаточно проверенным данным отсутствует не только хлеб, но и другие продукты, как картофель, буряк и проч.

Имеет место в ряде сел: Молочках, Галиевке, Жеребках и др.- выкапывание из земли на засеянном поле разных культур.

В с. Молочках на засеянном поле горохом вышло до 40 женщин выкапывать рассеянные зерна и тут же на месте ели их, едят также и гнилую картофель.

с. Краснополь: В Краснопольском колхозе зимой были выброшены на поле несколько сотен пудов гнилого картофеля. Селяне ближайших сел, как Молочек, Галиевки в количестве до 100 человек мешками разбирали эту картофель, каковую употребляли для питания.

с. Бурковцы: В Бурковецком колхозе на месте, где была закагатирована картошка, каковая сгнила и земля засеяна ячменем и овсом-150 человек разорили землю, собирая остатки гнилой картошки.

с. Троща: В с. Троще 18 мая на место, где находилась картошка, каковая засеяна ячменем, женщины в количестве до 60 человек с. Бурковец и ближайших сел с ведрами разоряли участок земли в количестве 0,25 десятин, собирая маленькие кусочки гнилой картошки.

В ряде сел - в Буряках, Мотрунках зарегистрированы случаи выкапывания ночью посаженного картофеля на огородах и на колхозных полях, также имеет место ежедневное обрывание обмолоченной соломы и половы, ища среди таковой возможных остатков зерен.

За последнее время участились кражи лошадей, каковые в основном ведут на убой и употребление как мяса - с. Мотрунки, Стетковцы - усиленно уничтожается молодняк, в первую очередь зажиточно-кулацким контингентом села.

Настроение прослоек села можно охарактеризовать следующим образом:

Основная часть колхозников и бедняков: их реагирование сводится к ожиданию помощи от правительственных учреждений.

Консервативное середнячество и отдельные бедняки, подпав под влияние кулацкой агитации, выражают недовольство, недоверие к постановлениям, мероприятиям Советской власти.

Открытых эксцессов-волынок не зафиксировано. Однако, на почве недоедания и продовольственных затруднений имеет место напряженное состояние в селе.

Практическая помощь отдельным колхозам нами проводилась путем социалистической взаимопомощи одного колхоза другому: мобилизованы по колхозам - 15 ц хлеба, в совхозах - 2 ц кукурузы, 5 ц отрубей; в лесничестве - 5 ц кукурузы.

От перевеяния и перемолота соломы и половы добыто 50 ц. Путем обмена патоки на кукурузу приобретено 350 ц, причем часть от полученной кукурузы за патоку израсходовано для поддержания слабых лошадей.

Использованы мобилизованные средства исключительно на общественное питание, причем на общественное питание включено преимущественно батрачество и незначительная часть неимеющих хлеба бедняков.

Кроме того, в села, где расположены совхозы, часть бедняцких детей в количестве 35 человек, болевшие от недоедания, прикреплены к столовым двух птицесовхозов.

Индивидуальной помощи ни колхозникам, ни единоличным хозяйствам за отсутствием продресурсов не выдавалось.

Как видно из вышеперечисленных фактов мобилизовать какие бы то ни было продресурсы внутри района не предвидится никакой возможности.

Кампания по обработке свеклы в колхозах и прополочная кампания находятся под реальной угрозой срыва за отсутствием средств питания. Минимальным количеством обеспечения общественного питания на время массовых работ, обработки 4700 га свеклы, уборки сена с лугов - 2700 га, прополки картофеля - 900 га, проса - 500 га, уборки клевера - 1900 га, понадобится продовольственных ресурсов в количестве, указанном выше.

Секретарь районного партийного комитета Янушпольского района
Швачко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2031. Арк. 17-19.


№ 43
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ВІННИЦЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ
РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

21 травня 1932 р.

Вінниця     облбюро     Алексееву

Повідомляється постанова ЦК 21 травня:

Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Вінницькій області восьми районам: Бабанському, Уманському, Оратівському, Плисківському, Погребищенському, Монастирищенському, Христинівському, Немирівському.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: Вінницькій області 4 вагони тюльки.

Зобов'язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватись для районів, що перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 11.


№ 44
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ
РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

21 травня 1932 р.

Дніпропетровськ     облбюро     Чернявському

Повідомляється постанова ЦК 21 травня:

Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Дніпропетровській області п'яти районам: Новопразькому, Долинському, Межівському, Ляхівському, Каранському.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги, по Дніпропетровській області 200 т проса та 2 вагони тюльки.

Зобов'язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватися для районів, що перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 8.


№ 45
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У
КИЇВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ
ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

21 травня 1932 р.

Київ     облбюро     Демченко

Повідомляється постанова ЦК 21 травня: Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Київській області тринадцяти районам: Ставищенському, Жашківському, Рокитнянському, Богуславському, Тальнівському, Володарському, Буцькому, Лисянському, Петровському, Сквирському, Тетіївському, Шполянському, Звенигородському.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: Київській області 6 вагонів тюльки.

Зобов'язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватись для районів, що перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 10.


№ 46
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ОДЕСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ
РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

21 травня 1932 р.

Одеса     облбюро     Майорову

Повідомляється постанова ЦК 21 травня: Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Одеській області п'яти районам: Зінов'ївському, Добровеличківському, Знаменському, Великовиськівському, Ново-миргородському.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: Одеській області 150 т проса та 2 вагони тюльки.

Зобов'язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватись для районів, що перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 9.


№ 47
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ХАРКІВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ
РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

21 травня 1932 р.

Харків     облбюро     Терехову

Повідомляється постанова ЦК 21 травня:

Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Харківській області восьми районам: Оболонському, Семенівському, Куп'янському, Золочівському, Липецькому, Миропільському, Чорнухинському, Старосалтівському.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: по Харківській області 250 т проса та 3 вагони тюльки.

Зобов'язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватись для районів, що перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 1З.


№ 48
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У МОЛДАВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
ОКРЕМИМ РАЙОНАМ МОЛДАВСЬКОЇ АСРР

21 травня 1932 р.

Тираспіль     обком     Плачинді

Повідомляється постанова ЦК 21 травня: Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу п'яти районам АМСРР, що перебувають в найбільш тяжкому стані.

Відпустити для організації громадського харчування колгоспників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: Молдавії 200 т проса та 3 вагони тюльки.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 2.


№ 49
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ВІННИЦЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

Винница     облбюро КП(б)У     Алексееву

Сообщается постановление ЦК 25 мая:

1. Отпустить для общественного питания колхозников районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Винницкой области - 18200 банок консервов.

2. Отпустить для детского питания в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Винницкой области крупы - 7,5 т, кондитерских изделий - 7,5 тонн.

3. В отношении отпускаемой помощи для детского питания - постановление ЦК от 21 мая 1932 г. о списке районов, которым должно быть оказано 80 % всей помощи - не распространяется.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 17.


№ 50
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

Днепропетровск     облбюро     Чернявскому

Сообщается постановление ЦК 25 мая:

1. Отпустить для общественного питания колхозников в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Днепропетровской области-11400 банок консервов.

2. Отпустить для детского питания в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Днепропетровской области - 9,1 т крупы и кондитерских изделий - 9,1 тонны.

3. В отношении отпускаемой помощи для детского питания - постановление ЦК от 21 мая 1932 г. о списке районов, которым должно быть оказано 80 % всей помощи - не распространяется.

Секретарь ЦК КП(б)У Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 16.


№ 51
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У КИЇВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

Киев     облбюро КП(б)У     Демченко

Сообщается постановление ЦК 25 мая:

1. Отпустить для общественного питания колхозников в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Киевской области-29400 банок консервов.

2. Отпустить для детского питания в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении Киевской области - 11 т крупы, кондитерских изделий- 11 тонн.

3. В отношении отпускаемой помощи для детского питания постановление ЦК от 21 мая 1932 г. о списке районов, которым должно быть оказано 80 % всей помощи - не распространяется.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 18.


№ 52
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ОДЕСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

Одесса     облбюро КП(б)У     Майорову

Сообщается постановление ЦК 25 мая:

1. Отпустить для общественного питания колхозников в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Одесской области - 11400 банок консервов.

2. Отпустить для детского питания в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: Одесской области крупы 9,1 т, кондитерских изделий - 9,1 тонн.

3. В отношении отпускаемой помощи для детского питания - постановление ЦК от 21 мая 1932 г. о списке районов, которым должно быть оказано 80 % всей помощи - не распространяется.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 15.


№ 53
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У МОЛДАВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

Тирасполь     обком     Плачинде

Сообщается постановление ЦК 25 мая:

1. Отпустить для общественного питания колхозников в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: АМССР- 11400 банок консервов.

2. Отпустить для детского питания в районах, находящихся в наиболее тяжелом положении: АМССР крупы - 5,8 т, кондитерских изделий - 5,8 тонн.

3. В отношении отпускаемой помощи для детского питания - постановление ЦК от 21 мая 1932 г. о списке районов, которым должно быть оказано 80 % всей помощи - не распространяется.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 19.


№ 54
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР О. К. СЕРБИЧЕНКА
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО НАДАННЯ
ДОПОМОГИ КОЛГОСПАМ РАЙОНІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У
ОСОБЛИВО ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

25 травня 1932 р.

До ЦК КП(б)У


В зв'язку з постановою Політбюро ЦК від 20 травня, якою на мене й т. Войцехівського було покладено доручення домовитись з рядом центральних й обласних громадських і інших організацій в справі надання допомоги колгоспам районів, що знаходяться в особливо тяжкому становищі,- цим повідомляю, що на скликаному нами засіданні було розверстано суму в 2 млн. 200 тис. крб., яка розподіляється таким чином:

Український Червоний Хрест
Т-во "Друзі дітей"
Вукопромвиробспілка по всій системі
Вукоспілка по всій системі
Харківський, Київський і Вінницький цукротрести кожний зокрема по
Наркомпостачання з його трестами й об'єднан.
Наркомземсправ з його трестами
Інвалідна кооперація
Профспілки
Області - Київська, Одеська і Дніпропетровська по
Харківська область
150 000 крб.
300 000 крб.
200 000 крб.
300 000 крб.
50 000 крб.
300 000 крб.
100 000 крб.
50 000 крб.
200 000 крб.
100 000 крб.
150 000 крб.

Разом з цим повідомляю, що повна домовленість і згода у справі асигнування коштів мною одержано від Українського Червоного Хреста, від Товариства "Друзі дітей", від Вукопромвиробспілки, Вукопспілки, Наркомпостачання, Наркомземсправ і Інвалідної кооперації.

Щодо Цукротрестів - Київського і Вінницького, то їм листовно запропоновано асигнувати розверстані комісією суми. З Харківським погоджено. Аналогічні пропозиції дано всім областям, причому зазначено, що області мають реалізувати визначені для них грошові суми між громадськими організаціями й установами за винятком систем Вукопспілки і Промкооперації, Червоного Хреста, Інвалідної кооперації і Тов-во "Друзі дітей", тобто тих організацій, що увійшли в центральну розверстку сум.

Одночасно повідомляю, що принципову згоду в справі про участь профспілок в допомозі від т. Чувиріна також одержано, але ним оговорено, що зазначена згода є умовною аж до одержання підтвердження від ВЦРПС з Москви.

Наркомфінансів запропоновано негайно реалізувати розверстані комісією суми та внести їх на поточний рахунок резервового фонду РНК УСРР.

Сербиченко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1080. Арк. 21-21 зв.


№ 55
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б) НА ПОВІДОМЛЕННЯ
В. М. МОЛОТОВА, Я. А. ЯКОВЛЄВА і А. І. МІКОЯНА
ПРО СТАН СІВБИ НА УКРАЇНІ

26 травня 1932 р.

Исходя из телеграммы т. т. Молотова, Яковлева и Микояна, ЦК постановляет:

а) Выдать Украине из фондов Комитета резервов семенной ссуды 1200 тыс. пудов овса и на фуражные нужды 500 тыс. пудов овса в счет 2 млн. пудов, разрешенных Москвой 25 мая.

Для выполнения этого задания обязать Комитет резервов выдать 750 тыс. пудов овса немедленно из фондов, расположенных на Украине, и 950 тыс. пудов перебросить из Белоруссии в срок не более 3-х дней.

б) Выдать Украине дополнительную семенную ссуду в размере 1300 тыс. пудов зерновых, из них 500 тыс. пудов проса и 800 тыс. пудов гречихи для обсеменения 600 тыс. га, незасеянных ранними яровыми; выдачу произвести немедленно из фондов Комитета резервов, расположенных на Украине.

в) Выдать Украине дополнительную продовольственную ссуду в размере 500 тыс. пудов, из них 300 тыс. пудов кукурузы и 200 тыс. пудов проса.

Выдачу проса произвести немедленно из фондов Комитета резервов, расположенных на Украине; выдачу кукурузы произвести из завозимой из Новороссийска кукурузы в 4-х дневный срок.

г) Одобрить распоряжение т. Молотова о дополнительном отпуске 400 тракторов для Украины и предложить ему увеличить это количество тракторов, если окажется в этом необходимость.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 886. Арк. 12.


№ 56
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МІСЬККОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

27 травня 1932 р.

Мариуполь     горпартком     Неживому

Сообщается постановление ЦК 26 мая:

Отпустить для организации общественного питания колхозников наиболее нуждающихся районах: Мариуполю 3 вагона тюльки.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косіор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 31.


№ 57
ТЕЛЕГРАМА СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б) Й. В. СТАЛІНА
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРУ
І ГОЛОВІ РАДНАРКОМУ УСРР В. Я. ЧУБАРЮ ПРО НАДАННЯ
НАСІННЄВОЇ ДОПОМОГИ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

29 травня 1932 р.

Станция Бобринская ГПУ вагон 12 немедленно вручить Косиору.
Сообщаю телеграмму, полученную 29 мая из Москвы и наш ответ.
Зайцев

Харьков, Косиору, Чубарю копии тт. Молотову, Яковлеву.

Получили от Яковлева телеграмму требованием выдать дополнительно 400 тыс. пудов семенной кукурузы для районов Одесской области. Точных адресов Яковлев не сообщил. Несмотря на наши попытки узнать точные адреса в Харьковских центральных учреждениях, толком не смогли добиться ввиду отсутствия ответственных людей в Харькове. Тем не менее кукурузу направляем из Ростова в количестве 400 тыс. пудов: в Николаев 100 тыс. пудов и в Одессу 300 тыс. пудов.

Просим:

1. Оставить хотя одно ответственное лицо в Харькове для переговоров с ним по практическим вопросам.

2. Принять меры к тому, чтобы отправленная из Ростова кукуруза была использована по назначению. Ждем ответа*.

Сталин

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1096. Арк. 31.


* Див. док. № 58.


№ 58
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У, РАДНАРКОМА ТА ДПУ УСРР
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б) ПРО РОЗПОДІЛ
НАСІННЄВОЇ ПОЗИКИ ПО РАЙОНАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 травня 1932 р.

Москва ЦК ВКП(б) Сталіну

На вашу телеграмму сообщаем*.

Сегодня 16 часов совместно с Одесским обкомом распределим кукурузу по районам. Выслали специально людей Северный Кавказ для ее быстрейшего продвижения. Нам неизвестны пункты отгрузки. Связались с Ростовом. Если грузиться морем из Новороссийска завозить конечно нужно Николаев и Одессу. Все подготовим для того, чтобы без всяких задержек немедленно по прибытии порты перебросить на места сева. О телеграмме Яковлева Москву об отпуске кукурузы Одесской области впервые узнали в 6 часов вечера 28 от т. Молотова, который обещал немедленно Москве разрешить этот вопрос. Яковлев нам копии этой телеграммы не присылал. Вопросу кукурузы из Москвы к нам никто не обращался. Харькове предложению Молотова остались по ЦК - Зайцев, по СНК - Сербиченко и Председатель ГПУ Реденс. Ваша телеграмма сообщена по месту нахождения тт. Косиору, Чубарю.

Зайцев
Сербиченко
Реденс

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1096. Арк. 32.


* Див. док. № 57.


№ 59
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У БЕРДЯНСЬКОМУ РАЙКОМУ ПАРТІЇ
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ ВІННИЦЬКІЙ, КИЇВСЬКІЙ
ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯМ

31 травня 1932 р.

Бердянский райпартком Бродскому

Сообщается постановление ЦК от 30 мая: Дополнительно отпустить из Бердянска для общественного питания колхозников наиболее тяжелых районов Винницкой области 8 вагонов тюльки, Киевской области 8 вагонов тюльки, Харьковской области - 4 вагона тюльки.

Секретарь ЦК КП(б)У Зайцев

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1 Оп. 101 Спр. 1139. Арк. 39.


№ 60
ЛИСТ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО
ПО БОГУСЛАВСЬКОМУ РАЙОНУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ФАКТИ ГОЛОДУВАННЯ в с. МЕДВИН
ТА НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ОПУХЛИМ
СІМ'ЯМ КОЛГОСПНИКІВ ТА ОДНООСІБНИКІВ

1 червня 1932 р.

Будучи командированы обкомом в Богуславский район, РПК нас направил в с. Медвин. Мы считаем своей партийной обязанностью осветить действительное положение, в котором очутилась часть колхозников и единоличников с. Мед-вин в результате грубых искривлений линии нашей партии при проведении хлебозаготовок, выразившихся в следующем: после выполнения колхозом плана хлебосдачи ввиду невыполнения хлебозаготовок единоличниками и твердосдатчиками, каждый колхозник был прикреплен к единоличнику или твердосдатчику, поставив под ответственность за невыполнение последними колхозников, после чего у них было в ряде случаев изъято по 5 пудов хлеба, полученных ими из заработанных трудодней. У части единоличников административными грубыми мерами было "заготовлено" вплоть до последнего пуда семенное зерно, в результате чего по единоличному сектору план весеннего сева из 2200 га засеяно на 30 мая - 202 га, а по заявлению секретаря ячейки т. Скоренко площадь засева достигает 500 га. Этот разрыв объясняется боязнью дачи на учет всей засеянной площади.

Необходимо также отметить, что распространение облигаций проводилось административными мерами, и до настоящего времени в Медвине еще не розданы не только облигации, но и прикрепительные талоны единоличникам и колхозникам, что было выявлено колхозниками "Коммунара" на открытом партсобрании 1 июня с. г.

По проверенным данным в с. Медвине в колхозном секторе находятся в опухшем состоянии на почве голода 160 семейств. Единоличный сектор, составляющий 40 % села, имеет 238 опухших семейств. С 19 по 30 мая в селе умерло от голода 30 человек. По заявлению председателя сельсовета ежедневно умирает от голода 3-4 человека, из них часть детей в возрасте 9-14 лет (эти цифры являются ориентировочными, ибо точное количество опухших семейств еще не выявлено). Опухшие семейства получают крайне недостаточную помощь. Так, например, 1 июня сельсовет получил для оказания помощи опухшим семьям 30 пудов гороха и 6 пудов бобов, из коих 50 % передано детяслям. При данной помощи не представляется возможным восстановить их трудоспособность и свести к минимуму смертность от голода.

Из вышеописанного совершенно очевидно, насколько нарушена связь и доверие масс к местным организациям. В течение двух месяцев не созывался пленум сельсовета. Часть местных партийцев растерялась. Новое руководство села усиленно работает по исправлению перегибов. Сев буряка в колхозе им. Сталина закончен на 100 %. Приняты все меры к окончанию сева колхозом "Коммунар" в количестве 280 га буряка не позже 5-6 июня. Приступлено к севу поздних культур как в колхозном, так и единоличном секторе на основе полученной в последние дни помощи - семенного материала (просо).

При создавшемся положении для восстановления нормальной работы в с. Медвин необходимо оказать немедленную помощь продовольствием опухшим семьям колхозников и единоличников, так как до реализации урожая осталось еще 2 месяца и с каждым днем положение ухудшается.

Бригада облбюро:

Член КП(б)У с 1920 г.,
п/б № 0798520 Клипов

Член КП(б)У с 1926 г.,
п/б № 0758241 Генкин

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1143. Арк. 3-4.


№ 61
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО НАДІСЛАННЯ
ТЕЛЕГРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б)
ПРО ВІДПУСК УКРАЇНІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ

17 червня 1932 р.

Послать ЦК ВКП(б) тт. Кагановичу и Молотову следующую телеграмму: "Чубарь по поручению ЦК КП(б)У возбудил ходатайство отпуске Украине продовольственной помощи находящимся тяжелом положении районам. Настоятельно просим сверх отпущенных для обработки свеклы, а также дополнительной продовольственной помощи 220 тыс. еще 600 тыс. пудов [хлеба]".

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 8. Арк. 262, 263.


№ 62
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ОБКОМАМ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
РАЙОНАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВИНЯТКОВО ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

17 червня 1932 р.

ЦК имеет возможность оказать дополнительную продовольственную помощь районам, находящимся в исключительно тяжелом положении, общем количестве по Украине не более 20 районам. Немедленно молнируйте, какие районы вашей области должны быть включены этот список.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 5.


№ 63
ЛИСТ ЧЛЕНА ЛКСМУ Г. I. ТКАЧЕНКА СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У
С. В. КОСІОРУ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ТРУДНОЩІ НА СЕЛІ
ТА ПОЛІТИЧНИЙ НАСТРІЙ НАСЕЛЕННЯ

18 червня 1932 р.

Шановний т. Косіор!

Я, комсомолець, весь час відстоював політику і заходи Радянської влади та партії на селі, а після, від'їхавши в місто в 1930/31 р., став студентом, і, здобуваючи знання, для мене обрій робиться ширшим і більш світлішим, я вивчаю дещо з марксо-ленінської теорії і послідовно стежу за пресою, починаючи ще з 1926 року.

Походженням я селянин (бідняк), комсомольський стаж з 1928 р., а фактично з комсомольською роботою зв'язаний ще з 1927 року. В технікумі, де я вчуся, вже рік секретарем осередку ВЛКСМ, але ще позапартійний...

На селі народ весь час зберігає в собі старі традиції і не вірить в перемогу соціалізму над капіталізмом, так само й серед міського пролетаріату в більшій частині, не говорю вже про сьогоднішні наміри всього трудящого людства. Стоїть тільки зайнятися - зацікавитись і вивчити життя міста й села і все стане ясно. Я вперто і без кінця вів роз'яснюючу роботу, різко доводив, що партія і її мета вірна й здійснима, не раз вступав у дискусії, але, різно обґрунтовуючи, переконував, не раз посилаючись на кінець п'ятирічки і досягнення її в побутово-культурному відношенні.

А тепер, шановний Станіслав Вікентійович, доведіть мені, чим пояснити таке безглуздя, яке ми маємо сьогодні, й врешті-решт коли досягнемо своєї мети і якими методами та чиїм ентузіазмом (бо цей ентузіазм, що давали ми, самі далі не зможемо).

Ви уявляєте, що зараз діється на Білоцерківщині, Уманщині, Київщині і т. ін. Великі площі незасіяної землі, а врожайність посіяного не більше 25-30 % відносно тієї, що була в 1925-1928 рр. В колгоспах, в яких було коней 100- 150, зараз тільки 40-50 та й ті такі, що падають. Людство страшенно голодає. Я просто не розумію, і коли б мені хто авторитетний доводив хоч як десь в 1927-1928 рр. про те, що при Радянській владі можуть помирати на роботі з голоду, я не повірив би і висміяв би або й зовсім нагнав би його, вважаючи ідіотом, контрреволюціонером і як завгодно.

Ну, а що ж ми маємо зараз? Десятки й сотні випадків, коли колгоспники виходять в поле і зникають, а через декілька днів знаходять його аж провонявшим й так його без жалю, наче це цілком природньо, заривають в яму й квит, а на другий день цього ж, що заривав, попереднього, находять труп - мруть з голоду.

Хіба це можливо йти на тяжку роботу і нахльобатись якогось бур'яну з звичайною макухою? А "начальство" виголошує красноречиво "за темпи, за соціалізм". Куди ж к чорту годиться такий соціалізм, коли людство з дня в день пауперизується - в Києві скільки завгодно попід углами сидять цілими сім'ями селяни і просять - плачуть кусок хліба, вже поопухали з голоду. І хто це? Колгоспники, що мають сотні трудоднів. Скрізь по студентських їдальнях, де гасло за гаслом наклеєно - "Борімось за якісні та кількісні показники громадського харчування", студентів харчують раз у день таким обідом - Н2О і декілька зілинок, а хоч би картоплина і жиру теж нічого немає і одержуєш хліба до нього 20-25 г.

На друге каші або сої, так коли взяти з водою як воно є, то буде 100 г теж без ніякого жирку. "От і живи Гаврило". Так у київській їдальні СЗК № 2-3 і т. д. Хоч би сої дали наїстись - так каже зараз майже кожен студент. Отримує в місяць він 40-30 крб. та різні відрахування в них і так чистою одержує 15-20 крб., от і проживи місяць, коли в студкоопі (закритому): 400 г хліба - 2 крб., сало 100 г-3- З крб. 50 коп., масло - 2 крб. 85 коп., яєчки - 60 коп. штука і т. ін. Як де появляться які соєві коржики, такі, що раніш і собака не їв би, то зараз черга в 500 чоловік. Студенти один за одним дістають туберкульоз, зараз з нашого технікуму чоловік п'ять пішли в лікарню, то там їх і залишили - кров'ю плюють.

Так живуть всі люди: студенти, робітники, селяни і т. ін., і я не знаю, чого народ гине з голоду і словами скільки завгодно розмов різних, а ділом мовчать.

ЦК мабуть не бачить цього, або не уявляє. На цей рік може бути надія не на краще, а ще й гірше, бо великий неврожай, як видно буде, а плани хлібозаготівель ще більші навалено на колгоспи.

Тепер, шановний Станіслав Вікентійович, скажіть, хіба це шляхи до соціалізму - це шляхи до гнойні і згубств, хіба так можна будувати соціалізм?.. Хіба у нас буде здорове покоління - воно буде хворе, кволе й безсиле та й того залишиться живим 50 %.

Ну й чим я тому селянину чи робітнику, що раніше пояснював вірність політики партії, зможу довести, що ми соціалізм будуємо й збудуємо, коли в нього цілком зникла віра в перемогу соціалізму, а я не маю на що вже тверде стати, бо всерівно обірвуся.

На мій погляд, все це залежить від головотяпського керівництва. У нас зараз скільки завгодно є таких політиків, що навчились тільки виступати і кидати красномовні фрази, а вони зараз зовсім безцінні, бо на практиці зовсім інше.

Мені здається, що наскільки партія була авторитетна все ж таки серед широких мас, зараз все менше. І тільки внесеться іскра в селянство, то спалахне всюди. Ми під носом не бачимо, а цілий ряд виголошуємо фраз про пауперизацію і зубожіння по капіталістичних країнах...

Зараз набирає сил і авторитету теорія т. Бухаріна.

Я сам за соціалізм безперечно, але проти цілком такого ідійотського шляху.

Може я помиляюся, то я ще не маю великого стажу в роботі, але востаннє я мислю так, я з 1912 р. народження.

Прошу дуже: дайте мені здорову відповідь.

З комсм. привітом Ткаченко

На адресу: м. Київ, вул. Ж. Революції, 12
(Рибоводний технікум) Ткаченко Гр. І.

або краще, поскільки їду у відпустку, на адресу:
с. Карабачин Брусилівського району
Київської області. Ткаченко Гр. Ів.

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1 Оп. 1 Спр. 2052. Арк. 41-44.


№ 64
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) І РАДНАРКОМУ СРСР ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМІТЕТУ КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
КОЛГОСПАМИ ТА ОДНООСІБНИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ ПЛАНУ ЗЕРНОПОСТАВОК

21 червня 1932 р.

Два адреса: Харьков ЦК КП(б)У Косиору
Копия: СНК Чубарю

В соответствии с постановлением Совнаркома и ЦК от 20 и 21 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) предлагают вам обеспечить во что бы то ни стало:

Первое. Сдачу в счет годовой зернопоставки колхозами и единоличными хозяйствами соответственно врученным обязательством по Украине в июле 14 млн. 500 тыс. пудов, в августе 72 млн. 400 тыс. пудов, в сентябре 71 млн. 200 тыс. пудов, в том числе по областям Харьковской в июле 1 млн. пудов, в августе 10 млн. 400 тыс. пудов, в сентябре 13 млн. 700 тыс. пудов, Киевской в августе 5 млн. пудов, в сентябре 6 млн. 700 тыс. пудов; Винницкой в августе 7 млн. 500 тыс. пудов, в сентябре 10 млн. пудов; Одесской в июле 6 млн. пудов, в августе 19 млн. пудов, в сентябре 14 млн. 700 тыс. пудов; Донецкой в июле 800 тыс. пудов, в августе 7 млн. пудов, в сентябре 7 млн. 300 тыс. пудов; Черниговской в августе 3 млн. пудов, в сентябре 3 млн. 700 тыс. пудов; АМССР в июле 200 тыс. пудов, в августе 1,5 млн. пудов, в сентябре 1 млн. 100 тыс. пудов.

Второе. Сдачу совхозами всех систем в счет годового плана по совхозам Украины в июле 2 млн. 700 тыс. пудов, в августе 9 млн. 100 тыс. пудов, в сентябре 10 млн. 900 тыс. пудов. Никакие уклонения от выполнения установленного для вашего края постановлениями от 20 и 21 июня плана по зерно-поставке колхозами и единоличными хозяйствами и по сдаче зерна совхозами не должны быть допущены ни под каким видом как в отношении количеств, так и сроков сдачи зерна.

Молотов, Сталин

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2268. Арк. 178.


№ 65
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ДОДАТКОВУ
ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ РАЙОНАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ
ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

21 червня 1932 р.

1. Надати додаткову продовольчу допомогу, понад раніш відпущеної і що зараз відпускається на буряк, районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані:

По Київській області
По Вінницькій області
По Харківській області
По Дніпропетровській області
12 районам
9 районам
7 районам
5 районам
(Список районів - див. додаток)
Києву
Вінниці
Харкову
Дніпропетровську
50 900 пудів
38 200 пудів
29 700 пудів
21 200 пудів

Цю додаткову допомогу, що відпускається, використати на 85 % для зазначених районів з тим, щоб на підставі всієї попередньої допомоги, хліба, що зараз відпускається на буряк, невисіяних серед колгоспних ресурсів і цієї допомоги було ліквідовано гостре продовольче становище в цих районах.

Зобов'язати області при розподілі допомоги зазначеним районам підходити індивідуально в залежності від ступеня потреби в харчі кожного з них. Райони теж самі повинні врахувати щодо сіл.

Решта 15 % допомоги області повинні використати для допомоги селам в інших районах, що перебувають у найбільш тяжкому стані.

У районах, яким відпускається цю додаткову продовольчу допомогу, надати допомогу також і вчителям.

3. Щодо районів Одеської області, що знаходяться в тяжкому стані,- запропонувати облбюро КП(б)У надати їм допомогу з насінних ресурсів кукурудзи, що є в області.

4. Прийняти запропонований т. Якіром* план розподілу по районах 70 тис. пудів продовольчої допомоги сім'ям червоноармійців. Решту 10 тис. пудів залишити в резерві.

Додаток
до протоколу Політбюро
від 21 червня 1932 р.

Список районів, які найбільш потребують додаткової продовольчої допомоги

І. Киевская область III. Харьковская область
1. Бугский
2. Тетиевский
3. Жашковский
4. Ставищанский
5. Володарский
6. Богуславский
7. Лисянский
8. Звенигородский
9. Тальновский
10. Белоцерковский
1. Семеновский
2. Кобелякский
3. Чутовский
4. Глобинский
5. Нехворощанский
6. Оржицкий
7. Оболонский
II. Днепропетровская область IV. Винницкая область**
1. Александрийский
2. Н. Пражский
3. Каранский
4. Долинский
5. Межевской
1. Умань
2. Бабанка
3. Оратов
4. Плисков
5. Погребище
6. Липовец
7. Ильинцы
8. Тростянец
9. Томашполь
10. Ракитнянский***
11. Сквирский***

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 134-135, 142.


* Й. Е. Якір - командуючий військами Київського військового округу.

** Подаються назви центрів районів.

*** Райони Київської обл.


№ 66
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ОДЕСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ТЯЖКОМУ СТАНОВИЩІ

21 червня 1932 р.

Одеса облбюро КП(б)У Майорову

Сообщается постановление ЦК 21 июня:

В отношении тяжелых районов Одесской области предложить областному оказать им помощь из имеющихся области семенных ресурсов кукурузы.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1096. Арк. 35.


№ 67
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ХАРКІВСЬКОМУ ОБКОМУ ПАРТІЇ
ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
ОКРЕМИМ РАЙОНАМ ОБЛАСТІ

Не раніше
21 червня 1932 р.

Сообщается постановление ЦК КП(б)У от 21 июня 1932 р.:

Первое. Оказать дополнительную продовольственную помощь сверх ранее отпущенной и отпускаемой сейчас на свеклу районам, находящимся в особо тяжелом положении:

по Харьковской области - 7 районам (Семеновский, Кобелякский, Чутовский, Глобинский, Нехворощанский, Оржицкий, Оболонский).

Второе. Отпустить для этой цели:

Харькову - 29 700 пудов.

