Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Фонди з історії Української повстанської армії
в державних архівосховищах України
(1941-1957)

Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України (1941-1957).
- К., 2000. - Вип. 2: Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Упор.: Г. Папакін. - 48 с.


ПЕРЕДМОВА

Другий випуск анотованого покажчика фондів українських архівосховищ з історії УПА є логічним і необхідним продовженням першого, що вийшов минулого року: "Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. - Вип. 1. -Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946)". Цей перший випуск містив Інформацію про вісім фондів, що були створені внаслідок діяльності самої УПА, становили, так би мовити, її документальну спадщину в Україні, і згодом потрапили до державних архівосховищ Проте, як і зазначалося у передмові до нього, це лише частина того масиву інформації про діяльність УПА, яку слід проаналізувати задля вироблення об'єктивної картини подій національно-визвольних змагань в Україні 1941-1957 pp. Другою, не менш важливою частиною, є документи, що походять з протилежного, ворожого УПА табору - від партійно-державних органів УРСР Саме вони очолювали політичну боротьбу з Організацією українських націоналістів та військовою її організацією - УПА.

Проте на шляху здійснення аналізу цієї частини документальної спадщини визвольних змагань 40-х - початку - 50-х років виникають великі труднощі як загального світоглядного, так і суто джерелознавчого плану. Оскільки ці документи народилися у таборі найзапекліших ворогів УПА, боротьба з якими не мала іншої альтернативи, крім перемоги або повного знищення озброєних загонів українських повстанців, то відповідним сприйняттям УПА просякнуті абсолютно усі партійно-радянські джерела. Для них повстанці - це однозначно "українські націоналістичні банди", або пізніше навіть - "банди українсько-німецьких націоналістів", а бойові дії з ними - це "боротьба з бандгрупами". Так само і серед відомостей про діяльність загонів УПА годі й шукати чогось іншого, крім списків загиблих від рук "буржуазних націоналістів", переліку спалених селиш та інших збитків, заподіяних збройними сутичками з ними У політичних документах (постановах і рішеннях Політбюро ЦК КП(б)У, обкомів КІІ(б)У, матеріалах партійних нарад та засідань) немає і натяку на будь-які реальні кроки назустріч народному рухові, що охопив значну частину України, в якому безпосередньо брали участь кілька десятків тисяч вояків Документи цієї категорії свідчать лише про наміри компартійної влади фізично знищити своїх опонентів, а не розпочати діалог' з ними. Згодом, коли збройний опір повстанців втратив свій розмах, такою ж запеклою і непримиренною була боротьба з націоналізмом в ідеологічній сфері.

Тому всі ці архівні джерела мають бути піддані серйозному аналізові, справжній науковій критиці для використання з метою відтворення об'єктивної картини боротьби УПА у підрадянській дійсності 1944-1956 pp.

При плануванні другого випуску Анотованого покажчику ми орієнтувалися головним чином на документи партійних органів, що відклалися у Центральному державному архіві громадських об'єднань (фонд ЦК Компартії України) та в держархівах західних областей, куди після ліквідації відокремленої партійної архівної системи потрапили фонди обкомів КП України. Документи найвищих органів державної влади та управління - Верховної Ради, Раднаркому (Ради Міністрів) УРСР за повоєнні роки опинилися поза нашою увагою, оскільки досі перебувають на відомчому зберіганні і фактично є неприступними для пересічних істориків-дослідників цього, періоду. Практично теж само можна сказати і про фонди обласних Рад та облвиконкомів. Ми не вважаємо це за серйозну проблему, що звужує джерельну базу досліджень, адже у партійних фондах віддзеркалена практично вся інформація про відносини Радянської влади до УПА, в тому числі заходи органів внутрішніх справ, військових частин та підрозділів, чекистські операції.

Виявлення інформації для покажчика, проводилося крім ЦДАГО, переважно у держархівах західного регіону України (Галичина, Волинь, Поділля та Буковина): Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей. Не всюди пошук був вдалим - прикладом, у держархівах Волинської та Рівненської областей не збереглися постанови, протоколи засідань обкомів партії за перші повоєнні роки саме з питань боротьби з УПА на цих теренах. Лише у Держархіві Рівненської області вдалося знайти окремі переліки таких постанов обкому, але самих постанов не виявлено. Це породжує певну неповноту і нерівнозначність оглядів по різних областях, але такою є об'єктивна картина стану архівних джерел про УПА. Тому ми змушені були подати докладний перелік тих постанов обкомів КП(б) У, які свого часу надсилалися до ЦК партії для інформації, відклалися у відповідних описах фонду Центрального комітету і зараз можуть відновити повноту джерельної бази з нашої проблеми.

Так само докладно були розписані нами усі постанови вищих партійних органів та спільні документи найвищого партійно-радянського керівництва, дотичні боротьбі з УПА у військовій, організаційній та політи-ко-ідеолопчній площині. Ми вважаємо, що такий перелік постанов має значну джерельну вартість, і навіть побіжний його аналіз дає змогу з'ясувати певні конкретні обставини протистояння партійно-радянських владних структур та збройних загонів українських націоналістів на теренах Західної України.

В процесі роботи з підготовки покажчика перед нами стояло ще одне складне завдання, пов'язане з виокремленням з величезних партійних фондів, в яких відбилася без перебільшення вся інформація про життя України або конкретної області, певної частки відомостей про боротьбу з УПА, Навіть у фондах партустанов західних областей України, де діяльність повстанців становила серйозну проблему повоєнного життя, такі документи представлені переважно лише кількома відсотками всього складу фондів обкомів компартії. Окремо слід відзначити наявність трофейних документів, листівок, газет та інших видань самої УПА у складі цих фондів. Здебільше це були агітаційні матеріали, дуже рідко - часописи, і практично немає серед них документів загонів УПА, їх провідників та інших керівників націоналістичного руху. На жаль, таких документів виявилося не дуже багато, вони не становлять значної групи у складі фондів, що описуються.

Описування згаданих фондів проводилося за схемою, вже апробованою у попередньому випуску покажчика. Вона була лише доповнена кількома додатковими полями описування щодо кількості справ з історії УПА у складі фонду, наявності трофейних документів тощо. В анотації до фонду ми намагалися відбити весь комплекс питань, пов'язаних з боротьбою партійно-радянських органів проти УПА, в тому числі конкретні прізвища старшин і керівників, назви підрозділів повстанців.

Анотації на фонди розміщено за архівосховищами: спочатку ЦДАГО, потім держархіви областей за алфавітом; у разі, якщо у цьому архівосховищі анотується більш ніж один фонд, то вони згруповані за формальною ознакою - номерами фондів. Всього проанотовано п'ять описів фонду 1 ЦДАГО, шість фондів обкомів Компартії України, один фонд обкому ЛКСМ України та один - партійного архіву КПУ.

До покажчика, як і у попередньому випуску, складені докладні переліки назв підрозділів та інших організаційних структур УПА, що згадуються у фондах, предметно-тематичний, географічний та Іменний покажчик імен та псевдонімів повстанських старшин, які фігурують у документах, покажчик видань УПА, наявних у фондах, тощо. Принципи їх складання такі ж саме, що і у першому випуску анотованого покажчика.

Упорядник щиро сподівається, що і це видання стане в нагоді всім, хто вивчає історію УПА, хто закликаний скласти остаточний висновок про діяльність ОУН та УПА у роки Другої світової війни і після неї.

Г. Папакін


1.

1. Назва архіву:
Центральний державний архів громадських об'єднань України.

2. Назва фонду:
Фонд № 1 Центральний комітет Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Оп. 16. "Окрема папка".

4. Кількість справ в опису:
284 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА в опису:
16 справ.

