Звертатися: upa@infoukes.com
Webhttp://www.litopysupa.com/main.php?pg=0


Please contactupa@infoukes.com
Webhttp://www.litopysupa.com/main.php?pg=0

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1949-1959. Книга четверта: 1949-1959 /
Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Богунов та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - К., 2003. - Нова серія. - Том 7. Книга четверта: 1949-1959. - 718 с.

Litopys UPA: Borotba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia. Informatsiini dokumenty TsK KP(b)U, obkomiv partii, NKVD-MVD, MGB-KGB 1949-1959 /
Redaktsiina rada: P. Sokhan, P. Potichny, S. Bounov ta in. NAN Ukrainy. Instytut ukraiinskoii arkheografii ta dzhereloznavstva im. M.S.Hrushevskoho; Vydavnytstvo "Litopys UPA"; Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukraiiny; TSDAHO Ukrainy. - K., 2003. - Nova seriia. - T.7. Knyha chetverta: 1949-1959. - 718 s.

ISBN 966-02-3087-7 (т.7, кн. 4) (в Україні)
ISBN 0-920092-80-2 (Canada)

© "Літопис УПА", 2003
© Litopys UPA, 2003


 

У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1949-1959 pp. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер і зберігаються у фондах Центрального державного архіву громадських об'єднань України (колишнього Архіву ЦК Компартії України). До збірника увійшли документи апарату Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України, обкомів партії, силових органів (МВС, МДБ).
Для істориків, архівістів, викладачів вузів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України.

The publication contains documents from the history of the Stalinist regime's struggle against the Ukrainian national-liberation movement during 1949-1959. All materials are of informational-reporting nature and are stored in the fonds of the Central State Archive of Civic Associations of Ukraine (the former archive of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine). The collection contains documents of the CC CP(b)U, oblast party committees, and power organs (Ministry of Internal Affairs, Ministry of State Security), et al.
This work is intended for historians, archivists, lecturers of higher educational institutions, students, and anyone with an interest in the history of Ukraine.


Зміст

Останній рубіж. 1949-1959 роки

The Last Frontier 1949-1959

1949
Резюме
Summary

1950
Резюме
Summary

1951
Резюме
Summary

1952
Резюме
Summary

1953
Резюме
Summary

1954
Резюме
Summary

1955
Резюме
Summary

1956
Резюме
Summary

1957
Резюме
Summary

1958
Резюме
Summary

1959
Резюме
Summary

Додатки

На початок
На початок