Эту отпускаемую дополнительную помощь использовать на 85 % для указанных районов с тем, чтобы на основе всей предыдущей помощи, отпускаемого сейчас хлеба на свеклу, невысеянных внутриколхозных ресурсов и настоящей помощи было ликвидировано острое продовольственное положение в этих районах.

Обязать области при распределении помощи по указанным районам подходить индивидуально в зависимости от степени нуждаемости в продовольствии каждого из них. Районы тоже самое должны иметь в виду и в отношении сел.

Остальные 15 % помощи области должны использовать для помощи особо тяжелым селам в других районах.

В районах, которым отпускается эта дополнительная продовольственная помощь, оказать помощь также и учителям.

Секретарь ЦК КП(б)У Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1139. Арк. 41


№ 68
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
*

23 червня 1932 р.

Ограничиться уже принятыми решениями ЦК и дополнительного завоза хлеба на Украину не производить.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 889. Арк. 15.


* Постанова прийнята на телеграму С. В. Косіора.


№ 69
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО НАДЗВИЧАЙНО
НАПРУЖЕНЕ ПРОДОВОЛЬЧЕ СТАНОВИЩЕ В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

Червень 1932 р.

Проверенные данные непосредственно руководящих работников области по отдельным районам и колхозам, а также многочисленные материалы, поступившие особенно за последнее время от РПК, уполномоченных облпарткома и сводки по линии Харьковского областного отделения ГПУ свидетельствуют о чрезвычайно напряженном продовольственном положении отдельных районов области, в особенности по колхозному сектору.

Для характеристики тяжелого продовольственного состояния районов и колхозов можно привести следующие данные:

1. Семеновский район: в Герасимовском селе колхозники не имеют хлеба, на почве голодовки колхозников есть случаи опухания, и в особенности среди детей.

Села Буринка, Саранчавка, Гриньки, Кривая Руда, Устиновка, Веремеевка, Тройняки, Очеретовата, В. Подол, Чернышенское, Михайловка, Хрущовата, Шелевская, Куликовская, Коржинская, в большинстве колхозов этих сельсоветов как хлеба, так и других продовольственных продуктов для организации общественного питания не имеется, что в ряде колхозов вызывает массовые невыходы колхозников на работу, нападение на пункты Заготзерна, выкопку маточников и картофеля, а также массовый выезд колхозников на заработки за хлебом в другие области республики. (Политсводки рай-парткома, уполномоченного обкома и материал ГПУ.)

2. Кобелякский район: Этот район еще в большей степени нежели Семеновский находится в тяжелом продовольственном затруднении. Например, в селах: Сухая Маячка, Бродщина, Красное и др. отмечено до 60 случаев смертности на почве голода и систематического недоедания.

Колхозники и индивидуальники в большинстве сел этого района - Василевка, Чорбовка и Сухиновка питаются всевозможными суррогатами (цвет с акации, камыш, осока и т. д.) и есть случаи употребления в пищу мяса павших лошадей. (Политсводки РПК, уполномоченного обкома и материал ГПУ.)

3. Чутовский район: В с. Дубровая лежит опухших от голода 36 семейств, за последнее время было 2 смертных случая. Факты особо тяжелого продовольственного состояния в этом районе имеют место в селах: Рублевка, Постельки, Войновка и Искровка. На этой почве отмечено массовые отказы колхозников от выхода на работу. В селах Писковцы, Богдары, Пилевцы, Дельцы, Володарка на почве голода усиливается волыночное настроение. (Сводки ГПУ.)

4. Глобинский район: В ряде сел на почве голода есть случаи заболевания и смерти. В с. Федоровка с начала посевной кампании умерло до 80 человек. В мае - 36 человек.

Большинство семей этого села лежит опухшим. В с. Горбы умерло 11 человек от голодовки, в с. Глобино - 2 человека и в с. Бориси опухших от недоедания - 91 человек (все бедняки). В этом же селе были случаи смерти от голода (колхозник Гнида Прохор умер на дороге). (Сводки ГПУ.)

5. Нехвороща некий район: В ряде сел на почве голода имеют массовые случаи употребления в пищу различных суррогатов: качанов капусты, сердцевины стебля подсолнуха, макухи, что приводит к массовым заболеваниям. В с. Нехвороща - 15 семейств колхозников лежат опухшими от голода. В с. Шаднево лежит больных от недоедания 25 человек, из них у колхозника Шпака вся семья из 6 человек. Такое же положение и в сс. Михайловка, Шевченко и др. (Материал ГПУ и Политсводки РПК.)

6. Оржицкий район: В большинстве колхозов района отсутствует хлеб. Еще в начале сева колхозники питались до 25 % суррогатами, есть случаи опухания в таких селах: Круподерецкое - 40 человек, Лукомельское - 30 человек, Яблуневское - 30, Оржицы - 27, Перевенцы - 6 человек. Колхозы не в состоянии обеспечить общественным питанием всех работающих колхозников, что приводит к чрезмерно низкому проценту выхода на работу. (Материал ГПУ, политсводки РПК.)

Кроме перечисленных районов с яркой характеристикой случаев голода в отдельных сельсоветах и колхозах, из общего числа 82 районов области, аналогичные случаи в большей или меньшей степени голода установлены в таких районах (не перечисляя конкретных фактов).

1. Сахновщанский (поражено 13 человек), В. Багачанский - 9, Краснокутский - 8, Золочевский - 10, Двуречанский - 4, Купянский - 10, Сватовский - 10, Оболонский - 11, Карловский - 8, Краснопольський - 7, Н.-Санжарский - 3, Печенежский - 4, Ст. Салтовский - 4, Лубенский - 4, Миропольский - 9, Старобельский - 6, Н. Георгиевский - 4, Сумской - 9, Чернухинский - 13, Лохвицкий - 15, Близнюковский - 4, Пирятинский - 7, Чугуевский - 3, Решетиловский - 6, Гадячский - 6, Недригайловский - 5, Балаклеевский - 7, Троицкий - 4, Петровский - 4, Зиньковский - 4, Белолуцкий - 5, Липоводолинский - 5, Н. Псковский - 4, Роменский - 6 человек.

Тяжелое продовольственное состояние отдельных районов области. При напряженном периоде полевых работ (прополка технических и просапных культур, сеноуборка, паровая кампания и подготовка к уборке зерновых) является прямой угрозой срыва этих работ, являющихся решающим в деле повышения урожайности и получения повышенного валового сбора сельскохозяйственной продукции.

В ряде колхозов наблюдается большой невыход на работу и в отдельных колхозах невыход доходит до 50-60 %, учащаются также массовые выезды колхозников и единоличников за хлебом и поиски работы в другие республики (ЦЧО, Крым и Северный Кавказ).

Обострение с продовольствием в отдельных колхозах за последнее время увеличило число волынок, приводящих к нападению на колхозные амбары, винокуренные заводы, склады Заготзерно с целью разбора имеющегося наличия зерновых культур (Чернуховский, В. Багачанский и Оболонский).

В ряде районов за последнее время среди колхозников идут усиленные разговоры по самовольной и досрочной косовице несозревшей озимины для продовольствия.

Усилились тенденции самовольного разбора лошадей колхозниками у колхозов и массовые подачи заявлений как единолично, а в большинстве группами, о выходе из колхоза, главным образом по мотивам отсутствия продовольствия, а также и тенденции получить обратно лошадей, раздел посевов и проч. скот. Напр., в районах: Буринском подано 119 заявлений о выходе, Красноградском - 57, Роменском - 82, Лиманском - 85, Лубенском - 76, Чернухинском - 61, Градижском - 129 и т. д.

Отпущенная продовольственная помощь для Харьковской области на период весеннего сева ввиду ее незначительности не могла обеспечить минимальные потребности области полностью.

Последние 2-3 дня обком осаждает массовые требования продовольственной помощи, районы сигнализируют о массовых случаях отказа выхода на работу по прополке пропашных культур. Исходя из этого обком просит ЦК КП(б)У:

I. Немедленно поставить вопрос перед ЦК ВКП (б) о продовольственной помощи как путем отпуска продовольствия, а также предоставить права потребкооперации Харьковской области закупать хлеб и продукты на территории ЦЧО и Северного Кавказа.

II. Отпустить хлеба и рыбы для продовольственной помощи колхозам буряковых районов, приравняв Харьковскую область к Винницкой и Киевской областям.

III. Воздействовать на соответствующие органы об ускорении отгрузки для области занаряженной согласно решениям ЦК КП(б)У 48 тыс. пудов кукурузы из Новороссийска и Одессы.

IV. Обком считает необходимым через Совнарком издать специальные указания о привлечении к строжайшей ответственности лиц, виновных в самовольной косовице недозревающих хлебов.

Секретарь облпарткома Терехов

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2073. Арк. 44-48.


№ 70
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ПО СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРУ
*

6 липня 1932 р.

Признать правильным установленный ЦК ВКП(б) план хлебозаготовок по селянскому сектору в размере 356 млн. пудов и принять его к безусловному исполнению.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 85.


* Засідання Політбюро ЦК КП(б)У відбулося за участю Л. М. Кагановича та В. М. Молотова.


№ 71
З РЕЗОЛЮЦІЇ НІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КП(б)У
ПРО ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОЇ ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ, ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ
ТА ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЇ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО
ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПІВ

6-9 липня 1932 р.

III. Хлібозаготівлі та збирання врожаю

1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн. пудів по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання.

Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель, значно зменшений проти минулого року. Для цього треба грунтовно поліпшити роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК КП(б)У і обкомів на керівництві районами і колгоспами.

Щоб успішно впоратися з хлібозаготівлями та з справою організаційно-господарського зміцнення колгоспів, партійна організація повинна якнайрішучіше і нещадно викривати опортуністів, капітулянтів та скигліїв, що вбачають причину труднощів і ускладнень цього року на Україні у великих темпах, у великих завданнях, які вони заздалегідь вважають за шкідливі і нездійсненні. Ці опортуністи, капітулянти і скиглії, що відбивають ідеологію куркульства, своєю розкладницькою роботою тягнуть нас до капітуляції перед класовим ворогом замість більшовицької мобілізації всіх сил партії, комсомолу, колгоспних мас на боротьбу за подолання всіх труднощів, за остаточну перемогу соціалізму на селі.

2. Цього року аж ніяк не можна в будь-якій мірі повторювати торішню практику стихійно-зрівнялівського розподілу плану хлібозаготівель без врахування становища в кожному районі, в кожному колгоспі.

Під час розподілу плану по колгоспах треба рішуче провести принцип - чим краще господарює колгосп, чим більшого врожаю він добився, чим краще зібрав свій урожай, тим більший фонд повинен лишатися в розпорядженні колгоспу. Для цього треба найрішучіше засудити встановлення будь-яких загальних норм споживання, практику складання "балансів" як таку, що неминуче спричиняє повернення до торішньої зрівнялівки.

До кожного колгоспу треба застосувати індивідуальний підхід, зважаючи на його особливості і становище.

Щоб встановити план по районах, обкоми повинні якнайпильніше перевірити дані про врожай. Розбивати в районі план хлібозаготівель по колгоспах і в частині одноосібників, по селах повинна спеціальна комісія райвиконкому на чолі з головою РВК, з участю представника колгоспу щодо колгоспного плану, а щодо плану села - з участю представника сільрад.

3. Визначаючи план хлібозаготівель для одноосібних господарств, треба виходити з того, що одноосібні господарства повинні відповідно здавати не менше, ніж здають сусідні колгоспи, не допускаючи в той же час давання одноосібникам нездійсненних завдань, не допускаючи перегинів, що були минулого року.

4. Збирання врожаю є найвідповідальнішою частиною сільськогосподарських робіт, від правильної організації якої великою мірою залежить остаточний наслідок сільськогосподарського виробництва - кількість і якість зібраного хліба.

Враховуючи надзвичайно негативний досвід минулого року (Лепетиський, Каховський, Н. Сірогозький, Білозерський, Троїцький та інші райони), конференція вважає, що під час збиральної кампанії цього року головну увагу треба спрямувати на боротьбу з втратами,- це є найважливішою умовою успішного виконання плану хлібозаготівель цього року. В цьому напрямі необхідно здійснити такі заходи:

а) Треба швидко зібрати хліб з таким розрахунком, щоб не допустити втрат внаслідок перестою, осипання зерна. Для цього слід заздалегідь розрахувати засоби збирання (комбайни, снопов'язалки, лобогрійки, коси та ін.) для того, щоб ті ділянки, які треба збирати простими знаряддями, були скошені своєчасно, за кілька днів до остаточного вистигання. Для комбайнів залишити тільки ту кількість, яку, безумовно, можна зібрати цими машинами. Залежно від наявності знарядь встановити черговість по ділянках, культурах і максимально короткі строки збирання. Можливу нестачу машин треба перекрити кращою організацією робіт, цілковитим використанням всієї наявної робочої сили в колгоспах і організаційною допомогою з наявних сил районів.

б) Увесь скошений хліб, за невеликим винятком, що надходить безпосередньо до молотарки, треба обов'язково заскиртувати. В цьому слід виходити з можливості найнесприятливішої погоди для того, щоб максимально зберегти хліб від псування. На скиртування з перших днів збирання треба кинути всю живу тяглову силу.

в) Необхідно організувати швидку і старанну молотьбу.

Нічну молотьбу, а також молотьбу вогкого хліба треба заборонити. Молотарки повинні робити безперебійно від зорі до зорі. При хорошій організації молотьби за цих умов буде забезпечений досить швидкий обмолот і уникнено втрат хліба.

Водночас на молотарках треба організувати постійний і надійний облік та контроль, щоб уникнути розкрадання хліба.

г) Повести масову роботу проти тенденцій хижацького передчасного скошування і розтаскування скошеного хліба, які є в ряді районів. Партійні, радянські організації повинні підняти колгоспні маси на боротьбу з куркульскими та рвацькими елементами, що завдають істотної шкоди колгоспам розкраданням та винищуванням урожаю.

д) Особливо треба виділити райони з великою площею посівів, де створюється загроза великих втрат під час збирання. Таким районам області і ЦК повинні подавати окрему допомогу машинами, тракторами тощо.

5. Конференція констатує, що радгоспи України значно поліпшили свою роботу проти минулого року, успішно провівши посівну кампанію і подавши велику допомогу колгоспам. Тепер є всі дані забезпечити в цьому році підвищене збирання врожаю в радгоспах, що залежатиме від того, як старанно радгоспи організують збиральну кампанію, боротьбу з втратами і зуміють повністю використати все своє технічне озброєння.

6. Для кращої організації збиральної кампанії в тих колгоспах, де постійних бригад ще немає, треба негайно організувати на весь період збиральної кампанії постійні бригади, за якими закріпити певні ділянки і поля. Для кожної ділянки, виходячи з попередньої оцінки врожаю, слід встановити кількісне завдання щодо збирання. Оцінку бригад треба провадити залежно від того, наскільки старанно і справно бригада зуміє провести збирання, скиртування та обмолот хліба і інших культур на своїх ділянках залежно від виконання завдання. За зібрану понад завдання кількість бригада повинна дістати відповідну надбавку на трудодень, а за невиконання - збавку.

7. Конференція вважає потрібним рішуче ліквідувати ті ненормальності, коли гроші за зданий хліб видавали з великою затримкою, коли МТС і відділи банку, часто навіть без відома колгоспу, провадили відрахування на різні платежі.

МТС відраховують за погодженням з колгоспом лише ту частину боргів, що належить за обслуговування колгоспу, і то не відразу, а календарним порядком, в міру здавання хліба. Інші платежі (сільгоспподаток, борги банкові тощо) колгоспи провадять безпосередньо.

8. Щодо одноосібників категорично заборонити застосування всіляких примусових заходів під час збирання врожаю, наприклад, так звані червоні токи, примусову супрягу тощо.

Зобов'язати районні організації, коли цього захочуть самі одноосібники, поділяти площу озимих і ярих культур, що їх засівали одноосібники єдиним масивом. Водночас забезпечити одноосібним господарствам не пізніше як 15 липня відведення земельних ділянок під посів озимини.

9. Взяти до неухильного керівництва, що безборонну торгівлю хлібом, за постановою ЦК і уряду, можна провадити тільки після 15 січня, тобто після виконання плану хлібозаготівель.

10. Одним з найважливіших завдань партійних організацій є мобілізація товарів широкого споживання і швидке доведення товарів широкого споживання до села, що має виключно велику політичну і господарську вагу. Радянська торгівля успішно розвиватиметься, якщо ми приділимо максимальну увагу виробництву товарів широкого споживання, їх мобілізації для села і швидкому перекиданню, що є бойовим завданням партійних організацій. Водночас треба звернути увагу на роботу споживчої кооперації, яка є основним каналом доведення товарів широкого споживання до села.

Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 1. 1918-1941. К.. 1976. С. 750-752. (Далі: Компартія України в резолюціях...)


№ 72
ПОСТАНОВА ЦК ВКП(б)
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В КАМПАНІЮ 1932 р.

7 липня 1932 р.

ЦК и СНК СССР в своем постановлении от 6 мая о хлебозаготовках и развертывании колхозной торговли хлебом подчеркнули, что в 1931 г. государственные заготовки хлеба достигли, несмотря на засуху, 1400 млн. пудов вместо 1350 млн. пудов, заготовленных в 1930 году. Этот успех достигнут на основе победы колхозной и совхозной системы в сельском хозяйстве и разгрома кулацких элементов в деревне.

Приступая к новой хлебозаготовительной кампании, необходимо учесть все достижения и ошибки прошлой кампании с тем, чтобы устранив допущенные ошибки, по-большевистски организовать и провести предстоящие хлебозаготовки.

Главная ошибка нашей хлебозаготовительной работы в истекшем году, особенно на Украине и Урале, состоит в том, что план хлебозаготовок был разверстан по районам и колхозам и проводился не в организованном порядке, а стихийно, "по принципу" уравниловки, проводился механически, без учета положения в каждом отдельном районе, без учета положения в каждом отдельном колхозе.

Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок истекшего года?

1. План нужно довести до района и колхоза, а в части единоличников до села, но довести нужно не механически и уравниловски, а с учетом особенностей каждого района, каждого колхоза и каждого села.

Надо решительно ликвидировать уравниловку в подходе к колхозам, тем самым обеспечить полное выполнение плана хлебозаготовок и добиться того, чтобы колхозы, лучше посеявшие, убравшие и полностью выполнившие установленный для них план хлебозаготовок, имели бы соответственно в своем распоряжении для собственных потребностей большее количество хлеба.

2. Так как при данном состоянии наших организаций у нас не может быть абсолютно точного учета этих особенностей, то надо допустить страховую надбавку к плану области для районов 4-5 %, чтобы создать тем самым возможность перекрытия неизбежных ошибок в учете и выполнить план во что бы то ни стало.

3. Нужно, чтобы обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий посылали в помощь районам ответработников с хлебозаготовительным опытом как до разбивки плана по районам (для разработки необходимых данных), так и после доведения плана до районов (для участия и проверки, насколько правильно производится разбивка районного плана по МТС, колхозам, а в части единоличников - по селам).

Разбивка плана по районам должна быть произведена с обязательным участием секретарей райкомов и председателей райисполкомов, а доведение планов до колхозов и в части единоличников до села - с участием председателей колхозов и председателей сельсоветов.

Сельсоветы должны иметь повседневное наблюдение за выполнением плана хлебозаготовок по всему селу как в части единоличников, так и колхозов.

4. Выделить в планах хлебозаготовок следующие культуры и группы культур: 1) пшеница, 2) рожь, 3) все кормовые с особым выделением овса, 4) крупяные и 5) бобовые, допустив сдачу пшеницы, ржи и бобовых взамен любой другой культуры, не допуская, однако, замены пшеницы и ржи какой-нибудь другой культурой или замену пшеницы рожью.

5. Установить следующие предельные сроки доведения плана до районов:

а) по Закавказью, Крыму и Средней Азии - 10 июля
б) по Северному Кавказу, Украине, ЦЧО, Нижней Волге, южным районам Казахстана - 20 июля
в) по Средней Волге, Татарии, Башкирии - 1 августа
г) по Восточной Сибири и Дальневосточному краю - 25 августа
д) по всем остальным районам - 15 августа

Доведение плана до колхоза, а в отношении единоличников до села произвести в десятидневный срок с момента доведения плана до района.

6. Не допуская недооценки роли единоличного сектора в выполнении плана хлебозаготовок и ведя борьбу против перегибов и администрирования, добиться, чтобы единоличные хозяйства сдавали хлеб государству с каждого гектара посева не менее, чем соседние колхозы. В отношении же кулацко-зажиточных хозяйств - сохранить практику дачи сельсоветами твердых заданий.

7. ЦК подтверждает к безусловному выполнению принятый 6 мая с. г. ЦК и СНК план хлебозаготовок по совхозам, колхозам и единоличному сектору, включающий в том числе госсортфонд, и указывает, что этот план не включает в себя поступление гарнцевого сбора и выданную государством семенную и продовольственную ссуду, подлежащую возврату полностью.

8. Утвердить план поступления централизованной части (90 %) гарнцевого сбора (из урожая 1932 г.) в размере 100 млн. пудов с разбивкой по республикам, краям и областям согласно прилагаемой таблице.

9. Утвердить план возврата семенной и продовольственной ссуды в размере 80 млн. пудов; из них: а) по совхозам - 10 млн. пудов (в том числе по Зерносовхозобъединению - 8 млн. пудов, по Союзсахару - 0,5 млн. пудов, по Животноводобъединению - 0,5 млн. пудов; по Сортсемтресту - 0,5 млн. пудов, по республиканским и прочим совхозам - 0,5 млн. пудов) и б) по крестьянскому сектору - 70 млн. пудов, с разбивкой всего плана по республикам, краям и областям согласно прилагаемой таблице.

10. Разрешить Зерносовхозобъединению, в случае необходимости, на уборочных работах допустить частичную оплату рабочей и тягловой силы натурой в пределах 1 млн. пудов хлеба, при обязательном выполнении установленного плана хлебосдачи по Зерносовхозобъединению.

Союзсахару для этой же цели в отдельных районах УССР разрешить израсходование до 200 тыс. пудов хлеба при обязательном выполнении установленного плана хлебозаготовок.

11. Предложить Комитету заготовок при СТО представить на утверждение ЦК с заключением обкомов, крайкомов и национальных ЦК разбивку плана хлебозаготовок посекторам и культурам:

а) по Крыму, Закавказью, Средней Азии, Северному Кавказу, южным районам Казахстана, Украине, ЦЧО, Нижней Волге, Средней Волге, Татарии, Башкирии - 10 июля

б) по всем остальным районам - 20 июля

12. Запретить практику безналичного расчета между колхозами и заготовительными организациями, обязав Заготзерно и МТС произвести немедленно расчет с колхозами, а Госбанк - расширить соответственно с этим сеть приписных касс при ссыпных пунктах.

Не допускать повторения прошлогодней практики, когда колхозы за сданный ими хлеб получали совершенно ничтожную часть причитающихся им денег в результате производства без согласия колхоза многочисленных удержаний и отчислений. Удержания МТС за свою работу должны производиться не сразу из первых партий сданного хлеба, а равномерно и в календарные сроки по согласованию с колхозами с тем, чтобы расчет между колхозами и МТС закончить одновременно с окончанием выполнения плана хлебозаготовок по данному колхозу.

13. Усилить и ускорить завоз товаров широкого потребления в деревню (хлопчатобумажные ткани, нитки, платки, обувь кожаная, резиновая обувь, мыло хозяйственное, мыло туалетное, махорка, папиросы, трикотаж, швейные изделия), определив план завоза в деревню на третий квартал по указанным товарам в сумме 690 млн. руб., против 335 млн. руб. соответствующего квартала прошлого года.

Обязать все партийные и советские организации, Наркомснаб, Наркомлегпром и Центросоюз сурово наказывать виновных в использовании для других целей товаров, предназначенных к завозу в деревню.

14. Подготовка технической базы к хлебозаготовкам: строительство и ремонт элеваторов и складов, механизация погрузочно-разгрузочных работ, тара, весы и проч. оборудование, подготовка к бестарным перевозкам хлеба, строительство подъездных путей к элеваторам и ссыпным пунктам, быстрая и своевременная подача под хлебные грузы НКПСом и Наркомводом порожняка и тоннажа, подготовка транспортных средств в колхозах, МТС и совхозах для подвозки хлеба на пристанционные и пристанские пункты - все эти работы должны быть под повседневным наблюдением партийных организаций.

ЦК предлагает искоренить имевшие место в практике работы заготовительных пунктов факты бюрократического отношения к сдатчикам хлеба, образования очередей и задержки в расчетах за сданный государству хлеб и поручает органам РКИ систематически проверять работу этих пунктов.

15. ЦК обязывает Заготзерно расширить сеть пристанционных и пристанских пунктов и усилить практику приемки хлеба непосредственно в вагоны и на баржи. Открытие новых глубинных пунктов сверх существовавших в истекшем году допускать в виде исключения только с разрешения Комитета заготовок при СТО.

Партийные организации должны срочно развернуть всю организационную работу по проведению хлебозаготовительной кампании и укрепить заготовительный аппарат (областные и районные конторы Заготзерна, элеваторы, ссыпные пункты) опытными в деле хлебозаготовок работниками; создать комиссии содействия хлебозаготовкам при сельсоветах и выделить во всех колхозах членов правления, а в МТС - помощников директоров, на которых возложить ответственность за организацию сдачи хлеба по установленному плану.

ЦК подчеркивает, что нынешняя обстановка в деревне характеризуется полной победой колхозов и совхозов в сельском хозяйстве. Тем самым определяется преобладающее значение социалистического сектора в нынешней хлебозаготовительной кампании. Однако наличие остатков кулацких элементов и кулацкого влияния на единоличные хозяйства и на отдельные прослойки колхозников указывает на неизбежность сопротивления кулацких элементов делу хлебозаготовок и необходимость для партийных организаций быть готовыми сломить это сопротивление и во что бы то ни стало выполнить утвержденный план хлебозаготовок.

В результате успехов партии в деле подъема промышленности и социалистической переделки сельского хозяйства стала возможной колхозная торговля хлебом, как добавочный источник снабжения городского населения. ЦК требует точного проведения в жизнь постановления ЦК и СНК от 6 мая о развертывании колхозной торговли хлебом, начиная с 15 января, после полного выполнения хлебозаготовительного плана, и предупреждает, что кулацкие элементы и спекулянты будут стараться по-своему толковать и использовать развертывание колхозной торговли для подрыва государственного плана хлебозаготовок. В связи с этим необходима самая решительная борьба с хлебной спекуляцией с самого начала хлебных заготовок под лозунгом: ни одного центнера колхозного хлеба перекупщику и спекулянту.

По-большевистски проведенная хлебозаготовительная кампания в борьбе со всеми разновидностями оппортунизма в рядах партии и влиянием кулацких элементов в деревне должна обеспечить полное выполнение в срок государственного плана хлебозаготовок и организационно-хозяйственное укрепление колхозов.

Парторганизации должны твердо усвоить, что всякие перегибы в отношении трудящихся крестьян, и особенно колхозов и колхозников, играют на руку кулацким элементам.

Недостатки, вскрытые ЦК в прошлой хлебозаготовительной кампании, указывают на наличие отрыва руководства ряда парторганизаций от деревни, незнание действительного положения в районе и колхозе и неумение учитывать их особенности в своей практической работе.

Дело выполнения плана хлебозаготовок требует от партийных организаций, в первую очередь от их руководящих органов, решительной борьбы с правоуклонистскими демобилизационными настроениями и, с другой стороны, с левацкими перегибами в подходе к крестьянским массам. В особенности ЦК ВКП(б) обращает внимание парторганизации Украины на борьбу с этими оппортунистическими настроениями и требует мобилизации всех сил для полного выполнения плана хлебозаготовок.

ЦК возлагает ответственность за успехи и недочеты в хлебозаготовках этого года, так же как за все состояние сельского хозяйства лично на первых секретарей парторганизаций хлебозаготовительных районов, что ни в какой мере не должно, конечно, освобождать от ответственности соответствующих председателей исполкомов и председателей совнаркомов.

ЦК предлагает всем парторганизациям немедленно развернуть агитационно-массовую работу, мобилизовав вокруг хлебозаготовительной кампании партийные ячейки деревни, ячейки комсомола, колхозный актив и советы, профсоюзы и печать, и добиться того, чтобы всеми колхозниками и трудящимися крестьянами и рабочими совхозов был осуществлен на деле лозунг: выполнение плана хлебозаготовок - первоочередная обязанность колхозов, совхозов, МТС и единоличников.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 891. Арк. 56-57.


№ 73
КОПІЯ ЛИСТА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ДІЛЬНИЧОГО ПРОКУРОРА
КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ПРОКУРОРУ
ПРО ФАКТИ ЛЮДОЇДСТВА В с. ТАРАСІВНА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Не раніше
11 липня 1932 р.
*

В останніх числах червня ц. р. у громадянки с. Тарасівки Звенигородського району П. зник невідомо куди син, 11 років. Розшук хлопчика, прийнятий з боку матері, результатів не дав, про що вона 3 липня на полі під час обробітку цукрового буряку заявила голові сільради. Останній перевів розшук у гр. X., 19 років, парубка, члена колгоспу, бідняка, судимого на 5 місяців примусової праці за крадіжку колгоспного зерна, батько якого помер років 9 тому, а мати недавно.

В льоху X. було знайдено декілька людських черепів, які розкладаються, з них один з довгою косою та рештки кісток. В коморі знайдено петлю, скривавлену сокиру, різний одяг та ночви (коритце) з густим слідом крові.

Під час обшуку X. дома не було, але увечері його міліцією затримано під час спроби втекти з села.

Одержавши означені відомості, я в купі з міліцією та агентом ДПУ виїхав на місце, причому на попередньому допиті X. останній розповів наступне:

Місяць тому до нього прийшли до хати, де він жив з сестрою Оленою, 9 років, його два односельчани С., 29 років, одружений, бідняк, член колгоспу, на роботу ходив рідко, та Д., 29 років, одружений, бідняк, на роботу ходив рідко, та під загрозою забити X. примусили його дати згоду забити його сестру Олену.

На другий день Д. та С. прийшли до хати X., схопили сонну Олену (сестру) і затягли її в комору при хаті, де і зарізали ножем, зняли кожу, мозок та печінку зварили там же в глечику, поїли наварене, давали їсти X., але він їсти з сестри відмовився, кожу, кишки та череп викинули в погріб, а м'ясо понесли з собою.

Після цього С. наказав X. заманити до себе ще якусь дівчину. Наказ X. виконав і наприкінці червня 1932 року, будучи на полі, сказав дівчині Любці, 11 років, аби та зайшла до нього в хату і посиділа з його сестрою Оленою (що була вже зарізана). І коли одного вечора дівчина Любка зайшла в хату X., то гр. С. та Д. затягли Любку до комори та зарізали ту по приміру Олени. З Люби гр. X. куштував печінку, одержав шматок ноги. Де діли Д. та С. м'ясо з Любки, те X. не знає.

Гр. X. мав кролі, щоб заманути гр. П., 11 років, X. пообіцяв йому подарити кроля, та коли хлопчик Іван зайшов в хату X., то на хлопчика накинули петлю і затягли в комору, де й зарізали. Але за браком солі м'ясо пролежало в хаті гр. X. 1 добу й стало розкладатись, тому м'ясо до вжитку стало непридатне, та С. та Д. взяли це м'ясо та загребли його в погребі. Під час скоїння злочину С. та Д. випивали горілку. За те, що X. буде мовчати про утворений ними злочин, вони обіцяли X. купити чоботи та костюм. При обшуку у хаті С. знайдено ключицю недолітка, ребро та кістки.

На очних ставках Д. та С. злочин заперечують, всі три вони затримані і тримаються під вартою в Звенигородській міліції, а також й затримана дружина гр. С, яка приймала активну участь в утворенні цих злочинів.

По цій справі слідство переводиться нарслідчим Звенигородського району т. Дудником й по закінченні буде спрямовано до Київської обласної прокуратури.

Дільничий прокурор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1143. Арк. 14.


* 11 липня 1932 р. копію листа було надіслано до ЦК КП(б)У на ім'я С. В. Косіора.


№ 74
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ДПУ УСРР В ЦК КП(б)У
ПРО ТЕНДЕНЦІЇ ДО ВИХОДУ З КОЛГОСПІВ НА УКРАЇНІ

13 липня 1932 р.

Дополнительно поступившие материалы местных органов ГПУ сигнализируют о дальнейшем росте требований колхозников об исключении их из колхозов.

Массовый характер выходов и тенденции к выходам из колхозов фиксируются в ряде новых районов.

Если за первые 20 дней июня подача заявлений о выходе из колхозов была отмечена в 239 колхозах 65 районов, со стороны 6126 человек, то за последние 10 дней июня это явление имело место в 306 колхозах 81 района, со стороны 7029 человек.

Рост выходов из колхозов, учтенных в июне с. г. по отдельным областям, определяется такими данными:

  За 2 декады июня
поступило заявлений
В третьей декаде июня
поступило заявлений
Винницкая область
Харьковская область
Киевская область
Днепропетровская область
Одесская область
АМССР
2635
1656
1109
164
-
362
2965
2236
2211
105
151
261

Всего по Украине на протяжении июня поступило заявлений о выходе из колхозов от 14 055 человек в 475 колхозах 111 районов. Основная масса заявлений падает на районы Винницкой, Киевской и Харьковской областей.

