Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик /
Держкомархів України. УНДІАСД; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. - К., 2003. - 132 с. -
(Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8)

ISBN 966-625-003-9

УДК 930.25()01+016:930.25
ББК 79.3 я 1

© Український НДІ архівної справи та документознавства, 2003
© І. М. Симоненко, 2003


Видання містить огляд публікацій про діяльність губернських вчених архівних комісій (кінець XIX - початок XX ст.), поданий за хронологічним принципом, і бібліографічний покажчик праць цих установ та літератури про їхню діяльність (понад 500 назв).
Для істориків, архівних, музейних та бібліотечних працівників, краєзнавців, усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної історії.


Ухвалено до друку
Вченою радою Центру пам'яткознавства НАН України
та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
від 14 січня 2003 р. Протокол № 1
Вченою радою Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства від 3 липня 2003 р. Протокол № 3


Зміст

Передмова

Висвітлення діяльності і губернських вчених архівних комісій України вітчизняній історіографії

Бібліографічний покажчик праць губернських вчених архівних комісій і літератури про їх діяльність

  1. Публікації документів стосовно заснування та реформування діяльності ГВАК
  2. Видання вчених архівних комісій в Україні
  3. Бібліографічні покажчики видань ГВАК
  4. Література про діяльність вчених архівних комісій Російської імперії
  5. Література про діяльність вчених архівних комісій в Україні
  6. Література про діяльність Таврійської ГВАК
  7. Література про діяльність Чернігівської ГВАК
  8. Література про діяльність Катеринославської ГВАК
  9. Література про діяльність Полтавської ГВАК
  10. Література про ГВАК, що діяли на території сучасної України

Покажчик авторів, упорядників та редакторів

Покажчик діячів ГВАК яким присвячені окремі публікації

Біобібліографічні покажчики та довідники видання, в яких наводяться дані про діячів вчених архівних комісій

Список скорочень

На початок
На початок