Центральний державний архів громадських об'єднань України: Путівник

Звертатися:
[email protected]
[email protected]

Please contact:
[email protected]
[email protected]

Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник / Автори-упорядники: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. - К., 2001. - 412 с. - (Серія "Архівні зібрання України. Путівники")

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv:Putivnyk / Avtory-uporiadnyky: O. Hnievysheva, U.Iedlinska, D.Peltz, H. Svarnyk, I.Svarnyk, N. Franko. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv. - K., 2001. - 412 s. - (Seriia "Arkhivni zibrannia Ukrainy. Putivnyky")

Файл у форматі pdf - 2455 Кб
У фондах Центрального історичного архіву України у м. Львові зосереджено одну з найбагатших і найдавніших збірок документальних матеріалів XII - першої пол. XX ст. з історії Західної України, Польщі Австро-Угорщини та інших країн Європи. Путівник містить інформацію про фонди центральних установ і організацій старопольського (XIV-XVIII ст.) та австро-угорського (1772-1918) періодів, Української Народної Республіки і Західно-Української Народної республіки (1917-1921), а також Польщі міжвоєнного періоду (1918-1939). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток земель Західної України, боротьбу українського народу за створення назалежної держави.
Для широкого кола читачів - істориків, архівістів, мовознавців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

ЗМІСТ

 1. Держава
  1. Органи самоврядування
   1. Магістрати
   2. Громадські уряди
   3. Тимчасовий комітет самоврядування
  2. Органи державної влади та управління
   1. Центральні і крайові органи державної влади
   2. Окружні і повітові управління
   3. Органи поліції, жандармерії, прикордонної охорони, тюрми
  3. Судово-адміністративні установи
   1. Гродські суди
   2. Земські суди
   3. Шляхетські, крайові, окружні, повітові, військові суди
   4. Прокуратура
  4. Міжнародні відносини
   1. Консульства
   2. Еміграція
   3. Військові та воєнізовані установи, організації, товариства
   4. Табори
   5. Громадсько-політичні партії, клуби, військово-патріотичні організації, товариства
 2. Економіка
  1. Фінансові, податкові, кредитні і страхові установи, об'єднання, товариства
   1. Фінансові і податкові установи
   2. Банківські установи
   3. Кредитно-кооперативні та торговельні установи і товариства
   4. Страхові управління й товариства
  2. Господарські і промислові установи, підприємства та товариства
   1. Цехи і економія
   2. Господарсько-промислові підприємства, товариства
   3. Підприємства і товариства нафтової та газової промисловості
  3. Установи і товариства сільського, лісового та водного господарства
  4. Установи, підприємства і товариства транспорту і зв'язку
  5. Установи і товариства будівництва
 3. Освіта, наука, культура, преса
  1. Установи освіти
   1. Навчальні заклади
   2. Адміністративні освітні установи
  2. Громадські, наукові, культурно-освітні установи, товариства і спілки
   1. Жіночі товариства
   2. Студентські товариства
   3. Спортивно-культурні товариства
  3. Редакції газет, журналів, енциклопедії та видавництва
   1. Редакції та адміністрації газет
   2. Редакції та адміністрації журналів
   3. Редакція енциклопедії
   4. Видавництва та видавничі кооперативи
  4. Архівні установи
 4. Установи охорони здоров'я
 5. Професійні спілки
 6. Благодійні установи і товариства
 7. Релігія
  1. Релігійні установи
  2. Релігійні товариства
 8. Родинні та особові фонди
  1. Родинні фонди
  2. Особові фонди
 9. Колекції
  1. Колекції документів
  2. Колекції мікрофотокопій документів з архівів Польщі, Угорщини та Литви
 10. Науково-довідкова бібліотека архіву
 11. Список скорочень
 12. Примітки
 13. Іменний покажчик
 14. Географічний покажчик
 15. Список фондів
 16. Ілюстрації
На початок
На початок