Степень пораженности колхозов и районов выходами из колхозов, учтенными на протяжении июня, по каждой области в отдельности характеризуется следующими данными:

  Количество
поступивших заявлений
В скольких
колхозах
По скольким
районам
Винницкая область
Харьковская область
Киевская область
Днепропетровская область
Одесская область
АМССР
5 800
3 892
3 320
269
151
623
219
137
75
17
7
20
42
36
21
5
4
3
Итого: по Украине 14 055 475 111

Значительно усилились также требования колхозников главным образом из числа подавших заявления о выходе из колхозов, о немедленном возвращении обобществленного ими рабочего скота, инвентаря и выделения озимых и яровых посевов. Во многих колхозах эти требования зачастую носили групповой характер и сопровождались угрозами самовольного разбора скота и инвентаря, если таковой не будет выдан. В тех случаях, когда руководство колхозов проявляло растерянность и бездействие в части проведения соответствующей работы, отдельные группы колхозников самовольно разбирали скот и инвентарь. Особую активность в этих случаях проявляют колхозницы. Характерно, что в разборе скота и инвентаря принимали участие отдельные колхозники, не подавшие заявления о выходе из колхоза.

Чаще всего разбирается рабочий скот. На протяжении июня, по далеко неполным данным, было разобрано 1640 лошадей в 70 разных колхозах, из них в третьей декаде июня - 989 лошадей по 52 колхозам.

По отдельным областям на протяжении июня разобрано такое количество лошадей:

Харьковская область
Одесская область
Киевская область
Винницкая область
Днепропетровская область
Донбасс
АМССР
387 в 18 колхозах
332 в 18 колхозах
362 в 12 колхозах
172 в 9 колхозах
109 в 3 колхозах
128 в 3 колхозах
150 в 7 колхозах

Отмечавшиеся ранее тенденции к разделу колхозного посева на корню и уборка его в индивидуальном порядке в отдельных районах получили широкое распространение как среди подавших заявления о выходе из колхозов, так и в отдельных группах колхозников.

В третьей декаде июня эти тенденции зафиксированы в 148 колхозах 36 районов разных областей.

По-прежнему тенденции к выходам и выходы из колхозов имеют место, главным образом, в тех колхозах, где вопросам организационно-хозяйственного укрепления их не уделяется достаточного внимания и в основном вызваны:

а) бездеятельностью и бесхозяйственностью правлений колхозов;
б) низкой нормой выработки и задолженностью по трудодням;
в) допущенными классовыми искривлениями и недочетами руководства;
г) нечутким отношением к нуждам колхозников;
д) продовольственными затруднениями.

В некоторых местах усилению тенденций к выходам из колхозов способствует деятельность кулацкого, церковного и прочего враждебного элемента, направленная к развалу колхозов, выражающаяся в проведении антисоветской агитации и распространении всевозможных провокационных слухов.

Сейчас в ряде районов усиленно муссируются слухи о том, что наступил "новый нэп" - кулакам и распроданным будут возвращены земля и имущество, за вышедшими из колхозов до 1 июля 1932 года будут закреплены земельные участки на 25 лет, а невышедших закрепят на долгие годы за колхозами, которые превратятся в совхозы, что имеется постановление правительства о снятии на колхозных полях несозревшей ржи и т. д. Подобные слухи широко распространяются на базарах.

В отдельных колхозах Яготинского, Чернухинского, Вороновицкого, Теофипольского, Немировского и других районов массовыми выходами и разбором скота непосредственно руководили кулаки, пролезшие в колхозы.

Вместе с тем в ряде районов сельские и районные организации совершенно недостаточно развернули массово-политическую работу. Последнее решение партии и правительства популяризируется слабо. Особо обращает на себя внимание бездеятельность этих организаций в вопросе принятия соответствующих мер предупреждения выходов из колхозов.

Заместитель председателя ГПУ УССР Карлсoн

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2021. Арк. 47-51.


№ 75
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПОВЕРНЕННЯ
НАТУРАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПОЗИКИ
КОЛГОСПАМИ І РАДГОСПАМИ НАВЕСНІ 1932 р.

15 липня 1932 р.

1. Установить размер подлежащей возврату натурой семенной и продовольственной ссуды, отпущенной колхозам весной 1932 года в 132,7 тыс. т с нижеследующим распределением по областям:

Винницкая
Киевская
Харьковская
Днепропетровская
Одесская
Донецкая
АМССР
16 200 т
31 500 т
29 300 т
17 500 т
27 750 т
8500 т
2000 т
132 750 т

Предложить областкомам одновременно с установлением годовых планов хлебозаготовок обеспечить составление по каждому району и сельсовету систематизированных списков должников по натурссуде с тем, чтобы не позже 25 июля каждому колхозу было бы вручено Заготзерном специальное извещение о размере подлежащей возврату натурссуды с указанием сроков погашения и пункта, куда должник должен сдать зерно, а также точного указания по культурам в соответствии с выданными.

2. Натуральная ссуда должна быть обязательно взыскана с должников сверх установленных обязательств по хлебосдаче из первых же партий хлеба, сдаваемых должниками на пункты.

3. Предложить Уполкомзагот СТО совместно с Заготзерно в двухдневный срок спустить на места подробную инструкцию о порядке взыскания натурссуды.

4. Уполкомзагот СТО совместно с Заготзерно при установлении планов хлебосдачи по отдельным совхозам одновременно установить по каждому совхозу размер подлежащей возврату натурой ссуды.

Сверх того Зернотрестом и другими совхозными системами должна быть возвращена выданная им семенная ссуда из Украинского госсортфонда.

5. Обязать областкомы, безусловно, обеспечить возврат колхозами, получившими семенную помощь в порядке соцпомощи, колхозам, оказавшим эту помощь.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 193-194.


№ 76
ЛИСТ БІЛОРУСЬКИХ РОБІТНИКІВ ДО ЦК КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ НА УКРАЇНІ

15 липня 1932 р.

Колі гэта было, штоб Україну Беларусія карміла. Былі горшые годы, але Україна карміла Беларусію, а цяперь наодворот. Беларусія непроч помоч українскім колхозам і працытным селянам арганізованым порядком, а не такім як сейчас праісходзіць, што на Беларусії із за українцямі нельзя не прайці не праехаць як на желдорогі, так і на дарогах. Всюди уйма голодных оборваных українцев, которыя валяются по улицам местечка Беларусії Жлобін, Гомель, Бахмуч, Быхат, Магімт, Орша, Мінск, Сіроціно і усюду полно. По лесам некоторые живуць. Да чого гэта доходзіць, к чему гэта вийдзе.

Шмат українцей бывае за хлебом коля самай мяжы буржуазной польской Польчши і што вы думаєце мало есьць урочой, якія робяць ваенікі, што українцев змору хоцят задушыць, а у газетах пішут усе хорошо. Чаму прайду не напішуць, што міліоны галадуюць і на полі шмат цяперь гібніт хлеба, а много зарасло травой і не запахано засталося, т. к. самая сіла мужчыны і жанчыны кінулісь у сьвет за куском хлеба, что толькі с голоду не померці.

I правда жалко когда глядиш, как голодныя скитаюця украинцы, а когда говориш, почему не работаеце на месте, так отвечают, что семян нет и в колхозах нечего делать и обеспеченность плохая. В общем факт остается фактом, что миллионы людей бродят голыя, голодныя по лесам, станциям и местечкам и колхозах Беларусії і просят кусок хлеба. А как разрешена хлебная проблема на Україне, где ЦК партії Україны, где ЦИК, что предпринимает. Просто сердце сребет за такія дела дапущеныя, біларусы.

Беларуси-рабочие Петров, Савін, Кудук.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2021. Арк. 42-43."


№ 77
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ПО СЕКТОРАХ І КУЛЬТУРАХ

16 липня 1932 р.

Утвердить представленную Комитетом заготовок при СТО разбивку планов хлебозаготовок по секторам и культурам (без совхозов, гарнцевого сбора и возврата семенной ссуды).

По Украине:

по колхозам 4751,2 тыс. т (в т. ч. по колхозам, обслуж. МТС, 3160 тыс. т).
по единоличному сектору 1080,1 тыс. т

Всего: 5831,3 тыс. т

По ржи 1399
пшенице 2198
фуражным 1668 (в т. ч. по овсу 234 тыс. т)
крупяным 482,1
бобовым 84,2

Всего: 5831,3 тыс. т

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Ол. 3. Спр. 892. Арк. 20.


№ 78
КОПІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПРОКУРОРА
В ПРОКУРАТУРУ РЕСПУБЛІКИ
ПРО ВИПАДКИ ЛЮДОЇДСТВА В с. НОВЕ МІСТО МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ

Не раніше
17 липня 1932 р.
*

Повідомляю, що в останніх числах червня в с Нове Місто Монастирищенського району гр. Г., 36 років зі своєю дружиною, по майновому стану маломіцні середняки, порізали та з'їли своїх дітей хлопця, 9 років і хлопця, 2 років.

Сам Г. знайдений на печі вмерший, якого труп розкладався, бо нікому не було відомо.

Дружина його зараз непритомна і не можна з нею говорити. Від зарізаних дітей знайдена одна голова, відрубана по шию та закопана в землю, також знайдені кістки ребер.

Слідство в справі провадиться. Дільничому прокурору запропоновано простежити, щоб слідство переглядалось також в частині притягнення до відповідальності керівників села за нечуйне ставлення до сім'ї Г.

Обласний прокурор Чернін

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1143. Арк. 18.


* 17 липня 1932 р. копію листа було надіслано до ЦК КП(б)У на ім'я С В. Косіора.


№ 79
ЛИСТ ЦК КП(б)У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б)
З ПРОХАННЯМ ПЕРЕГЛЯНУТИ РОЗБИВКУ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ
ПО СЕКТОРАХ ДЛЯ УКРАЇНИ

19 липня 1932 р.

Москва     ЦК ВКП(б)     Кагановичу

ЦККП(б)У просит пересмотреть решение ЦК ВКП(б) от 16 июля о разбивке плана хлебозаготовок Украины по секторам и утвердить проект, представленный нами по следующим мотивам:

Основная масса единоличных хозяйств находится в Киевской, Винницкой областях. В Киеве посев зерновых единоличников составляет 1 млн. 150 тыс. га или 40 % областной площади зерновых селянского сектора, в Виннице - 828 тыс.- 40 %. Между тем сдача с гектара в этих областях 1,8-3 центнера. Весь план в этих областях составляет 70 млн. пудов. В основных хлебных областях площадь единоличников составляет: Одесская - 182 тыс. га или 7 %. Днепропетровская - тоже 7 %, Донбасс - 5 %, единоличники Харьковской области-23 %. Наш план предусматривает Винницкой, Киевской, Харьковской областям сдачу гектара единоличников полтора-два десятых центнера больше колхозов. В Днепропетровской, Одесской сдача гектара равна сдаче колхозов. Комитет заготовок, представляя свое распределение, не учел особенностей каждой области, исходил из среднеукраинских цифр. Тоже цифрой МТС наиболее тракторизована Степь, где сдача гектара наиболее высокая. Этим объясняется задание колхозам, входящим в МТС. Просим срочного ответа. План, утвержденный нами, сообщен областям. 20 июля спускается областями районам.

Любченко, Чубарь

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 222.


№ 80
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ПО УКРАЇНІ З ВРОЖАЮ 1932 р.

21 липня 1932 р.

Во изменение решения ПБ от 16 июля принять предложение тт. Любченко и Чубаря, установив план хлебозаготовок по Украине по колхозам 4835,2 тыс. т, в том числе МТС- 3263 тыс. т, по единоличному сектору - 996,1 тыс. т, а всего - 5831,3 тыс. тонн.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 893. Арк. 9.


№ 81
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА ЛИПЕНЬ

23 липня 1932 р.

1. Утвердить план хлебозаготовок на июль месяц в 60 млн. пудов (в том числе продкультур - 54,7 млн. пудов), из них:

по Украине - 19,5 млн. пудов
Северному Кавказу - 18,3 млн. пудов
Центральной Черноземной области - 2,4 млн. пудов
Крыму - 5,5
Нижней Волге - 4,1
Средней Волге - 2,2
Закавказью - 0,9
Средней Азии - 4,4
Казахстану - 1,1
Прочим районам - 1,6

2. Утвердить план поступления хлеба по совхозам в счет июльского плана в размере 20,6 млн. пудов (в том числе по Зерносовхозобъединению - 19,0 млн. пудов, по Союзсахару - 1,1 млн. пудов и по прочим совхозам - 0,5 млн. пудов) со следующим распределением по областям:

Украина - 4,9 млн. пудов
Северный Кавказ - 9,5
Закавказье - 0,2
Крым - 1,1
Нижняя Волга - 1,8
Центральная Черноземная область - 0,6
Средняя Волга - 1,1
Казахстан - 0.2
Средняя Азия - 1.2

3. Указать крайкомам, обкомам и ЦК нацкомпартий, что от своевременного выполнения плана хлебозаготовок зависит все дело снабжения важнейших промцентров до массового поступления хлеба.

ЦК обязывает секретарей крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий, комитет по заготовкам при СТО и Заготзерно принять все меры к обязательному выполнению июльского плана хлебозаготовок и быстрейшей отгрузке всего заготовленного хлеба для снабжения важнейших промцентров.

4. Обязать НКПС и Наркомвод в соответствии с планом июльских перевозок обеспечить подачу порожняка и установить специальное наблюдение за быстрейшим продвижением хлеба от мест заготовок к местам потребления.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 889. Арк. 2.


№ 82
ЛИСТ ЦК КП(б)У ВСІМ ОБЛАСНИМ, МІСЬКИМ І РАЙОННИМ
КОМІТЕТАМ ПАРТІЇ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ
ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

23 липня 1932 р.

Перебіг розподілу плану по районах, обласні хлібозаготівельні наради, а також перебіг хлібозаготівель та збиральної кампанії показали, що постанови III Всеукраїнської партійної конференції на місцях не засвоєні, з них не зробили обов'язкові для більшовиків політичні та практичні висновки.

В районах, як показала практика розподілу плану в областях, всі зусилля спрямовані на те, щоб одержати для свого району мінімальний план. Замість виявлення дійсного стану в колгоспах, виходячи з загальноукраїнського та обласного плану, і організації боротьби за краще збирання врожаю, найретельніше підбираються факти, які змогли б доказати незадовільний стан з врожаєм, доказати зменшення засівної площі, бодай такими опортуністичними доказами, що кукурудза залишилась не обробленою, хліб заріс бур'янами і т. ін.

Райони вважають, що на всю площу, яка є в безобразному стані або загинула через поганий обробіток, колгосп обов'язково повинен одержати пільгу, скидку. Широко розповсюджена в районах практика складання "зрівнялівських" балансів, причому часто в цих підрахунках не тільки фігурують загальні зрівнялівські "норми" на людей, на худобу, але й заверстуються певні цифри на колгоспну торгівлю, незважаючи на те, що торгувати будуть тільки ті колгоспи, які дійсно гарною роботою забезпечили високий врожай, а значить, і товарні лишки після виконання своїх зобов'язань перед державою, що торгівля колгоспниками повинна провадитись з частини, яка належить до видачі колгоспникам на руки.

Всупереч постанові III партконференції райони на ділі продовжують провадити зрівнялівку, виходячи з того, що всі колгоспи повинні бути однаково забезпечені, незалежно від якості їхнього господарювання, а всі мінуси, що сталися внаслідок поганого господарювання, повинні бути збалансовані за рахунок зменшення плану хлібозаготівель. Замість прямої постановки перед колгоспами питання про піднесення господарства, про боротьбу зі зрівнялівкою, про те, що добре може жити тільки той, хто добре працює, що торгуватиме хлібом тільки той колгоспник, який його заробив,- замість цього наші робітники в районах та селах хворіють хвостистськими настроями, плентаються за найвідсталішою частиною колгоспників, замість рішучої боротьби піддакують цим зрівнялівським настроям, часто не помічають куркульського прагнення відстояти зрівнялівку.

Внаслідок цього всі зусилля районних робітників зосереджені на прагненні одержати план щонайменший, той же тон і настрої переносяться і в колгоспи. В той же час надто кволо розвивається боротьба з втратами, зовсім не провадиться скиртування, не обробляється кукурудза, соняшник, не прополюється просо і т. ін. Забули, що від цього залежить виконання плану хлібозаготівель та ступінь забезпеченості колгоспників. Постанова ЦК ВКП(б) про аванси недостатньо провадиться в життя, а в ряді місць перекручується. В деяких місцях, як і торік, припускаються дуже великі видачі авансів й притому за їдоцьким принципом, йде приховання та розбазарювання хліба, а по деяких місцях ті ж викривлення припускаються, але вже як невидача або зажим авансів та переведення колгоспників на "громадське харчування" з великим безгосподарським витраченням хліба, "що кінець кінцем веде до підриву колгоспу та до розтрати тієї частини натуральних фондів, що повинна бути видана на руки колгоспникові. Зовсім не почувається більшовицького керівництва цією важливішою частиною боротьби за стимулювання доброї роботи колгоспника, боротьби за добре збирання врожаю. В довершення всього цього в деяких районах колгоспи почали торгувати новим хлібом і боротьба з цим провадиться дуже кволо.

Все це вкупі призвело до того, що хлібозаготівельний липневий план зірвано, й Україна тепер не має можливостей забезпечити безперебійне постачання Донбасу та великих промислових центрів, не змогла виконати наприкінці липня наряд для Москви, Ленінграда. Таке ставлення до справи створює умови для зриву хлібозаготівельної роботи вже в перший, надзвичайно важливий, період хлібозаготівель.

Виходячи з вищенаведеного, ЦК КП(б)У пропонує:

1. Негайно розгорнути широку політично-масову роботу за безумовне виконання плану хлібозаготівель кожним районом, кожним колгоспом, кожним селом, надаючи рішучої відсічі правоопортуністичним настроям.

2. Підняти колгоспні маси на боротьбу з втратами хліба, в першу чергу за скирдування, без якого нам загрожує й цього року загибель великої кількості хліба. На скиртування, особливо в південних районах, повинно бути перекинуто максимальну кількість людей та тяглової сили.

3. Скиртування хліба аж ніяк не може означати загаювання темпів хлібозаготівель. ЦК зі всією категоричністю підтверджує обов'язковість безсуперечного виконання серпневого плану хлібозаготівель, починаючи з першої декади, й попереджує райони, що невиконання цього плану ЦК буде розглядати як прояв капітулянтських прагнень, скерованих на зрив плану хлібозаготівель. Негайно ж поряд зі скиртуванням повинно бути забезпечено посилення здачі хліба по заготівлях колгоспами та радгоспами, що гарантувало б виконання місячного завдання.

4. Треба негайно вжити організаційно-політичних заходів на виконання плану хлібозаготівель по одноосібному сектору, щоб не припустити торішньої практики приховання хліба та розпродажу його на приватному ринку до виконання плану хлібозаготівель.

5. Потрібно в той же час підняти маси на боротьбу за підвищення врожаю пропашних культур - кукурудзи, соняшнику, буряку і т. ін. Тепер по багатьох районах, з огляду на сприятливий врожай озимих, на пропашні культури вже не звертають уваги.

6. Правильно і негайно провести в життя постанову ЦК ВКП(б) про видачу авансів, борючись в той же час зі всілякими прагненнями під виглядом видачі авансів і громадського харчування, роздати ще до хлібозаготівель якомога більшу кількість хліба колгоспникам на руки.

З другого боку потрібно зломити "лівацькі" настрої замість видачі авансів натурою перевести всіх на громадське харчування.

7. Потрібна рішуча боротьба з продажем хліба правліннями колгоспів на базарах до виконання плану хлібозаготівель. Проти таких рвацьких та спекулятивних вчинків потрібно не тільки застосовувати судові репресії, але й підняти проти цих тенденцій колгоспні маси, роз'яснивши їм, що таким шляхом зменшується той натуральний фонд, що вони повинні одержати за трудоднями на руки.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 235-238.


№ 83
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР
О. К. СЕРБИЧЕНКА ДО ЦК КП(б)У ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ
У ТРОЇЦЬКОМУ, СВАТІВСЬКОМУ, БІЛОЛУЦЬКОМУ ТА СТАРОБІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 липня 1932 р.

За дорученням ЦК КП(б)У я ознайомився з чотирма районами Донецької області - Троїцьким, Сватівським, Білолуцьким і Старобільським.

Ці райони майже зовсім не відрізняються один від одного щодо збирання врожаю і боротьби зі втратами.

Як правило, організація збирання в жодному з перелічених районів своєчасно не проведена і не набрала масового характеру.

У багатьох місцях хліб перестоює і обсипається на корені. Підбирання колосків в жодному з районів і колгоспів не організовано. Рішення, що є у справі притягнення до збору колосків дітей, а у вільний час - жінок, ще ніде не набрало масового організованого характеру.

Вважаю за потрібне відзначити, що з власних спостережень я встановив, що на скошених полях втрати цього року, не зважаючи на вжиті заходи, будуть більші за торішні. Про це свідчить безліч колосків, які впали, і мені особисто доводилося збирати на квадратному метрі від ЗО до 50 колосків.

Так само було виявлено, що часто-густо збирання колосків замість колгоспної організації провадять діти куркулів, які свавільно повернулися з місць висилки.

На практиці збирання колосків прийняло таку форму, коли куркульські родини, що виходять на поле збирати колоски, замість дійсного їх збирання обрізають колосся з копиці і забирають у лантухах додому.

Заходи, що їх вживають партійні і радянські організації щодо встановлення інституту об'їждчиків з метою запобігти крадіжці хліба, реального відбитку не мають, і особисто я ніде не бачив цих об'їждчиків.

До скиртування тільки зараз готуються, причому скрізь йдуть розмови про труднощі в зв'язку з браком тягла. Є всі підстави для побоювання, що скиртування не буде проведено відповідно до вказівок ЦК КП(б)У.

Так само не набрав масових форм обмолот, який провадиться зараз лише для видачі авансів на власні потреби і на виконання невеликого за розміром хлібозаготовчого плану, що його було надано місцям на липень.

Технічні засоби для молотьби підготовлені і за місцевими розрахунками їх майже досить за деяким винятком. Однак майже скрізь відчувається явна недостача горючого та мастила.

Під час мого перебування в районах провадилось лише збирання жита, а в Білолуцькому районі почалося збирання і ярих (пшениці, вівса і ячменю), причому на 15 березня ц. р. жита було скошено 42 %, або 9 % до загального плану.

Слід відмітити, що на місцях, як правило, щоденних зводок про перебіг косовиці немає.

Усі колгоспи, в яких мені довелося побувати, заявляли про брак робочої сили і висловлювали побоювання, що при форсуванні уборки врожаю, в зв'язку з майже одночасним його вистиганням, вони не впораються з обмолотом і особливо з підготовкою до осінньої засівкампанії.

Організація місць обмолоту - токів - достатньою мірою не проведена, бо поставлена в залежність від скиртування, яке провадиться безпосередньо на полі на віддаленні від 1 до 3 км один від одного шляхом пересування молотарок.

Питання про підготовку до наступної хлібозаготовчої кампанії на місцях розв'язано лише частково. Місцеві робітники заспокоїлися на одержанні переліку пунктів здачі хліба і на дозволі лаштувати деякі глибинні пункти і ніякої масової роботи, зв'язаної з виконанням плана хлібозаготівель, ще не розвинули.

Точно встановлених районних балансів ще немає. Місця очікують районних планів хлібозаготівель, після чого почнуть остаточно зводити хлібофуражний баланс.

У районах, де я був, урожай надзвичайно різноманітний. Велика кількість озимих засівів остаточно загинула від шкідників (гесенська муха), частина врожаю надзвичайно рідка як через шкідників, так і в зв'язку з несприятливими умовами періода засіву і вегетації.

Звертає на себе увагу виключно велика засміченість хлібів, яка місцями просто вражає. За конкретний приклад може правити Спатівський район, де пшениця в ряді місць не була скошена, бо стан полів (засміченість овсюком на 80 %) не дає підстав одержати при збиранні більш 3-5 пудів хліба з гектара.

Старобільський район відрізняється тим, що майже не застосовує способів снопов'язання з таких мотивів, що в цьому районі ніколи не в'язали і в'язати не вміють, робочих рук не вистачає і займатися цим ніколи, бо є колгоспи, де на двір припадає біля 23 га хліба, що його треба вбирати.

Є скарги з боку колгоспів на невміле господарювання правлінь колгоспів. Особливо яскраво це почувається в Красногригоровському колгоспі.

Як не дивно, а в радгоспах і МТС стан господарювання не кращий. Тваринницький радгосп "КІМ" Старобільського району збирання врожаю провадить неорганізовано. Зібраний хліб не заскиртовано, підбирання колосків не провадиться зовсім, снопов'язання не застосовується, а безгосподарно складений в копиці хліб справляє враження розкиданого неохайно на полі.

Як правило, зерновловителів до молотарок немає, а дійсно бригадний спосіб ніде не застосовується.

Такий самий стан і по МТС. Білолуцька МТС тільки зараз починає монтувати молотарки і збирати косарки Россільмаша, до яких, між іншим (при перевірці було виявлено), не було цілого ряду частин, без яких косарка не може працювати.

І в решті, невідомо, за чиїм почином у самий розгар збиральної кампанії від ХТЗ приїхала інспектура для переведення огляду тракторів, внаслідок чого 5 тракторів протягом З днів не працюють.

Деякі колгоспи (села) справляють враження повної руйнації. Хати, що залишилися після виселення в різний час куркулів, й досі не використовуються і пустують. Так, с. Малоалександрівка Білолуцького району, в якому було 360 дворів, уявляє з себе таку картину: 160 дворів об'єдналися в колгосп, 88 індивідуальних господарств, а решта - 112 господарств - це садиби виселених куркулів. Ці садиби розташовані на головній вулиці, яка проходить у центрі села по обидва боки і вражає безгосподарним ставленням до них та невмінням використати майно, що залишилося. Цей же колгосп відчуває гострий брак робочих рук. Характерно, що в зв'язку з недостачею робсили, деякі колгоспи почали притягати робітників зовні, а саме: наймати куркулів, що повертаються, і навіть більш того - колгосп, розташований в с. Малоалександрівці, став на шлях використовування червоноармійців, що працюють на будівництві магістралі Москва - Донбас. Про це РПК не було відомо.

В останні дні мого перебування в районах щоденні зливи перешкоджали мені їздити по районах, і я був примушений припинити дальше відвідування районів та колгоспів.

Зливи спричинилися до припинення збирання хліба, а вже зібраному хлібу загрожує псування в разі злива продовжуватиметься. Так само припинилося скиртування і обмолот.

Відносно підготовки до осінньої засівкампанії слід відзначити, що підготовка абсолютно ніде не провадиться, за винятком розрахунків наявних ресурсів озимої пшениці та жита, які, між іншим, у жодному з перелічених районів не покривають їх планів.

Тим-то вже зараз райони ставлять питання про завіз озимого засівного матеріалу в обмін на інші культури.

Майже ніде ще не розпочалася парова кампанія з мотивів браку тяглової сили, використання тракторів на збиранні хліба і неможливості швидко переключитися на пар.

Утворюється певна загроза засіву озимих відповідно до виконання агромінімума.

Вважаю за потрібне підкреслити, що стан тракторів "Фордзон" як по МТС, так і по окремих колгоспах такий, що вони нездатні виконати не тільки біжучих польових робіт, але навіть працювати як стаціонарні установки.

Тим-то конче потрібно негайно замінити їх відповідно до рішення Політбюро ЦК КП(б)У в цій справі, а так само прискорити організацію МТС згідно з додатковим планом по цих районах.

Вважаю за потрібне привести як характерний момент форму використання комбайнів в Троїцькому радгоспі "Тополі". На станцію Сватово для радгоспу "Тополі" ще взимку прибули комбайни. Частину цих комбайнів було використано, а решта стоїть з зими на станції Сватово, що викликає обурення. Комбайни заросли бур'яном, окремі частини розкрадають, охорони немає і РВК та РПК навіть не зацікавилися причинами невикористання комбайнів. Я доручив РВК розслідувати цю справу, виявити винних в невикористанні комбайнів і повідомити ЦКК.

Підсумовуючи наслідки свого ознайомлення з переліченими районами, слід відзначити, що:

Постанова ЦК КП(б)У про своєчасну підготовку місць до збиральної кампанії виконана в абсолютно недостатніх розмірах.

Постанови III Всеукраїнської партконференції обговорювались лише в районному центрі і, як правило, до колгоспів, МТС і сільосередків не спущені, і конкретних вказівок, зв'язаних з виконанням цих постанов, на місця не дано.

Справжньої масової роботи для підготовки колгоспника і індивідуальника до питань збирання хліба і виконання плана хлібозаготівель, а так само підготовки до осінньої засівкампанії, районами не проведено. Скрізь панує самоплив.

Водночас разом з питаннями збиральної кампанії і підготовки до осінньої засівкампанії я знайомився зі станом будівництва магістралі Москва - Донбас. Як правило, робота на наших ділянках провадиться з великим відставанням, особливо по земляних роботах*.

Головною причиною відставання робіт від заверстаних за планом темпів є недостача підвод, що їх РВК не можуть надати в зв'язку з збиральною кампанією. Так само запізнюється здача деяких проектів, зв'язаних з роботами по спорудженню магістралі, що, в свою чергу, затримує роботу в цілому. Не вистачає механізмів і ті, що є в розпорядженні будівництва, цілком неприпустимо використовуються. І досі не налагоджено харчування і постачання крамом робітників.

Врешті, особливо яскраво почувається відсутність належної партійно-масової роботи серед працюючих на будівлі колгоспників і невкомплектованість партійно-професійного апарату.

Все вищезазначене настирливо вимагає вжити рішучих заходів для негайного розв'язання зачеплених мною питань.

Сербиченко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2020. Арк. 112-117.


* Наступне речення у тексті нерозбірливе.


№ 84
ЛИСТ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙКОМУ ПАРТІЇ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЦК КЩб)У ПРО ФАКТИ
ЛЮДОЇДСТВА У СЕЛАХ РАЙОНУ

25 липня 1932 р.

До протоколу бюро Шполянського РПК з 21 червня в справі людоїдства додаю таке:

1. Як з'ясовано слідством районної прокуратури (матеріалів при мені нема) випадків людоїдства було два по с. Станіславчику та по с. Матусіву.

По с. Станіславчику з доповіді народного слідчого жінка, колгоспниця у минулому, й зараз була зареєстрована разом з своїм чоловіком як учасниця різних карних дій (карний бандитизм), призналась на слідстві, що вона дівчину 13 років, безпритульну, яка ходила до неї в хату і однієї ночі заночувала, зарубала сокирою й м'ясо продала на другий день на ст. Цвєтково. Пояснює вона свої дії тим, що нібито їй не було чим годувати своїх дітей, бо чоловік виїхав кудись на заробітки. При перевірці в колгоспі з'ясовано, що вона в колгоспі одержала все, що їй належало, й колгоспники заявили, що ні вона, ні діти не голодували, навіть під час слідства був у неї і хліб і картопля. Колгоспники були настільки обурені, що хотіли вчинити самосуд, знаючи, що вона та її родина були харчами забезпечені не гірше, а краще, ніж інші колгоспники, та розцінювали цей ганебний факт, як факт куркульської провокації.

По с. Матусіву факт слідством був не закінчений. Але попередні дані говорять про те, що жінка-біднячка, що має троє чи четверо дітей, дійсно була в дуже скрутному становищі, сама хворіла від недоїдання, діти теж в розпачі, рішилась на те, що позбавила свою дитину життя для того нібито, щоб спасти останніх дітей. Так вона заявила слідчому.

Бюро РПК доручило слідчим органам закінчити слідство по цих фактах та виявити співучасників, бо аналогічні факти по інших районах (Златопільський) супроводились за участю куркульської агентури, які штовхали на подібні жахливі злочини. (По Златопільському району колишній жандарм подав таку думку одному хлопцеві, щоб він зарубав свою сестру меншу, що він і зробив.) Як закінчилось слідство, не знаю, бо з 24 липня фактично виїхав з району, повернувся на конференцію лише і більше повних даних не знаю.

Шулькевич

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1143. Арк. 21-23.


№ 85
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) І РАДНАРКОМУ СРСР
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ПРО ПОСИЛЕННЯ ТЕМПІВ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

Не раніше
25 липня 1932 р.