6. Хронологічні рамки опису:
1923-1990

7. Хронологічні рамки документів про УПА в опису:
10.01.1945-07.03.1957

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Даний опис містить постанови Політбюро ЦК КП(б)У, які торкалися питань боротьби з УПА на терені Західної України (Галичина, Волинь, Поділля та Буковина), а також матеріали до них.

Зокрема, ще постанови найвищого партійного органу республіки. Перше з них датоване вже початком 1945 p. і має назву "Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами в західних областях України" (10.01.1945 р.)". Про те, яке значення для партійного керівництва мало питання збройного протиборства загонам УПА, свідчить вже назва наступної постанови: "Про встановлення щоденної звітності обкомів КП(б)У західних областей України про хід боротьби з бандитизмом" (22.01.1945 p.). Методи боротьби з національним рухом яскраво засвідчені вже назвами таких постанов, як "Про закритий лист секретарям обкомів і райкомів КП(б)У, начальникам обласних управлінь НКВС і НКДБ західних областей УРСР" (03.02.1945 p.); "Про факти грубих порушень радянської законності в західних областях УРСР" (21.03.1945 p.). Переважно питання боротьби з УПА віддзеркалено у постановах "Про ліквідацію залишків банд українсько-німецьких націоналістів в західних областях УРСР" (24.06.1945 p.), "Про додаткові заходи боротьби з українсько-німецькими націоналістами в західних областях УРСР" (27 06.1945 р.); "Про підвищення пильності і посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами в західних областях УРСР у зв'язку з виборами до Верховної Ради УРСР" (06.02.1946 р.); "Про стан боротьби з залишками українсько-німецьких націоналістів в західних областях України" (04.10.1946 p.); "Про хід боротьби з залишками українсько-німецьких націоналістів в Станіславській області" (21.12.1946 р.); "Про посилення боротьби з залишками банд українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР" (05.04.1947 p.); "Про хід боротьби з залишками банд та підпіллям українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР" (17.08.1947 р.), "Про заходи у зв'язку зі вбивством оунівськими бандитами першого секретаря Стрел-нівського РК КП(б)У Дрогобицької обл. тов. Дудко П.С. та інших" (25.08.1947 р.); "Про загибель комсомольців с. Трендовач Краснянського району Львівської області від рук оунівських бандитів" (25.08.1947 р.); "Про роботу партійних організацій Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Ровенської, Волинської, Чернівецької областей по виконанню ними постанови ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1947 р., особливо в питанні ліквідації бандитизму і перебігу колективізації сільського господарства" (04.11.1947 p.); "Про поліпшення масово-політичної роботи, подальший розвиток колгоспного будівництва та ліквідацію залишків банд українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР" (01.06.1948 р.); "Про заходи по захищенню свідків, які дають свідчення у слідчо-судових органах, від репресій з боку банд українсько-німецьких націоналістів" (01.06.1948 р.); "Про проведення відкритих судових процесів у західних областях УРСР над окремими учасниками бандитсько-терористичних груп" (05.09.1949 p.); "Про спецповідомлення МДБ УРСР від 26 жовтня 1949 р. "Про зміст захоплених оунівських документів" (27.10.1949 p.); "Про заходи по посиленню боротьби з залишками оунівського підпілля західних областях УРСР" (22.03.1950 р.); "Про облік та реалізацію конфіскованого майна господарств, які мають бути виселені з території Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей" (04.04.1951 р.); "Про проведення відкритих судових процесів над учасниками українських буржуазно-націоналістичних банд" (05.10, 11.10.1951 p.); "Про посилення боротьби по остаточній ліквідації залишків банд українських буржуазних націоналістів у західних областях УРСР" (24.04.1952 р.); "Про дальше посилення боротьби по остаточній ліквідації залишків банд українських буржуазних націоналістів у західних областях УРСР" (09.05.1952 р.); "Про заходи, проведені членами Бюро ЦК КП України по наданню допомоги місцевим партійним і радянським органам західних областей УРСР у ліквідації залишків оунівського підпілля" (17.01.1953 р.); "Про стан ліквідації решток банд українських буржуазних націоналістів у західних областях УРСР" (15, 31.12.1953 p.), а також про питання повернення з місць примусового ув'язнення колишніх учасників оунівського підпілля та вояків УПА(1956-!957 pp.).

У цьому опису зберігаються також документи, звіти, інформації, зведення про стан переведення у життя вищезгаданих постанов, їх виконання місцевими партійними, радянськими органами, підрозділами НКВС (МВС) та НКДБ (МДБ) УРСР.

Більшість документів, особливо постанови - оригінали, машинопис. Стан їх збереження цілком задовільний Мова документів - російська, українська.

2.

1. Назва архіву:
Центральний державний архів громадських об'єднань України.

2. Назва фонду:
Фонд 1. Центральний комітет Компартії України

3. Номер і назва опису:
Оп 22. Особливий сектор і організаційно-інструкторський відділ (Документи про підпільно-партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.).

4. Кількість справ в опису:
913 справ.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в опису:
16 справ.

6. Хронологічні рамки опису:
1941-1953.

7. Хронологічні рамки документів про УПА в опису:
10.1941-29.11.1946.

8. Анотація змісту документів з історії УПА у складі опису:

Відповідно до своєї специфіки згаданий опис містить інформаційні, аналітичні документи, що надсилалися до ЦК КП(б)У з питань боротьби з УПА, також про дії повстанців щодо фашистських окупантів, радянських партизан, цивільного населення. Зокрема, це розвідувальні зведення, спецповідомлення, доповідні записки керівництва Українського штабу партизанського руху періоду 1941-1944 pp. про дії українських націоналістів, їх взаємини з окупаційною владою, командуванням німецької армії, про випадки укладання угоди з фашистами. За повоєнний період (1945-1946 pp.) наявні огляди НКВС УРСР про дії українських націоналістів, що регулярно складалися і надсилалися до відома партійних органів. За воєнний період є трофейні документи - копії та переклади повідомлень німецьких каральних органів (Служби безпеки, гестапо) про дії ОУН та УПА.

Окремо можна виділити доповідні записки, що їх надсилали до ЦК КП(б)У військовий кореспондент Л.Коробов, письменник М.Шеремет, лектор ЦК КП(б)У К. Дубина про свої особисті враження від відвідання районів дії УПА, міркування щодо заходів боротьби з українськими повстанцями.

В опису наявні також матеріали, що використовувалися з агітаційною метою: свідчення командира з'єднань груп УПА "Завихост" Ю. А. Стельмащука ("Рудого") "Як я вступив до ОУН" (1945 p.), члена ОУН Білого ("Роман").

Тут зберігаються також пропагандистські та інформаційні видання ОУН та УПА - примірники київської газети "Нове українське слово", "До зброї", "Ідея і чин", "Повстанець", інші періодичні видання, листівки та відозви УПА.

Більшість документів - оригінали, машинопис. Трофейні матеріали - копійні. Збереженість документів -задовільна. Мова документів - російська, українська.

3.

1. Назва архіву:
Центральний державний архів громадських об'єднань України.

2. Назва фонду:
Фонд 1. Центральний комітет Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Оп. 23. Особливий сектор. Секретна частина

4. Кількість справ в опису:
6.333 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в опису:
139 справ.

6. Хронологічні рамки опису:
1941-1959.

7. Хронологічні рамки документів про УПА в опису:
19.09.1942-16.12.1949.

