Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Матеріали і документи до історії УПА, ОУН у фондах
Центрального державного архіву вищих органів влади
і управління України*

Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Україна в минулому / АН України. Інститут української археографії. Львівське відділення. - Київ; Львів, 1992. - Вип. 3. - С. 7-9.


Історія Української Повстанчої Армії та Організації Українських Націоналістів надалі залишається в Україні маловивченою. Тут хотілось би зробити побіжний огляд загальної характеристики матеріалів та документів з історії УПА, ОУН, колишніх спецфондів Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України (далі - ЦДАВОВУ). Перш, ніж приступити до викладення основного матеріалу, можна сказати, що більшість матеріалів з історії УПА, ОУН, котрі потрапили до НКВС та інших органів як трофеї, збереглися. Вони сконцентровані, зокрема, в Центральному Державному архіві громадських об'єднань України (кол. архів при ЦК КПУ), бібліотеці Центрального Державного управління України, в архівах Служби Безпеки України, Міністерства Внутрішніх Справ та у відповідних обласних архівах (з офіційних повідомлень в СБУ та її підрозділах окремо виділених фондів немає, а матеріали знаходяться у приватних кримінальних справах). Дуже велика кількість цінних документів знаходиться в архівах Москви та Санкт-Петербурга.

У ЦДАВОВУ вдалося виявити п'ять окремих фондів, у котрих висвітлюється національно-визвольна боротьба УПА, ОУН:
фонд 3833: "Крайовий провід Організації Українських Націоналістів (ОУН) на західно-українських землях" (має три описи, загалом 438 справ);
фонд 3836: "З'єднання Західних груп Української Повстанчої Армії "УПА-Захід", 1942-1945" (75 справ);
фонд 3837: "З'єднання Південних груп Української Повстанчої Армії "УПА-Південь", 1942-1945" (10 справ);
фонд 3838: "З'єднання Північних груп Української Повстанчої Армії" (130 справ);
фонд 3967: "Фонд команданта Воєнного району "Іскра"& Української Повстанчої Армії" (50 справ).

Весь обсяг фондів, фактично, --це документи і матеріали безпосередньо про діяльність УПА, ОУН. Лише одиничними з-поміж них є документи НКВС, військових комісаріатів тощо, а також документи польського і німецького походження. Трапляються і випадкові матеріали, які не мають прямого відношення до УПА, ОУН. Це, головним чином, з тої категорії, котрі були вилучені при обшуках або знайдені у загиблих. Тут переважають особисті речі -- приватні документи від різних установ, фотографії, щоденники, інші особисті записи тощо.

У цих фондах трапляються документи Української Головної Визвольної Ради (УГВР) і Антибільшовицького блоку народів (АБИ).

Всі фонди були засновані протягом 1940-1980-х років (початкове укомплектування ф. 3838 датується 18 серпня 1945 р., ф. 3837 29 серпня того ж року, ф. 3836 та 3967 - від 1953 p., ф. 3833 - 1960-1980-ті роки. Причому опис останнього фонду не містить посилань на попередні укомплектування документів).

На багатьох документах є написи, що вони направляються з місць, де були здобуті районними або обласними підрозділами НКВС. Багато матеріалів перекладено на російську мову, а також здійснено передруки чи переписи із невиразних рукописів (це здійснювалося працівниками НКВС із зазначенням дати, прізвища, посади та звання виконавця). На таких документах трапляються резолюції про необхідність направити ці документи в обласні підрозділи НКВС для оперативної роботи. Записи органів влади, переклади, переписи датуються 1944-1945 pp.

По тематиці всі документи можна класифікувати на три великі групи: а) з історії ОУН (до утворення УПА); б) матеріали Українського Державного Правління (далі - УДП); в) історія УПА та документи ОУН з часу утворення УПА.

Матеріалів з історії ОУН перед проголошенням Акту відновлення Української Держави у червні 1941 року та творення УПА порівняно небагато. Документи різносторонні: переписка керівництва (як правило, зашифрована), інструкції, розпорядження, звіти, статті тощо.

Об'ємною, цікавою групою документів є матеріали діяльності УДП (біля 35 справ). Це: 1. Чернетки документів, документи УДП, зокрема, розпорядження, призначення на державні посади. Деякі з них завірені власноручним підписом Ярослава Стецька та печаткою УДП; 2. Рішення, резолюції зібрань сільських та міських громад в підтримку влади УДП; 3. Матеріали з діяльності адміністрації УДП в окремих містах (зокрема, в Житомирі), районах.