Хлебозаготовки Украине развертываются недопустимой медлительностью: на 25 [июля] июньский план выполнен вами менее 10 % сравнению прошлым годом заготовили 4 раза меньше, вместе тем имеет место спекуляция хлебом значительных размерах. ЦК, Совнарком объясняют неудовлетворительный темп хлебозаготовок тем, что районные организации еще не мобилизовались должной мере для организованного проведения всех работ, связанных реализацией урожая, хлебозаготовками. Данным Наркомзема 20 июля Украине скошено 3 млн. 940 тыс. га или два лишним раза меньше прошлого года, смолочено меньше 3 % скошенной площади при таком же мизерном скирдовании. Особо отмечаем совершенно недопустимое отставание зерносовхозов уборке равно хлебосдаче: скошено 80 тыс. га или 16 % посева, намолочено около 20 тыс. т зерна, сдано 20 июля данным Заготзерно лишь 2780 т, июльский план выполнен меньше 5 %. ЦК, Совнарком обязывают вас немедленно выправить положение всех участках реализации урожая, провести решительную борьбу спекуляцией хлебом, одновременно широко развернуть массовую разъяснительную работу выполнению постановления ЦК, Совнаркома развертывании колхозной торговли хлебом лишь после выполнения общесоюзного плана хлебозаготовок, засыпки семфондов, максимально ускорить обмолот, уделив особое внимание повышению темпа обмолота совхозах добиться резкого перелома хлебозаготовках, обеспечив обязательное выполнение июльського плана. Принятых мерах телеграфьте.

Каганович, Молотов
Передал уполномоченный ОГПУ Науман

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1105. Арк. 89-90.


№ 86
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
З ПИТАНЬ ЗБИРАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ І ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

26 липня 1932 р.

1. Зважаючи на незадовільний хід скиртування й обмолоту, а також тенденції до затримки обмолоту, запропонувати обкомам вжити всіх заходів до посилення темпів скиртування і обмолоту, встановивши по кожному району, колгоспу й бригаді точні терміни закінчення скиртування хліба.

2. Незважаючи на категоричні попередження ЦК, до цього часу серйозної боротьби в районах з зрівнялівськими тенденціями не розгорнуто.

ЦК пропонує областкомам на ділі повести рішучу боротьбу зі всякими зрівнялівськими тенденціями в колгоспах, що є необхідною умовою успішного проведення збиральної кампанії і хлібозаготівель.

3. Зобов'язати облпарткоми забезпечити видачу по всіх колгоспах натуральних авансів хлібом відповідно до постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б).

Застерегти райони проти фактів підміни видачі натуральних авансів надмірним поширенням громадського харчування, що на ділі призводить до зменшення натуральної частини, яка належить до видачі колгоспникам.

4. Внаслідок незадовільного керівництва з боку районних організацій справою організації хлібозаготівель, кволої роботи з роз'яснення останніх постанов про колгоспну торгівлю хлібом і відсутності боротьби з рвацькими елементами в колгоспах, в ряді районів є факти продажу правліннями колгоспів на ринок колгоспного хліба, ЦК пропонує мобілізувати сільську партійну організацію і колгоспні маси на боротьбу з цими тенденціями, що призводять до підриву плана хлібозаготівель і послабленню особистої зацікавленості колгоспників в наслідках господарювання.

5. Доручити комісії в складі тт. Любченка, Реденса, Степанського*, Сапова розробити практичні заходи для безумовного проведення в життя постанови ЦК ВКП(б) і РНК Союзу про те, що беззаборонна торгівля хлібом може проводитись лише після 15 січня, тобто після виконання плану хлібозаготівель.

6. Доручити тт. Косіору і Чубарю на підставі обміну думок, що відбувся, протягом 24 годин скласти телеграму областям і районам.

Доручити Секретаріату протягом 5 днів скласти листа областям і районам з питань збиральної кампанії і хлібозаготівель.

7. Командирувати на допомогу обласним партійним комітетам для проведення збиральної кампанії і хлібозаготівель групу відповідальних робітників 75-100 чоловік.

Секретаріату протягом 2 днів скласти список товаришів.

8. Доручити Секретаріату розглянути питання про стан з керівництвом збиральною кампанією і хлібозаготівлями в радгоспах і постанову опублікувати в пресі.

9. Дозволити НКЗ встановити для республіканських трестів фонди хліба на часткову оплату натурою за роботу по косовиці, скиртуванню і обмолоту хліба.

Доручити УЕН визначити розміри цих фондів.

10. Запропонувати Уповнаркомважпрому т. Маслову взяти під безпосередній догляд виробництво запасних частин на заводах України.

РНК встановити систематичний контроль за виконанням замовлень на запасні частини і їх відправку на місця.

11. При встановленні областями передбачених відповідними постановами пільг по хлібозаготівлях районам і колгоспам технічних культур виходити не з формального прилічування їх до районів і колгоспів спеціальних культур, а з фактичного виконання ними завдань з засіву цих культур (льон, конопля, тютюн та ін.).

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 205-207.


* І. С. Степанський - уповноважений Комітету заготівель Ради Праці і Оборони СРСР.


№ 87
ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(б)У ВСІМ ОБЛАСНИМ
КОМІТЕТАМ ПАРТІЇ ПРО ВЖИТТЯ НЕГАЙНИХ ЗАХОДІВ
ПО ПОСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

31 липня 1932 р.

Надіслати областкомам таку телеграму:

ЦК вимагає від вас вжиття негайних заходів посилення хлібозаготівель. Створюється неподібний і неприпустимий стан. Збиральна кампанія України основному закінчена, а заготовлено до цього часу біля 3 млн. пудів хліба проти заготовлених на перше серпня минулого року 21 млн. пудів. На Україні в кінці липня постачати робітничі центри нема чим, в той час коли во всю розгорнулося розбазарювання, спекуляція хлібом. ЦК пропонує негайно кинути весь керівний актив хлібозаготівлі, в найближчі дні виправити становище. Дальшу затяжку розгортання хлібозаготівель розглядатимемо як бездіяльність, що сприяє зриву хлібозаготівель та постачання робочих центрів. Вжиті заходи обкомам негайно повідомити ЦК.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 228.


№ 88
КОПІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОНЕСЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ МІЛІЦІЇ ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ВИПАДКИ ЛЮДОЇДСТВА В с. СОФІІВКА БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ

1 серпня 1932 р.

6 июля 1932 г. в Бердянскую раймилицию поступило заявление от гр. Чулкова Николая Борисовича, жителя г. Бердянска о том, что у бывшей его жены гр. Б. (разведенная с Чулковым), проживающей в с. Софиевка Бердянского района, пропал ребенок: девочка, 1,5 года.

Произведенным расследованием, а также показаниями гр. Б. установлено следующее:

Гр. Б., 25 лет, разведенная, батрачка, член артели "Октябрь", проживающая в с. Софиевка, имела на своем иждивении двух детей - мальчика трех лет и девочку 1,5 года. Летом в 1931 г. в артели почти не работала, совместно с мужем выработала всего 82 трудодня, при распределении дохода за 1931 г. от артели получила хлеба разных культур 133 кг, кроме этого имела корову и поросенка. В декабре 1931 г. за отсутствием корма корову и поросенка зарезала на питание. В это же время хлеб у нее был израсходован и она стала питаться исключительно одним мясом.

В начале марта 1932 г. мясо от коровы и поросенка израсходовала и стала варить кости и этим наваром питалась сама и питала детей. От такого питания Б. стала опухать, последняя несколько раз обращалась за помощью в сельский Совет, в правление артели, но помощи не получала, оставаясь в беспомощном голодном состоянии, Б. решила убить ребенка-девочку и ее мясом питаться.

В последних числах марта 1932 г. уложила спать мальчика и когда мальчик уснул, наточила большой столовый нож, подозвала к себе девочку, подняла ей голову вверх и одним движением ножа по шее перерезала гортань. Девочка стояла без движения, не шевелясь, Б. взяла ее на руки, посмотрела на нее, положила на скамейку, накрыла платком, сама легла спать. На утро следующего дня отрезала голову девочке, положила в котел, после чего, срезав мякоть мяса от левой ноги, остальные части тела порезала на куски, завернула в тряпки и вынесла во двор и зарыла в навоз. Прийдя в комнату растопила плиту, поставила котел с головой от убитой девочки и стала варить, сварила голову ребенка, мякоть от костей отделилась, вытащила череп с костями головы, сняла лобную кость, вытащила мозги и положила на тарелку. Когда мальчик проснулся и стал просить кушать, она ему дала мозги и сказала: "Кушай - это телячье". Мальчик попробовал, но кушать не стал, тогда она взяла и стала сама кушать, но кушать их не могла и выбросила собаке. После чего дабы накормить ребенка, стала варить отрезанный кусок мяса и дала мальчику, но мальчик его не стал кушать и она также не кушала, так как по ее словам оно было слишком жирное.

Произведенным обыском с целью обнаружения частей ребенка было найдено: лобную кость черепа, лежащего в навозе во дворе Б.

Медицинским исследованием установлено, что действительно лобная кость черепа подверглась вывариванию.

Гр. Б., ввиду ее опухлости на почве недоедания находилась на излечении в больнице. В данный момент у Б. опухоль прошла и последняя находится в больном состоянии в больнице для определения ее психического и умственного состояния.

Дело по обвинению гр. Б. закончено и в порядке 103 статьи уголовно-процессуального кодекса направлено Бердянскому райпрокурору на рассмотрение.

Заместитель начальника РК милиции Рудов
Начальник оперативного отдела Хац

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1143. Арк. 24-26.


№ 89
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАРКОМАТОМ ЗЕМЛЕРОБСТВА СРСР ЗАВДАНЬ
ДЛЯ УКРАЇНИ З ОЗИМОЇ СІВБИ ТА ЗЯБЛЕВОЇ ОРАНКИ

3 серпня 1932 р.

Сообщается постановление ЦК от 1 августа: утвердить представленные Наркомземом СССР задания краям по озимому севу и зяблевой пахоте, запретив местным органам изменять их в сторону уменьшения УССР (в тысячах гектар): зяблевая вспашка 7400, озимый сев- 10730, в том числе пшеница - 6500, незерновые культуры - 130.

Секретарь ЦК Каганович

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2012. Арк. 18.


№ 90
ДИРЕКТИВНИЙ ЛИСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
СІЛЬСЬКИМ РАЙКОМАМ ПАРТІЇ ПРО ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

7 серпня 1932 р.

Хныканье, растерянность, проявленные многими районами во время доведения планов хлебозаготовок, не только не поборены, а, как показывают итоги заготовок в первую пятидневку августа, нашли свое дальнейшее развитие. Область в первой августовской пятидневке едва заготовила треть пятидневного задания. При общем неудовлетворительном ходе заготовок на Украине наша область занимает последнее место. Такого положения областном более терпеть не может. Усвойте наконец, что такое отношение к хлебозаготовкам срывает снабжение хлебом армии, промцентров. Категорически требуем изо дня в день выполнять данные вам пятидневные задания по хлебу, десятого обязательно должно быть выполнено задание обеих первых пятидневок. В обеспечение этого выполните практические директивы областкома о форсировании молотьбы, мобилизации всего тягла, рабсилы для работы от зари до зари для молотьбы, скирдования, вывоза хлеба. Обеспечивая правильную выдачу натуравансов, стимулируя этим повышение производительности труда, прекратите, наконец, разбазаривание хлеба. Решительными мерами сломите сопротивление по хлебосдаче, добейтесь немедленного резкого перелома.

О принятых мерах немедленно сообщите в областном.

Секретарь областкома КП(б)У В. И. Чернявский

Партархів Дніпропетровського обкому Компартії України. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 133.


№ 91
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО БОРОТЬБІ З СПЕКУЛЯЦІЄЮ ХЛІБОМ

9 серпня 1932 р.

Решением партии и правительства колхозная торговля хлебом разрешена только после 15 января 1933 г., после полного выполнения хлебозаготовок по Союзу. До этого срока продажа хлеба на базарах воспрещена. Это мероприятие должно облегчить борьбу с разбазариванием колхозного хлеба, создать необходимые условия для борьбы с разбазариванием хлеба единоличными хозяйствами и тем самым способствовать успешному выполнению плана хлебозаготовок и сохранению максимальных натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников.

Продажа хлеба на рынке до установленных правительством сроков на деле является потаканием кулаку и спекулянту и облегчает им работу по срыву выполнения основного обязательства колхозов, единоличников-бедняков и середняков перед пролетарским государством, ведет к разбазариванию натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников, а тем самым направлена против организационно-хозяйственного укрепления колхозов, против колхозов.

Борьба с торговлей хлебом до полного выполнения плана хлебозаготовок во всем Союзе (до 15 января) должна стать делом широчайших масс, составной частью всей нашей работы по выполнению плана хлебозаготовок.

Обеспечение этой задачи является важнейшей обязанностью районных партийных комитетов, сельских парторганизаций, всех передовиков-колхозников. В первую очередь необходимо ударить по перекупщикам-спекулянтам, кулацко-зажиточной верхушке и единоличникам, злостно уклоняющимся от выполнения плана хлебозаготовок.

На общих собраниях колхозов и бригад необходимо обсудить вопрос о хлебозаготовках и торговле хлебом колхозов и колхозников и разъяснить колхозникам действительный смысл решений партии и правительства и провести постановление, категорически воспрещающее правлениям производить продажу колхозного хлеба до 15 января 1933 г., призывающее колхозников не продавать до этого срока хлеба на базарах.

Необходимо на общих собраниях разъяснить, что за продажу хлеба на базарах (зерно, мука) до выполнения плана по Союзу (до 15 января) виновные будут привлекаться к судебной ответственности.

Провести такие же общесельские собрания единоличников-бедняков и середняков.

Наряду с массовой работой необходимо умелое, твердое проведение судебно-репрессивных и административных мер, репрессии необходимо направить в первую очередь против перекупщиков хлеба - спекулянтов, против кулацко-зажи-точной верхушки села. В то же время необходимо применять репрессии и против правлений колхозов, а также единоличников-контрактантов, невыполняющих своих обязательств по сдаче хлеба государству и продающих уже теперь хлеб (зерно, мука) на базарах.

Для этого:

1. Обязать советские органы, ГПУ и милицию обеспечить полное устранение с рынка перекупщиков зерна и муки.

2. Против кулацко-зажиточных хозяйств (твердосдатчиков), продающих хлеб, применять меры административной ответственности по закону 3 июля 1929 года, а также судебные репрессии.

3. Правления колхозов, продающие хлеб на базаре, должны быть привлечены к судебной ответственности, причем репрессии прежде всего направить против председателей и зав. хозяйством колхоза.

Во всех случаях привлечения к ответственности колхозная система должна обеспечить общественное осуждение и постановление о привлечении виновных к суровой судебной ответственности со стороны колхозов, правления которых допустили незаконную продажу хлеба.

Все случаи привлечения к ответственности правлений колхозов, торгующих хлебом, необходимо широко освещать в прессе, сообщая одновременно, как реагировали колхозники того колхоза, где правление допустило незаконную торговлю хлебом.

4. Единоличников-контрактантов, продающих свой хлеб на базаре, привлекать к судебной ответственности, и прежде всего тех, которые, не выполнив контрактационных обязательств, злостно уклоняясь от выполнения контрактационных договоров, продают свой хлеб.

Борьбу со спекуляцией хлебом, работу по выявлению единоличников и колхозников, незаконно торгующих хлебом, необходимо проводить так, чтобы ни в какой мере не ударить по колхозной торговле и торговле трудящихся единоличников другими сельскохозяйственными продуктами своего производства, чтобы эта борьба никоим образом не отражалась на развертывании колхозных базаров.

Репрессивные меры должны применяться так, чтобы никоим образом не скатиться к массовым репрессиям против колхозников и единоличников, середняков и бедняков. Репрессии должны применяться с тщательным выбором объектов, с таким расчетом, чтобы решительно ударяя по кулаку-спекулянту, по злостному срывщику - контрактанту-единоличнику, этим самым воздействовать на остальных продавцов хлеба - колхозников, единоличников.

В отношении колхозников, единоличников (бедняков и середняков), должны быть применены товарищеские суды, осуждение бригадой и т. д. Партийные организации должны помнить, что методы общественного воздействия должны явиться основной формой борьбы в отношении колхозников и единоличников, бедняков и середняков.

Репрессии (арест, конфискация) не должны производиться на базарах. Но на базарах мы должны в первую очередь через фининспектуру, устанавливать фамилию продающего хлеб, из какого он села и колхоза.

Райпарткомы, райколхозы, сельсовет, колхозы должны обеспечить, чтобы ни один вскрытый факт торговли зерном и мукой не остался недоведенным до колхоза, колхозник которого торгует хлебом, до сельсовета, единоличники которого продают хлеб.

Обязать ГПУ и НКЮ в соответствии с настоящим решением дать указания по своей линии.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 14-16.


№ 92
ПОСТАНОВА УКРКОЛГОСПЦЕНТРУ ПРО ЗАБОРОНУ
ВИДАВАТИ ХЛІБ В ГРОМАДСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ

22 серпня 1932 р.

Несмотря на указания ЦК, во многих районах продолжают выдавать хлеб при общественном питании. Выдавая натуральные авансы в размере 200-400 г на трудодень, в то же время отпускают при общественном питании в день 1 кг и больше на едока, протаскивая этим путем худшего вида уравниловку.

Таким образом, через общественные столовые разбазаривается значительная часть фондов, подлежащих распределению среди колхозников на трудодни, вносится такая поправка едоцкого порядка к установленному партией порядку распределений исключительно на трудодни, что лучшая часть колхозников, актив колхозников, имеющих большое количество трудодней за полугодие, в частности за период весенней посевкампании, попадают в явно невыгодное положение. Под влиянием тех групп колхозников, которые имеют мало трудодней, правления колхозов очень медленно, неохотно идут на отмену выдачи хлеба при общественном питании.

Ввиду этого предлагается:

а) Выдачу хлеба при общественном питании за исключением трактористов прекратить;

б) Обеспечить полностью выдачу колхозникам натурального аванса в соответствии с решением ЦК и СНК Союза исключительно на трудодни;

в) Колхозники, находящиеся на работе, получают общественное питание (горячая пища), принося свой хлеб.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 13.


№ 93
ПОСТАНОВА БЮРО ВІННИЦЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ У ЛЕТИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ

22 серпня 1932 р.

Бюро обкому відзначає низку помилок і порушень директив партії, допущених Летичівським райпарткомом та райвиконкомом в час підготовки до хлібозаготівель. Замість того щоб використати час для проробки й доведення планів до села в строк, що його надано ЦК і обкомом, тобто 1 серпня, план хлібозаготівель, одержаний в районі 23 серпня, за директивою райпарткому вже 24 серпня механічно був розверстаний та доведений до сіл - колгоспів. При такому поспішному доведенні планів помилки були настільки великі, що РПК був примушений через два дні стати на шлях перегляду всього плану й довести нові завдання. Незважаючи на це, проте, й зараз план по району розподілено поміж секторами без достатнього урахування економічних показників й особливостей кожного села - колгоспу.

Внаслідок цього окремим колгоспам план перебільшено й навіть є випадки, коли після виконання ними плану хлібозаготівель не залишається посівного матеріалу озимих культур (М. Вербецький, Лятки, М. Сахнянський) і, навпаки, окремим колгоспам план значно нижчий, порівнюючи з реальними можливостями колгоспу (колгоспи: Дашківці, Чубарівка). Крім того, РПК та РВК при розподілі плану хлібозаготівель не урахували директиви партії про залишення в колгоспах, що краще господарюють, більшої кількості натуральних фондів до розподілу серед колгоспників.

Ще більше помилок та перекручень допущено при розподілі плану серед одноосібного сектора: є села з меншою врожайністю, де відсоток вилучення досягає 70-75 %, в той же час в селах з більшою врожайністю вилучення - 50- 60 %. План по одноосібному сектору розподілено без перевірки засівних площ, через що по окремих селах, де засівні площі при фактичній перевірці зменшились (сс. Снітовка, Лятки), і це дало підставу сільрадам встановлювати норму здачі 12-13 ц з гектара при пересічній врожайності 7- 8 центнерів.

В багатьох селах району ще й досі не визначено куркульських господарств та не доведено їм твердих завдань.

Бюро обкому відзначає, що ще й до цього часу Летичівська райпарторганізація не мобілізувала свої сили на скоріше закінчення збиральної кампанії та виконання плану хлібозаготівель, особливо по одноосібному сектору та твердоздатчикам, не розгорнула масової роботи, не забезпечила в багатьох селах безпосереднього догляду та керівництва (не скрізь є уповноважені). При видачі авансів в окремих колгоспах грубо порушено директиву ЦК і уряду щодо розміру та порядку авансування. Наприклад, в с. Щедрова перший аванс видавався по снопу жита і пшениці на їдця.

Поряд з відсутністю масової роботи навколо боротьби з втратами не було застосовано судових репресій за розкрадання колгоспного майна й хліба (сс. Буглаї, Паплинці).

Бюро обкому ухвалює:

1. Запропонувати бюро райпарткому та фракції райвиконкому негайно виправити допущені помилки й викривлення в розподілі плану хлібозаготівель, проте, ні в якому разі не допускаючи повторення перегляду загального плану по селах і колгоспах, виправляючи помилки лише по окремих селах і колгоспах, які явно переобложені. В тих же колгоспах та селах, де є можливість збільшення плану хлібозаготівель, це збільшення провести шляхом масової роботи та висунення самими колгоспами й селами зустрічного плану.

2. Зобов'язати райпартком та фракцію райвиконкому під особисту відповідальність секретаря РПК та голови РВК протягом 3 днів закінчити виявлення куркульсько-заможних господарств та доведення планів кожному двору, не допускаючи доведення твердих завдань до середняцьких господарств.

3. Розгорнути широку масово-політичну роботу навколо скорішого закінчення збиральної кампанії, хлібозаготівель та боротьби з втратами, провівши широкі роз'яснення постанови уряду про охорону громадського майна.

Доручити облпрокурору негайно перевірити роботу прокуратури й судово-слідчих органів Летичівського району, а винних в затримці розгляду справ по крадіжці колгоспного майна притягти до відповідальності.

4. Райпарткому негайно мобілізувати партактив та всю парторганізацію, правильно розташувати партійні сили по селах і колгоспах з тим щоб, виправляючи допущені помилки, зокрема щодо видачі авансів, забезпечити чітким керівництвом виконання завдань по хлібозаготівлі.

5. Бюро обкому попереджає бюро РПК та фракцію РВК й особисто секретаря райпарткому та голову райвиконкому, що в разі допущення подібних помилок та коли в найближчі дні не буде досягнуто рішучого зламу по району в справі збиральної кампанії та хлібозаготівлі, обком буде примушений притягти районне керівництво до суворої партійної відповідальності.

Партархів Вінницького обкому Компартії України. Ф. 136. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 128-129.


№ 94
ВИТЯГИ З ЗАЯВ КОЛГОСПНИКІВ ПРО ВИХІД
З КОЛГОСПІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ
ГОЛОВИ ВУЦВК Г. І. ПЕТРОВСЬКОГО

25 серпня 1932 р.

Протягом останнього місяця до прийомної Голови ВУЦВК надійшло близько 1,5 тис. заяв про вихід з колгоспу. Майже 70 % поданих заяв припадає на Харківську область. Найбільша кількість заяв надійшла з Гадяцького, В. Писарівського, Олексіївського та Богодухівського районів (170- 200 заяв).

Основна маса селян, які подали заяви,- це бідняки - 80 %, решта - середняки. За колгоспним стажем 60 % вступили весною 1931 р.

В своїх заявах про вихід вони пишуть:

Колгоспники с. Чемерис-Волоских Барського району колгоспу "Гігант":

"Вступаючи до колгоспу, ми усуспільнили землю, живий та мертвий реманент, дали насіння озимини, працювали в колгоспі як належить, а за це ми маємо злидні та голод.

Коли нас умовляли вступити до колгоспу, обіцяли давати на їдця 15-16 пудів хліба на рік, дали по одному чи по два, а під час хлібозаготівель і той забрали, завдяки чому ми пропадаємо з голоду.

Зверталися до місцевих органів влади за допомогою, але такої не отримуємо. Спасаючи дітей своїх від голодної смерті, просимо Вас, рідний наш батько, зробити розпорядження РВК, щоб правління колгоспу "Гігант" задоволило наші клопотання про виключення наших господарств з колгоспу та повернули нам наші землі з врожаєм цього року та усуспільнене майно".

Колгоспники хутора Шинківщини Покровсько-Багачанської сільради Хорольського району: "Колгосп складався з 53 господарств, 5 виключено як зривників плану хлібозаготівлі.

Матеріальне становище колгоспників погане - двоє вмерло голодною смертю.

Одержана компенсація за трудодні не тільки не задовольняє потреби колгоспника, але цього не вистачає розрахуватися за різні зобов'язання.

Гр. Бібик Кіндрат виробив 330 трудоднів і за це одержав 36 пудів хліба, а останні гроші, що він мав одержати по 50 коп. за трудодень, пішли на виплату різних зобов'язань.

Облігації 30 крб., тракторне зобов'язання - 15 крб., машинне- 9 крб., спецвнески- 18 крб., вступний 15 крб., а лишок йому не додали".

Колгоспники артілі ім. Сталіна Карлівського району: "Немає що їсти, майже що голодовка, а друге те, що літо проробили, а в зиму залишилися без одежі й без хліба, в чому й прохаємо належного розпорядження про повернення нам землі та майна з колгоспу".

Артіль "Красное Знамя" В. Писарівського району: "Керівники артілі і більшість членів артілі ставляться до роботи неуважно, через безгосподарність загинула тяглова сила, землю обробляли неохайно, внаслідок чого колгоспники не забезпечені, залишилися без хліба - голодують, без одягу".

Колгоспники хутора Похожої Криниці Роменського району: "У колгосп "Нове життя" ми вступили добровільно й зараз по своєму бажанню вибуваємо й просимо Вас аби нам повернули усуспільнене майно, коні, вози, упряж, а також і посів як озимий так і ярий".

Колгоспники с. Богданівки Грушківського району: "Працювали з лютого 1931 по червень 1932 р. й в процесі нашої роботи цілого року ми побачили, що так працювати надальше не можна, а саме: мається багато випадків, що працювали, а належної оплати трудодиниці - наш бідняцько-середняцький труд правління колгоспу кепсько учитує, погане відношення до КОЛГОСПНИКІВ З боку правління, тому що ми подали заяви про вихід з колгоспу".

Колгоспники Власівської сільради, колгосп "Буденного" Олексіївського району: "Колгоспники не забезпечені, за трудодні всім не виплатили, при виплаті допущено знеосібку - хліба одержали однаково й той, хто виробив 540 трудоднів, і той, хто виробив 200 трудоднів. Члени правління і багато з колгоспників до роботи ставляться неуважно".

Колгоспники с. Семеринки Тростянецького району - Харківщина.

"Вступаючи в колгосп, усуспільнили землю, все майно, посівматеріал, обробляючи її своїми силами. Зараз колгосп не розраховується, трудоднів не сплачує, пайок не видає, колгоспники обірвані, голодують".

Колгоспники с. Бірки, Броварки та Ципки Гадяцького району: "Колгосп, розраховуючись, видав колгоспникам дуже мало хліба, а є такі, що нічого не одержали і тому колгоспники голодують.

Є багато випадків, що виданий хліб колгоспникам, забраний назад.

Одноосібник-середняк та бідняк багато краще забезпечені, ніж колгоспник".

Зав. приймальні Голови ВУЦВК Баранов

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2021. Арк. 122-124.


№ 95
ТЕЛЕГРАМА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДИ ПРАЦІ
І ОБОРОНИ В. В. КУЙБИШЕВА В ЦК КП(б)У ПРО НЕОБХІДНІСТЬ
ПРИСКОРЕННЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА З УКРАЇНИ НА ЕКСПОРТ

27 серпня [1932 р.

Вместо установленного Вам правительством плана отгрузок августе порты 190 тыс. т Вами отгружено только 20 тыс. Таковое положение приводит большим валютным потерям, связанным невыполнением контрактов, простоем тоннажа, также подрыву авторитета рынках. Предлагаю немедленно усилить первую очередь отправку порты, отгрузить до конца месяца тоннах пшеницы 30 тыс., ячменя - 20 тыс., ржи - 10 тыс., не считая уже отгруженного. Примите как боевое задание ежедневных отгрузках, телеграфируйте комзагсто. Куйбышев.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2091. Арк. 14.


№ 96
ПОСТАНОВА БЮРО ЛУГАНСЬКОГО МІСЬККОМУ КП(б)У
ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ВИТРАЧАННЯ ХЛІБА НА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
В ЇДАЛЬНЯХ КОЛГОСПІВ

31 серпня 1932 р.

1. Руководствуясь директивой ЦК и обкома, предложить фракции райколхозсоюза и сельпартячейкам выдачу хлеба при общественном питании, за исключением трактористов, не допускать. Правления колхозов, нарушающих эту директиву, привлекать к суровой ответственности за разбазаривание продовольственных фондов колхозов.

2. Предложить фракции райколхозсоюза обеспечить полностью выдачу колхозникам натурального аванса, в соответствии с решением ЦК и Совнаркома, исключительно по трудодням, не допуская уравниловки, а в тех колхозах, где допущены искривления решений ЦК, Совнаркома и Колхозцентра, немедленно исправить ошибки, а виновников, допустивших нарушение указанных директив, привлечь к ответственности.

3. Предложить РКС и партячейкам установить такой порядок, чтобы колхозники, находящиеся на работе, получали общественное питание (горячую пищу), принося свой хлеб.

4. В связи с грубым нарушением директив партии и правительства о выдаче натуральных авансов колхозникам и разбазаривания продовольственных фондов в артели "Демьяна Бедного" Ореховского сельсовета (выдача более 20 % обмолота, выдача по 800 г хлеба взрослому и 400 г подросткам в общественном питании), просить президиум гор. КК: председателя колхоза - коммуниста т. Павлюченко, завхоза - кандидата партии т. Кубаткина и других членов правления коммунистов привлечь к партийной ответственности. Одновременно с этим предложить фракции райколхозсоюза срочно проверить работу правления колхоза "Демьян Бедный" и лиц, допустивших грубейшее извращение директив партии и правительства, привлечь к ответственности.

5. Бюро Ореховской партячейки за непринятие решительных мер в отношении коммунистов, работающих в правлении колхоза "Демьян Бедный" и допустивших искривления линии партии и правительства, как в выдаче авансов, так и разбазаривании продовольственных фондов колхоза, объявить строгий выговор с предупреждением и предложить немедленно разоблачить нарушителей директив партии и правительства перед колхозной массой.

Партархів Луганського обкому Компартії України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 77.


№ 97
ЛИСТ ЦК КП(б)У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б)
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМЕНШЕННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАГОТІВЕЛЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ

9 вересня 1932 р.

Постановлением ПБ ЦК ВКП(б) от 1 августа 1932 г. для Украины установлен годовой план заготовок семян льна в 40 тыс. т против фактической заготовки в прошлом году 24,8 тыс. тонн.

Несмотря на некоторое увеличение в этом году посевплощади льна (в прошлом году- 159 тыс. га, а в этом - 163 тыс. га) и несколько большую урожайность (примерно на 0,3 ц с гектара), мы считаем невозможным такое значительное увеличение плана заготовок по сравнению с прошлым годом - на 15,2 тыс. тонн. Ибо при этом положении изъятие с 1 га должно будет составить в среднем 2,5 ц, или около 70 % валового сбора урожая, против изъятия прошлого года в среднем 1,6 ц с гектара, или 46 % урожая.

Если исходить из установленной нормы высева (1,02 ц на гектар) и проектируемых площадей засева льна в 1933 г. в размере 170 тыс. га, то при валовом сборе этого года в 59 тыс. т остаток семян, при условии заготовки 40 тыс. т, еле покрывает только нужды на посев. Оставление же некоторого количества семян у посевщиков для потребительских нужд, в целях стимулирования посева льна, при таком плане заготовок в этом году будет совершенно невозможным.

Исходя из этого мы просим уменьшить план заготовок семян льна с 40 тыс. т до 30 тыс. т, что составит изъятие в среднем с 1 га 1,8 ц, или 50 % валового сбора урожая. Даже при этом условии изъятие из валового сбора в текущем году будет на 4-5 % больше, чем в прошлом году.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2085. Арк. 7-8.


№ 98
ТЕЛЕГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
З ВИКЛАДОМ ПОСТАНОВИ РАДНАРКОМУ СРСР
ТА ЦК ВКП(б) ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИДІЛЕННЯ
НАСІННЄВОЇ ПОЗИКИ КОЛГОСПАМ І РАДГОСПАМ

23 вересня 1932 р.

Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б): ряд местных организаций обращается в СНК и ЦК за семенной ссудой для совхозов и колхозов. Ввиду того, что урожай настоящего года является удовлетворительным, а правительством оставлен для колхозов уменьшенный план государственных хлебозаготовок, который должен быть выполнен полностью, СНК и ЦК постановляют: первое - отклонить все предложения о выдаче семенной ссуды. Второе - предупредить, что в текущем году ни совхозам, ни колхозам семссуда не будет выдаваться ни для озимого, ни для ярового сева. Третье - возложить на председателей колхозов, директоров МТС и директоров совхозов ответственность за выделение полностью семенных фондов к яровому севу в установленные СНК и ЦК сроки (не позднее 15 января 1933 г.) и за их полную сохранность.

23 сентября

Председатель СНК СССР Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК И. Сталин

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2012. Арк. 36.


№ 99
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ ТА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ

22 жовтня 1932 р.

В целях усиления хлебозаготовок командировать на две декады:

а) т. Молотова на Украину с группой в составе тт. Калмановича, Саркиса, Маркевича, Кренцеля.