8. Анотація змісту документів з історії УПА у складу опису:

Згаданий опис містить документи переважно директивного характеру (постанови партійних органів, спільні постанови партійних та державних органів, рішення, стенограми засідань ЦК КП(б)У, обкомів КП(б)У західного регіону), інформаційного змісту (зокрема, інформації обкомів КП(б)У, доповідні силових міністерств), щоденні донесення, довідки, інформації, спецповідомлення. Це перш за все рішення, постанови ЦК КП(б)У про посилення боротьби з українськими націоналістами. Певний інформаційний зміст мають стенограми виступів Першого секретаря ЦК КП(б)У М.С.Хрущова на нараді секретарів обкомів у м. Львові (15.05.1945), секретаря ЦК КП(б)У Д. С. Коротченка в обкомах КП(б)У про посилення боротьби з "українськими націоналістами" (1945-1949 pp.) Окрему групу становлять інформації, що готувалися Оргвідділом ЦК КП(б)У за повідомленнями обкомів партії про стан їх та недоліки у боротьбі з українськими націоналістами Вони направлялися найвищому партійному керівництву і служили підставою для прийняття постанов та рішень ЦК КП(б)У.

Значною кількістю документів представлені відомості з обласного рівня: витяги з протоколів засідань та постанови бюро Вінницького, Дрогобицького, Львівського, Рівненського, Станиславського, Тернопільського, Хмельницького, Чернівецького обкомів КП(б)У з питань боротьби з УПА, Українською національною революційною армією (УНРА) та ОУН; звіти секретарів згаданих обкомів до найвищого партійного органу про хід боротьби із залишками загонів УПА та підпілля ОУН. Зокрема, це постанови бюро Волинського обкому КП(б)У про посилення боротьби з ОУН та УПА (18.09.1944; 19.01.1945); рішення про щоденну звітність райкомів та міськкомів про хід ліквідації ОУН та УПА (24.01.1945), постанови бюро обкому про хід ліквідації ОУН і УПА (01.06 1945); постанови бюро Дрогобицького обкому про стан боротьби з ОУН та УПА (23.01.1945); про недоліки у боротьбі з ОУН та УПА (25.01.1945), про загибель радянських активістів (29.01.1945) % про друкування статей провідників ОУН в обласних газетах (23.04.1945), про розслідування дій ОУН і УПА (29 04.1945); постанови бюро Рівненського обкому про недоліки та хід боротьби з ОУН та УПА (30.01.1945; 01.08.1945; 10.11.1945), про хід боротьби з ОУН та УПА (10.02.1945; 28.02.1945; 21.05.1945), про перевірку відстающих районів (20.02.1945); про утворення і робочу групу самозахисту в Висоцькому і Ост-рожському районах (20.11.1945); постанови бюро Ста-ніславського обкому про хід боротьби з ОУН і УПА (22-23, 02.1945; 13.03.1945; 30.03.1945; 20.04.1945); про хід боротьби з ОУН і УПА та про стан обліку зброї (10.11.1945); про напад УПА на райцентр Большевці (10.04.1945), а також постанови бюро Коломийського міськкому (05.03.1945) та Болехівського райкому (15,03,1945) про хід боротьби з ОУН і УПА; постанови бюро Тернопільського обкому про хід боротьби з ОУН та УПА (18.01.1945; 03.02,1945; 10,02.1945; 04.03.1945; 23.03.1945; 13.07.1945; 03.08.1945; 07.09.1945; 09.11.1945), про провал операції проти ОУН і УПА (13.03.1945), постанови бюро Чернівецького обкому про хід боротьби з ОУН і УПА (16.01.1945; 09.02.1945; 14.02.1945; 06.03.1945; 05.11.1945; 16.11.1945), про роботу винищувальних батальйонів (26.01.1945), про недоліки та хід боротьби з ОУН і УПА (22.02.1945), про недоліки в організації бойових операцій (25.02.1945). Поважне місце серед них займають Інформації обласних партійних комітетів про хід виконання рішень ЦК КП(б)У про посилення боротьби з "українськими буржуазними націоналістами", зокрема, інформації Станіс-лавського обкому до ЦК КП(б)У про хід мобілізації військовозобов'язаних, стан області та настрої населення (квітень 1944), Чернівецького обкому - про хід та недоліки боротьби з ОУН та УПА (березень 1945).

Інформаційно-насиченими є розвідзведення партизанських загонів, армійської розвідки за воєнний період; за повоєнний - доповідні записки НКВС/МДБ УРСР, складені на підставі інформації місцевих органів внутрішніх справ про діяльність "німецько-українських націоналістів" і боротьбу з ними. Наймасовішим джерелом служать щоденні зведення про хід цієї боротьби, що складалися у всіх західних областях УРСР.

Певну частину документів становлять трофейні та копійні матеріали, що походять з табору УПА: накази, інструкції, вказівки, агітаційно-пропагандистські матеріали, вилучені партизанами та радянськими військами, органами НКВС/МГБ УРСР.

У фонді відклалися також тексти І копії пропагандистських листівок УПА, газет, журналів та інших видань УПА та ОУН.

Окремо слід згадати ті документи, що виникли після арешту активних діячів УПА та ОУН і роботи з ними органів НКВС - протокол допиту П. П. Марченка, заяву колишнього окружного керівника ОУН В. П. Кузьміна (псевдонім Орлик).

Більшість документів - колійні, машинопис. Трофейні матеріали практично всі - копійні. Стан збереження документів у складі опису задовільний Мова документів - українська, російська.

4.

1. Назва архіву:
Центральний державний архів громадських об'єднань України.

2. Назва фонду:
Фонд 1. Центральний комітет Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Оп. 24. Особливий сектор. Секретна частина.

4. Кількість справ в опису:
6.516 справ.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в опису:
18 справ.

6. Хронологічні рамки опису:
1950-1967.

7. Хронологічні рамки документів про УПА в опису:
27.01.1950-15.10.1960.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Згаданий опис продовжує попередній, але його документи відбивають зміну політичної ситуації в Україні на початку 50-х років, поразку визвольних змагань УПА, перехід до підпільної боротьби, окремих бойових та терористичних акцій. З іншого боку, і радянський режим, який досяг значних успіхів у збройному придушенні народного руху опору, переходить до інших засобів боротьби, в першу чергу ідеологічно-пропагандистських. Головним ворогом стає вже не стільки боївка УПА, скільки ідеологія ОУН чи все, що про неї нагадувало. Тому поруч з матеріалами про боротьбу з українськими націоналістами, підпіллям ОУН, в опису наявні документи про не менш жорстоку боротьбу з проявами націоналістичної ідеології.

Перша, збройна форма боротьби представлена в опису довідками Вінницького, Дрогобицького, Львівського, Рівненського, Станіславського, Тернопільського, Хмельницького, Чернівецького обкомів КП(б)У про заходи щодо ліквідації останніх формувань УПА та бої-вок ОУН. Поряд з цим у згаданих документах є матеріали про розкриття підпільних молодіжних націоналістичних організацій та арешти їх членів (1950 - 1953 pp.)

Наприкінці 50-х років колишні вояки УПА, заарештовані відразу ж після початку збройних сутичок з Радянською армією та органами держбезпеки, почали повертатися з місць ув'язнення. Зрозуміло, що радянська тоталітарна система не могла залишити їх поза увагою, і народила цілу групу нових документів - довідки, листи "ід місцевих партійних органів про приїзд, працевлаштування, поведінку колишніх упівців та оунівців, які поверталися з місць відбування покарання. До ЦК КП(б)У почали надходити також інформаційні листи обкомів компартії про прояви націоналістичної ідеології, анти-радянські настрої та вчинки, за якими влада вбачала дії колишніх бійців УПА. Окремо можна виділити матеріали, зібрані з приводу процесу над членом ОУН В. О. Охрімовичем, що розглядався Військовим трибуналом Київською військового округу навесні 1954 р. - копії повідомлень у пресі, інформаційні матеріали, зібрані для ЦК КПРС.

Частиною ідеологічної боротьби з українським націоналізмом були інспіровані тоталітарним режимом "зречення" керівних членів проводу ОУН, учасників збройної боротьби УПА. Свідченням про їх достемен-ність можуть служити, зокрема, довідки та інформації, які спеціально збиралися місцевими партійними комітетами про реагування населення західних областей України на статтю в радянській пресі В.Кука ("Леміша"), останнього керівника воюючої УПА (1960 p.).

