Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2021 р.

2019 р.

Випуск  4 (321):
жовтень – грудень

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2019 р.

Випуск 4 (321): жовтень – грудень

Файл в форматі PDF (21.4 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції і сучасні тренди (із зарубіжного досвіду)

Войцехівська І. Н., Палієнко М. Г. Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи. присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті

Огляди джерел та документальні нариси

Городиська К. С. Національна заслужена академічна капела України «ДУМКА» за документами ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня заснування)

Гула В. Д. Бунд і сіонізм: початок протистояння (1895–1903 рр.)

Індиченко Г. В. Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект

Коваленко Р. Я. Київський військовий округ у мобілізаційних планах Російської імперії напередодні Першої світової війни

Когут А. А. Депортаційна операція «Захід» у жовтні 1947 р. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України)

Нецька Л. М. Надходження документів штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей за 2014–2018 рр. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України

Резнік І. С. Поліна Самійленко – корифей українського театру. До 130-річчя від дня народження (за документами ЦДАМЛМ України)

Юзбашева Н. Л. Документи особового фонду Л. В. Писаржевського як джерело для вивчення життя і діяльності видатного вченого-хіміка

Особистості

Франко О. О., Франко А. Д. Видатний український історик-архівіст, джерелознавець, археограф І. Л. Бутич (до 100-річчя від дня народження)

Павлова О. Ф. «Я власну вічність бачу без облуди...» (до 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка)

Добірка фотодокументів про життя і творчість Д. В. Павличка. Упорядник – Л. В. Любарська

Публікація архівних документів

Кіржаєв С. М. Невідомі листи М. С. Грушевського та Ф. К. Вовка до В. І. Вернадського (1915–1916 рр.)

Хоменко В. О. Лист невідомого автора про українські політичні сили в еміграції у 1920-ті роки

Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902–1925 рр.)

Ювілеї

Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака)

Павленко С. Ф., Коломієць Н. А. Історик із душею поета: Миколі Григоровичу Щербаку – 70!

Бандура М. В. Микола Григорович Щербак – талановитий вчений, Людина і Вчитель (до 70-річчя від дня народження)

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Центральному державному науково-технічному архіву України – 50 років

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі

C O N T E N T S

Articles and Notices

Bezdrabko V. V. The Theoretical Principles of the Appraisal of Documents: Traditions and Modern Trends (Foreign Experience)

Voitsekhivska I. N., Paliienko M. H. Archival Study School of Kyiv University: Traditions and Prospects of Development

Kasyan L. H. Audio and Visual Documents, Dedicated to Ostap Vyshnya, as a Cultural Memory Representatives

Sources Reviews and Documentary Essays

Horodyska K. S. The National Honored Academic Chapel of Ukraine «DUMKA» (to the 100th Anniversary)

Hula V. D. Bund and Zionizm: th Begining of Confrontation (1895–1903)

Indychenko H. V. The Participation of Scientists of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR in International Scientifi c Events (1961–1965): Historical and Source Aspect

Kovalenko R. Ya. Kyiv Military District in Mobilization Plans of the Russian Empire on the Eve of World War I

Kogut A. A. The Deportation Operation «West» in October 1947 (According to the Documents of the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine)

Netska L. M. The Branch State Archives of the Ministry of Defense of Ukraine Receipt of Documents of the Headquarters of the Anti-terrorist Operation in the Donetsk and Luhansk Regions for 2014–2018

Reznik I. S. Polina Samiylenko – the Coryphaeus of the Ukrainian Theater. To the 130th Anniversary of the Date of Birth (on the Documents of the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine)

Yuzbasheva N. L. The Documents of the Personal Fond of L. V. Pysarzhevsky as the Source of Study of Life and Activity of the Prominent Scientist-Chemist

Personalities

Franko O. O., Franko A. D. The Eminent Ukrainian Historian-Archivist, Source Expert and Archeographer I. L. Butych (to the 100th Anniversary of the Birth)

Pavlova O. F. «I See my Eternity without a Mistake ...» (to the 90th Anniversary of the Birth of D. V. Pavlychko)

The Collection of Photo Documents on the Life and Activity of D. V. Pavlychko. Compiler – L. V. Lyubarska

Publication of Archival Records

Kirzhaev S.M. The Unknown Letters of M. S. Hrushevsky and F. K. Vovk to the V. I. Vernadsky (1915–1916)

Khomenko V. O. The Letter of Unknown Author about Ukrainian Political Forces in Emigration in 1920’s

Shapoval A. I. V. M. Peretts’s Letters to V. M. Hnatyuk of 1902–1925

Anniversaries

Kalakura Ya. S. The Way to Archival Studies (to the Anniversary of Professor M. G. Shcherbak)

Pavlenko S. F., Kolomiets N. A. Historian with the Soul of the Poet: Mykola Shcherbak is 70!

Bandura M. V. Mykola Shcherbak – Talented Scientist, Human and Teacher (to the 70th Birthday)

Alekseyenko A. A., Balyshev M. A. The Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine Celebrates 50 Years of Activity

Archival Chronicle

Exhibitions, presentations, conferences, meetings

На початок
На початок