Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Готується до друку чергове число науково-практичного журналу «Архіви України». Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог:

ВИМОГИ

щодо оформлення і подання статей до журналу «Архіви України»

Журнал «Архіви України» – науково-практичне видання, яке виходить шість разів на рік. Основна його проблематика – огляд архівних джерел; висвітлення теорії і практики архівної справи, а також питань з архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства та інших спеціальних історичних дисциплін.
Редакційна колегія журналу запрошує до співробітництва науковців, працівників архівних установ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня. Аспіранти і здобувачі обов’язково надають скановану першу сторінку статті з візою наукового керівника «До друку».
До друку приймаються статті, що мають наукову та практичну цінність. Автор має право представити в один номер тільки одну статтю, що раніше не публікувалася. Якщо стаття має кількох авторів, то їх кількість не повинна перевищувати трьох осіб.
Подані на розгляд редакційної колегії статті повинні відповідати вимогам пункту 3 Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. No 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і містити такі елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Статті приймаються лише в електронному варіанті.
Вимоги до електронного варіанта: файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1, 5 см, нижнє і верхнє – по 2 см.
Обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок (0,5 авторського аркуша).
Послідовність розміщення елементів статті:
1. УДК подають першим рядком ліворуч (команда – вирівнювання по лівому краю тексту).
2. Ініціали, прізвище автора, а нижче – назву публікації подають по центру прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру).
3. Анотацію українською мовою розміщують перед текстом публікації після її назви (обсяг – не більше 80–100 слів).
4. Ключові слова (від трьох до восьми) подають окремим рядком після анотації, позначаючи: «Ключові слова» (їх виділяють жирним накресленням).
До тексту подають також назву публікації та анотацію до неї англійською мовою (машинний переклад не допускається), які вміщують наприкінці публікації.
Окремим файлом подають відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання,місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, електронну адресу.
Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань:
1. Бібліографічні посилання розміщують наприкінці тексту автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: кінцеві виноски; формат номерів «1, 2, 3...»; нумеровані списки продовжити). Знак виноски ставлять перед розділовим знаком (крапкою, комою, крапка з комою, двокрапка), а не після нього.
Бібліографічні посилання повинні бути оформлені згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У стандарті також подані особливості складання бібліографічних посилань на архівні документи та електронні ресурси.
2. Змістові примітки (коментарі, уточнення) оформляють за допомогою посилань автоматично внизу відповідної сторінки (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки, формат – інший – символ зірочка (*, **, ***, ****). Якщо на одній сторінці приміток більше, ніж три, то четверта і наступні позначаються арабськими цифрами з зірочкою, наприклад: 4*, 5* і т. д.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
При скороченні слів потрібно дотримуватися вимог ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила».
Редакційна колегія залишає за собою право на редагування, скорочення статті, уточнення її назви, а також відхилення рукопису, якщо його зміст і оформлення не відповідають вимогам щодо наукових статей.
Ненадруковані матеріали авторам не повертаються.
Редакційна колегія не несе відповідальності за викладену в статті інформацію, а також не завжди може погоджуватися з позицією автора.
Автори особисто відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому оприлюдненню.
УВАГА! Розміщення статті у журналі є безкоштовним. Авторський гонорар не виплачується.
Автору (або авторам) статті надається один авторський примірник.
У разі передруку матеріалів посилання на «Архіви України» зі вказівкою вихідних даних є обов’язковим.
Контактні телефони: +380 (44) 273-29-19, 0982160685
E-mail: [email protected]
На початок
На початок