Не залишилися поза увагою всюдисущих компартійних органів і закордонна діяльність ОУН. Серед документів ЦК КПУ наявні довідки та інформації про існуючі за кордоном українські націоналістичні організації, огляди газет І журналів, що видавалися поза межами СРСР.

Документи фонду мають здебільше оригінальний характер, частина - копійні, машинопис. Збереженість їх цілком задовільна. Мова документів - українська, російська.

5.

1. Назва архіву:
Центральний державний архів громадських об'єднань України.

2. Назва фонду:
Фонд 1. Центральний комітет Компартії України

3. Номер і назва опису:
Oп. 70. Відділ пропаганди і агітації.

4. Кількість справ в опису:
2.594 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії У МЛ, в опису:
12 справ.

6. Хронологічні рамки опису:
1940-1967.

7. Хронологічні рамки документів з історії УПА:
24.07.1941 - 20.10.1945.

8. Анотація змісту документів про УПА в опису:

Специфіка цього опису фонду ЦК КП(б)У відбилася на змісті документів про УПА в ньому. Перш за все це матеріали про організацію Ідеологічної боротьби з УПА у воєнний період. Зокрема, звернення Президії Верховної Ради, РНК УРСР та ЦК КП(б)У до учасників Української повстанської армії, УНРА та населення західних областей України за 1944-1945 pp., що були спрямовані на розбиття єдності лав УПА, відходу від збройної боротьби найменш стійких елементів. Проти ідеології ОУН, що надихала бійців ОУН, були спрямовані також матеріали наради у секретаря ЦК КП(б)У К. З. Литвина 20 жовтня 1945 р. з питань боротьби "з залишками націоналістичної ідеології", копія протоколу якої є у фонді. Цій же меті була присвячена нарада редакторів партійних та радянських газет з питань ліквідації організацій українських націоналістів, що проходила 15 березня 1945 р. у м. Львові, довідки відділів ЦК КП(б)У про націоналістичні прояви на семінарі молодих поетів у Спілці письменників України (02.10.1945 p.).

Ще одна цікава та інформаційно містка група документів, яка відклалася серед справ цього опису - довідки з донесень радянських партизанських загонів до ЦК КП(б)У, в яких віддзеркалена діяльність УПА як щодо радянських партизанів, так і фашистської окупаційної влади й війська, мирного населення.

У складі опису також зберігається частина трофейних матеріалів - листівки ОУН та УПА, журнали та інформаційні бюлетені українських повстанців, радіоінформації.

Документи у складі опису переважно копійні. Стан збереження - задовільний. Мова документів - українська, російська.

6.

1. Назва архіву:
Державний архів Івано-Франківської області.

2. Назва фонду:
П-1, Івано-Франківський обком Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Описи 1, 1-Д, 2-Д.

4. Кількість справ у фонді:
14639 справ.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, у фонді:
45 справ.

6. Хронологічні рамки фонду:
1939-1991.

7. Хронологічні рамки документів про УПА у фонді:
1944-1953.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Документи фонду цілком присвячені боротьбі із збройними загонами повстанців, що діяли на території області. Вони показані виключно як бандугруповання, спрямовані проти радянських органів влади на місцях. Значна кількість документів містить інформацію про бойові дії та окремі сутички між угрупованнями УПА та винищувальними загонами. Крім них, зберігаються відомості про участь в операціях із знищення загонів повстанців частин 38-ої армії під командуванням генерала Москаленка. Дана кількість винищувальних батальйонів по області в цілому та по районах, відомості щодо їх персонального складу. У фонді містяться зведення про кількість вбитих і заарештованих членів ОУН, вояків УПА. Є відомості щодо соціального складу повстанців, тактики УПА, здійснення зв'язків з місцевим населенням та його ставлення до збройної боротьби з радянською владою.

За зведеними даними з документів фонду, у Тлума-цькому районі Станіславської області діяли надрайонний і районний проводу ОУН, 8 станиць УПА, окремі групи "Вольса", "Сірко", "Шабля".

На території Рожнятівського району діяло 2 угруповання УПА: боївка Служби безпеки (СБ) під керівництвом Аршенка, жителя с. Ріпне, і сотня "Довбуша".

Наявні відомості про таких керівників окремих угруповань УПА та провідників ОУН:
Поповича, який очолював угруповання УПА у с. Черче Рогатинського району; "Соловея" з с. Хоматята, районного провідника "Чумака" (Рожнятівський район); "Байду", заступника керівника районного проводу ОУН того ж району; керівників боївок Печеніжинського району "Грата" та "Запорожця"; Сметанюка ("Крук"), який очолював боївку у Городенківському районі; районних провідників "Веєра"(Снятинський район), "Довбуша"(Вигодщина); "Шугая" (Яремчанський район); "Залізняка"(Бурштин); кущового провідника Дмитра Барана з Калузького району.

Трофейні документи УПА у фонді відсутні.

Документи здебільше машинопис, оригінали. Стан збереження задовільний. Мова документів - українська.

7.

1. Назва архіву:
Державний архів Львівської області.

2. Назва фонду:
П-1, Львівський обком Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Описи 1-63.

4. Кількість справ у фонді:
628.808 справ

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 1-4; 77 справ.

6. Хронологічні рамки фонду:
1939-1991.

7. Хронологічні рамки документів про УПА у фонді:
оп. 1 -1936-1946;
оп. 2- 1947-1948;
оп. 3- 1949-1950;
оп. 4- 1951-1952.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Документи з історії УПА становлять незначну частку документів фонду, але деякі з них містять великий обсяг інформації.

У фонді трапляються трофейні документи, більшість у копіях (накази, інструкції кущовим, накази командирів, надзвичайні звіти, листи патріотичного змісту, листівки, звернення до українського населення, інструкції надрайонним керівникам).

Серед нормативно-розпорядчих документів: Наказ міністра державної безпеки УРСР "Про непритягнення до кримінальної відповідальності учасників решток розгромлених українських націоналістичних банд в західних областях Української РСР, що добровільно з'явилися до органів радянської влади з повинною" від ЗО грудня 1949 р. (друк), поштограми обкому КП(б)У райкомам партії, інструктивний лист обкому КП(б)У, управління НКВС, управління НКДБ про виселення ненадійних антирадянських елементів (20 лютого 1946 р.)

Переважна більшість документів з історії УПА - це доповідні записки обкому ЦК(б)У в ЦК КП(б)У, доповідні записки управління НКВС і районних відділів НКВС, щоденні оперативні повідомлення підрозділів НКВС, інформації райкомів партії, оглядові довідки ор-гінструкторського відділу обкому партії, довідки про характерні збройні напади, плани організаційно-оперативних заходів боротьби проти загонів УПА, плани чекістськовійськових операцій. У звітах обкому КП(б)У про роботу в перші повоєнні роки був окремий розділ: "Боротьба з українсько-німецькими бандами" У справах є численні списки загиблих з обох сторін, трапляються протоколи допитів затриманих членів УПА, повідомлення освідомлювачів, відомості про результати політконтролю поштової кореспонденції, про виклики і допити підозрюваних в належності до УПА та ОУН, про вилучення майна оунівського підпілля, виселення родин учасників повстанської боротьби, відомості про порушення законності під час репресій проти оунівців.

У доповідних записках управління НКВС, обкому КП{б)У є відомості про кількість боївок УПА, кількість осіб в них, окремих боївкарів, кількість ліквідованих боївок, характеристика їх керівників, кількість "захоплених в полон", описи проведених операцій, відомості про кількість виявлених схронів, нелегалів, зго-лошених з повинною, виселених родин, а також про кількість прорадянських агітаторів і прибулих з Червоної Армії. У доповідних записках управління НКВС є також розділ про роботу із спецагентурою, списки захоплених трофеїв, кількість захоплених в полон, вбитих, власні втрати, організацію винищувальних батальйонів.

