Файл у форматі PDF (945 Kб)

Державний архів міста Києва: Путівник. Том 1. Фонди дорадянського періоду. - Київ, 2007. - 128 с., іл. - (Серія "Архівні зібрання України. Путівники")

ISBN 978-966-96940-1-0

ББК 79.3(4Укр-4Киев)я2

Д 36

© Державний комітет архівів України, 2007
© Державний архів м. Києва, 2007

Путівник містить інформацію про склад і зміст фондів Державного архіву м. Києва. Представлені документи охоплюють період з середини XVII до початку ХХ століття і репрезентують соціально-економічне, суспільно-політичне, культурне життя міста Києва.

Видання розраховане на істориків-архівістів, краєзнавців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією Києва.

На початок
На початок