б) т. Кагановича на Сев. Кавказ с группой в составе тт. Юркина, Чернова.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 904. Арк. 11.


№ 100
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВІДСТАВАННЯ
УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

25 жовтня 1932 р.

Октябрьский пленум ЦК КП(б)У* потребовал от всех партийных организаций Украины усиления боевой мобилизованности в борьбе за хлеб, за решительное и быстрое преодоление отставания Украины в выполнении плана хлебозаготовок.

Пленум ЦК КП(б)У обязал партийные организации добиться немедленного перелома в ходе хлебозаготовок путем усиления оперативного руководства хлебозаготовками, максимального напряжения всех сил партийных и советских органов и лучшей мобилизации активности миллионных масс колхозного крестьянства на выполнение своих первейших обязательств перед пролетарским государством.

Этого перелома до сих пор нет. Итоги четвертой октябрьской пятидневки, давшей ничтожно малое количество заготовленного хлеба - 60214 т по всей Украине,- говорят о том, что в большинстве партийных организаций вместо повышения боевой большевистской мобилизованности продолжают иметь место косность, неповоротливость и отсутствие должного организующего нажима на важнейшем сейчас участке - на участке борьбы за хлеб. Чем, как не отсутствием должной большевистской мобилизованности, можно объяснить итоги на 20 октября, когда месячный план хлебозаготовок выполнен только на 18 %, а годовой план выполнен всего лишь на 38 % по сравнению с прошлым годом.

Такого положения мы не можем терпеть более ни одного дня. Задача большевиков Украины, задача всех областных и районных организаций, каждой колхозной и совхозной ячейки КП(б)У, каждого члена и кандидата партии, каждого комсомольца заключается в том, чтобы быстрее и крепче мобилизоваться не на словах, а на деле на немедленное преодоление этого позорного отставания, неизмеримо повысить свою роль в руководстве массами в деле успешного выполнения хлебозаготовок, обеспечив на деле тот перелом, которого требовал пленум ЦК КП(б)У. Мы должны суметь быстро наверстать упущенное время и общими усилиями, дополнительной мобилизацией всех сил и ресурсов вывести Украину в число передовых районов СССР.

Ноябрь и последние дни октября должны быть решающими в деле усиления поступления хлеба, в выполнении хлебозаготовок - решающими в борьбе за хлеб не в резолюциях, обязательствах и обещаниях, которые до сих пор не выполнялись, а на деле.

Совершенно очевидно, что если мы растянем хлебозаготовительную кампанию до января-февраля, то мы сорвем и выполнение плана хлебозаготовок, и подготовку к осеннему севу. Уже в декабре потребуется переключение полного внимания всех наших организаций на боевую подготовительную работу к четвертой большевистской весне. Поэтому ноябрь должен стать месяцем, решающим выполнение годового плана хлебозаготовок.

Приближается 15-я годовщина Октябрьской революции. В создавшихся конкретных условиях мы не мыслим подготовки и празднования этой великой годовщины без решительного усиления темпов хлебозаготовок. Последние дни подготовки к празднованию этой великой годовщины должны дать новый большой подъем активности, трудового производственного энтузиазма рабочих, колхозных масс и трудящихся единоличников на всех участках социалистического строительства.

Задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы путем широчайшего развертывания массовой работы возглавить эту активность, направить ее в организованное русло усиления борьбы за выполнение первоочередных хозяйственно-политических заданий и в том числе и в первую очередь - за выполнение планов хлебозаготовок. Лозунг стопроцентного выполнения годового плана хлебозаготовок к 15-й годовщине Октября должен стать боевым лозунгом для колхозов и единоличных трудящихся крестьян таких областей, как Винницкая и Киевская, и на выполнение этого лозунга должны быть на деле мобилизованы массы. Встретить Октябрьскую годовщину удесятеренными темпами хлебозаготовок - таков должен быть боевой лозунг всех остальных областей Украины.

ЦК КП(б)У требует от всех областных, районных и низовых организаций немедленно провести следующие мероприятия:

1. Развернуть широчайшую политическую работу среди колхозников и единоличников за скорейшее выполнение планов хлебозаготовок, бросив все партийные и комсомольские силы для непосредственной работы в колхозах и селах для организации массовых красных хлебных колхозов имени 15-й годовщины Октябрьской революции.

2. Немедленно созвать массовые собрания и слеты колхозников и единоличников, на которых всесторонне обсудить воззвание рабочих Днепростроя, а также и более полно осветить наши задачи и обязанности в связи с 15-й годовщиной Октября. На этих собраниях должны быть приняты конкретные обязательства колхозов и единоличников, они должны стать поворотным пунктом действительного подъема колхозников и единоличников на борьбу за усиление во много раз темпов хлебосдачи.

3. С целью наилучшей подготовки колхозных собраний и наиболее быстрого, организованного выполнения их решений немедленно провести собрания партячеек совместно с колхозным активом, на которых всесторонне обсудить и наметить боевые действенные меры, на деле обеспечивающие необходимое усиление хлебозаготовок.

4. Широко развернуть между колхозами, селами и единоличниками социалистическое соревнование за усиление хлебосдачи и быстрейшее выполнение плана. На этой основе организовать повсеместно беспрерывные красные обозы хлебосдачи имени Октябрьской революции.

5. Необходимо вовлечь в борьбу за выполнение плана колхозы, уже выполнившие свои обязательства по хлебу.

Эти колхозы должны выделить наилучших, наиболее стойких и преданных делу колхозников для помощи отстающим колхозам и проведения в них организационно-массовой работы по передаче своего опыта в деле организации хлебозаготовок, в организационно-хозяйственном укреплении колхозов, в распределении колхозных доходов. Широкое освещение и передача опыта передовых отстающим должно стать основной задачей этих социалистических колхозных буксиров.

При этом следует, как правило, практиковать переброску тягловой силы и машин из района в район.

6. Все районные газеты должны на деле стать боевыми организаторами масс за быстрейшее выполнение обязательств перед государством, широко освещая опыт лучших колхозов, колхозников, единоличников, показывая лучшие образцы проведения соцсоревнования и социалистической взаимопомощи, усилив одновременную борьбу с кулаком и его правой и "левой" агентурой, беспощадно клеймя тех, кто вместо усиления боевой мобилизованности проявляет оппортунистическую бездеятельность и размагниченность.

7. Необходимо, чтобы в деле усиления хлебозаготовок приняли активнейшее участие и профорганизации. Профсоюзы, предприятия и учреждения, шефствующие над тем или иным районом, селом, колхозом, должны оказать всестороннюю помощь сельским организациям в деле поднятия темпов хлебозаготовок, выделив в связи с подготовкой к празднованию Октябрьской годовщины бригады из лучших рабочих и служащих для развертывания широкой массовой организаторской работы в подшефных селах и колхозах.

ЦК еще раз призывает все партийные организации к усилению боевой большевистской мобилизованности на фронте борьбы за хлеб, за решительное нарастание темпов, обеспечивающих немедленный перелом, необходимый для быстрейшего выполнения планов хлебозаготовок.

Этой большевистской мобилизованности ЦК требует от каждой областной и районной организации, от каждой ячейки села, колхоза, совхоза и МТС, от каждого члена и кандидата КП(б)У и комсомольца.

Только беспощадно подавляя все попытки классового врага и его агентуры, направленные к срыву хлебозаготовок; только при развертывании непримиримой борьбы с прямым саботажем хлебозаготовок, так и с элементами косности, растерянности, мелкобуржуазной распущенности, дезертирского пасования перед трудностями; только широко развернув массово-организаторскую работу по мобилизации масс колхозников и трудящихся единоличников на выполнение плана хлебозаготовок, усилив на деле свою мобилизованность и напрягая все силы партийных и советских организаций на селе, большевики Украины в решающем месяце хлебозаготовок сумеют преодолеть и ликвидировать наше позорное отставание в борьбе за хлеб и выйти в число передовых республик СССР.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 130-133.


* Пленум ЦК КП(б)У відбувся 12 жовтня 1932 р.


№ 101
ТЕЛЕГРАМА ЗАКАВКАЗЬКОГО КРАЙКОМУ ВКП(б)
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ПРИСКОРЕННЯ
ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА З УКРАЇНИ ДЛЯ ХЛІБОПОСТАЧАННЯ КРАЮ

27 жовтня 1932 р.

Основании решения СНК Союза 22 октября подлежит отгрузке ЗСФСР 23 тыс. т хлеба. Нами уже направлены люди для ускорения приемки. Просим вашей поддержки ввиду тяжелого положения хлебоснабжения края.

Секретарь Закрайкома Берия

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2002. Арк. 70.


№ 102
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

30 жовтня 1932 р.

ПБ ЦК КП(б)У, обсудив совместно с представителем ЦК ВКП(б) т. Молотовым положение с хлебозаготовками, признает ход хлебозаготовок по Украине за октябрь исключительно неудовлетворительным: за 25 дней октября выполнено только 22 % месячного плана, а всего на 25 октября выполнено только 39 % годового плана хлебозаготовок.

Главной причиной этого срыва хлебозаготовок является почти полное прекращение борьбы за хлеб в подавляющем большинстве районов Украины, господство демобилизационных настроений в отношении хлебозаготовок в период посевной кампании у большинства парторганизаций и их руководящих партийных и советских кадров. Это свидетельствует о том, что вопреки требованиям нашей партии выполнение хлебозаготовительного плана на Украине до сих пор не было связано с задачей организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, без чего нельзя в настоящих условиях вести победоносной большевистской борьбы за хлеб.

ЦК КП(б)У считает совершенно нетерпимым такое положение, когда парторганизации принимают решения о выполнении планов хлебозаготовок без обеспечения его действительного честного большевистского выполнения и особо указывает на то, что центр тяжести партийной работы в проведении хлебозаготовок должен быть перенесен на организацию колхозного актива и сплочение вокруг него колхозных масс, на проведение упорной и систематической организаторской работы, направленной на обеспечение выполнения плана отдельными районами, МТС, колхозами и единоличниками. Все это возможно только в том случае, если будет обеспечена немедленная и полная ликвидация имеющихся в парторганизации демобилизационных оппортунистических настроений и развертывание не на словах, а на деле подлинной большевистской борьбы за хлеб, с проведением мобилизации всех необходимых сил для осуществления этой задачи. 1. Исходя из решения ЦК ВКП(б) о дополнительном снижении для Украины годового хлебозаготовительного плана на 70 млн. пудов, установить как окончательный и обязательный к безусловному выполнению на все 100 % следующий годовой план хлебозаготовок по секторам, областям и по культурам.

ЦК особо указывает на то, что в установленном окончательном плане хлебозаготовок совершенно отсутствует какая бы то ни была страховка, что накладывает на каждую парторганизацию Украины особую ответственность за полное и безусловное выполнение хлебозаготовительного плана по каждому району, по каждой МТС, по каждому колхозу, по каждому совхозу и по каждому сельсовету в отношении единоличных хозяйств.

2. ЦК КП(б)У обязывает обкомы довести это снижение до района, МТС, колхоза и села не позже 5-6 ноября и сообщить ЦК о принятых планах в отношении отдельных районов и МТС не позже 5 ноября. Для этого провести в областях совещания секретарей РПК, директоров МТС и совхозов не позже 1-2 ноября. Между 1-6 ноября должны быть проведены в районах совещания председателей колхозов, председателей сельсоветов, а по колхозам и селам - собрания актива, общеколхозные собрания или собрания колхозных бригад, посвященные задаче всемерного усиления борьбы за хлеб и действительного обеспечения выполнения планов хлебозаготовок.

3. Особо указать всем обкомам и РПК на сугубую их ответственность за правильное и умелое использование производимого снижения плана хлебозаготовок в полном соответствии с действительным положением в каждом районе, в каждой МТС и колхозе с тем, чтобы совершенно не допустить при этом механически-уравнительского подхода в проведении этого дела.

Обязать обкомы внести на этой основе необходимые поправки в областном плане хлебозаготовок с точным установлением заданий по хлебозаготовкам для каждого района, для каждой МТС, для каждого совхоза, с должной проверкой положения в отдельных, по крайней мере крупнейших колхозах.

Предложить обкомам установить повседневный контроль и действительно оперативное руководство в отношении выполнения плана хлебозаготовок отдельными районами, отдельными МТС, отдельными колхозами.

Обязать обкомы каждую пятидневку давать отчеты о ходе хлебозаготовок в ЦК КП(б)У на основе систематически проверяемых обкомом данных о хлебозаготовках по всем районам, МТС и совхозам.

4. В целях исправления возможных ошибок и просчетов при снижении планов считать необходимым, чтобы по каждой области 10 % от общей суммы уменьшения плана для колхозов было оставлено в распоряжении области, с тем чтобы этот резерв был окончательно распределен между колхозами не позже 15 ноября.

Произведенное снижение плана по единоличному сектору довести до районов и сельсоветов с тем, чтобы 20 % от установленного размера снижения районы оставили в своем распоряжении в качестве маневренного резерва.

5. Для принятия на месте совместно с обкомами всех мер к большевистской мобилизации сил и обеспечению выполнения установленного окончательного плана хлебозаготовок, командировать:

т. Косиора - в Одесскую область. тт. Чубаря и Скрыпника - в Днепропетровскую область, тт. Затонского и Саркиса* - в Киевскую область, тт. Любченко и Сухомлина** - в Винницкую область, тт. Голода*** и Карлсона**** - в Черниговскую область, тт. Петровского Г. И., Михайлика***** и Дудника****** - в Донецкую область, т. Зайцева - в АМССР. т. Хатаевичу******* поручить ведение работы по Харьковской области.

Кроме того, дополнительно мобилизовать из числа руководящих работников центральных учреждений не менее 100 человек наиболее квалифицированных подготовленных работников, командировав их в области в помощь областным парторганизациям для работы по усилению хлебозаготовок в районах. Список командируемых и распределение их по областям утвердить Секретариату ЦК.

Всех членов ЦК и других руководящих центральных и областных работников, командированных ранее на работу по осеннему севу, по копке и возке свеклы переключить полностью на работу по хлебозаготовкам.

Пересмотреть во всех областях состав ранее мобилизованных на хлебозаготовки работников и тех из них, которые не справились со своей задачей, вернуть назад.

6. По совхозам окончательный годовой план, размеры его снижения и сроки выполнения установить в ЦК КП(б)У не позже 10 ноября, после проверки действительного положения вещей по зерносовхозам и большей части свеклосовхозов. Часть командируемых на хлебозаготовки руководящих работников должна быть использована специально для проведения этой работы в совхозах. Обязать обкомы и командируемых товарищей представить в ЦК все материалы по совхозам не позже 8 ноября.

7. По единоличному сектору, где выполнение плана хлебо заготовок идет особенно неудовлетворительно, необходимо принять самые настойчивые и решительные меры к выполнению на все 100 % установленного окончательного плана хлебозаготовок не позже 10 декабря, обеспечив соответствующий индивидуальный подход к каждому в отдельности.

Обязать все партийные и советские организации на месте развернуть широкую разъяснительную работу среди трудящихся единоличных крестьян в связи с произведенным уменьшением плана.

В отношении к единоличникам, уклоняющимся от выполнения плана, наряду с мерами общественного воздействия допускать применение бесспорного взыскания, штрафы в размерах рыночной стоимости несданного хлеба, без освобождения от сдачи хлеба, отказ в отпуске некоторых промтоваров и судебные репрессии в отношении укрывателей хлеба.

8. Обязать все партийные организации развернуть борьбу с кулацким сопротивлением хлебозаготовкам, обеспечив выполнение твердых заданий зажиточно-кулацкими хозяйствами и на деле дать решительный отпор оппортунистическим элементам в парторганизациях, не ведущим борьбы с кулацкими влияниями в колхозах и среди единоличников.

9. Особое внимание должно быть уделено делу организации обмолота. Обязать обкомы, облисполкомы, РПК и РИК полностью закончить обмолот пшеницы к 10 ноября, а всех зерновых - к 20-25 ноября.

Закончить уборку кукурузы и подсолнуха к 20 ноября, обеспечив вывоз пшеницы в счет плана хлебозаготовок в первую очередь перед всеми остальными культурами.

Обязать обкомы установить конкретные сроки окончания обмолота для каждого отдельного района, а районы - для каждого колхоза.

10. Обязать обкомы и райкомы принять срочные меры по обеспечению выполнения всего плана по мерчуку. Для этого организовать систематический контроль на каждой мельнице за полной сдачей мерчука, провести в ноябре через проверку личный состав аппарата мельниц и повести решительную борьбу с тайным помолом, расхищением и незаконным расходованием мерчука.

11. Установить окончательный срок покрытия полностью задолженности по семссуде по всей Украине 1 декабря. Обязать областные и районные организации обеспечить погашение семссуды в первую очередь и из первых партий сдаваемого хлеба.

12. Обязать обкомы не допускать торговлю хлебом до выполнения плана хлебозаготовок и принимать решительные меры борьбы со спекулянтами и перекупщиками хлеба.

13. В целях поощрения районов, колхозов, успешно борющихся за выполнение плана хлебозаготовок, усилить отпуск им промтоваров за счет сокращения отпуска промтоваров районам и колхозам, которые не обеспечивают выполнение плана хлебозаготовок. При этом особое внимание обратить на стимулирование дефицитными промтоварами заготовок важнейших продовольственных культур (пшеницы, ржи).

14. Утвердить ноябрьский план хлебозаготовок в размере 90 млн. пудов.

ЦК предупреждает все парторганизации Украины, что по фактическому выполнению ноябрьского плана хлебозаготовок он будет судить о способности данной парторганизации не на словах, а на деле покончить с демобилизационными настроениями в парторганизации и повести большевистскую борьбу за хлеб и организационно-хозяйственное укрепление колхозов.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 140-144.


* С. А. Саркіс - секретар Донецького обкому КП(б)У.

** К. В. Сухомлин - голова ВУРПС, заступник голови РНК УСРР .

*** Н. П. Голод - секретар ЦК КП(б)У.

**** К. М. Карлсон - заступник голови ДПУ УСРР.

***** М. В. Михайлик - голова Всеукраїнської кооперативної спілки споживчих товариств (ВУКС).

****** Я. М. Дудник - голова Держплану УСРР, заступник голови РНК УСРР.

******* М. М. Хатаєвнч -другий секретар ЦК КП(б)У.


№ 103
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПОСИЛЕННЯ ДОПОМОГИ
В ПРОВЕДЕННІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ З БОКУ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ

5 листопада 1932 р.

В целях усиления борьбы за хлеб ЦК КП(б)У предлагает Наркомюсту, областным и районным комитетам наряду с развертыванием широкой массовой работы обеспечить решительное усиление помощи хлебозаготовкам со стороны органов юстиции.

ЦК предлагает:

1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как правило, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференцированный при этом подход к отдельным социальным группам, применяя особо суровые меры к спекулянтам, перекупщикам хлеба.

2. Организовать в каждой области не менее 5-10 доба вочных разъездных судебных сессий нарсуда для разъездов по районам.

Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий должны сопровождаться широким развертыванием массовой работы по мобилизации общественности вокруг этих процессов на усиление борьбы за хлеб.

Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работниками из бывших судебных работников.

Оформление назначения нарсудьями провести немедленно.

3. Обязать административные органы быстро проводить все установленные законом меры взыскания несданного хлеба и административные меры к злостным несдатчикам.

4. Предложить обкомам и райкомам обеспечить органам юстиции и административным органам все условия для усиления их работы, в частности немедленно освободить от всяких мобилизаций прокуроров, судей, следователей, дав им возможность и требуя от них должного участия в борьбе за выполнение хлебозаготовительного плана на своей непосредственной работе.

Наркомюсту и Прокуратуре республики немедленно дать органам юстиции соответствующую подробную директиву об активизации их участия в хлебозаготовках.

Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать эти судебные дела.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 177.


№ 104
ПОСТАНОВА БЮРО ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ПРИПИНЕННЯ ЗАВОЗУ ТОВАРІВ НА СЕЛО ТА ПРО
ПОРЯДОК ДАЛЬШОГО ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ
РАЙОНІВ І СІЛ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

14 листопада 1932 р.

1. В связи с совершенно неудовлетворительным ходом выполнения планов хлебозаготовок предложить обллегпрому, областным базам промышленности и межрайонным базам госторговли и кооперации приостановить полностью отгрузку товаров по ноябрьскому плану на село, в том числе и по всяким целевым назначениям, не предусмотренных спецраспоряжением Наркомснаба, таким районам: Старо-Салтовский, Нехворощанский, Ново-Санжарский, Петровский, Ново-Водолажский, Кременчугский, Балаклеевский, Изюмский, Кишенковский, Онуфриевский, Печенежский, Ново-Георгиевский. Одновременно предложить облпотребсоюзу, торгующим организациям в этих районах изъять уже имеющиеся в наличии в районах на складах райсоюзов Сельпо, госторговли все остро дефицитные промтовары.

2. Предупредить такие районы: Глобинский, Диканский, Барвенковский, Лебединский, Пирятинский, Миргородский, Белопольский, Змиевской, Зиньковский, Ульяновский, Липово-Долинский, Велико-Багачанский, Карловский, Полтавский, Близнецовский, Липецкий, Золочевский, Чугуевский, Чутовский, Лубенский, Алексеевский, Волчанский, Градижский, Двуречанский, Хорольский, Велико-Бурлуцкий, Ахтырский, Решетиловский, Оржицкий, Миропольский, Красно-градский, Оболонский, Опошнянский, Краснопольский, Краснокутский, Богодуховский, Чернухинский, Сахновщанский, Тростянецкий, Лохвицкий, Валковский, Гадячский, Бригадировский, Кобелякский, Велико-Писаревский, что ноябрьская отгрузка товаров им приостанавливается, причем в случае если в ближайшие дни не будет достигнуто решающего перелома в хлебозаготовках, обеспечивающего своевременное выполнение годового плана в этих районах, к ним будут применены такие же меры, как к группе районов, определенных пунктом I.

3. Предложить облпотребсоюзу - т. Ильчикесу, Хаторгу - т. Локшину, Полтавторгу - т. Панову, Кремторгу - т. Шиткову немедленно взять на учет все остро дефицитные товары, находящиеся на межрайонных базах госторговли, кооперации и базах райсоюзов в районах, перечисленных в пунктах I и II, а именно: метровая и штучная мануфактура, обувь, фабричное готовое платье, галоши, валенки, кожухи, сахар, гвозди, эмалированная и оцинкованная посуда, трикотаж, махорка, папиросы, кондитерские изделия, хозяйственное мыло, оконное стекло, и сообщить о наличии указанных товаров облснабу.

4. Предложить облснабу и облпотребсоюзу перераспределение наличных товаров на базах и отдельным районам, а также отгрузку в дальнейшем товаров в районы проводить исключительно по согласованию с уполномоченным комзаготСТО.

5. Обязать РПК, ГПК немедленно взять на учет все наличие остродефицитных товаров сельпо и отдельных торговых точек госторговли, перераспределив указанные товары через районные торгорганизации, учитывая необходимость сосредоточения имеющихся в районах остродефицитных промтоваров в селах, удовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и лишения товаров сел, срывающих хлебозаготовки.

6. Обязать РПК, ГПК проверить немедленно, составлены ли списки единоличников и колхозников, не выполняющих своих обязательств по сдаче хлеба, которым должен быть полностью прекращен отпуск дефицитных товаров, и направлены ли эти списки торгорганизациям, и проследить за не уклонным выполнением указанной директивы торгорганизациями. Поручить обл. КК -РКИ выборочно проверить в 8-10 районах, как реализуется эта директива ЦК и обкома.

7. Обязать редакцию "Харьковский пролетарий" т. Жураховича широко освещать проводимые мероприятия по изъятию товаров, подчеркнув усиленное снабжение промтоварами районов и сел, удовлетворительно выполняющих планы хлебозаготовок.

8. ГПК и РПК развернуть вокруг этих мероприятий борьбу за достижение решительного перелома в хлебозаготовках и на этой основе добиться отмены прекращения завоза промтоваров отдельным районам и селам, широко популяризируя районы и села, добившиеся перелома и отмечая позорно отстающие районы и села.

9. ГПК, РПК районов, где прекращен завоз товаров, при маневрировании переброской товаров из сел должны учесть необходимость снабжения промтоварами бурякосеющих колхозов, совхозов, сел.

Партархів Харківського обкому Компартії України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 87-88.


№ 105
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

18 листопада 1932 р.

I. О мобилизации рабочих коммунистов
на хлебозаготовки

1. Считая дело хлебозаготовок в данных условиях важнейшей задачей всей не только сельской, но и городской партийной организации Украины, ЦК КП(б)У постановляет мобилизовать в помощь сельским организациям на срок до 10 января 1933 г. в помощь РПК решающих хлебозаготовительных районов 600 коммунистов - рабочих из промышленных центров, имеющих опыт партийно-массовой работы и проявивших себя в выполнении ударно-политических кампаний как сознательные и стойкие большевики - в Харькове - 140 человек, Донбассе - 200, Днепропетровске - 130, Одессе - 70, Киеве - 60 человек.

2. Предложить обкомам мобилизацию и отправку людей закончить в трехдневный срок. Мобилизованных направить бригадами в составе 3-4 человек каждая в 40-50 решающих хлебозаготовительных районов по 2-4 бригады на район, для посылки в села, где кулацкий саботаж и неорганизованность партийной работы приняли наиболее острый характер.

3. Донецкому обкому из числа мобилизованных командировать в помощь Одесской области 80 человек.

4. Обязать ГПК и РПК, под личную ответственность секретарей этих парткомитетов, организовать на предприятиях тщательный отбор мобилизуемых и в особенности подбор руководителей бригад.

Предложить обкомам тщательно проинструктировать мобилизуемых.

II. О расстановке партсил и установлении отчетности
и контроля по хлебозаготовительной работе

В целях обеспечения правильной расстановки партийных сил, мобилизуемых для хлебозаготовок и обеспечения должного партийного и советского контроля за работой местных органов и мобилизованных товарищей, ЦК КП(б)У постановляет:

1. Обязать обкомы и райкомы систематически проверять расстановку партийных сил, мобилизованных для хлебозаготовок, дабы обеспечить на деле лучшими партийными силами важнейшие по хлебозаготовкам колхозы. В наиболее крупные колхозы, имеющие большой план хлебозаготовок, посылать бригады.

В тех селах, где имеется более или менее значительное количество единоличных хозяйств, не выполнивших заданий по хлебозаготовкам, выделяется специальный уполномоченный по выполнению плана хлебозаготовок по индивидуальному сектору.

Все мобилизованные (уполномоченные) по хлебозаготовкам должны находиться в установленном для них месте работы, не имея права отлучаться без разрешения на то РПК, если мобилизованы РПК, и без разрешения обкома и ЦК КП(б)У, если они мобилизованы обкомом или ЦК партии.

2. Уполномоченные, не справляющиеся с возложенными на них задачами, должны быть немедленно заменены более способными, подготовленными и преданными делу работниками.

К тем из посланных на хлебозаготовки работникам, которые проявили не только неспособность, но и проявили явную расхлябанность и саботаж хлебозаготовок, применять суровые партийные и государственные репрессии.

3. ЦК обязывает обкомы раз в пятидневку кратко информировать ЦК о ходе хлебозаготовок, особо выделяя при этом важнейшие районы МТС. Райкомы должны давать такие же отчеты обкому по МТС и крупнейшим колхозам.

Обкомы и райкомы обязать наладить действительное повседневное оперативное руководство всей работой по хлебозаготовкам.

Работающие по хлебозаготовкам, командированные ЦК члены ЦК и другие ответственные работники каждую декаду обязаны аккуратно присылать в ЦК информационные письма о ходе хлебозаготовок и о тех мероприятиях, которые осуществлены в районе за истекшую пятидневку.

Кроме того, предложить Агитмассотделу и Оргинстру до 5 декабря произвести проверку работы районных партийных и заготовительных организаций, а также всех посланных на хлебозаготовки по 20 районам.

4. Предложить ЦК ЛКСМУ разработать на основе данного постановления краткие предложения по повышению роли и участия комсомольских организаций в борьбе за усиление хлебозаготовок и внести в двухдневный срок на утверждение ЦК КП(б)У.

5. Взять под постоянный контроль ЦК работу 22 газет важнейших хлебозаготовительных районов.

III. О хлебозаготовках в колхозах

О колхозных фондах

В соответствии с указанием ЦК ВКП(б), что "выполнение плана хлебозаготовок - первоочередная задача колхозов, совхозов, МТС и единоличников", ЦК КП(б)У особо указывает всем парторганизациям Украины на то, что полное выполнение плана хлебозаготовок колхозами и МТС является их основной обязанностью перед партией и рабочим классом, первоочередной задачей, которой должно быть подчинено выполнение всех других задач в колхозах, и, в том числе, задач по созданию разного рода колхозных натуральных фондов: семенного, фуражного, продовольственного и Других.

В соответствии с этим ЦК КП(б)У указывает парторганизациям на следующее:

1. Задачей парторганизаций является полное окончание плана хлебозаготовок к 1 января и образование семенных фондов к 15 января.

2. Немедленно запретить какое-либо расходование всех натуральных фондов, созданных в колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и организовать строжайшую проверку всех этих фондов, действительных их размеров, место их хранения, лиц, ответственных за их сохранность, взяв это дело под непосредственное руководство РИК и РПК.

3. Представить право РИК перечислять в фонд хлебозаготовок все натурфонды, созданные в колхозах, совершенно неудовлетворительно выполняющих планы хлебозаготовок.

4. В отношении семенных фондов допускать проведение в жизнь п. 3-го только с предварительной санкции облисполкомов в отношении каждого отдельного колхоза.

Проведению всех этих указаний о натурфондах ЦК КП(б)У придает исключительное значение и возлагает особую политическую ответственность за правильное проведение этих указаний в жизнь на областные партийные комитеты, в первую очередь на первых секретарей и председателей исполкомов.

О натуравансах и борьбе со злоупотреблениями
в колхозах

1. Полностью прекратить с получением настоящей директивы выдачу каких-либо натуравансов во всех колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок.

2. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок и раздавших сверх установленных натуравансов хлеб в порядке общественного питания, дополнительной выдачи различного рода озадков, последов, отходов и т. п.,- немедленно организовать возвращение незаконно розданного хлеба и обратить его на выполнение плана хлебозаготовок.

Председателей правлений этих колхозов (как коммунистов, так и беспартийных) привлечь к строгой ответственности за растрату колхозного хлеба с изъятием неправильно выданного хлеба, в первую очередь у членов правлений колхозов и административно-служебного персонала (счетоводов, кладовщиков, полеводов и т. д.).

3. Во всех районах немедленно организовать изъятие от отдельных колхозников и единоличников хлеба, разворованного у колхозов и совхозов при уборке, при молотьбе, при перевозке, из амбаров и прочее, особо имея при этом в виду различного рода рвачей и лодырей, не имеющих трудодней, не имеющих запасов хлеба.

При проведении этого мероприятия необходимо опереться на колхозников - передовиков в работе на поле, на молотьбе и во всей колхозной работе, не допуская применения массовых обысков у колхозников и единоличников.

4. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок в отношении колхозников, имеющих посевы зерна на приусадебных землях, полностью засчитать все полученное ими с приусадебных земель зерно в счет натуральной выдачи по трудодням с изъятием излишне выданного хлеба на выполнение плана хлебозаготовок.

5. В колхозах, допустивших разворовывание колхозного хлеба и злостно срывающих хлебозаготовки, применять натуральные штрафы в виде установления дополнительного задания по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи для данного колхоза мяса как по обобществленному, так и индивидуальному скоту колхозника.

Применение этого штрафа проводится райисполкомом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае облисполкома. Причем райисполкомы устанавливают сроки взыскания и размеры штрафа для каждого колхоза (в пределах 15-месячной нормы мясосдачи) применительно к состоянию отдельных колхозов.

Наложение штрафа не освобождает колхоз от полного выполнения установленного плана хлебозаготовок. В случае если колхоз принял действительные меры к полному выполнению плана хлебозаготовок в установленный срок, штраф может быть отменен с предварительного разрешения облисполкома.

Организационные мероприятия по хлебозаготовительной
работе

1. Предложить обкомам произвести проверку проведения в жизнь решения ЦК КП(б)У о назначении специальных контролеров при молотилках и создании троек при МТС, сельсоветах и райисполкомах и о результатах сообщить в ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября.

Кроме того, предложить обкомам обеспечить проведение переобмолота соломы, перевеивание половы и перечистку всяких отходов в тех колхозах, где имели место злоупотребления и бесхозяйственная постановка дела.

2. Предложить обкомам проверить проведение в жизнь постановления ЦК КП(б)У от 5-6 ноября о назначении контролеров - уполномоченных Заготзерно при всех МТС, не выполнивших план хлебозаготовок и о результатах доложить ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября.

3. Ввиду совершенно неудовлетворительного подбора счетоводов в колхозах, нередко являющихся явно антисоветскими элементами, злостно саботирующими хлебозаготовки, обязать райпарткомы и райисполкомы произвести проверку кадров счетоводов в колхозах, неудовлетворительно выполняющих хлебозаготовки и в необходимых случаях райисполкомы должны предложить колхозам сменить счетоводов и представить на утверждение РИК новых кандидатов.

