Файл у форматі DOC+ZIP (176 КБ)

Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: Матеріали до бібліографії /
Держержавний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2006. - 137 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. Випуск 12)

ISBN 966-625-041-1

ББК 67.91 я1+79.0 (4 Укр) я1+79.3 (4 Укр)я1
У 45

© Держкомархів України, 2006
© УНДІАСД, 2006
© Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, 2006

Бібліографічний покажчик подає відомості про міжнародні документи, акти законодавства України, монографії, статті, бібліографічні матеріали з питань охорони, повернення, реституції культурних цінностей та спільної архівної спадщини.
Видання адресовано правознавцям, історикам, викладачам, аспірантам, студентам, всім хто досліджує або цікавиться проблемами охорони культурної спадщини.

На початок
На початок