Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Джерела з історії ОУН-УПА
у фондах державних архівів України

Кентій А. Джерела з історії ОУН-УПА у фондах державних архівів України //
Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст.: Інформ. бюл. / НАН України; Інститут української археографії. - 1-е вид. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 17-21


Зазначені архівні комплекси представлені оригіналами й копіями документів. Це, зокрема, постанови й резолюції II та III Великих Зборів ОУН С.Бандери, ІІ-Ш конференцій ОУН (1942-1943 pp.), відозви, Комунікати, накази, розпорядження, інструкції центрального проводу ОУН (СД), крайових проводів на ЗУ3 і ПЗУЗ, обласних, округових, повітових, надрайонних та районних провідників ОУН; організаційні, політичні й господарські звіти й інформації усіх осередків ОУН, звіти про діяльність "похідних" груп ОУН; акт проголошення Української Держави у Львові від ЗО червня 1941 p., комунікати й зголошення Українського Державного Правління, список його членів, їх листування з відповідними німецькими чинниками.

Діяльність УПА відбита у наказах і розпорядженнях Головної Команди, крайових команд УПА-Захід і УПА-Північ, груп УПА-Північ "Турів", "Заграва", "Еней" - "Богун", 'Тютюнник", групи У ПА-Захід "Карпати", військових округ УПА-Захід "Буг", "Лисоня", "Поділля", їхніх тактичних відтинків, загонів і відділів, куренів й сотень. Поряд з ними є звіти, повідомлення, донесення "1-ої групи УПА", групи "Тютюнник" УПА-Північ, військових округ УПА-Південь, інших формувань УПА.

Вказані документи докладно характеризують основні напрямки політичної, ідеологічної, організаційної, військової та господарської діяності ОУН, усіх її клітин, показують поширення впливу Організації на теренах України, докладно висвітлюють складний процес переоцінки зовнішньополітичних орієнтирів ОУН, перехід від протестів і маніфестацій до збройного спротиву нацистам в Україні, зміст "двофронтової" боротьби ОУН-УПА проти Німеччини й СРСР, відносини з поляками, ставлення до єврейського населення тощо. Розкриваються в них способи Й форми бойової діяльності УПА, взаємини її формувань з загонами Боровця-Бульби, мельниківської ОУН.

У ЦДАГО України документи про ОУН-УПА зосереджені, головним чином, у фондах: "ЦК КП України" (протокольний сектор, "окрема" папка, таємна частина Особливого сектору тощо), "Колекція документів з історії КПУ", "Колекція листівок періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.", "Комісія з історії Великої Відчизняної Війни 1941-1945 pp. при АН УРСР", "Український штаб партизанського руху". Деякі документи з зазначеної тематики зберігаються й у фондах радянських партизанських загонів і з'єднань періоду 1941-1945 pp., в них також відображені стосунки й боротьба між червоними партизанами й українськими повстанцями.

За своїм походженням це - документи й матеріали керівних органів і низових організацій ОУН (СД), командування УПА, а також ЦК КП України, партійних і радянських органів, НКВГ МВС-МДБ-КДБ, армійських політорганів і управлінь контррозвідки "Смерш", партизанських штабів, з'єднань і загонів, німецьких спецслужб, командування частин вермахту. Серед документів ОУН-УПА переважають типографські і ротаторні примірники, машинописні копії, а в ряді випадків є й оригінали.

Це, зокрема, постанови її і III Великих Зборів ОУН (СД), II конференції ОУН, Української Головної Визвольної Ради (УГВР), листи А.Мельника до Гіммлера, Ріббентропа, Кейтеля (1941,1943 pp.), відозви, накази, розпорядження, інструкції усіх лапок ОУН, тії и та повідомлення, огляди політичних подій і господарського життя на окупованій території України, щоденники, конспекти лекцій і бесід, інші учбово-методичні матеріали, листівки, брошури ОУН-УПА. Вони характеризують організаційно-кадрову, ідеологічну, культурно-освітню і господарську діяльність ОУН УПА, висвітлюють їхню боротьбу проти радянської влади, червоних партизанів й німців, складність відносин з останніми.

Німецькі свідчення про ОУН-УПА представлені у згаданому архіві інформаційними оглядами поліції безпеки і СД Німеччини про стан на окупованих східних областях за 1942-1943 pp. (ротатор ні примірники німецькою мовою і переклади на російську мову), копіями документів командування вермахту і підрозділів СД, за 1944 р. про "український рух опору", його основні течії, ставлення їх до нацистського режиму й більшовиків.

Діяльність ОУН-УПА широко відображена й у документах ЦК. КП України, обкомів партії західних областей УРСР, НКВС-МНС-МДБ-КДБ, армійських політорганів, управлінь контррозвідки "Смерш", УШПР і партизанських формувань УРСР. Це - відозви і постанови Політбюро і Секретаріату ЦК , Президії Верховної Ради і Раднаркому УРСР про придушення революційно-визвольного руху; довідки, інформації відділів ЦК КПУ, обкомів партії, органів держбезпеки, армійської контррозвідки сил охорони тилу військ про боротьбу з націоналістичним рухом; звіти, повідомлення, радіограми підпільних парторганів, партизанського командування про стан на окупованій території у 1942-1944 pp., діяльність ОУН-УПА, інших формацій "українського руху опору", їх відношення до німців і червоних партизанів.

Документи з історії ОУН-УПА відклалися також у фондах Державних архівів Вінницької, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Хмельницької областей. Так, у фонді "Вінницький обком КГІ України", у справах Особливого сектору, є численні інформації про дії на території Вінничини окремих формувань УПА, розповсюдження націоналістичної літератури, про репресії радвлади проти українських націоналістів. Окремі німецькі документи про ОУН-УПА за 1944 р. зустрічаються у відповідних фондах Держархіву Львівської області.

У Державному архіві Рівненської області зберігається фонд "Колекція документів ОУН-УПА" (1940-1946 pp.). Серед них Маніфест Революційного Проводу ОУН (1940 p.), постанови її і НІ Надзвичайних Великих Зборів ОУН (СД), II і III конференцій ОУН, накази і розпорядження надрайонних і районних провідників ОУН, військових командантів запілля ОУН-УПА, звіти організаційно-мобілізаційних, політичних, господарчих референтів. У фондах облвиконкому, облпрокуратури, і облвійськкомату є документи, котрі висвітлюють боротьбу радвлади проти революційно-визвольного руху в регіоні. Такого ж характеру інформація про ОУН-УПА переважає у документах держархівів Тернопільської і Хмельницької областей.

Поряд з зазначеними документальними комплексами у науково-довідкових бібліотеках державних архівів України є численні друковані видання ОУН-УПА. Серед них -маніфести, відозви, постанови, статути, листівки, газети і часописи. Це, зокрема, "Бюлетені" ОУН, її крайових проводів, "Пролом" (1941-1942 pp.), "До зброї" (1943 p.), "Вісті з фронту" (1943 р.), "За самостійну Україну" (1943 p.), "Вільна Україна" (1944 p.), "Повстанець" (1944 1945 pp.), "Бойовий правильник піхоти" (1944 р.) та ін.

Всі документа державних архівів України, що стосуються вказаної тематики, переведені з таємного на загальне користування. Вони упорядковані і мають відповідний науково довідковий апарат. З метою поліпшення фізичного стану окремих документів здійснюються заходи щодо їх реставрації й справи.

На початок
На початок