Привлекать к суду на основе декрета от 7 августа, как расхитителей государственного и общественного имущества, кладовщиков, бухгалтеров, счетоводов, завхозов и весовщиков, скрывающих хлеб от учета и составляющих ложные учетные данные в целях облегчения воровства и хищения и тем самым в целях срыва плана хлебозаготовок и других государственных обязательств.

Обязать райпарткомы в двухдекадный срок представить в обкомы КП(б)У отчеты о принятых мерах во исполнение настоящего постановления.

4. В колхозах, выполнивших план хлебозаготовок, засыпавших семенные фонды, у которых есть еще возможность заготовлять хлеб, должна быть развернута массовая работа по перевыполнению плана с поощрением этих колхозов промтоварами (без дачи каких-либо новых твердых заданий в виде встречных планов).

5. ЦК предупреждает парторганизации о необходимости самого внимательного подхода к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников при проведении всех вышеуказанных мероприятий.

Репрессии к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников применять в каждом отдельном случае лишь с особого постановления райисполкома.

О мерах борьбы с кулацким влиянием в колхозах
и в сельских парторганизациях

В целях преодоления кулацкого сопротивления в выполнении планов хлебозаготовок ЦК КП (б) У постановляет:

1. Установить занесение на черную доску колхозов, особо злостно саботирующих сдачу хлеба по государственному плану.

В отношении колхозов, занесенных на черную доску, провести следующие мероприятия:

а) немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных лавок всех наличных товаров;

б) полное запрещение колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и для единоличников;

в) прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств;

г) проверку и очистку колхозов с изъятием контрреволюционных элементов - организаторов срыва хлебозаготовок;

д) занесение отдельных колхозов на черную доску, а также предупреждение о занесении объявляется постановлением облисполкома.

Обязать обкомы немедленно сообщать в ЦК о занесении на черную доску колхозов.

2. Ввиду того, что в ряде сельпарторганизаций, особенно в период хлебозаготовок, вскрылось смыкание целых групп коммунистов и отдельных руководителей партячеек с кулачеством, петлюровщиной и т. п., что на деле превращает такого рода коммунистов и парторганизации в агентуру классового врага и является наглядным доказательством полного отрыва этих ячеек и коммунистов от бедняцко-середняцких колхозных масс,- ЦК и ЦКК КП(б)У постановляют немедленно произвести чистку ряда сельских парторганизаций, явно саботирующих выполнение плана хлебозаготовок и подрывающих доверие партии в рядах трудящихся.

В целях укрепления сельских парторганизаций, поднятия боеспособности их рядов и мобилизации парторганизаций и широких трудящихся масс на выполнение стоящих перед партией задач (хозяйственное укрепление колхозов, выполнение плана хлебозаготовок, сева и т. д.) признать необходимым произвести чистку сельских парторганизаций следующих районов: Снегуровский и Фрунзевский Одесской области; Солонянский, Васильковский, В. Лепетихский Днепропетровской области.

Чистка должна освободить партию от людей чуждых делу коммунизма, проводящих кулацкую политику, разложившихся, неспособных проводить политику партии в деревне, вычищенных выслать как политически опасных.

Чистка должна помочь выдвижению новых кадров из числа наиболее преданных партии колхозников-ударников и сплотить вокруг партии широкие колхозные массы на борьбу за укрепление колхозов, против кулака.

3. Подтвердить, что в районы и отдельные села (и без занесения их на черную доску), особенно неудовлетворительно выполняющие хлебозаготовки, должен прекращаться завоз и продажа всех без исключения промтоваров.

Предложить обкомам систематически проверять результаты проведения этого мероприятия, чтобы на деле обеспечить этим путем усиление хлебозаготовок.

IV. О хлебозаготовках у единоличников

В дополнение к постановлению ЦК КП(б)У
от 11 ноября 1932 г. и инструкции СНК

1. В отношении единоличников, злостно срывающих хлебосдачу (по контрактации или самообязательствам) применять натуральные штрафы в виде установления дополнительных заданий по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи мяса.

Применение этого штрафа проводится сельсоветом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае райисполкома. При этом сельсоветы устанавливают сроки взыскания и размер штрафа для каждого хозяйства в пределах 15-месячной нормы мясосдачи и соответственно годичной нормы сдачи картофеля, применительно к состоянию и условиям отдельных хозяйств.

Наложение штрафа не освобождает хозяйство от полного выполнения установленного хлебозаготовительного задания. В случае если единоличник в установленный срок полностью выполнит свое задание по хлебу, штраф может быть отменен с предварительного разрешения райисколкома.

В отдельных районах (по постановлению облисполкома) штраф может быть установлен картофелем в размере годичного плана данного хозяйства по картофелю.

В исключительных случаях по специальному постановлению облисполкома размер штрафа может быть удвоен.

2. ЦК предупреждает все местные парторганизации и всех местных работников против подмены массовой работы в борьбе за хлеб голым администрированием и против придания штрафам массового характера. Задача натурального штрафа - обеспечить полное выполнение хлебозаготовительного плана.

3. Взыскать первоочередно в бесспорном порядке семенную и продовольственную ссуду, выданную единоличникам в отдельных районах через колхозы; во всех случаях, когда выданная единоличнику ссуда была погашена колхозом (например, в Винницкой области), засчитать взысканную с единоличников ссуду в план сдачи хлеба по соответствующему колхозу.

4. Организовать бригады из колхозных активистов колхозов (данного села или близлежащих), выполнивших план хлебосдачи, а также приближающихся к окончанию его - для содействия полному выполнению хлебозаготовительного задания по единоличному сектору.

До 1 декабря организовать на Украине не менее 1100 таких бригад колхозников, в том числе по областям:

Винница - 200
Чернигов - 100
Одесса - 50
Донбасс - 50
Киев - 300
Харьков - 350
Днепропетровск - 50

5. Единоличников, добросовестно выполнивших свои обязательства по хлебосдаче, в особенности досрочно, отмечать в постановлениях сельсоветов, комиссий содействия и т. п., включать в состав бригад по хлебозаготовкам, комиссий содействия и т. д.

6. В отношении кулаков твердосдатчиков, не выполняющих заданий по хлебу, применять репрессии, предусмотренные ст. 58 Уголовного кодекса в судебном или административном порядке.

V. О хлебосдаче в совхозах

1. В соответствии с установленным окончательным планом хлебосдачи по зернотресту Украины в 9 млн. 800 тыс. пудов утвердить предоставленную т. Бурковым разбивку планов по отдельным зерносовхозам и сроки их выполнения.

ЦК КП(б)У напоминает решение ЦК ВКП(б) о персональной партийной и государственной ответственности директоров совхозов за выполнение плана хлебозаготовок: "Предупредить, что настоящий план хлебосдачи является окончательным, не подлежащим каким бы то ни было изменениям, а невыполнение его хотя бы в незначительной степени будет рассматриваться как нарушение советского закона, влекущее кару как по партийной, так и по государственной линии".

Исходя из установленного ЦК КП(б)У окончательного срока выполнения плана хлебосдачи по Укрсемтресту и свеклотрестам Украины 15 декабря предложить Киевскому, Харьковскому, Винницкому обкомам и директорам Киевского, Харьковского и Винницкого свеклотрестов, а также Укрсемтресту и соответствующим обкомам в 3-дневный срок определить крайние сроки выполнения установленного плана хлебосдачи для каждого совхоза в отдельности и сообщить об этом ЦК КП(б)У и СНК УССР.

2. ЦК КП(б)У обязывает т. Буркова по зерносовхозам и директоров свеклотрестов представить не позже 25 ноября уточненные, проверенные расчеты на потребные семена для ярового посева по каждому совхозу.

Вместе с тем ЦК обязывает директоров совхозов под их личную ответственность обеспечить выделение и полную сохранность семенных фондов в количествах, обеспечивающих посевные планы, утвержденные союзным правительством и предупреждает, что в случае какой-либо недостачи выделенных семенных фондов за это несут строжайшую ответственность перед судом не только лица, непосредственно отвечающие за состояние складов и сохранность семян (кладовщики, зав. складами, управляющие отделениями, зам. директора по производственной части), но и лично директора совхозов.

В случае непринятия со стороны директоров совхозтрестов действительных мер к выделению и сохранности семенных фондов, директоров совхозтрестов привлекать к строжайшей партийной ответственности, вплоть до исключения из партии.

Обязать т. Одинцова* представить в ЦК КП(б)У и Совнарком не позже 1 декабря план обеспечения яровой посевной кампании по семеноводческому тресту.

4. Поручить Секретариату ЦК КП(б)У командировать для укрепления Укрзернотреста двух крепких партийных работников в качестве заместителей директора. Секретариату ЦК выделить в помощь директорам совхозов 10 ответственных товарищей на период до окончания хлебосдачи.

5. Обязать обкомы и директоров трестов каждые 5 дней специально информировать ЦК о ходе выполнения задания каждым совхозом.

6. Обязать обкомы обеспечить выполнение планов хлебосдачи по остальным совхозным системам не позднее 15 декабря, а также проверку наличия всяких фондов в этих совхозах с целью возможного получения дополнительных количеств хлеба сверх установленных планом. Данные о выявленных дополнительных ресурсах в этих совхозах сообщить в ЦК не позже 1 декабря.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 237. Арк. 207-216.


* О. В. Одинцов - народний комісар землеробства УСРР.


№ 106
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИХ
ГНІЗД ТА РОЗГРОМ КУРКУЛЬСЬКИХ ГРУП

18 листопада 1932 р.

1) Поручить т. Реденсу совместно с т. Косиором разработать до 23 ноября специальный оперативный план ликвидации основных кулацких и петлюровских контрреволюционных гнезд, в первую очередь в Павлоградском, в группе Уманских и Белоцерковских районов, а также в группе районов вокруг городов Борзны и Мены (Черниговская область).

2) Одновременно должна быть усилена работа ГПУ Украины по снятию в городах идеологов и организаторов кулацкого саботажа и срыва выполнения государственных заданий, выявленных органами ГПУ.

3) Обязать ГПУ провести изъятие и осуждение наиболее злостных счетоводов и бухгалтеров колхозов, срывающих выполнение плана хлебосдачи и организующих расхищение колхозного хлеба. Охватить этой операцией до 300 человек, сконцентрировав удар на наиболее важных для успеха хлебозаготовок районах и колхозах.

Поручить т. Чубарю - по Днепропетровской, Хатаевичу - по Одесской, Затонскому - по Киевской, Косиору - по Харьковской, Зайцеву - по Черниговской областям с соответствующими обкомами провести эту операцию в ближайшие дни.

4) Вся работа ГПУ по ликвидации контрреволюционных гнезд и разгрому кулацких групп, активно проводящих борьбу против хлебосдачи, должна проводиться в сочетании с соответствующей организационно-политической работой партийных организаций в деревне.

За последнее время участились террористические акты со стороны контрреволюционных кулацких элементов по отношению к сельским активистам, борющимся за честное выполнение колхозами и единоличниками своих обязательств перед Советским государством. Особенно в отношении усиления кулацкого террора выделяются Черниговская, Киевская, Харьковская и Винницкая области. За последний месяц имели место исключительно наглые факты кулацких выступлений (Чернигов, Днепропетровск и др.). Это усиление кулацкой активности не встречает должного организованного отпора. К террористическим актам, поджогам, грабежам большей частью относятся как к случайным явлениям, ограничиваются проведением следствия в обычном порядке или через ГПУ, или через судебные органы.

Благодаря этому значительная часть террористических выступлений остается не раскрытой и безнаказанной.

ЦК считает подобное положение совершенно нетерпимым и предлагает вам:

1. Усилить репрессии в отношении кулацких и др. контрреволюционных элементов. Ни один факт какого бы то ни было кулацкого проявления не должен остаться нераскрытым и безнаказанным. Карательные органы пролетарской диктатуры - ГПУ, суд, прокуратура - должны наносить быстрые и решительные удары наглеющим кулацким элементам не только после их выступлений, а и для предотвращения контрреволюционных выступлений.

2. В отношении сел и районов, где особенно активно проявление кулацких элементов, должны быть немедленно предприняты широкие и решительные меры к выявлению и разгрому кулацких элементов и их пособников.

Этими мероприятиями должна быть предотвращена всякая возможность контрреволюционных выступлений.

3. Мероприятия по борьбе с кулацкими элементами должны сопровождаться широкой политической, массовой работой и организацией вокруг борьбы с кулацкими элементами за выполнение плана хлебозаготовок низового партийного и колхозного актива.

4. Все дела о террористических актах, поджогах, расхищении государственной и общественной собственности должны быть расследованы быстро и до конца, а к виновным без снисхождения должны быть применены самые суровые меры наказания.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 9. Арк. 59-61.


№ 107
ТЕЛЕГРАМА СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА
ВСІМ СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМІВ ПАРТІЇ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
ОСТАТОЧНИХ ПЛАНІВ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ДЛЯ КОЖНОГО РАЙОНУ

20 листопада 1932 р.

Всем секретарям обкомов

На основании постановления ЦК предлагаю лично проверить установление окончательных планов по районам, секторам и культурам по каждому району и МТС, а также план заготовок по каждому совхозу. Установить для каждого района, МТС и совхоза точный срок окончания плана хлебозаготовок и к 26 ноября прислать непосредственно в Секретариат ЦК. Примите безотлагательные меры к точному и безусловному выполнению этого постановления без всяких дальнейших напоминаний и проволочек.

С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1092. Арк. 70.


№ 108
ТЕЛЕГРАМА ГОЛОВИ РНК СРСР В. М. МОЛОТОВА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ОБКОМУ КП(б)У ПРО НЕОБХІДНІСТЬ
АКТИВІЗАЦІЇ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ КАМПАНІЇ

21 листопада 1932 р.

Последняя четвертая пятидневка по хлебозаготовкам в Днепропетровской области, да и в ряде других областей Украины (позорное исключение составляет Черниговщина) - пятидневка, дающая некоторое увеличение против предыдущей, может создать у партийных и советских кадров опасные успокоительные иллюзии, которым так легко поддаются многие наши коммунисты, по-большевистски настоящим образом не воспитанные. Эту опасность надо устранить во что бы то ни стало и добиться еще большей мобилизации наших сил на практической работе для выполнения хлебозаготовительного плана. Политическая и практическая программа этой работы дана большевистской партией и, в частности, в ряде последних решений ЦК КП(б)У. Надо только обеспечить не на словах, не в обещаниях, не в новых резолюциях, а на деле, в крепко организованной работе парторганизаций и советских органов проведение в жизнь этих решений как по колхозам и совхозам, так обязательно и в отношении единоличников, не говоря уже о кулацких элементах. Со своей стороны я послал обкому свои замечания о работе по хлебозаготовкам на местах после ознакомления с делом в Чубаревском районе, а также обращаю внимание на постановление от 20 ноября Генического партактива, который в порядке основательной самокритики в общем правильно вскрывает свои слабости и намечает задачи в борьбе за хлеб, в борьбе с обнаглевшей в некоторых местах кулацкой агентурой. Добавлю ко всему этому только одно: первейшей обязанностью обкома и всей Днепропетровской организации является сейчас обеспечить неуклонный подъем хлебозаготовок из пятидневки в пятидневку, вплоть до тех пор, пока выполнение установленного годового плана на деле не будет полностью обеспечено. Сделайте это делом своей пролетарской чести, двиньте силы, в большевистском порядке организуйте победу.

В. Молотов

Лозовая 21 ноября

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2063. Арк. 10-12.


№ 109
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ВЖИТТЯ
РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КОЛГОСПІВ,
ЯКІ САБОТУЮТЬ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

27 листопада 1932 р.

Пятая пятидневка по четырем основным областям (Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской) дала понижение на 574 тыс. пудов. По остальным областям достигнутый темп хлебозаготовок все еще не обеспечивает выполнение плана хлебозаготовок в установленный срок. По ряду решающих районов и в этих областях допущено снижение заготовок.

Такое резкое снижение нельзя объяснять никакими объективными причинами, вроде дождя и т. п. Главную причину этого падения ЦК усматривает в плохой организации работы по хлебозаготовкам как в областях, так и в районах и селах.

Добившись в четвертую пятидневку некоторого сдвига в хлебозаготовках, этих успехов не закрепили, а успокоились на своих достижениях, считая, что подъем темпа хлебозаготовок уже обеспечен. В результате этого благодушия произошло снижение заготовок в эту пятидневку, когда уровень, обеспечивающий выполнение плана, еще не был достигнут. Снижение заготовок в эту пятидневку показывает, что меры, указанные в постановлении ЦК. от 18 ноября*, еще по-настоящему в жизнь не проводятся, а организованное кулацкими контрреволюционными элементами и их пособниками, переродившимися членами партии, сопротивление и саботаж до сих пор не сломленный, репрессивные меры против них применяются недостаточно и нерешительно.

В связи с этим ЦК предлагает:

1. В отношении колхозов, наиболее упорно саботирующих хлебозаготовки, допустивших утайку и разворовывание хлеба и не давших до сих пор серьезного сдвига в хлебозаготовках, обязательно добиться разоблачения кулацких и антисоветских элементов - организаторов саботажа, произвести изъятие этих элементов, организовать в ускоренном порядке суд, а приговор суда, а также его исполнение опубликовать в местной районной печати.

2. В первую очередь привлечь к судебной ответственности переродившихся, пособляющих кулачеству, членов партии из числа руководящих должностных лиц колхоза - счетоводов, кладовщиков и т. п. Немедленно публиковать об их арестах и привлечении к суду. Коммунистов, помогающих обманывать государство и организующих саботаж хлебозаготовок, нужно судить особенно строго и решение суда вместе с исполнениями приговоров опубликовывать в районной печати.

3. Обкомы все эти дела через судебный аппарат и ГПУ должны взять под свой непосредственный контроль и обеспечить в районах по партийной линии принятие необходимых организационных мер, дабы сломить кулацкий саботаж хлебозаготовок и на основе проведения широкой политической работы добиться поддержки колхозников и выполнения плана хлебозаготовок.

О наиболее характерных и крупных делах, особенно с участием коммунистов, немедленно извещать ЦК.

4. Из числа имеющихся в связи с последними арестами членов правлений и счетоводов дел секретарям обкомов совместно с начальниками областных отделов ГПУ выделить наиболее серьезные дела и в ускоренном порядке провести по ним суд с вынесением самых суровых приговоров и направить в г. Харьков для утверждения. Об исполнении этого пункта сообщить в ЦК в пятидневный срок.

5. В отношении исключаемых за смыкание с классовым врагом коммунистов, особенно руководящих работников, как сельских, так и районных составить и послать через ГПУ в г. Харьков список тех, которые должны быть высланы как политически опасный элемент. В особых случаях ответственных коммунистов после исключения их из партии немедленно арестовывать и передавать суду.

В отношении других мер по усилению хлебозаготовок ЦК дает обкомам и райкомам отдельную директиву.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 21-22.


* Див. док. № 105.


№ 110
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
М. М. ДЕМЧЕНКО В ЦК КП(б)У ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОБЛАСТІ

27 листопада 1932 р.

Пятая пятидневка дала некоторое снижение в выполнении плана хлебозаготовок против четвертой пятидневки. Снижение произошло за счет колхозов и совхозов. Теперь мы имеем выполнение годового плана по селянскому сектору - 83,3 %. Прирост за пятидневку составляет 4 % годового плана и 13 % месячного плана. Выполнение плана по колхозам составляет 90,8 %, по единоличному сектору - 61 %, колхозы, которым осталось выполнить 9 % плана, естественно, будут несколько снижать темпы, хотя, конечно, в ближайшие три пятидневки выполнят свой план целиком. Единоличный сектор дал за пятидневку свыше 6 % выполнения годового плана, дав повышение против предыдущей пятидневки. Совхозы дали за пятидневку 16 % выполнения месячного плана и имеют сейчас 66 % выполнения месячного плана и 78 % годового плана.

Выполнение плана по пшенице идет вровень с выполнением общего плана. Мы имеем выполнение годового плана по пшенице на 82,6 %, выполнение плана по ржи отстает.

Последняя пятидневка даст, очевидно, некоторое увеличение против предыдущей, и мы будем иметь по совхозам выполнение ноябрьского плана. Только по винницким совхозам нет еще окончательно уточненных сроков, поскольку на все вызовы представитель Винницкого треста в Киев не приехал.

По селянскому сектору мы будем иметь 87-88 % годового плана, т. е. на декабрь нам останется выполнить по селянскому сектору 12-13 % годового плана.

9 районов закончили выполнение годового плана. На особенно низком уровне в выполнении годового плана хлебозаготовок находятся такие районы, которые имеют выполнение годового плана 70 % и ниже: Базарский - 66 %, Макаровский - 56 %, Потиевский - 67 %, Тетиевский - 66 %, Фастовский - 67 %, Чигиринский - 67 %.

Самый низкий процент выполнения месячного плана имеют районы: Ставище* - 19 %, Жашковский - 19 %, Златопольский - 29 %, Гельмязевский - 22 %, Макаровский - 32 %, Барышевский - 31 %, Бородянский - 32 %, Народнцкий - 32 %, Тальновский - 24 %, Фастовский - 28 %.

Мы вошли теперь в стадию завершения годового плана хлебозаготовок, хотя некоторые районы затянут выполнение годозого плана, зато районы, окончившие план, выполняют свою страховку и имеют уже перевыполнение плана. Поэтому есть все основания закончить хлебосдачу к 15 декабря для завершения плана хлебозаготовок.

Главную опасность представляют сейчас районы, которые, дойдя до высокого процента выполнения плана, колеблятся сделать последние усилия, чтобы план хлебозаготовок завершить. Это обычно требует от них известной перестройки, большей частью перекрытия одного колхоза другим, чаще перекрытия колхозами индивидуального сектора, а иногда и наоборот. Осмотренный мной ряд районов - Тальное*, Буки*, Жашков*, остановившие в последнее время хлебозаготовки,- имеет все возможности выполнить план.

Мы имеем, несомненно, большое кулацкое засилье, мы решили чистить 15 ячеек в разных частях области. Проведенная пробная чистка в Гоголево - пригородная зона г. Киева - показала, что руководство этого села и ячейки являлись кулацкой агентурой, взяточниками, чуждым элементом в прошлом. Этот факт подтверждает выводы из наблюдения над сельскими организациями, что во всяком случае частичная чистка сельских организаций совершенно необходима.

Мы сняли секретаря Погребищенского РПК за то, что он запретил колхозам до окончательного обмолота и выяснения окончательных результатов выполнять план хлебозаготовок.

Сняли директора Лучанского совхоза и исключили из партии, который, имея явные избытки хлеба, не приступил к сдаче его.

Ряду районов сделали последнее предупреждение. Из ряда районов вывезли все товарные запасы, ряд сел занесли на черную доску. ГПУ произвело серьезную операцию и продолжает ее. С 1 до 10 декабря объявляем штурмовой декадник завершения плана хлебозаготовок по области.

Демченко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Он. 1. Спр. 2262. Арк. 54-56.


* Йдеться про райони області.


№ 111
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ОДЕСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У М. М. МАЙОРОВА
В ЦК КП(б)У ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОБЛАСТІ

27 листопада 1932 р.

В пятую пятидневку мы также не добились перелома. Заготовлено даже меньше на 713 т, чем в четвертую. Дали снижение почти все районы области, кроме А.-Ивановского, Устимовского и Братского, удвоившие заготовки. Даже такие районы, как Вознесенский, Зиновьевский, Ново-Украинский, Ново-Бугский, давшие прошлую пятидневку значительное нарастание, не сумели удержаться на достигнутом уровне.

Каковы причины?

Как мною уже сообщалось в предыдущей политинформации, районное руководство, в том числе и уполномоченные ЦК и обкома, бросились на заготовку видимых запасов - обмолот наличных скирд, а т. к. в отчетную пятидневку нельзя было молотить два-три дня из-за дождя, в ряде районов в эти дни совершенно прекратились и заготовки. О прекращении заготовок мне сообщили из Вознесенска Кинжалов и Гаврилов, из Ново-Украинска Пахомов, из Зиновьевска Пидсуха. Сегодня уже установилась погода, начались заморозки. Можно приступать снова к обмолоту, но опять-таки не в этом дело, ищут ведь объективные причины, а с установлением погоды этот козырь выпадает.

Нужно, между прочим, сказать, что на местах совершенно не используется система штрафов, очень уж робко к этому подходит низовой наш актив, опять-таки из-за боязни перегибов, хотя кое-где перегибы уже имеют место.

Носят они характер контрреволюционной провокации, например: в Кривоозерском районе имело место избиение коммунистами единоличников, сажание их в погреб и раздевание догола.

Сильнее, нежели в других районах, сопротивление хлебозаготовкам в Троицком, Любашевском, Кривоозерском и Первомайском районах. Так, Троицкий район дал 37 % годового плана. Любашевский 40 %, Кривоозерский - 46 %. Вчера бюро обкома приняло в отношении этих районов следующее решение: "Обком особо отмечает слабость руководства хлебозаготовками со стороны секретаря Троицкого РПК Павловича и председателя РИК Чумака, невыполнение Троицким РПК директив ЦК и обкома об организации товарных репрессий и других мер решительного нажима на колхозы и единоличников, саботирующих выполнение плана хлебозаготовок.

В связи с этим обком постановляет снять с работы с объявлением строгого выговора секретаря РПК Павловича и председателя РИК Чумака как несправившихся с задачей большевистской борьбы за хлеб. Павловича и Чумака послать на низовую советскую работу на село.

Отозвать из Троицкого района уполномоченного обкома Внукова как необеспечивающего выполнение директив ЦК и обкома о мерах по усилению хлебозаготовок.

Признать необходимым в целях достижения резкого перелома в настроениях Троицкой парторганизации и в ее работе по хлебозаготовкам, а также для проведения специальных решительных мер, обеспечивающих безусловное выполнение годового плана, командировать в Троицкий район бригаду обкома под руководством т. Израилевича в составе представителей ГПУ, прокуратуры и ответственного инструктора обкома.

Поручить Израилевичу после изучения состояния парторганизации сообщить обкому о тех партячейках в Троицком районе, которые необходимо подвергнуть чистке за проявление бездеятельности и саботажа хлебозаготовок.

Просить ЦК КП(б)У утвердить занесение на черную доску решением СНК с. Святотроицкого (райцентр Троицкого района) за саботаж хлебозаготовок.

Послать в 3-дневный срок в Троицкий район 10 работников на постоянную работу для укрепления села.

Предупредить секретаря Любашевского РПК Головашенко и уполномоченного обкома по Любашевскому району Викторова, секретаря Криво-Озерского РПК Шепелева и уполномоченного обкома Крупко, что если в шестую пятидневку не будет достигнут решительный подъем хлебозаготовок в этих районах, обком вынужден будет применить в отношении их те же меры, которые предприняты по Троицкому району".

Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы это решение обкома оказало соответствующее воздействие на районы, соседние с Троицким: Врадиевский, Криво-Озерский, Любашевский. В Любашевку мы посылаем Тараненко со специальной бригадой для организации усиления хлебозаготовок. Мы отмечаем множество фактов кражи и расхищения хлеба, нередки случаи с участием коммунистов. В колхозе "Вторая пятилетка" председатель и завхоз - оба кандидата партии - разбазарили 200 ц хлеба. Правление колхоза "Парижская коммуна" в Зиновьевском районе расхитило 430 ц хлеба. В Вознесенском районе в колхозе им. Луначарского председатель и завхоз - оба коммунисты - организовали тайную мельницу и перемололи до тысячи пудов зерна.

Наши парторганизации проявляют слабость и неумение реагировать на эти факти кулацкого перерождения, не используют их для политической агитации, не прощупывают как следует наших низовых ячеек и в ряде случаев спускают кулаку его прямые действия против нас.

Между тем нужно сказать, что не в единичных случаях мы имеем открытые выступления кулаков прямо перед колхозниками, и, к сожалению, многие партийцы уклоняются от контрудара, пасуют и повторяют кулацкие перепевы. В Вознесенском районе в колхозе "Инициатива октября" председатель в ответ на требование о выдаче 620 ц хлеба из амбара распорядился раздать этот хлеб колхозникам. В ряде колхозов кулаки осели целыми гнездами и захватили руководство. В Криво-Озерском районе снято из колхозов с правленческой работы 22 кулака. В Херсонском районе в колхозе "Червоний степ" руководителями оказались бывшие крупные помещики Савуны, на землях которых находится совхоз "Красное знамя". Наш нажим не мог не вызвать обострения сопротивления кулаков. Имеется ряд фактов кулацкого террора. В Каховском районе в с. Новые Маяки кулаки организовали бандитскую группу, вооруженную обрезами, которая терроризирует население.

В Новомиргородском районе в с. Панчево кулаки, вооруженные обрезами, производили хищения из амбаров артели им. Сталина.

В Октябрьском районе 24 ноября группа вооруженных ножами напала на груженную хлебом машину МТС и ранила шофера.

В Любашевском районе, сельсовет Гвоздовка, было два вооруженных нападения, кстати среди участников были и комсомольцы.

Мы приняли ряд мер и по линии ГПУ и РПК, чтобы выявить и ликвидировать кулацкое засилье в целом ряде колхозов, но основное, конечно, заставить наши ячейки в колхозах заняться этим делом. Большая трудность состоит в том, что многие низовые партийные организации проявляют боязнь нажима на саботажников и бездействуют перед лицом все еще продолжающихся многих случаев самых безобразных извращений наших директив.

В Каховском районе в колхозе с. Павловки натуравансы выданы в таком количестве, что колхозники кормят свиней хлебом, а колхоз выполнил план всего на 35 %.

В колхозе "Великий гай" ячейка ровно ничего не сделала против того, что выдавали 33 % с обмолота. Аналогичное положение в колхозе Осоавиахима, выдавали там 37 % обмолота.

Сейчас мы озабочены тем, чтобы всеми средствами усилить в самом низу партийную работу. Мы уже послали в отстающие районы 10 партгрупп, посылаем еще 10, разослали инструкторов в 9 районов специально для помощи в партработе. Но все это далеко недостаточно.

Я должен отметить особенно слабую работу с колхозным активом. До того наши люди на местах не знают этого актива, что не видят его засоренности, а лучших, преданных не могут как следует использовать. Кроме уже посланных нами 70 работников согласно решению ЦК от 18 ноября* мы отправили вчера 73 донбассовских работника, которые были мною лично проинструктированы. Последние дни мы исключили из партии несколько дезертиров с хлебозаготовок.

Вообще я должен сказать, что не весь народ, взятый в Одессе, оказался на высоте. Сегодня высылаем наше решение от 26 об итогах пятой пятидневки. Следующую информацию дам 2 декабря.

Майоров

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2262. Арк. 48-53.


* Див. док. № 106.


№ 112
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВ ПОЛІТБЮРО ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ВІД 30 ЖОВТНЯ
ТА 18 ЛИСТОПАДА 1932 р.

29 листопада 1932 р.

Поступающие с мест сведения о проведении в жизнь постановления ЦК КП(б)У от 30 октября* и 18 ноября** показывают, что в ряде районов эти постановления недостаточно поняты и пользуются ими часто неправильно и неумело.

В связи с этим ЦК считает необходимым дать некоторые дополнительные указания:

1. Постановление ЦК КП(б)У о фондах в колхозах на местах упрощают и искажают. ЦК еще раз предупреждает, что применение этого решения является делом, требующим большой гибкости, знания действительного положения в колхозах. Просто и механически вывозить все фонды в хлебозаготовку является совершенно неправильным и недопустимым. Особенно это неправильно в отношении семенного фонда. Изъятие колхозных фондов и их проверка должны проводиться не огульно, не повсеместно. Нужно умело выбирать колхозы с таким расчетом, чтобы там действительно обнаружить злоупотребления и скрытый хлеб.

Более ограниченное количество проверок, но проверок, дающих серьезные результаты, разоблачающие саботажников, кулаков, их пособников и решительная с ними расправа, окажут значительно большее давление на другие колхозы, где проверка еще не производилась, чем торопливая, неподготовленная проверка большого количества колхозов с незначительными результатами.

Нужно применять различные формы и методы этой проверки, индивидуализируя каждый колхоз. В ряде случаев выгоднее применять скрытую проверку фондов, не сообщая колхозу о проверке. Там, где заведомо известно, что проверка не даст серьезных результатов и нам не выгодна, лучше от нее отказаться заранее.

Вывоз хотя бы части посевного материала должен допускаться только в особо исключительных случаях, с разрешения обкомов партии и с одновременным принятием мер, действительно обеспечивающих пополнение этого фонда из других внутриколхозных источников. За самовольный вывоз хотя бы частично семенного фонда обкомы по отношению к РПК, а РПК по отношению к своим уполномоченным должны применять строгие меры взыскания и немедленно исправлять допущенные ошибки.

