Видання державних архівних установ України 1991-2006: Бібліографічний покажчик /
Упор.: С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. Держкомархів України; УНДІАСД. - Київ, 2007. - 157 с.

ББК 79.3 (4 Укр) я1
В 42

ISBN 978-966-625-047-9

© Держкомархів України, 2007
© УНДІАСД, 2007

Бібліографічний покажчик включає відомості про видання державних архівних установ України за період 1991-2006.
Видання адресовано історикам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, працівникам архівних установ і бібліотек.

На початок
На початок