Найрізноманітніші матеріали дають можливість дуже різнобічно пізнати історію УПА. До основних документів, котрі переважають кількісно, можна віднести накази, розпорядження, інструкції, звіти керівників різних підрозділів УПА, котрі, у свою чергу, поділяються на організаційні, політичні, вишкільні, інформаційні, господарсько-фінансові, санітарні тощо. Досить багато різних заяв за підписами командування УПА, проводу ОУН. Вони переважно агітаційно-про-пагандивного інформаційного характеру. Багато звернень від 1944-1945 pp. до червоноармійців, які, як правило, закінчувались гаслами "Смерть Гітлеру!", "Смерть Сталіну!". Більшість з них виготовлені у вигляді листівок.

Вишкільні матеріали передбачались як для керівного складу УПА, так і для рядових вояків і курсантів. Збереглося багато навчальних програм, курсів, правил тактичного, військового, конспіративного, ідеологічно-політичного гатунку. С також переклади військових статутів, настанов Червоної Армії, військово-вишкільних матеріалів західно-європейських авторів.

Цілий комплекс документів ф.3836 (31 справа) стосується старшинської школи "Лісові Чорти" і підстаршинської школи "Олені". Це документи вишкільного плану, а також навчальні програми . 23 справи містять в собі шкільні зшитки із записами лекцій різних дисциплін ідеологічно-політичного, військового, військово-топографічного характеру. Збереглися навчальні підручники, посібники з історії, літератури, географії.

Матеріали господарсько-фінансового плану зводяться здебільшого до актів, звітів, розписок про наявність амуніції, запасів харчів, їх збір та придбання у населення, розподіл. Трапляються звіти про наявне озброєння, канцелярське приладдя.

Важливими є документи 1943-1944 pp. про розподіл землі серед населення у місцевостях, контрольованих УПА. Серед них - списки мешканців ряду сіл, звіти про посіви зерна.

Санітарні документи знаходяться в окремих справах, а також часто трапляються випадково. Це вишкільні матеріали (цикли лекцій з медицини), інструкції, розпорядження, звіти про пророблену роботу Червоного Хреста, наявність медикаментів, списки поранених, госпіталізованих, ін.

Цінними матеріалами є періодичні видання УПА, ОУН. У зазначених фондах міститься понад сорок різновидностей журналів, газет, бюлетенів. Сюди входять як всеукраїнські часописи (напр. "Ідея і чин"), так і бюлетні окремих підрозділів УПА по кількох сторінках. Серед них багато інформаційних, наприклад, радіоінформатори - огляди інформації з радіопередач.

Приблизно 70 окремих справ - це брошури, статті, реферати, промови ідеологічно-пропагандивного змісту. Підписи авторів здебільшого під псевдонімами.

Окрему незначну групу документів становить фольклор: пісні, вірші, складені вояками УПА, переробки колядок, щедрівок тощо. Трапляються повісті, п'єси, художні нариси, роздуми. Тут переважно збереглися підписи авторів.

У багатьох справах зустрічаються матеріали мартирологічного характеру. Це некрологи, списки людей, розстріляних німцями та радянськими репресивними органами, короткі інформації про випадки вбивств мирного населення.

Ряд архівних документів висвітлюють українсько-польські стосунки. Це листівки-звернення УПА, ОУН до поляків, інформація про окремі переговори на місцях з представниками Армії Крайової, повідомлення про випадки погромів, вбивств між українським і польським населенням. В інформаційних "оглядах подій" часто вміщені аналітичні матеріали про ставлення поляків та Армії Крайової до ОУН, УПА та до українців в цілому.

Окрім зазначених, трапляються також документи про підготовку та проведення українських свят (Свято Героїв, День Зброї, Свято моря та ін.). Є немало протоколів допитів у зраді ОУН, УПА, щоденників і особових анкет вояків УПА і т. п.

Зустрічаються цілі комплекси документів, які, очевидно, як трофеї діставалися ворогові при захопленні архівів, документацій підрозділів УПА. До таких комплексів можна віднести документи 1943-1944 pp. з діяльності військової округи "Заграва", загонів імені Богуна, імені Остапа та ін.

Менше половини всіх документів - оригінали. Решта - скопійовані в канцеляріях УПА або другі-треті примірники оригіналів.

За станом збереження біля 5-10 відсотків документів пошкоджені вологою, вицвілі, надірвані, окремі з них, фактично, знищені повністю. Досить багато матеріалів збереглося фрагментарно - без кінця, початку або окремих середніх аркушів.

Попри всю важливість документів з описаних фондів, відчувається, однак, їхнє вторинне значення до тих матеріалів, котрі зберігаються у тих архівних збірках України, котрі досі не розсекречені.


* Колишній Центральний Державний архів Жовтневої революції у Києві.

На початок
На початок