2. В применении репрессий как к единоличникам, так в особенности против колхозов и колхозников во многих районах уже сбиваются на механическое и огульное их применение, рассчитывая, что само по себе применение голых репрессий должно дать хлеб. Это неправильная и безусловно вредная практика. Ни одна репрессия, без одновременного развертывания политической и организационной работы, необходимого нам результата дать не может, тогда как репрессии хорошо рассчитанные, примененные в отношении умело выбранных колхозов, репрессии, доведенные до конца, сопровождаемые соответствующей партийно-массовой работой, дают нужный результат не только в тех колхозах, где они применяются, но и в колхозах соседних, не выполняющих плана.

Многие низовые работники считают, что применение репрессий освобождает их от необходимости вести массовую работу или облегчает им эту работу. Как раз наоборот. Именно применение репрессий как крайней меры воздействия делает нашу партийную работу более сложной. Если мы, воспользовавшись репрессией, применяемой к колхозу в целом, к правленцам или к счетоводам и другим должностным лицам колхоза, не добъемся сплочения наших сил в колхозе, не добьемся сплочения на этом деле актива, не добъемся действительного одобрения этой репрессии со стороны массы колхозников, тогда необходимых результатов в отношении выполнения плана хлебозаготовок мы не получим.

При смене правленцев в результате примененной репрессии должно быть обеспечено улучшение руководящего состава колхоза не только с политической, но и с хозяйственной стороны.

В тех случаях, когда мы имеем дело с исключительно недобросовестным, упорным, подпавшим целиком под кулацкое влияние, колхозом необходимо в первую очередь обеспечить поддержку этой репрессии со стороны окружающих колхозов, добиться осуждения и организовать давление на такой колхоз общественного мнения окружающих колхозов.

Все вышесказанное вовсе не означает, что репрессий применено уже достаточно и что в настоящее время в районах организовали действительно серьезный и решительный нажим на кулацкие элементы и организаторов саботажа хлебозаготовок.

Наоборот, предусмотренные постановлениями ЦК репрессивные меры по отношению к кулацким элементам и в колхозах и среди единоличников, еще очень мало использованы и не дали необходимых результатов, вследствие нерешительности и колебаний там, где репрессия, безусловно, необходима.

Особенно в отношении единоличников, несмотря на то что уже прошло 20 дней, со времени введения инструкции СНК, репрессивные меры применяются чрезвычайно слабо и недостаточно. Наряду с этим существующая практика и здесь вскрывает недостатки нашей партийной работы, неумение подкрепить применение мер инструкции СНК организацией общественного мнения единоличников, неумение организовать разоблачение кулацких и антисоветских элементов перед бедняцко-середняцкой массой, неумение отколоть на нашу сторону лучшую часть единоличников.

Применяя в отношении единоличников лишение права покупки товаров, сплошь да рядом даже не вывешивают в общественных местах списки хозяйств, подвергнутых этой репрессии, не делают применение репрессии к отдельным умело выбранным хозяйствам предметом обсуждения на собраниях единоличников для оказания давления на всех единоличников, не предупреждают о применении наиболее острых мер (например, натуральных штрафов, лишение усадебной земли и др.).

Только одновременное, наряду с суровыми репрессиями к кулацким элементам, развитие широкой массовой работы среди бедняков и середняков обеспечит сдачу хлеба единоличниками.

3. Борьба с кулацким влиянием в колхозах есть прежде всего борьба с воровством, с укрывательством хлеба в колхозах. Это борьба с теми, кто обманывает государство, кто прямо или косвенно ведет работу против хлебозаготовок, кто организует саботаж хлебозаготовок. А между тем как раз на это в районах обращается совершенно недостаточное внимание.

Проявлением кулацкого влияния считают только прямое кулацкое выступление, террористический акт или открытую кулацкую агитацию, а на наиболее распространенные, наиболее хитрые формы борьбы кулака внутри колхоза против хлебозаготовок смотрят как на что-то незначительное, как на обыденное, неизбежное явление. ЦК указывает парторганизациям на то, чтоэти формы кулацкого влияния приняли в настоящее время наиболее угрожающий характер. Беспощадно ударить по воровству, расхищениям, по составителям фальшивой отчетности, по утайкам, разоблачить их кулацкую сущность, показать в этом деле организующую руку классового врага, антисоветских элементов - является основной и решающей задачей партийной работы.

Против воров, рвачей и расхитителей хлеба, против тех, кто обманывает пролетарское государство и колхозников, одновременно с применением репрессии мы должны поднять ненависть колхозной массы, должны добиться, чтобы и вся масса колхозников клеймила этих людей как кулацких агентов и классовых врагов.

4. Несмотря на указания ЦК, до сих пор организация хлебозаготовительной работы в районах поставлена из рук вон плохо. Вместо правильной расстановки сил по колхозам, а в отношении единоличников по селам,вместо серьезного и постоянного большевистского руководства хлебозаготовками из районного центра продолжаются бестолковые и безответственные разъезды руководящих работников района по селам. Вместо точной, правильной расстановки людей по отдельным колхозам, вместо посылки наиболее крепких товарищей в решающие колхозы продолжается расстановка партийных сил по принципу кустов, по сельсоветам, а не определенным колхозам. Эта расхлябанность, отсутствие большевистского руководства и ответственности, прикрываемая с внешней стороны кипучей "работой" и беспомощной суетой, должна быть немедленно ликвидирована.

ЦК считает ненормальным и вредным такое положение, когда в районах и областях вся хлебозаготовительная работа выполняется только партийным аппаратом, когда партийный аппарат непосредственно и от своего имени выполняет различные административные функции (наложение штрафов, аресты, раскрытие ям и т. д.), а советский аппарат в это же время совершенно бездействует и не исполняет своих прямых обязанностей, не несет никакой ответственности.

Исходя из этого ЦК считает необходимым, чтобы в районном центре постоянно оставалось два ответственных руководящих работника (по партийной и советской линии) и необходимый советский аппарат, без которого невозможно наладить оперативное руководство работой, учет и реагирование на все недостатки и прорывы.

ЦК еще раз указывает всем парторганизациям на решающее значение организационной работы для обеспечения полного выполнения плана хлебозаготовок.

Без серьезной постановки организационной работы не может быть настоящего большевистского руководства хлебозаготовительной кампанией.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 32-36.


* Див. док. № 103.

** Див. док. № 106.


№ 113
ДИРЕКТИВА ЦК ВКП(б) ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У,
ВСІМ ОБКОМАМ ПАРТІЇ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КІНЦЕВОГО СТРОКУ ВИВОЗУ ХЛІБА
З ГЛИБИННИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

1 грудня 1932 р.

Сообщаем руководству директиву, полученную из ЦК ВКП(б):

"а) Утвердить конечный срок вывоза хлеба с глубинных пунктов Украины- 15 января.

б) Обязать обкомы, ЦК нацкомпартий установить в трехдневный срок календарные сроки вывоза хлеба из глубинки, исходя из окончания вывоза к установленным срокам в пункте первом и сообщать ЦК как о ходе вывоза каждую пятидневку, так и о размерах снижения остатков хлеба в глубинных пунктах.

в) Запретить открытие новых глубинных пунктов во всех краях, областях и республиках".

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1111. Арк. 12.


№ 114
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗАХОДИ ПО ЛІКВІДАЦІЇ
САБОТАЖУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ КУРКУЛЬСЬКИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

5 грудня 1932 р.

Ликвидация саботажа хлебозаготовок, проводимого кулацкими элементами и их пособниками, расхищающими и утаивающими хлеб в колхозах, а также срывающими заготовки в единоличном секторе, требует нанесения этим элементам меткого, решительного и быстрого удара. Для этого прежде всего необходимо:

а) Выбор и серьезная подготовка наиболее значительных дел, могущих иметь серьезное значение для достижения перелома в хлебозаготовках для всего района или группы сел и колхозов;

б) Быстрый разбор этих дел и быстрое проведение приговоров в исполнение;

в) Немедленная ударная организация массовой партийной работы в данном колхозе или селе, наряду с широким и серьезным освещением всего дела в местной печати.

Недостаток проводимых в настоящее время репрессий заключается в том, что на местах большей частью сбиваются на простое увеличение количества репрессий. При этом смешиваются вместе и мелкие и значительные села, причем подготавливаются дела плохо. Кроме того, тянутся эти дела долго, от начала дела до окончательного утверждения приговора проходит месяц-полтора, в редких случаях 20-25 дней. При большом количестве дел политическое руководство ими поставлено неудовлетворительно, организационные и политические меры по партийной линии запаздывают и проводятся недостаточно серьезно.

Исходя из этого ЦК предлагает:

1. Для коренного улучшения руководства применением судебных репрессий создать в областях комиссии в составе первого секретаря обкома, обл. КК, начальника областного отдела ГПУ и облпрокурора.

2. Комиссиям раз в 2-3 дня устанавливать дела, которые заслуживают наибольшего внимания и которые должны быть проведены в ускоренном порядке. Список этих дел должен немедленно направляться в ЦК. Делам, по которым проходят члены партии, должно уделяться особо серьезное внимание.

3. Суд по всем этим делам должен заканчиваться в срок 4-5 дней под непосредственным руководством и наблюдением комиссии. В двухдневный срок после суда дело должно быть доставлено на утверждение в Харьков, где прохождение дел обеспечивается в 1-2 дня.

4. Комиссия должна проследить за прохождением дела в районе, имея в виду прежде всего опубликование о приговоре и его исполнений в печати, организацию массовой работы в колхозе и окружающих селах, а также выделение результатов, которых добилась организация в связи с данным делом.

Предательская роль осужденных членов партии, переродившихся и ставших на деле кулацкими агентами, должна быть беспощадно разоблачена как в печати, так и во всей партийной массовой работе.

Газеты с освещением каждого дела РПК должен немедленно направить в ЦК.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк 93-94.


№ 115
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗАХОДИ
ЩОДО БОРОТЬБИ З КЛАСОВО ЧУЖИМИ ТА КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ЗЕРНОРАДГОСПІ

5 грудня 1932 р.

ЦК констатирует, что факты, сообщенные в письме директора Днепропетровского зерносовхоза т. Мациевского на имя т. Хатаевича, в основном подтвердились. Зерносовхоз сильно засорен классово чуждыми и контрреволюционными элементами и длительное время находится в состоянии глубокого хозяйственного и политического прорыва.

За короткий период (август - октябрь) в зерносовхозе убито 5 человек, в том числе зверски убиты 8 октября два лучших активиста, секретарь кандидатской группы и полевод Петровского отделения.

Террористические акты и контрреволюционные действия классового врага (убийства, обстрелы объездчика и машины, массовые хищения хлеба и т. п.) сопровождались распространением панических и провокационных слухов, направленных к запугиванию и деморализации рабочих и колхозников, работающих в зерносовхозе.

ЦК отмечает, что Межевской райпартком и Днепропетровский обком политически не реагировали на тревожные сигналы, поступавшие из зерносовхоза, не придали политического значения даже многочисленным убийствам, совершенным в совхозе.

Принять к сведению сообщение т. Скрипника И. С, что бюро Межевского РПК с участием районного актива в своем решении от 19 ноября признало свои политические ошибки и наметило ряд практических мероприятий по оказанию помощи зерносовхозу и улучшению работы партийной организации.

Указать Днепропетровскому обкому на ошибочность этой позиции, выразившейся в недооценке политической важности событий в зерносовхозе и что с его стороны не было принято решительных мер по оздоровлению и улучшению всей обстановки в зерносовхозе.

Отмечая политическую близорукость редакции Межевской районной газеты "Зірка", уклонившейся от освещения обстановки в зерносовхозе в связи с убийствами, от развертывания через газету соответствующей массовой политической работы под оппортунистическим предлогом, что это внутренние дела самого зерносовхоза и что они не касаются района,- считать необходимым редактора газеты "Зірка" т. Саранчу снять с работы.

Указать редактору областной газеты "Зоря" т. Никитову, что редакция "Зори" просмотрела факты классовой борьбы в Днепропетровском зерносовхозе и политически не реагировала на события в совхозе.

Принять к сведению сообщение о том, что под руководством работников, посланных из Харькова, в районе произведено изъятие бандитских и кулацких элементов и что эта работа продолжается.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 61-62.


№ 116
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ПРО ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" СІЛ, ЯКІ ЗЛІСНО САБОТУЮТЬ
ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

6 грудня 1932 р.

Ввиду особо позорного провала хлебозаготовок в отдельных районах Украины СНК и ЦК ставят перед облисполкомами и обкомами, райисполкомами и райпарткомами задачу сломить саботаж хлебозаготовок, организованный кулацкими и контрреволюционными элементами, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимую со званием члена партии пассивность и примиренчество к саботажникам, обеспечить быстрое нарастание темпов, полное и безусловное выполнение плана хлебозаготовок.

СНК и ЦК постановляют:

За явный срыв плана хлебозаготовок и злостный саботаж, организованный кулацкими и контрреволюционными элементами, занести на черную доску следующие села:

1. с. Вербка Павлоградского района Днепропетровской области;

2. с. Гавриловка Межевского района Днепропетровской области;

3. с. Лютеньки Гадячского района Харьковской области;

4. с. Каменные Потоки Кременчугского района Харьковской области;

5. с.Святотроицкое Троицкого района Одесской области;

6. с. Пески Баштанского района Одесской области.

В отношении этих сел провести следующие мероприятия:

1. Немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных и государственных лавок всех наличных товаров.

2. Полное запрещение колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и единоличников.

3. Прекращение всякого рода кредитования, проведение досрочного взыскания кредитов и других финансовых обязательств.

4. Проверку и очистку органами РКИ кооперативных и государственных аппаратов от всякого рода чуждых и враждебных элементов.

5. Проверку и очистку колхозов этих сел, с изъятием контрреволюционных элементов, организаторов срыва хлебозаготовок.

СНК и ЦК обращаются с призывом ко всем честным, преданным Советской власти колхозникам и трудящимся крестьянам-единоличникам организовать все свои силы для беспощадной борьбы с кулаками и их пособниками для преодоления кулацкого саботажа хлебозаготовок в своих селах, за честное добросовестное выполнение хлебозаготовительных обязательств перед советским государством, за укрепление колхозов.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 53-54.


№ 117
З ІНФОРМАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ
ТА ОБЛАСНОГО СУДУ ОБКОМУ КП(б)У ПРО СУДОВІ РЕПРЕСІЇ В СПРАВАХ,
ПОВ'ЯЗАНИХ З ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОЮ КАМПАНІЄЮ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

6 грудня 1932 р.

а) Репрессии в отношении твердосдатчиков
и контрактантов за несдачу хлеба

До 1 ноября было осуждено нарсудами области: твердосдатчиков - 571, контрактантов - 652.

С 1 ноября по 5 декабря 1932 г. осуждено:

По социальному
положению
К лишению
свободы
От 3 до
5 лет
До 3 лет Всего
Твердосдатчиков:
кулаков
зажиточных середняков
Контрактантов:

120
57
43

33
58
402

5
16
422

158
131
867

С начала кампании осуждено:
твердосдатчиков - 860
контрактантов - 1519

Всего осуждено за несдачу хлеба: - 2379 чел.

б) Репрессии за кражу хлеба.

С начала уборки урожая до 1 ноября (в том числе и до издания закона от 7 августа) осуждено за кражу хлеба - 3973 человека, из них: к расстрелу- 112 человек, к лишению свободы от 5 до 10 лет - 756 человек, а остальные - к прочим мерам социальной защиты.

С 1 ноября по 5 декабря за кражу хлеба осуждено:

По социальному
положению
К расстрелу От 5 до
10 лет
До 5 лет До 3 лет Всего
Кулаки
Зажиточные середняки
Середняки
Бедняки
56
2
3
1
121
58
200
101
25
13
137
125
2
9
141
248
204
82
481
475
Всего: 62 480 300 400 1242

Таким образом, за весь хлебозаготовительный период и с начала уборки урожая до 5 декабря за кражу хлеба осуждено 5215 человек, из них: к расстрелу - 174 человека (приговоры приведены в исполнение в отношении 30 человек).

в) Репрессии в отношении членов правлений
и прочих должностных лиц

(Утайка, разбазаривание, хищение, повторный, фиктивный учет, незаконный помол, несдача мерчука и т. п.)

Занимаемая должность К расстрелу От 5 до 10 лет До 5 лет До 3 лет Принудит-
ельные
работы
Всего
Председатели правлений колхоза
Члены правлений колхоза
Кладовщики
Завхозы
Весовщики
Счетоводы
Сторожа
Бригадиры
Полеводы
Завмельницами, мельники, приемщики
Прочие должностные лица (в т. ч. члены колхозов по преступлениям, совершенным совместно с должностными лицами)
8
6
3
5
3
3
2
2
1
9
17
30
39
20
13
9
11
6
18
9
8
39
29
27
16
10
1
5
4
14
7
3
23
78
100
35
26
9
12
7
40
17
-
26
55
83
27
28
7
6
10
56
18
2
20
200
255
101
82
29
37
29
130
52
22
125
Всего: 59 202 139 350 312 1062

Таким образом, усматривается, что общее количество осужденных должностных лиц по колхозному сектору составляет 1062 человека, из коих 59 человек осуждено к расстрелу.

Облпрокурор Кумпикевич
Председатель облсуда Румянцев
Тимчасово виконуючий обов'язки зав. оргінстру Горенштейн

Партархів Дніпропетровського обкому Компартії України. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 494. Арк. 43-44.


№ 118
ЛИСТ ЦК КП(б)У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б)
ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ НА УКРАЇНІ
В КІНЦІ ЛИСТОПАДА - НА ПОЧАТКУ ГРУДНЯ 1932 р.

8 грудня 1932 р.

Достигнутый в пятую пятидневку ноября уровень хлебозаготовок (9120 т. п.) не удалось закрепить, и последняя пятидневка ноября и первая пятидневка декабря дали понижение темпов хлебозаготовок до 6900 т. п. Винницкая и Киевская области, хотя и с некоторыми колебаниями, удерживают хлебозаготовки на таком уровне, который обеспечивает выполнение этими областями плана к 20-25 декабря.

Одесская и Днепропетровская области особенно резко снизили заготовки, скатившись к уровню первой и второй пятидневок ноября. Причем Одесская область, давшая большое снижение в прошлую пятидневку, в эту пятидневку несколько подняла темпы, а Днепропетровская область продолжает их снижать. Вторая пятидневка декабря, судя по ежедневным, правда отрывочным, сведениям, опять даст снижение заготовок по большинству областей, в том числе и по решающим областям - Днепропетровской и, очевидно, Одесской.

І. В чем причины такого падения хлебозаготовок?

1) В подавляющем большинстве районов оканчивается обмолот скирд, а также уже изъято то излишнее зерно сверх всяких фондов, которое лежало в колхозных амбарах.

2) В большинстве районов в связи с этим еще не сумели перестроить свою работу на выявление скрытого, неправильно выданного и разворованного хлеба и его мобилизацию.

3) Вследствие дождей почти совершенно прекратился обмолот хлеба. (По данным на 1 декабря, по Одесской области еще не обмолочено зерновых с площади 300 тыс. га, Днепропетровской - 85 тыс. га, Харьковской - 190 тыс. га и Донецкой - 150 тыс. га).

4) Дожди ослабили организационный нажим на хлебозаготовки, усилили демобилизационные настроения, создали "новую объективную причину".

Что главная причина не в дождях (хотя дожди тоже дезорганизуют и уменьшают хлебозаготовку и вывозку хлеба), показывает наличие во всех областях, иногда рядом лежащих районов, в одном из которых, несмотря на дожди, идет рост заготовок, а в другом резкое падение.

Хотя мы в настоящее время и добились раскачки не только районного, но и сельского актива, однако уровень этой раскачки, а главное, организация хлебозаготовительной работы являются еще в большинстве районов неудовлетворительными.

Практическое руководство хлебозаготовками в областях также еще в должной мере не налажено. Области до сих пор часто в своих указаниях и директивах исходят только из процентов выполнения плана, не могут во-время поправить район, указать ему, как в условиях этого района и за что нужно взяться, чтобы сдвинуть хлебозаготовки. Плохо проверяется выполнение директив ЦК и обкомов, благодаря чему ряд серьезных мер либо вовсе не проводятся, либо проводятся слабо или же извращаются (натурштрафы, изъятие разворованного хлеба, репрессии к правленцам, изъятие колхозных фондов).

В особенности серьезные недостатки в организации хлебозаготовительной работы имеются в районах. В большинстве районов нет еще отчетливого представления, где именно выгоднее всего нажать, где выгоднее применить репрессию для того, чтобы получить больший результат, не умеют путем концентрации наличных сил в одном из наиболее отставших колхозов прорвать фронт саботажа.

II. Применение репрессий к колхозам. Репрессии к колхозам, не выполняющим план хлебозаготовок, особенно же к председателям, членам правлений этих колхозов и к счетоводам применены в большом количестве - за ноябрь и 5 дней декабря арестовано по линии ГПУ 1230 человек-председателей, членов правлений, счетоводов (председателей - 340, членов правлений - 750, счетоводов - 140). Кроме того, арестовано бригадиров - 140, завхозов-весовщиков - 265, других работников колхозов - 195.

До ноябрьских операций ГПУ через суды прошло около 500 дел, имеющих отношение к хлебозаготовкам и краже колхозного хлеба. Однако большинство этих дел должного результата не дали благодаря часто незначительности дел, а также неудовлетворительной постановке организационно-партийной массовой работы в колхозах.

Только последние, начиная с половины ноября, операции ГПУ дали серьезные результаты. Вскрыто и передано в суд 206 групповых дел кулацких и антисоветских элементов, организовавших саботаж хлебозаготовок, разворовывание хлеба. По многим из этих дел расхищено, уничтожено и спрятано по нескольку тысяч центнеров колхозного хлеба. Эти дела на протяжении ближайших 5-7 дней будут заслушаны в судах. Первый серьезный удар по кулацким элементам и их пособникам, организаторам саботажа хлебозаготовок нанесен.

Нами занесены постановлением СНК. и ЦК на черную доску 6 крупных сел. По имеющимся у нас сведениям, областями на черную доску занесено до 400 колхозов, однако результаты этой репрессии не учтены.

В отношении эффективности отдельных репрессий можно сказать, что:

1) Лишение завоза товаров в большинстве случаев дает незначительный результат. Причина в том, что деревня уже изрядно насыщена товарами, а насущно необходимые предметы (спички, соль, керосин), хотя и по очень высоким ценам, все же можно получить на рынке в районном центре.

2) Наибольший результат дает применение натурштрафов. За корову и свинью сейчас колхозник и даже единоличник крепко держатся. В АМССР было несколько случаев, когда единоличники стали распродавать свой скот.

Наиболее эффективной эта мера оказалась в отношении единоличников. Что касается колхозов, то здесь результат меньший, ибо штрафы пока коснулись только обобществленного стада, а персонально колхозников почти еще не затронули.

3) Довольно хорошие результаты дает вскрытие злоупотреблений, воровства и различных махинаций со стороны правленцев, когда проводится одновременно серьезная массовая работа.

Есть случаи, когда колхозники сами выносят решения о привлечении к суду своих правленцев и требуют применения к ним высшей меры наказания.

4). Отобрание разворованного хлеба не имевшими трудодней и единоличниками еще достаточно широко не развернулось. Это наряду с возвратом неправильно выданного по трудодням хлеба является серьезным источником для выполнения плана в тех колхозах, где особенно бесхозяйственно было поставлено дело.

5) Проверка и изъятие неправильно созданных фондов также еще широко не развернулись. Однако есть уже признаки повторения прошлогодних явлений - пытаются огульно вывозить семенные фонды, которые мы запретили трогать, без разрешения области, кроме части излишне засып-панной.

Настоящая работа по организации строгой проверки действительного урожая и ресурсов колхозов, не выполняющих план хлебозаготовок, только начинается.

III. Репрессии в отношении коммунистов, пособников и покрывателей кулацкого саботажа.

В этом отношении за последнее время вскрыто много серьезных фактов разложения и предательства коммунистов, особенно из числа непосредственно работающих на селе в колхозах. Сейчас привлечено к суду 327 человек коммунистов. По разобранным в октябре - ноябре делам осуждено 9 человек к высшей мере. Среди них главный контингент составляют должностные лица колхозов. За самое последнее время вскрыто несколько крупных дел районных работников. Например:

1) Балаклейское дело (Харьковской области). Хорешко, Ус, Фишман, разложившим район, смотревшим сквозь пальцы на хозяйничанье в ряде колхозов кулачья, на массовое разворовывание колхозного и совхозного хлеба, подпевавшим кулакам, что хлеба в районе нет, потакавшим саботажу заготовок.

2) Ореховское дело (Днепропетровская область). Пока арестован бывший председатель колхозсоюза Пригода, который организовывал по колхозам всякого рода преувеличенные фонды, потворствовал укрывательству хлеба, открыто говорил о защите колхозов от хлебозаготовок.

3) Носовский район (Черниговской области). Арестован заворг райкома Яременко, заявивший, что хлебозаготовки - это грабеж крестьян и что в ЦК сидят контрреволюционеры, заявивший о выходе из партии.

4) Кобелякское дело (Харьковской области). Арестован секретарь райкома Ляшенко, который вместе с другими районными работниками организовал составление жульнических балансов для доказательства нереальности плана, организовал "петиционную" кампанию ряда колхозов в ЦК. о тяжести плана, тогда как сами правления этих колхозов теперь говорят, что они ошиблись.

5) Большетокмакское дело (Днепропетровской области). Арестована группа работников района. Ленский - заворг РПК, Косяченко - зав. райснабом, Дворник - зав. райземотделом, Зык - зав. райфинотделом, Долгов - председатель горпо, пробравшиеся в партию, скрыв при вступлении свое прошлое (сыновья кулаков),- активно боролись и организовывали борьбу против хлебозаготовок, не только не вели никакой борьбы с кулаком, но попустительствовали ему, а также ряд других, более мелких дел. Все эти дела еще неокончены, по ним ведется следствие.

Объявленная в отношении 5 районов партийная чистка пока ощутимых результатов в отношении непосредственного влияния на усиление хлебозаготовок еще не дала. Во-первых, она фактически началась только дней 6-7 тому назад, во-вторых, вследствие того, что решение о чистке недостаточно использовано всей областной и районной прессой в целях преодоления кулацкого саботажа в хлебозаготовках. ЦК принял меры к усилению этой работы. 6-7 дней чистки подтвердили огромную засоренность парторганизаций этих районов чуждыми и часто прямо антисоветскими элементами. Открытым практически остается вопрос о высылке вычищенных коммунистов, пока что мы предложили составить списки исключенных, которых следует выслать, так как применять эту меру огульно ко всем исключаемым едва ли целесообразно.

IV. В отношении единоличников сдвиг имеется, но именно здесь больше всего нужен непрерывный, систематический и решительный нажим. Малейшее ослабление работы в надежде, что "теперь пойдет", сейчас же дает уменьшение заготовок. Это показывают последние пятидневки. Наиболее хорошие результаты из репрессий дает натурштраф и лишение усадебной земли.

Основными областями в отношении единоличника сейчас являются Харьковская и Черниговская области (первой осталось взять еще 6,2 млн. пудов, второй 2,1 млн. пудов).

В отношении Киевской и Винницкой областей можно считать, что выполнение плана по единоличному сектору обеспечено. За последнее время начали более широко применяться и методы общественного воздействия. По единоличному сектору нам осталось заготовить еще 12 млн. пудов. Цифра очень серьезная.

V. По гарнцевому сбору (мерчуку). Можно считать совершенно установленным, что недовыполнение поступления мерчука в этом году по сравнению с прошлым годом является результатом:

а) Широкого развития тайного помола, в некоторых случаях даже механизация этого помола со взиманием даже мерчука. Борьба с этим почти не велась.

б) Огромных хищений на мельницах, аппарат которых чрезвычайно засорен спекулятивными и антисоветскими элементами.

За этот период через нашу комиссию по рассмотрению приговоров к высшей мере прошло 6 дел о крупных хищениях на мельницах, о раскрадывании мерчука и продаже его на частном рынке, несколько крупных дел имеются еще в ГПУ.

В настоящее время ГПУ закончена произведенная по нашему постановлению проверка личного состава сельскохозяйственных мельниц Украины. Картина засоренности и злоупотреблений выявлена исключительно безобразная. Чтобы не повторять, прилагаю просто записку ГПУ.

К этому нужно добавить, что на элеваторах и заготовительных пунктах Заготзерно положение тоже неблагополучное. Аппарат Заготзерно, особенно внизу, сильно засорен. Всякого рода "комбинации" и воровство, стоящие государству десятков тысяч пудов хлеба, имеют широкое распространение. Нужна жестокая чистка и этого аппарата.

VI. Положение в совхозах.

Безусловно неблагополучно положение в совхозах. Темпы сдачи хлеба совхозами, а также состояние борьбы за мобилизацию всех ресурсов в совхозах, многочисленные факты бесхозяйственности и утрат, а также вскрытые за последнее время по некоторым совхозам крупные злоупотребления говорят о том, что при настоящем положении дела план хлебосдачи совхозами не обеспечен. Осталось совхозам сдать еще 4,8 млн. пудов хлеба.

VII. Принимаемые нами меры по усилению хлебозаготовок и выполнению плана следующие:

1. Основное внимание ЦК сосредоточено на организаторской части работы по хлебозаготовкам, на правильном распределении партсил.. Под особое наблюдение сейчас взяты наиболее решающие области - Днепропетровск, Одесса, Харьков. В соответствии с этим в Днепропетровск переброшен дополнительно т. Затонский с группой работников, в основном закончивших работу в Киевской и Винницкой областях, а в Одессу - т. Любченко также с группой работников. Перед секретарями обкомов этих областей, а также командированными туда членами ПБ ЦК КП(б)У поставлена задача быстрого, коренного улучшения организационного руководства хлебозаготовками как из областного центра, так и, в первую очередь, в главных решающих районах.

2. Организованы комиссии (из 4 чел.) во главе с первым секретарем обкома для повседневного руководства применением судебных репрессий, отбора наиболее значительных дел и постановкой в связи с этим соответствующей массовой партийной работы как через печать, так и непосредственно колхозах, селах и районах, где проводятся наиболее серьезные судебные процессы. Установлено наблюдение за тем, чтобы все дела, назначенные к передаче в суд, были проведены вплоть до выполнения приговора не больше как в 10 дней.

3. Так как по заготовкам в большинстве областей имеется значительное недовыполнение по продовольственным культурам (пшеница, рожь), нами принят ряд мер к усилению поступления этих культур. Еще раз объявляю, что план в отношении областей, районов и колхозов будет считаться выполненным только при выполнении продкультур. Организуемая в колхозах, уже выполнивших свои планы, но не выполнивших по культурам, дополнительная сдача ржи, пшеницы в обмен на фуражные культуры, возврат части пшеницы и ржи из выданных по трудодням и др. меры.

4. В ряде районов Винницкой, Киевской областей и АМССР уже установлена безусловная возможность дополнительной заготовки хлеба у колхозов, выполнивших свои планы, а также у колхозников, получивших по трудодням большое количество хлеба. Для этого необходимо быстро решить вопрос об условиях этой заготовки.

Украине еще осталось заготовить:

По колхозам - 69,4 млн. пудов
По единоличникам - 12,0 млн. пудов

Всего по селянскому сектору - 81,4 млн. пудов
По совхозам - 4,8 млн. пудов
По мерчуку декабрь-январь - 6,0 млн. пудов
По семссуде - 1,8 млн. пудов

Всего: 94,0 млн. пудов

Если считать, что мы будем заготавливать до 1 февраля, то в среднем за пятидневку мы должны давать 8,5 тыс. пудов. Эта цифра при настоящих условиях для нас очень большая. Для этого необходимо добиться, чтобы в первую очередь Днепропетровская и Одесская области увеличили свои заготовки хотя бы на протяжении 4-5 пятидневок до 3 млн. пудов в пятидневку каждая (вместо 1100 пудов по Днепропетровской и 1300 пудов по Одесской в настоящее время), Харьковская область до 2 млн. пудов в пятидневку (вместо 1300 пудов сейчас).

Такого повышения хлебозаготовок, невзирая на большие трудности, можно добиться значительным усилием и улучшением работы. К сожалению, этого уровня на сегодняшний день мы еще не достигли.

С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1113. Арк. 96-107.


№ 119
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ КРАСНОПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ ПАРТІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЦК КП(б)У ТА ОБКОМУ ПАРТІЇ ПРО НЕЗАДОВОЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
МЕТОДАМИ ПРОВЕДЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В РАЙОНІ
*

9 грудня 1932 р.

Після проведення прикріплення уповноважених до кожного колгоспу й одноосібників по сільраді ми досягли незначного зрушення. Але це не забезпечує виконання щоденних завдань.

Під час перевірки колгоспу "Плуг і Молот" знайдено не-заприбуткованого зерна 203 центнера. Причому бувший голова колгоспу Козир (виключений з лав партії) дав таку установку, щоб під час відвантаження зерна з-під молотарки з кожного мішка скидалося на вогкість 5 кг, а комірникові - 2-3 кг. Ця справа знаходиться в слідчих органів і буде розглядатись в показовому порядку.

В зв'язку з невиконанням плану хлібозаготівлі по району, коли не видаються довідки на помол селянству, що не виконало плану хлібозаготівлі, перевадиться помол на спеціальних хатніх "млинах" та топчуть у ступах. Багато вже таких "млинів" вилучено (Славгородський, Покровка).