В інформаціях райкомів компартії переважають описи збройних нападів, подасться характеристика на вбитих, захоплених або діючих членів оунівського підпілля, визначається ставлення населення до влади і підпілля, заходи агітаційно-масової роботи із боротьби з ним. Така інформація є в стенограмах нарад секретарів райкомів партії.

Економічні, політичні та пропагандистські заходи проти дій оунівського підпілля відображають численні довідки, інформації партійних органів.

Документи відбивають структуру УПА та ОУН, дають відомості про окремі підрозділи: краєвий, окружний, надрайонний, районний проводи ОУН, станичні організації, кущові, підрайонні, районні і окружні ланки УПА, військовий зв'язок, жіночу, господарську (харчову) мережу, зв'язок по лінії СБ. Згадуються підрозділи: з'єднання груп УПА "Завихост", бригада "Помста Крут", курінь "Вихор", "Град", "Гроза", сотні "Буря", "Грай", "Волоцюга", "Глухого", кущі "Дорош", "Збруч", "Гонти", "Підкови", кущ ч. 13, численні боївки під назвою псевдонімів їх керівників.

З керівників УПА-ОУН (провідники різних рівнів, кущові, керівники боївок, станичні) в документах згадуються (на декого є біографічні відомості): Бабак ("Олег"), "Баран В. О. ("Хоменко"), Басса А. ("Нюська"), "Батько" ("Лоцман"), Бегун Д. ("Крус". "Береза", "Білоус", "Лисий"), "Блискавка", "Богун", ("Ворон"), Богуцький В. І., Бондар П. ("Лис"), Буг-2, "Бурлак", Будняк А.Д. ("Байрак"), "Буровий", "Буря", Бучко В.Ф., Верницька М. М., "Верховинець", "Вишня", "Віктор", "Віровий", "Вітер", Віц С. І. ("Крук"), Вовк М., Возняк, Войтович М. Л. ("Россоха", "Росс", "Остап"), Войтович П. І., "Володарів", "Волоцюга", Галась M. M., Гаркун, Гель I. M. ("Івась"), Гибля Г. ("Гонка"), "Глухий", Глова Н., Глова Н., Гнатюк C. A., Годик С. ("Гітлер"), Гой-Грибах Г. ("Чайка"), "Гомін", "Граб", Граб М.Т. ("Буря"), Грень М.М. ("Грізний", "Грім", "Волоцюга". "Вітер"), Гриних І. ("Вандер"), Грицак С, "Грім", "Громовий", "Давид", Дедик А. ("Борис"), "Деркач", Дибляк І. В. ("Комар"), Дижак Р. ("Кармелюк"), Дилька, Дідек А. ("Борис"), Дмитрущак В. П., Довбуш Ф. С. ("Стріла"), Дольницький P., "Дорош", "Дуб", "Дубина" ("Берест"), Думко ПІ., Емрос П. В. ("Мороз"), Заюеруча В. М. ("Шмідт"), Закалик О. М., "Залізняк", "Зараза", "Збруч", "Зловіщий", Зуб, Іванюк ("Підота"), "Ігор", "Каліна", Камінська А. І., "Кармелюк", Кас'ян, Качало М. ("Сокіл"), Кіт М. І., "Клим Савур", "Кобзар", "Кобзаренко", Коваль П. ("Вільшаний"), Коваль Ф. ("Мороз"), Ковальов Б., Когут І. П., Когут П. М., Коновал В. І. ("Кожем'яка"), "Копач", Кордоба Ю. ("Бас"), Котеляк М. Б., Котик I. M., "Крилатий", Кудик Г. ("Крук"), Куп'як Д. Ю., Кушнір Г., Кушнір С. О. ("Орлик"), "Лебідь", "Летун", Лісовий М. М. ("Богдан"), Лодівська С. В., Луцюк С. В., Лучишин В. І., Магрель Н. ("Дін"), "Мазепа", Макалишин ("Смаріс"), 'Макар", "Малий", "Малиновський", Марутяк П. М. ("Морозенко"), Маршуко Ю. Я., Матвіїшин М. М. ("Штик"), Мачиха М. М. ("Явір"), Мельник C. A., Меру-тяк, Микитишина П. І. ("Зоря"), "Михайло", "Мних", Нагірний В., "Нестор", "Нечай", Нога М. С. ("Ліман"), "Олег", Онищук A. B. "Орел", Пелех І. Р. ("Тамара"), Пе-лех К. В. ("Калина"), Пеленський I. P., "Остап", Патій Л., "Сорока", Пелих K. B. ("Атлас", "Арон"), Петляновсь-кий В., "Перемога", Пика Д. М. ("Січ"), "Пилип", "Підкова", "Польовий", Прадеус С. ("Богданко"), Рейтер В., Рудакевич P. A., Рубель П. В. ("Руснак"), "Сагайдачний", Сенюк М. ("Василик"), "Сич", Сікорсь-кий O. A. ("Черемуш"), Сірко Г. А, Скіпчак П. ("Хмара"), "Соловей", "Стифанівський", "Сурмач", "Тамара", Ткач І. М., "Тучний", Тюиько 0. І. ("Ростислав"), Тхір І.Й., Умриш ("Плуг"), Фелес С., Хомик М. С, Хомяк М. П. ("Гай"), Цвіркун, "Ціркун", "Чебикін", "Череда", "Черешневий", Чернобаї М. В., Чернобаї Н. Д., Чесонюк C. M. ("Фріц"), Чоп Г. ("Марійка"), "Чорний", "Чорний Вус", Чук М. М., Шу-хевич Р. ("Чупринка"), Шевчук О. ("Зарожний"), Шляч-ко ("Люлька"), Штевень Г. В, "Юрко А", "Юрко Б" та ін.

У фонді є машинопис брошури "Пропагандивний вишкіл", а також згадки про журнали "Ідея", "Образ".

Переважна більшість документів в доброму стані, машинописи, оригінали або діловодні копії, піддаються копіюванню. Мова документів - українська, російська.

8.

1. Назва архіву:
Державний архів Львівської області.

2. Назва фонду:
П - 5001 , Дрогобицький обком Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Описи 1-25.

4. Кількість справ у фонді:
312.526.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12; 49 справ.

6. Хронологічні рамки фонду:
1939-1959.

7. Хронологічні рамки документів про УПА у фонді:
документи з історії УПА - 1944-1953;
оп. 2- 1942-1944;
oп. 6 - 1945;
oп. 7 - 1946;
oп. 8- 1947;
oп. 9 - 1948;
oп. 10- 1949;
oп. 12- 1950;
oп. 13 - 1951;
oп. 15- 1952;
oп. 17- 1953.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Частка документів з історії УПА у складі цього фонду незначна.

У фонді є трофейні документи, більшість у копіях (накази, інструкції кущовим, інструкція № 7 про організаційну перебудову роботи ОУН, три друковані листівки до 5-ї річниці УПА).

Переважна більшість документів - доповідні записки обкому КП(б)У, управління НКВС, інформації райкомів партії, стенограми нарад секретарів райкомів партії. Відомості про кількість боївок оунівського підпілля, їх характеристика, описи збройних нападів, оперативні повідомлення про проведені операції, списки вбитих, захоплених в полон, відомості про вік учасників УПА, про виселення родин учасників УПА, очищення колгоспів від ненадійних осіб, відкритий судовий процес над учасниками УПА (1949 p.). Тематично і структурно документи аналогічні з тими, що є в фонді Львівського обкому партії.

В документах згадуються підрозділи УПА: курені - Юнаків", "Євгена", "Рена", "Різуна", "Леви", "Сотні", "Байда", "Білаш", "Ворон", "Громико", "Карпенко", "Булава", "Інакчев", "Максим", "Перебийніс", "Карпо", кущ "Нестора".

