Державний архів Волинської області

Державний архів Волинської області: Путівник. - Луцьк, Надсир'я, 2011. - 952 с.

ISBN 987-966-517-724-1

УДК 930.25(477)

ББК 79.34(4УКР)
Д 13

© Державна архівна служба України, 2011
© Державний архів Волинської області, 2011

Попередній путівник по фондах Державного архіву Волинської області вийшов у 1990 році. З цього часу відбулись помітні зміни в нашому суспільстві, фонди архіву поповнились новими надходженнями, значна частина документів у період державної незалежності була розсекречена і стала доступною широкому загалу. До фондів державного архіву влились фонди колишнього партійного архіву. Все це обумовило необхідність нового, сучасного видання.

Путівнику передували довідкові видання державного архіву області, а саме: Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України 1939-1991 рр. (2006), Анотований реєстр описів фондів періоду до 1939 року (2008), Каталог метричних книг Державного архіву Волинської області 1600-1933 (2009).

Нове видання виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".

Розраховане на широке коло дослідників.

На початок
На початок