Нарсуд майже щоденно розбирає хлібні справи на місцях. Після закінчення суду в с. Краснопіллі середняк Бесараб Олексій Васильович сказав: "Хай судять та везуть звідціля, так хоч з голоду не вмреш, а дома коли залишимось, все рівно помремо".

Помічається великий відплив колгоспників з колгоспів. Молотьба закінчується в останніх 4-х колгоспах. Таким чином, в колгоспах відомо про натуральні наслідки господарювання.

Передові ударники колгоспники беруть участь в роботі по хлібозаготівлі серед одноосібників. Настрій більш відсталої частини може характеризуватися так: "Пропало все життя, я віддав в СОЗ все своє майно, а відціля майже нічого не одержую. Зараз в СОЗі вже немає хліба, а дальше ще гірше буде" (Пелипець Ілля - колгоспник).

"Все рівно з голоду вмирати цю зиму, так або інакше" (колгоспник с. Славгородського Хіценко К. Н.). "Я партизан, бив куркулів, а сьогодні згоден різати комуністів. Хіба я повинен з голоду вмирати, все рівно отнімуть, так украду" (колгоспник Довжик Петро Мусійович).

З кожним днем хлібне питання все гостріше й гостріше дає себе відчувати. Незабезпеченість хлібом МТС, лікарень, установ викликає незадоволення і звільнення з роботи.

Починають проявлятись ознаки минулої весни. Так член колгоспу "Авангард" партієць Середа Олександр Васильович прибув до РПК з довідкою від правління колгоспу про те, що він має 120 трудоднів та дружина - 147. Середа має 5 дітей. Натуравансів одержав 277 кг. Тов. Середа заявив, що йому нічого вже їсти і він не знає, що надалі робити.

Секретар РПК Носуленко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1080. Арк. 137-139.


* За дорученням секретаря ЦК КП(б)У М. М. Хатаєвича лист був надісланий для ознайомлення членам і кандидатам в члени Політбюро як такий, що носить явно панічний характер.


№ 120
ДИРЕКТИВА ЦК КП(б)У СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМІВ ПАРТІЇ
ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ПРОТИ КУРКУЛЬСЬКИХ І АНТИРАДЯНСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ,
ВИННИХ В ОРГАНІЗАЦІЯХ САБОТАЖУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

13 грудня 1932 р.

За последнее время выявляется все большее количество случаев предательства со стороны коммунистов не только сельских работников (председателей колхозов, секретарей ячеек, председателей сельсоветов и др.), а также со стороны ответственных руководящих работников районов (например, Орехово, Большой Токмак, Кобеляки, Балаклея и др.)*. Начавшаяся в ряде районов чистка сельских парторганизаций и отдельных ячеек показывает не только исключительную засоренность наших сельских ячеек, но и умышленное проникновение в наши ряды кулацких и антисоветских элементов с прямой целью срыва колхозного строительства, развала колхозов, организации саботажа хлебозаготовок. Все такие элементы не только должны исключаться из партии, но и подлежат немедленному аресту и высылке на север.

ЦК предлагает дать районам директивы:

1. Во всех случаях, когда исключаются предатели партии или же проникшие в наши ряды враждебные и кулацкие элементы, немедленно по телеграфу ставить перед обкомом вопрос об их аресте и высылке, а в особо важных случаях немедленно произвести арест, а затем сообщить обкому.

2. Работающим на местах комиссиям по чистке в отношении наиболее злостных исключаемых из партии элементов ставить вопрос об их аресте и высылке, а в особых случаях выносить постановление о немедленном аресте, с дальнейшей постановкой вопроса перед областью.

3. В газетах при освещении вопроса о затесавшихся в партию врагах и о людях, ставших предателями, ставить вопрос не только об изгнании их из рядов партии, как это делается сейчас, а ставить вопрос о немедленном применении к ним самых суровых карательных мер и изоляции.

О наиболее значительных случаях наказания за предательство и суровых карательных мер по отношению к проникшим в партию кулацким элементам, а также людям, ставшим предателями партии,- печатать не только в районной, но и в областной печати.

4. Все эти случаи одновременно с передачей в газеты сейчас же передавать в Харьков для напечатания в центральной прессе.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 161 - 162.


* Йдеться про райони областей.


№ 121
ПОСТАНОВА ЦК ВКП(б) ТА РНК СРСР ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ,
ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ ТА У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ

14 грудня 1932 р.

Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. Румянцева, секретаря ЦК КП(б)У т. Косиора, секретаря Днепропетровского обкома т. Строганова, секретаря Северо-Кавказского крайкома т. Шеболдаева, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Обязать ЦК КП(б)У и Совнарком УССР, под личную ответственность тт. Косиора и Чубаря, закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 года.

2. Обязать Северо-Кавказский крайком и крайисполком, под личную ответственность тт. Шеболдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10-15 января 1933 г., а подсолнуха - к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, подличную ответственность тт. Румянцева и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 г.. и план заготовок льна к 1 февраля 1933 года.

4. Ввиду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдительности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значительной части их районов контрреволюционные элементы - кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, сторонники Кубанской рады и пр. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т. д., сумели проникнуть в сельсоветы, земорганы, кооперацию и пытаются направить работу этих организаций против интересов пролетарского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движение, саботаж хлебозаготовок, саботаж сева,-ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК КП(б)У, Севкавкрайком, СНК Украины и крайисполком Севкавкрая решительно искоренить эти контрреволюционные элементы путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее злостным из них.

5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам Советской власти и колхозов, все еще имеющим в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5- 10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях - расстрел.

6. ЦК и СНК отмечают, что вместо правильного большевистского проведения национальной политики в ряде районов Украины украинизация проводилась механически, без учета конкретных особенностей каждого района, без тщательного подбора большевистских украинских кадров, что облегчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и пр. создание своих легальных прикрытий, своих контрреволюционых ячеек и организаций.

7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская "украинизация" почти половины районов Севкавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати со стороны краевых органов, дала легальную форму врагам Советской власти для организации сопротивления мероприятиям и заданиям Советской власти со стороны кулаков, офицерства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской рады и т. д.

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их "партийных" и беспартийных прислужников ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей за исключением действительно преданных Соввласти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников и заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых.

Ответственность за проведение этого решения (пункт "а") возложить на тт. Ягода, Гамарника (с заменой т. Булиным), Шеболдаева и Евдокимова.

б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов саботажа хлебозаготовок, бывших секретарей районов, предисполкомов, зав. райзу, предрайколхозсоюзов, а именно: Ореховский район - Головина, Пригоду, Паламарчука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район - Хорешко, Уса, Фишмана; Носовский район - Яременко; Кобелякский район - Ляшенко; Больше-Токмакский район - Ленского, Косяченко, Дворника, Зыка, Долгова - предать суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях.

в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева "коммунистов" выселять в северные области наравне с кулаками.

г) Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины обратить серьезное внимание на правильное проведение украинизации, устранить механическое проведение ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов "украинизированных" районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно проверить и улучшить состав работников школ в "украинизированных" районах.

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предоставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана.

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 911. Арк. 42-42 зв.


№ 122
ПОСТАНОВА БЮРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ЛИСТ Й. В. СТАЛІНА ЩОДО ОРЄХОВСЬКОІ СПРАВИ

15 грудня 1932 р.

1. Бюро обкома отмечает, что оно допустило ошибку в том, что сняв руководство Ореховского района (Ордельяна - бывшего председателя РКК постановлением от 23 августа, а Головина и Паламарчука - постановлением от 28 октября) за разложенческую работу в районе, за срыв осеннего сева и хлебозаготовок, как не оправдавших доверия партии, дело до конца не довело, не вскрыло всей контрреволюционной сущности организованного ими сговора, направленного на срыв хлебозаготовок, не исключило их из партии, не отдало под суд, а ограничилось передачей вопроса об их партийности на рассмотрение областной КК.

2. За то, что бывшее руководство Ореховского района предало интересы партии, стало на прямой кулацкий путь обмана партии и пролетарского государства, на путь вредительства, организованного разложения колхозов, организовало саботаж хлебозаготовок, искусно прикрывая свою кулацкую жульническую работу "согласием" с генеральной линией партии, Головина - бывшего секретаря РПК, Паламарчука - бывшего председателя РИК, Ордельяна - бывшего председателя РКК, Пригоду - бывшего председателя колхозсоюза, Луценко - бывшего заведующего райзу, Базилевич - бывшего женорга как переродившихся, как врагов партии и рабочего класса из партии исключить, арестовать и сурово покарать.

3. Предложить тт. Кумпикевичу и Румянцеву организовать слушание дела в Орехове показательным порядком не позже чем через 5-7 дней.

4. Опубликовать в печати от имени прокуратуры постановление об аресте всех проходящих по делу лиц. Текст представить секретариату.

5. Обязать редакцию газеты "Зоря> подвергнуть в областной и районной печати решительному и всестороннему разоблачению всей контрреволюционной, вредительской, кулацкой работы бывшего Ореховского руководства.

6. Вопрос об уполномоченном райГПУ т. Базилии рассмотреть особо с участием т. Реденса.

Партархів Дніпропетровського обкому Компартії України. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 69, 70.


№ 123
ПОСТАНОВА ЦК ВКП(б) ТА РНК СРСР
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ

19 грудня 1932 р.

1) ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР считают, что без немедленной организации коренного перелома в хлебозаготовках в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украина не в силах выполнить даже тот дважды сокращенный план, который явным образом проваливают украинские работники благодаря своему несерьезному отношению к заданиям партии и правительства.

2) ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР поручают тт. Кагановичу и Постышеву немедля выехать на Украину на помощь ЦК КП(б)У и Совнаркому Украины, засесть в решающих областях Украины в качестве особо уполномоченных ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР, разделив труде Косиором, Чубарем и Хатаевичем, и принять все необходимые меры организационного и административного порядка для выполнения плана хлебозаготовок.

Секретарь ЦК И. Сталин
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 912. Арк. 54.


№ 124
ЛИСТ ЦК КП(б)У ВСІМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМІВ, ГОЛОВАМ РАЙВИКОНКОМІВ,
УПОВНОВАЖЕНИМ ОБКОМІВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ВСІХ НАЯВНИХ КОЛГОСПНИХ ФОНДІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ І ПОСІВНОГО, В РАХУНОК ВИКОНАННЯ
ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

24 грудня 1932 р.

В связи с отменой постановления ЦК КП(б)У от 18 ноября с. г. о колхозных фондах предлагаем:

1. Во всех колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок, в пятидневный срок вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хлебозаготовок.

2. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду.

3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае, ежели по истечении указанного срока будут обнаружены какие-либо невывезенные или скрытые фонды, амбары и т. п., председатели, а также другие виновные в этом должностные лица будут привлечены к судебной ответственности и сурово покараны.

4. Обязать секретарей РПК, председателей РИК и уполномоченных обкома в 24 часа вручить настоящее постановление председателям колхозов под расписку.

Косиор
Строганов
Алексеев

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1112. Арк. 184.


№ 125
ПОСТАНОВА БЮРО ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЬККОМУ ПАРТІЇ ПО ТЕЛЕГРАМІ ЦК КП(б)У
ПРО ВИВЕЗЕННЯ В ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ВСІХ ФОНДІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ І ПОСІВНИХ, З КОЛГОСПІВ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ПЛАН

24 грудня 1932 р.

Телеграмму принять к точному и немедленному исполнению. Для немедленного проведения в жизнь указанных мероприятий в телеграмме - командировать в колхозы и МТС тт. Атанасова, Алексеницера, Бешара, Тульского, Будного, Дмитрусенко, Шевченко, Гринберга, Ринберга, Гетало и Кравцова.

Принять к сведению заявление т. Будного о том, что днепростроевской организацией командируются дополнительно в села 15 человек ответственных товарищей и 6 грузовых машин.

Поручить указанным выезжающим товарищам провести следующие мероприятия:

1. Вывозку хлеба проводить круглые сутки, для чего мобилизовать на селе транспорт колхозов, ЕПО, индивидуальников и прочий, имеющийся на селе.

Всех сопротивляющихся вывозке хлеба и предоставлению транспорта - немедленно арестовывать и предавать суду за срыв хлебозаготовок.

2. Во всех колхозах выделить специальных уполномоченных по вывозке хлеба для предотвращения случаев кражи хлеба в пути следования от колхоза до ссыпного пункта, выделить членов партии и комсомольцев - возчиков и сопровождающих подводы.

3. Сельсоветам, где план по сельсовету выполнен, а по отдельным колхозам не выполнен, фонды из колхозов, не выполнивших плана, сдавать в хлебозаготовку.

Обязать т. Белогоренко обеспечить бесперебойную круглосуточную работу ссыпных пунктов, соответствующий контроль за работой ссыпных пунктов и приемщиков зерна. Уличенных в обвешивании или ином обмане сдатчиков хлеба - привлекать к строжайшей судебной ответственности.

Поручить т. Ленскому проследить за выполнением настоящего пункта.

Предложить т. Белкину с раннего утра 25 числа мобилизовать и отправить в колхозы из города 5 грузовых машин.

Предупредить всех уполномоченных, что проводимые мероприятия - вывозка фондов, не могут приостановить работу по переобмолоту соломы, перевеиванию половы, возврату незаконно розданного хлеба, изъятию разворованного хлеба и прочих мероприятий, направленных на выполнение плана хлебозаготовок.

Предложить всем уполномоченным годовой план хлебозаготовок выполнить к 1 января 1933 года.

Тов. Атанасову, Бешару, Тульскому и Алексеницеру выехать в села не позже первого часа ночи 25 декабря сего года.

Кроме указанных товарищей, командируемых в села и колхозы, в районах деятельности МТС возложить персональную ответственность за проведение указанных мероприятий на директоров МТС (Софиевка - Чернов, Канцеровка - Вейман, Кирпотино-Бондаренко) и на секретарей ячеек (Софиевка - Бенин, Канцеровка - Блях, Кирпотино - Станкевич).

Отменить все прежние постановления горпарткома и Президиума горсовета в части оставления каких-либо фондов в колхозах, не выполнивших план хлебозаготовок.

Партархів Запорізького обкому Компартії України. Ф. 157. Оп. 1 Спр. 278. Арк. 252-253.


№ 126
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА ЧЛЕНАМ ТА КАНДИДАТАМ
В ЧЛЕНИ ПОЛІТБЮРО ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЕЗЕННЯ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ
ЯК ЗАСОБУ БОРОТЬБИ ПРОТИ САБОТАЖУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

25 грудня 1932 р.

Спустившись поглубже в колхозы, я убедился, что пункт о фондах в письме обкома от 18 декабря нужно не только отменить, а также обсудить как политически неправильный, особенно в части мотивировки, почему не следует вывозить семенных фондов. Хотя я был основным автором этого документа и принимал участие в его окончательном редактировании, но именно поэтому считаю своим долгом внести это предложение, чтобы не путать районных работников, не облегчать возможности всякого рода оппортунистам для злостных разговоров вокруг вывоза посевных фондов, которые мы сейчас в обкоме решили и проводим в жизнь.

Именно оставление семенных фондов, несмотря на организованный кулаком саботаж хлебозаготовок, говорило бы о нашей слабости и нерешительности.. В большинстве случаев кулак именно рассчитывал на то, что мы легко поддадимся на удочку его доказательств о том, что хлеба больше нет. Остановившись перед вывозом семенных фондов из колхозов, которые не выполняют план хлебозаготовок, мы бы только усилили саботажные настроения в значительной части колхозов, не выполнивших план, нам не осталось бы ничего другого, как только рассчитывать на то, сравнительно небольшое, количество хлеба, которое может быть получено из переобмолота соломы или же из случайно открытых ям, как на это сейчас рассчитывают очень многие оппортунистически настроенные и растерявшиеся работники. Конечно, вывоз семенных фондов является мерой тяжелой, но по отношению к колхозам, недобросовестно относящимся к выполнению своих обязательств перед государством, другого выхода нет. Вывоз семенных фондов в борьбе за хлеб ребром ставит вопрос о серьезности положения, ставит вопрос о том, что те, кто организует саботаж хлебозаготовок, одновременно организует и саботаж сева. Для того чтобы организовать сев, нужно прежде всего сломить организованный кулаком саботаж хлебозаготовок, побить кулака в этом решающем пункте нашей борьбы с кулаком, с его пособниками и подпевалами, с их влиянием в колхозе.

В связи с этим ЦК КП(б)У совершенно правильно поступил, отменив в части колхозных фондов свое постановление от 29 ноября, идущее значительно дальше постановления ЦК КП(б)У от 18 ноября, т. е. фактически идущее в разрез с ним. Вот почему ЦК ВКП(б) поступил совершенно правильно, отменив наше решение от 18 ноября о колхозных фондах, которое в данных условиях безусловно ослабляло нашу позицию в борьбе за хлеб.

Ознакомившись ближе с положением в районах, я должен по честному заявить, что если бы наше постановление от 18 ноября не было отменено, то я сейчас сам бы внес это предложение, ибо иначе это значило бы на деле отступать на хлебозаготовительном фронте перед кулаком, а отступать здесь мы не можем ни в коем случае. Исходя из всего этого, я прошу тебя* поставить на бюро мое предложение и принять его, разослав его райкомам, предложив разъяснить на ближайших собраниях районного актива.

С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1112. Арк. 203.


* Йдеться про В. А. Строганова.


№ 127
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПОШИРЕННЯ
НА ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ОБЛАСТЬ ЗАХОДІВ,
ВЖИТИХ ЩОДО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 грудня 1932 р.

1. Выслать 700 семей с 20-25 сел основных отстающих районов.

2. Тт. Карлсону и Реденсу организовать высылку на север злостных элементов и кулаков (без семей) в количестве 700 человек.

3. Составить список исключенных из партии в количестве до 50 для немедленной высылки и концлагерь.

Просить ЦК ВКП утвердить это решение.

ПА ІIП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 9. Арк. 83.


№ 128
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ
ДО ОДНООСІБНИКІВ - ЗЛІСНИХ НЕЗДАВАНЦІВ ХЛІБА

29 грудня 1932 р.

Запропонувати Дніпропетровському та Харківському обкомам щодо злісних одноосібників застосувати, на підставі постанови РНК УСРР з 11 листопада 1932 р., розпродаж всього їх майна, а також позбавлення повнотою всієї садибної землі та всіх будівель. Щодо Харківської області цього заходу застосувати, приміром, до 1000 господарств; по Дніпропетровській області - 500 господарств.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 179.


№ 129
ЛИСТ ЦК КП(б)У ОБКОМАМ ТА РАЙКОМАМ ПАРТІЇ
ПРО ВИВЕЗЕННЯ В П'ЯТИДЕННИЙ СТРОК ВСІХ НАЯВНИХ ФОНДІВ
У РАХУНОК ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

29 грудня 1932 р.

До сих пор еще районные работники не поняли, что первоочередность хлебозаготовок в колхозах, не выполняющих своих обязательств перед государством, означает, что все имеющееся наличное зерно в этих колхозах, в том числе и так называемые семенные фонды, должно быть в первую очередь сдано в план хлебозаготовок.

Именно поэтому ЦК ВКП(б) отменил решение ЦК КП(б)У от 18 ноября о невывозе семенных фондов как решение, ослабляющее наши позиции в борьбе за хлеб.

ЦК КП(б)У предлагает в отношении колхозов, не выполнивших план хлебозаготовок, немедленно, на протяжении 5-6 дней, вывезти все наличные фонды, в том числе так называемые семенные, на выполнение плана хлебозаготовок.

ЦК обязывает немедленно мобилизовать для этого все перевозочные средства, живую тягловую силу, автотранспорт и трактора. В однодневный срок дать твердый ежедневный наряд на поставку необходимого количества лошадей, в том числе и единоличниками.

Всякую задержку в вывозе этих фондов ЦК будет рассматривать как саботаж хлебозаготовок со стороны районного руководства и примет соответствующие меры.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк. 182.


№ 130
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР
К. В. СУХОМЛИНА ЦК КП(б)У ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

29 грудня 1932 р.

Я побывал с 24 по 27 декабря в 4-х районах: Близнюковском, Сахновщанском, Красноградском и Полтавском. В Полтаве совместно с Тереховым провели инструктивное совещание уполномоченных и секретарей РПК Полтавского куста.

В Сахновщанском и Красноградском районах проведены широкие инструктивные совещания при участии секретарей ячеек, уполномоченных, предсельсоветов и руководителей колхозов, МТС, а в Близнюках - с районным руководством, совместно с буксирной бригадой лозовчан и бригадой из села Верхняя Самара.

Как характерное явление надо отметить, что в большинстве случаев отсутствуют оперативные планы. То, что на местах называют оперативным планом, по сути оказывается механическим, арифметическим делением хлебной задолженности на количество оставшихся дней, без подкрепления планом конкретных действий, без дифференцированного оперативного подхода к каждому сектору, селу, колхозу, без изучения их и надлежащей расстановки сил.

Возьмем к примеру снижение. Оно в большинстве случаев проведено механически, разверстано погектарно, а не использовано как стимул и средство воздействия на единоличников и колхозников в выполнении планов.

Масса селянская не расслаивается, в борьбу не вовлечены выполнившие свое обязательство - контрактанты, хотя именно здесь это особенно нужно, учитывая организованный кулацкий саботаж, особенно сильное отставание по индивидуальному сектору (Красноградский район на 21 [декабря] по единоличному сектору выполнил 35,2 %, по Сахновщи-не - 25,3 %. За единоличниками числится 40 % всего долга Красноградщины).

Тот же вредный, формально-механистический, поверхностный подход замечается и в политике штрафований: объект часто выбирается необдуманно, взыскание не обеспечивается, натуральный штраф игнорируется. В целом же все это не дает нужного эффекта, наоборот - приводит к дискредитации. Например, с 9 хозяйств Верхнеризкого сельсовета Красноградского района, оштрафованных на 11 000 руб., взыскано всего лишь 3400 руб., т. е. меньше одной трети.

Не менее характерным является и тот факт, что в с. Залинейном (Красноградского района) из наличных 80 индивидуальных хозяйств в 26 проведены бесспорные изъятия.

Районы имеют все возможности для безусловного выполнения плана. Их теперешние задания почти вполовину меньше прошлогодних.

В районах, особенно Сахновщанском и Красноградском, присланных людей много, хотя качество некоторых невысокое. На присланный народ сваливается вся работа, а местный сельский актив этим самым фактически остается в стороне, не чувствуя за собой ответственности. Чтобы их действительно втянуть в работу, я предложил ставить систематические отчеты бригад из местного народа на расширенных пленумах сельсоветов и комиссиях содействия хлебозаготовкам.

Несмотря на то, что в районах много хлеба необмолочено (в Близнюках - 2300 га, в Сахновщине - 6358), контроля над обмолотом и переобмолотом фактически нет, что приводит к тому, что хотя хлеб обмолачивается, но на ссыпной пункт он не попадает. В колхозе "Червона Зоря" Близнюковского района, где выполнен план на 35 %, пять дней молотят, а ни фунта не везут. По всему Близнюковскому району сдается лишь одна треть обмолоченного хлеба. Обмолачивают варварски, нарочито вместе с верхним оледенелым слоем, так что зерно выходит мокрым и его на пункты не берут (колхоз "Червоний Промінь"). Скирда разбрасывается вся, а молотьба идет всего несколько часов в сутки, и хлеб сыреет. Обмолоченный хлеб оставляется на поле (колхоз "8 Марта" Сахновщанского района).

Замечается и наглое вредительство со стороны лиц, обслуживающих машины. В артели им. Косиора Близнюковского района механик умышленно портит двигатель, заявляя, что машина не может работать. По этому конкретному случаю я обязал директора МТС т. Торбина (между прочим, не понявшего политическую суть дела и предлагавшего заменить двигатель новым), немедленно выделить квалифицированного проверенного механика для работы на "негодном" двигателе, чтобы доказать проявление кулацкого саботажа и на этом конкретном факте провести наглядную массовую работу на селе, предав вредителя суду.

Низка производительность молотьбы. Мощные молотилки типа "Клейтон" и др. вместо 100 ц дают 10-15 ц (артель "Воля", им. 13-летия Красной Армии, "Ворошилова" и др. в Сахновщанском районе). Это объясняется рядом причин - поздним выходом на работу, частичным саботажем, отсутствием контроля, простоями и т. д.

Неладно и с переобмолотом. В Сахновщанском районе в отдельных случаях в соломе, особенно "арнаутки", обнаруживается до 30 % зерна, а в колхозе им. Крупской Близнюковского района переобмолот дает даже 30 пудов с га, т. е. больше, чем дал первичный обмолот. По колхозу "Коминтерн" (село Верхняя Самара того же района) в соломе "орловки" имеется 30 % зерна, в последе - больше 50 %, а в полове - от 5 до 15 %. Кстати, в этом колхозе умудрились на лошадь израсходовать за 4 месяца по 24 пуда зерна, хотя лошади еле волочат ноги. Тут же хлеб продавался "многосемейным", на пять тысяч пудов "израсходованного" зерна не оформлено документов. (Магазинер привлечен к судебной ответственности). При всем этом до 1 сентября выдано 1800 г на трудодень, а вот хлебозаготовки саботируют. В другом колхозе - "Червона Самара" - этого же села 135 хозяйств (а работало, конечно, значительно меньше) имеют 35 тыс. трудодней. Интересно, что колхозникам выдается разрешение на помол, хотя на трудодни выдавалась мука.

Бывший председатель колхоза Бушный - член партии, сын кулака, сам продавал хлеб, у него был кладовщиком прапорщик, георгиевский кавалер. Характерно, что присланный сюда из Харькова уполномоченный Бондаренко приехал хлеб заготовлять "в семейном масштабе", в составе семи душ семьи, а когда за бездействие и срастание с кулацким элементом был вычищен, начал приезжать из Харькова покупать хлеб, а упомянутый председатель колхоза Бушный был у него поставщиком.

В селе Коховка один колхоз - им. Косиора - и сейчас возглавляет вор, мошенник, беспробудный пьяница Разин, а другой колхоз - "Зернофабрика" - некий Паляница, продающий "свою муку" (продал 20 пудов хлеба).

В то же время в районном руководстве Близнюков, в лице председателя РИК Колесниковой, проскальзывают разговорчики о нереальности плана в этом селе - Коховке, где в несколько приемов план был снижен втрое. Этими разговорчиками была спровоцирована крепкая буксирная бригада лозовчан во главе с секретарем РПК т. Кулешовым.

Пришлось доказать вредность и несостоятельность подобных позиций, и лозовская бригада уехала с твердым намерением выполнить план. Председателя колхоза им. Косиора Разина я предложил арестовать.

Кстати, надо отметить, что т. Кулешов в целях форсирования хлебосдачи предложил применить здесь по примеру Лозовой одалживание зерна отстающими колхозами у передовых с возвратом ссуды после обмолота, переобмолота и других ресурсов.

Учитывая, что это может ослабить или совсем прекратить борьбу за план в отстающих колхозах, сорвать расчеты, внести нездоровые настроения у колхозников-передовиков и сорвать организационно-хозяйственное укрепление колхозов, я отрицательно отнесся к этому предложению, считая возможным лишь в единичных случаях, при соблюдении строгой взаимной добровольной договоренности между колхозами.

В Сахновщанском районе, где, как вам известно, старое руководство снято за оппортунистическое отношение к хлебозаготовкам, новое руководство медленно мобилизует парторганизацию, сильно засоренную. Выявлены случаи сокрытия хлеба даже коммунистами. Самко Петр в селе Крутояровка спрятал 20 пудов пшеницы, в районе собралось много дел, вокруг которых надо мобилизовать массы на хлебозаготовки, так что я вызвал выездную сессию облсуда.

Выявлено, что в селе Санжара-Тарноватка член партии передавал кулакам о всех мероприятиях, намеченных на закрытых собраниях ячейки. Сейчас она вычищена (на Сахновщине происходит чистка партии).

Мне пришлось беседовать с таким секретарем ячейки с. В.-Бучки учителем Лычко, настроенным явно оппортунистически. Искусно скрывая это, он настаивает на присылке какой-то обследовательской комиссии для изучения более "глубоких" причин бесхозяйственности и хищений, а втихомолку, между своими людьми, рассуждает так: "Планы дутые, молодое поколение голодает, а отсюда физическое и умственное разложение. Это получается потому, что мы, все низовые организации до района включительно, обманываем центральные органы. Если бы меня кто спросил - можно ли выполнить план, я сказал бы - можно, а в действительности - пропало хозяйство... я до сих пор не понимаю нашей политики в колхозах. Как это колхозник сегодня работает - сегодня получает, а завтра выходной день - он уже не получает, заболел - тоже не получает, я бы на их месте вообще не работал и послал бы их к черту".

В колхозе "Искра коммунизма" председатель его - кулак, кандидат партии Долженко, теперь уже осужденный. Вкупе с тесной группой кулаков (частью родственниками), имевших до 60 га земли на двор, мельницы, круподерки, маслобойки, с дезертирами Красной Армии, частью участниками банды Брова, занимались систематически дьявольским подрывом колхоза. Они подмешивали в корм лошадям какую-то отраву, от чего пало 100 лошадей, 100 свиней, раздавали коровы, не убирали хлеб, затягивали обмолот, разбазаривали инвентарь, зарезали 4 жеребят... "для кормления кур". В другом колхозе - "8 Марта" - председатель - также коммунист Звоник Трофим, участник банды Брова, сын "члена союза собственников хлеборобов" совместно с кулаками, церковниками также нагло изуверски разваливал и разлагал колхоз. Только по личным распискам Звоника роздано свыше 200 пудов хлеба. Здесь натураванс был выдан в размере 30 % с обмолота. В раны и ссадины лошадей втиралась соль и другие раздражающие вещества, от чего погибло 120 лошадей. В отходах имеется 50 % зерна. Все вопиющие безобразия по этим колхозам было бы долго перечислять.

В колхозе села Калюжино секретарь ячейки Козюк прошел мимо так называемой "черной коморы", где был запрятан послед с 70 % зерна. Этот Козюк был мною уличен на совещании. На эти коморы действительно придется обратить сугубое внимание всех районов. В Сахновшанском районе на каждый двор приходится до 60 га земли, а в Близнюках - 30 на трудоспособного. Придется сделать практические выводы путем организации здесь новых совхозов или колхозов.

Должен подчеркнуть, что в ряде мест некоторые уполномоченные идут на провокацию - на повальные обыски. В селе Берестовеньки Красноградского района из 750 дворов обыскано 250, а дало это только 490 ц хлеба, тогда как село должно дать 17 тыс. ц, а ведь треть села обыскана.

На обыски кулачество само провоцирует. Характерен случай с попом в селе Лиговки, при обыске у которого обнаружено всего 22 фунта зерна.

Поскольку уполномоченные Близнюковского и Красноградского района нуждаются в постоянном живом инструктаже, я предложил созвать в конце текущей пятидневки кустовые совещания сел с тем, однако, чтобы они заняли несколько часов, с обязательным разъездом в тот же день.

В этих районах мы пересмотрели актив уполномоченных, послав самых лучших товарищей в решающие по удельному весу села, одновременно обратив внимание на приближающиеся к окончанию хлебозаготовок села и колхозы. В Краснограде из 40 сел 9 должны 4243 т - 60 % районного остатка, а в Близнюковском районе долг 7 сел составляет 75 % оставшейся районной задолженности.

Сегодня я уезжаю в Алексеевку, где проведу совещание с уполномоченными, после чего возвращусь в Красноградский, Сахновщанекий и Близнюковский районы для проверки выполнения предложенных мероприятий.

К. Сухомлин

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2040. Арк. 95-102.


№ 131
ПОСТАНОВА БЮРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРЕСІЙ ДО КОЛГОСПІВ ТА КОЛГОСПНИКІВ,
ЯКІ САБОТУЮТЬ ХЛІБОЗАГОТІВЛЮ

30 грудня 1932 р.

Считать необходимым в каждом районе в 3-5 колхозах, особо саботажнических, найти по 3-5 хозяйств, которые являются дополнительными гнездами организаторов кулацкого саботажа хлебозаготовок, и продать у них за долги или в порядке штрафа через суд по одной корове, находящейся в их личном владении, разъяснив на собрании колхозников этих колхозов, что такая мера наказания применена к этим дворам, как к организаторам кулацкого саботажа хлебозаготовок и укрывателям хлеба от государства. Предложить колхозникам сдать укрытый хлеб государству и [разъяснить], что тот, кто сдаст укрытый хлеб добровольно, того карать не будут.

Партархів Дніпропетровського обкому Компартії України. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 510. Арк. 8.


№ 132
ПОСТАНОВА БЮРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ ОСІБ,
ЯКІ ВИКИДАЮТЬ ХЛІБ У КОЛОДЯЗІ ТА УБИРАЛЬНІ

30 грудня 1932 р.

Обязать т. Гришина по линии ГПУ, т. Кумпикевича и т. Румянцева - по линии прокуратуры и суда и Каменской ГПК выявить действительных виновников, выбрасывающих хлеб в колодцы и уборные, и приговорить их к высшей мере наказания как за контрреволюционные действия против Советской власти.

Партархів Дніпропетровського обкому Компартії України. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 510. Арк. 8.

На початок
На початок