Згадки про керівників УПА: "Андрій" ("Пан"), "Байда", "Береза", "Білаш", "Бір", "Бірчак", "Бойко", "Ведмідь", ("Роман"), "Відважний Роман", "Віктор", "Вітер", "Ворон", Гаврилюк, "Голота", "Горень", "Гурлак", "Данило", Двірковець Б., Дністрян Й., "Донський", "Дроль", "Дубий", Дубик М., "Дух", "Євген", Єнчик В. І., "Жбурляй", Заєць М. М. ("Цапка"), "Залізняк", "Залізний" ("Макар"), "Зеленчук", Знак М., "Зов", Іваськів P. M. ("Шелест"), "Ікар" ("Орест"), Ка-дюк П. ("Борис"), "Карпо", "Карпенко", Коваль М., Ковалик Ф.М. ("Звір"), "Корній", Король С ("Ярема"), "Корчак", Костур Д. В. ("Тиміш"), "Кримський", Куров-чак Н. Д. ("Кучерявий"), Куцик І. Ф. ("Явір"), Ливи-нець A. A., Луців П., "Максим", Масляни Р. Т., "Микита", Марків М., Минько П. ("Орлик"), "Мирон" ("Богун", "Нечай"), Митлович А. , "Мороз", "Нестор", "Оксана", "Окунь", "Орлик", "Павленок", "Підкова", "Помста", Попадин М. В. ("Богун"), Пристанська I. A., "Пугач". "Різун", "Роман", Росяк В., "Рубан", "Сайгор", Сікора І. М. ("Комар"), "Скит", Солдан А. І., Солтус М. І. ("Донський"), Сусик Д. П., Терлецький М. В., Урбан ("Зелений"), Халабуд І., "Холодний", Цмоца К. ("Град"), "Чапка", Чапкалло М., Череба С., Чмир Я., Чорний І. С. ("Мацак"), "Чорногор", Чухрай М., Шухе-вич Ю. ("Чупринка"), "Шелест" ("Дубовий"), "Шугай", "Явір" та ін. В документах є відомості про масове розклеювання листівок в селах. Більша частина документів - копії, є оригінали Документи в доброму стані. Мова документів - українська, російська.

9.

1. Назва архіву:
Державний архів Хмельницької області.

2. Назва фонду:
П-487, Хмельницький обком Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Описи 1-38.

4. Кількість справ у фонді:
24.674 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 4, 7 справ.

6. Хронологічні рамки фонду:
1937-1991.

7. Хронологічні рамки документів з історії УПА у фонді:
1944-1946, 1950.

8. Анотація змісту документів про УПА:

У фонді містяться головним чином інформаційні матеріали про організацію боротьби із загонами УПА на території області, що збиралися обкомом. Це доповідні записки, довідки, інформації, підготовлені райкомами, про активізацію діяльності повстанців в області у 1944-1945 pp., про заходи боротьби з ними, що їх вживали місцеві органи влади. Тут можна знайти конкретні відомості про бойові операції загонів УПА, інформацію щодо їх чисельності, тактики дій, взаємин з місцевим населенням, відомості про збитки, нанесені збройними сутичками народному господарству та цивільному населенню області. За більш пізній період (1946 р.) збереглося листування з органами Міністерства державної безпеки УРСР та Військовим трибуналом у справах засуджених українських повстанців (т. зв. спецпідсудність) по Каменець-Подільській області. Там містяться й зведення щодо кількості засуджених членів УПА у 1 та 2 кварталах 1946 р. Окремо слід згадати інформацію, що відклалася у фонді щодо листування з органами МДБ та військовими частинами, які знаходилися на території області, з питань організації збройної боротьби із загонами повстанців.

У документах 1950 року більшу частину становить інформація про судове переслідування бійців УПА. Зокрема, серед листування обкому КП(б) У з органами МТБ, військового трибуналу та військової прокуратури містяться відомості про кількість засуджених членів ОУН та вояків УПА за кінець 1949-1950 pp., огляд судової практики з цієї категорії кримінальних справ. У цих справах відклалися також документи про обставини ліквідації загону провідника ОУН "Грача" у 1949 р.

З інших документів фонду доцільно виділити донесення командира партизанського загону ім. Щорса про пересування боївок УПА по окремих районах Кам'я-нець-Подільської області, їх сутички з партизанами та загонами НКВС, кількість знищених повстанців (1944). Документи являють собою здебільше машинописні оригінали, стан збереження - цілком задовільний. Мова документів - російська, українська.

10.

1. Назва архіву:
Державний архів Тернопільської області.

2. Назва фонду:
П-1, Тернопільський обком Компартії України.

3. Номер і назва опису:
Опис І.

4. Кількість справ у фонді:
10.422 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії ОУН-УПА, в описі:
63 справи.

6. Хронологічні рамки фонду:
1939-1991.

7. Хронологічні рамки документів про ОУН-УПА у фонді:
1940,1944-1952.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Матеріали, які відображають історію УПА та ОУН, становлять незначну частку документів фонду, проте деякі з них містять значний обсяг інформації.

У фонді зберігаються оригінали /частково/, здебільше копії листів патріотичного змісту, листівок, звернень до українського населення, червоноармійців, віруючих, лозунги, директиви проводу ОУН підрайонним провідникам, витяги із звіту інструктора з пропаганди Тернопільського окружного проводу ОУН "Петра".

Із нормативно-розпорядчих документів вищих органів радянської влади та Комуністичної партії є Наказ Народного Комісара Внутрішніх Справ УРСР від 20 травня 1945 р, про непритягнення до відповідальності учасників банд українсько-німецьких націоналістів, що з'являться добровільно в органи радянської влади /друк/, директивні листи секретаря ЦК КП/б/У М. Хрущова обкому партії, обкому КП/б/У, райкомам партії.

Переважна більшість документів з історії ОУН та УПА представлена доповідними записками, інформаці-ями, довідками, зверненнями обкому партії в ЦК КП/б/У, довідками, доповідними записками управлінь, районних відділів НКВС і МДБ, інформаціями райкомів партії, зведеннями оргінструкторського відділу обкому КП/б/У про результати боротьби з "українсько-німецькими націоналістами", планами агентурно-оперативних заходів, чекістсько-військових операцій. У справах є списки загиблих з обох сторін, інформації райкомів партії про виселення родин учасників повстанської боротьби, повідомлення освідомлювачів, відомості про порушення законності під час репресій проти оунівців.

У довідках обкому КП/б/У, управління НКВС, спец-повідомленнях управління МДБ є дані про кількість боївок ОУН-УПА кількість осіб в них, окремих боївка-рів, кількість ліквідованих боївок, характеристики їх керівників, кількість "захоплених в полон", описи проведених операцій, відомості про кількість виявлених схронів, нелегалів, оголошених з повинною, виселених родин. У доповідних записках, довідках управлінь НКВС і МДБ відображена робота із спецагентурою, є списки захоплених трофеїв, відомості про вбитих, власні втрати, організацію винищувальних батальйонів, груп самозахисту.

В інформаціях, довідках, зведеннях райкомів партії, оргінегрукторського відділу обкому КП/б/У є описи збройних нападів, подається характеристика на вбитих, захоплених та діючих членів оунівського підпілля, заходи агітаційно-масової роботи із боротьби з ним. Такі відомості з в стенограмі обласної партійної конференції 1940 p., протоколі зборів партійного активу органів МВС і міліції 1949 р.

Економічні, політичні та пропагандистські заходи проти дій оунівського підпілля відображені у численних довідках, інформаціях партійних комітетів різного рівня.

В документах показана структура ОУН-УПА, є відомості про підрозділи: крайовий, окружний, надра-йонний, районний, підрайонний, кущовий проводи ОУН, станичні організації, кущові, підрайонні, районні і окружні ланки УПА, військовий зв'язок, жіноча, господарська /харчова/ мережа, зв'язок по лінії СБ, розвідка. Згадуються підрозділи: групи "Герасим", "Язьмінь", районні проводи "Андрій", "Блиск", "Василенко", "Віталій", "Верлан", "Грабина", "Гребля", "Грозний", "День", "Дир", "Дон", "Зелений", "Кармелюк", "Кей", "Книш", "Крип", "Корінь", "Крук", "Лавро", "Максим", "Мирон", "Морозенко", "Орленко", "Остап", "Пилип", "Пірат", "Панас", "Поль", "Рак", "Роман", "Степ", "Тарас", "Тихий", "Хорт", "Чорнота", "Шум", "Ясінь", "Яр"; підрайонні проводи "Баян", "Бир", "Гонта", "Граб", "Когут", "Туча"; кущі "Акт", "Арсен", "Борис", "Голуб", "Трім", "Довбуш", "Жук", "Іскра", "Міткий", "Оселедець", "Орел", "Рись", "Роман", "Рубан", "Синиця", "Соловей", "Сталь", "Стріла", "Чар", "Чумак"; чота "Рубач"; численні боївки, відомі за псевдонімами їх керівників.

В документах згадуються провідники, пропагандисти різних рівнів, кущові, керівники сотней, боївок, роїв, відтинків, станичні, референти СБ з різних питань, коменданти СБ, зв'язкові, політвиховники /на деяких є біографічні дані/: Афінович Антон /"Бистрий"/, "Андрій", "Алас", "Арсен", Бабій K. M., Береза С. М., Будій М. В, Булатинський A. M. /"Орел"/, Бугера П. І. /"Клен"/ Бариш Костянтин /"Зимний" - "Шрам"/, Білоган М. И. /"Морозенко"/, Батик С. І. /"Довбня"/, Безпальчук I. A. /"Вадим"/, Балан Михайло /"Голуб"/, Безанова Марія /"Наталка"/, Бешко Ф. К. /"Збуй"/, Бричко Г. С. /"Зірка"/, Бойко Юхим /"Буря"/, Бестевич К. П. /"Тьотя"/, Білоус /"Чайка"/, Бодасюк /"Підкова"/, "Бей", "Бекіш", "Береза", "Білий", "Богдан", "Боярин", "Борис", "Богданко", "Бистрий", "Бук", "Бурлаченко", "Бурлака", "Буря", "Бух", Волох М. Г. /"Бір"/, Верещанський В. М. /"Язьмінь"/, Вербицький Ярослав /"Бір"/, Вітишин /"Зірка"/, Вергун Данько /"Недоля"/, Волянський В. М. /"Старший"/, Вавренюк Федір /"Грізний"/, "Вихор", "Віктор", "Ворон", "Василько", Городнюк Федір /"Полин"/, Горян Мирослав /"Левко"/, Гаврилишин Михайло /"Жук"/, Гаврищук С. П. /"Кий"/, Грицишин В. І. /"Івась" - "Запорожець", Гураль Ю. Ю. /"Чорнота" - "Остап"/ Гуменюк І. М. /"Богун"/, Гончарський Михайло /"Лис"/, Гродовий Г. М. /"Черник"/, Голуб Іван, "Гамалія", "Гарт", "Гонга", "Горобець", "Гришко", "Гордий", Дюк Михайло /"Баян"/, Дячина Тимофій /"Сніп"/, Дорош Богдан, Дерега Михайло, Дембицький Василь /"Гай"/ Добровицька Г. С., Деркач Д. В. /"Наливайко"/, Доманюж, Дубницький Іван /"Дир"/, "Дарія", "Дарвін", "Демко", "Діброва", "Доктор", "Дон", "Дуб", "Дубовий", "Дума", "Дунай", "Єрема", Жовтюж П. А. /"Желізняк"/, Засідко Василь /"Владко"/, Зуляк Михайло /"Карп"/, Зозуля Микола /"Низ" - "Гнат"/, Зарецький Іван /"Рис", Запліт-ний П.В. /"Корінь"/, "Зубкалюк A. M. /"Гай"/, "Зенон", "Зелений", "Ігор", Кас'янчук А. Ю. /"Чур"/, Колосник Петро /"Тихий"/, Комуницький, Комар Григорій /"Решет"/, Корольчук В. Г. /"Батько"/, Колодрубський П. Д. /"Леватий"/, Колодрубський Степан /"Хмара"/, Кольда Микола /"Марко"/, Когут М. П. /"Борун"/, Ковальчук /"Буг"/, Ків'як Петро /"Поль"/, Кухарська Ганна /"Чумак"/, Крель К. І. /"Рожа"/, Коцук Михайло /"Мартин"/, Кавун М. А. /"Степ"/, Костюк І. М. /"Бульба"/, Коваль В. Ф. /"Марко"/, "Карат", "Карпо" -"Чалий", "Круг", "Кит", "Козаченко", "Клим", "Каменяр", "Кліщ", "Корінь", "Кий", "Крук", "Комар", "Колос", Лужний В. І. /"Кучер"/, Лежецький Іван /"Когут"/, Любий Василь /"Дзвін"/, Лихоняк Ганна /"Одарка"/, "Лещ", "Лисенко", Матушів Володимир /"Ластівка"/, Михайлкж І. М. /"Лев"/, Мулик Петро /"Ігор"/, Мороз Іван /"Василько"/, Мосик І. Д. /"Левко"/, Москалик /"Нитка"/, Музичка В. І. /"Іван"/, Могилюк П. В., Мос-нюк М. М. /"Вишня"/, Мокрицький Володимир /"Сак"/, Матушевський Михайло /"Вітер"/, Максимів /"Найда"/, Маторняк М. Г., "Мир", "Мирон", "Медвідь", "Мороз", "Мальва", "Михайло", "Максим", "Мирний", Новостюк Степан /"Жук"/. Недошитко Г. В., Недошитко М. В., Наконечний Григорій /"Ворон"/, Новіловська Ганна /"Марта"/, Нечесний Юхим /"Херсон"/, Нагнеледа Павло, "Наконечна", "Нечуй", "Ніч", "Незнаний", "Назар", Олійник /"Омелько"/, Осадчий Ярослав /"Бурлак"/, Осинчук Марія, Олещук Іван /"Пелехатий"/, "Орлик", "Оса", "Олесь", "Олег", "Око", Пасічник Федосій /"Бук"/, Пасічник Йосип /"Панас"/, Паньків Стефанія /"Буря"/, Продеус В. М. /"Остап"/, Патюк Ілля /"Ісай"/, Понегайло С. М. /"Ігор"/, Попович Б. І., Писаришин Іван, Пшик /"Крюк"/, Польовий Засиль /"Мурза"/, Постарчук Іван /"Рух"/, Попольська Марія /"Галя"/, Па-щак І. Л.. /"Борис"/, "Панько", "Подолян", "Полікарп", "Підкова", Робак П. Й. /"Желізняк"/, Романишин Я. І. /"Крук"/, Райкіс Іван /"Гук"/, "Роман", "Ружа", "Ромво", "Рот", Скибик Йосип /"Буровій"/, Стецько М. І. /"Міткий"/, Солтис Р. Т. /"Довбуш"/, Собчук М. М. /"Рома"/, Середа Павло /"Верба" - "Яр"/, Старко Василь /"Нестерко"/, Сингалевий Петро /"Орест"/, Соталенко І.Ф. /"Тихий"/, Свердлюк Михайло /"Дума"/, "Сава"; "Соловей", "Савич","Сокіл", "Скала", "Семірка", "Слух", "Сидір", Торкот В. Т. /"Рибалка"/, Требуховський Мирослав /"Сян"/, Терентух Мефодій /"Бескит"/, Трендовапьський П. І. /"Косар"/, Тісачук Ф. М. /"Сагайдачний"/, Требухівський О. І., Тимків К. П., "Тарас", "Триско", "Титар", "Троян", "Тихий", "Топіль", Фотенюк O. K. /"Калина"/, Ференс О. М., Христоріз Роман /"Недоля"/, Худзій C. O., "Хміль", "Хвиля", "Хор", Цебрій П. І. /"Жар"/, Церковний Антон, "Цікавий", Черкаський Василь /"Чайка"/, Чорнобривий Роман /"Остренко7, "Чар", "Чумак", "Чуприна", "Чорний", Шебановський, Штойко М. П. /"Богун"/, Шевчук Петро /"Швейка"/, Шастків М. І. /"Ластівка"/, Шестак С. Я., Шевчук Володимир /"Грізний"/, Шалатинський /"Меч"/, Шира Іван /"Степовий"/, Шкварчак /"Лоза"/, Штойко Микола /"Богун"/, "Шах", "Шум", Шик Ганна /"Ера"/, Щепанський Євген /"Вівчар"/, Щерба Г. Н. /"Козак"/, Ярема Микола /"Чалий"/, Ястребовський Іван, Яцик Микола /"Сич"/, "Яр".

Більшість документів - оригінали, машинопис. Трофейні матеріали представлені переважно копіями. Стан збереження документів - задовільний. Мова документів - українська, російська.

11.

1. Назва архіву:
Державний архів Чернівецької області

2. Назва фонду:
П-1, Чернівецький обласний комітет Комуністичної партії України.

3. Номер і назва опису:
Описи 1-66.

4. Кількість справ у фонді:
20.267 справ.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 2, 5, 4 справи.

6. Хронологічні рамки фонду:
1940-1941, 1944-1991.

7. Хронологічні рамки документів з історії УПА у фонді:
Оп. 2- 1944, 1947. Оп. 5- 1945-1946.

8. Анотація змісту документів ч історії УПА:

Документи за 1944 рік: інформації, доповідні записки районних комітетів КП(б) України обласному комітету КП(б) України про діяльність угрупувань ОУН-УПА, які містять відомості про терористичні акти проти партійно-радянського активу, знищення загонів УПА та їх окремих бійців (оригінали); листування з командуванням 4 Українським фронтом Червоної Армії про надання допомоги для боротьби із збройними групами ОУН та загонами УПА (оригінали).

Документи за 1945 рік: інформації і довідки районних комітетів КП(б)України, інструкторів оргінструктор-ського відділу обласному комітету КП(б) України про виконання постанови Центрального Комітету КП(б) України від 10 січня 1945 року "Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами", які містять відомості про організацію роботи по боротьбі із загонами УПА, дії винищувальних загонів, пропаганду серед населення області, направлену проти націоналістичних ідей, кількість і характер операцій по ліквідації угрупувань ОУН-УПА, чисельність загиблих і затриманих вояків УПА та членів ОУН, відображають дії загонів УПА та боївок ОУН на території області та їх наслідки (оригінали).

Документи за 1946 рік: інформації районних комітетів КП(б) України обкому КП(б) України про політико-моральний стан населення районів Чернівецькому обласному комітету КП(б) України, які містять відомості про політичні настрої селян, вислови націоналістичного характеру, розповсюдження листівок (тексти не наведенні), терористичні акти проти партійно-радянського активу (оригінали); доповідна записка начальника управління НКВС по Чернівецькій області обкому КП(6) України про заходи по забезпеченню виборів у Верховну Раду СРСР, яка містить оперативні дані про знищення загонів УПА та боївок ОУН на території Чернівецької області (копія).

Документи за 1947 рік: інформації, довідки, повідомлення райкомів КП(б) України обкому КП(б) України про терористичні акти загонів УПА та боївок ОУН проти партійно-радянського активу (оригінали); інформації райкомів КП(б) України, управління НКВС по Чернівецькій області обкому КП(б) України про виселення сімей активних вояків УПА та членів ОУН (оригінали), згадуються дії угрупувань під керівництвом Петра Ган-джі; Гучука Семена; Терабурика Миколи; групи "Розбійники" під керівництвом Дмитра Корапко; групи Ільчука. Мазепи, братів Савчук; Стратейчука; Юрася; Распинчука, Оскольда (так в документі); районні провідники "Жабка", повітова "Катря", Шкраба - псевдо "Вовча голова", групи Скригуна, Хоряка; курінь "Перебийноса", група служби безпеки (СБ) "Гай-ворона", провідник ОУН "Берія", дружини "Берії" і "Славути"; "Зірка", "Лягун", "Ляд", "Боярин", "Лебідь", "Гуцул", "Ерема", "Мох", "Рема", "Заяць", "Гузарь"; в документах фонду зберігаються трофейні матеріали:

12.

1. Назва архіву:
Державний архів Чернівецької області.

2. Назва фонду:
П-21, Чернівецький обласний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (далі Чернівецький обком ЛКСМ України).

3. Номер і назва опису:
Описи 1-32

4. Кількість справ у фонді:
2.039 справ.

5. Кількість прав, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 2, 2 справи.

6. Хронологічні рамки фонду:
1940-1941, 1944-1989.

7. Хронологічні рамки документів з історії УПА у фонді:
Оп. 2- 1945-1946.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Документи за 1945-1946 роки: Інформації Чернівецького обкому ЛКСМ України в Центральний Комітет ЛКСМ України про чисельність винищувальних загонів та груп сприяння, їх службово-оперативне використовування по Управлінню НКВС по Чернівецькій області (копії); доповідна записка секретаря Чернівецького обкому ЛКСМ України по військовій роботі першому секретарю обкому ЛКСМ України про участь комсомольських організацій області в боротьбі із збройними угру-пуваннями українських націоналістів (оригінал). Документи фонду відображають кількість і характер операцій з ліквідації загонів УПА та боївок ОУН, чисельність загиблих та затриманих вояків УПА та членів ОУН; містять відомості про дії українських націоналістів із знищення комсомольських активістів; згадуються дії озброєних груп українських повстанців під керівництвом Вусатого, Гуцула, Никити (так в документі), Перебийноса, Скригуна, Четі, Юрася; видання, часописи, вишкільні матеріали, пропагандивна література ОУН-УПА у документах фонду не згадуються.

Стан збереженості документів задовільний, справи підшиті, документи пронумеровані; спосіб відтворення -машинописний, документи складені переважно російською мовою.

13.

1. Назва архіву:
Державний архів Чернівецької області.

2. Назва фонду:
П.-182, Партійний архів Чернівецького обласного комітету Комуністичної партії України.

3. Номер і назва опису:
Опис 1.

4. Кількість справ у фонді:
302 справи.

5. Кількість справ, дотичних історії УПА, в описах:
Оп. 1, 3 справи.

6. Хронологічні рамки фонду:
1945-1988.

7. Хронологічні рамки документів з історії УПА у фонді:
1973-1975.

8. Анотація змісту документів з історії УПА:

Документи за 1973-1974 роки: списки колишніх членів ОУН і членів їх сімей, що проживали в Чернівецькій області, надіслані на адресу партархіву районними комітетами Компартії України та районними відділами УКДБ Чернівецької області (оригінали); списки громадян Чернівецької області, які загинули від рук членів ОУН, надіслані на адресу відділу пропаганди і агітації Чернівецького обкому Компартії України районними комітетами Компартії України (оригінали); діяльність угрупувань УПА у документах фонду не згадуються; прізвища колишніх члені" ОУН та УПА і членів їх сімей містяться у згаданих справах; видання, часописи, вишкільні матеріали, пропагандивна література ОУН та УПА у документах фонду не згадуються.

Стан збереженості документів задовільний, справи підшиті, документи пронумеровані; спосіб відтворення -машинописний, документи складені українською та російською мовами.

На початок
На початок