ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. № 1649

ПОРЯДОК
проведення грошової оцінки документів
Національного архівного фонду

 1. Грошовій оцінці підлягають оригінали і копії документів, внесених відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" до Національного архівного фонду (далі - Фонд), незалежно від ступеня конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, виду носія інформації, форми власності на ці документи та місця їх зберігання.
 2. Грошова оцінка документів Фонду (далі - грошова оцінка) проводиться у разі:
 3. Грошову оцінку проводять:
 4. Для укладення договору застави, визначення розміру збитків або відшкодування власнику документів під час розв'язання спорів, пов'язаних з майновими правами на документи, чи за згодою сторін грошова оцінка проводиться суб'єктами оціночної діяльності.

  В інших випадках грошова оцінка може проводитись як суб'єктами оціночної діяльності, так і комісіями.

 5. Грошова оцінка суб'єктом оціночної діяльності проводиться на підставі договору між цим суб'єктом та замовником або ухвали суду про призначення відповідної експертизи.
 6. Грошова оцінка комісією проводиться на підставі рішення керівника відповідної державної архівної установи, державної наукової установи, музею, бібліотеки.
 7. Замовниками грошової оцінки можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками документів, або уповноважені ними особи, а також особи, у яких документи перебувають на законних підставах.
 8. Грошова оцінка проводиться за такими критеріями:

  1) інформаційна цінність:

  2) історико-культурна цінність:

  3) цінність зумовлена збереженістю документа:

 9. Для проведення грошової оцінки документ передається за актом приймання-передачі.
 10. У разі проведення грошової оцінки комісією кожний її експерт протягом 15 календарних днів проводить попередню оцінку документа і робить висновок щодо його вартості.

  Примірна шкала оцінок документів за критеріями, визначеними пунктом 8 цього Порядку, механізм визначення їх рангу, примірна шкала цін документів за рангами та методика їх застосування визначаються Держкомархівом.

 11. Рішення про остаточну вартість документа приймається комісією за результатами розгляду висновків експертів.

  За пропозиціями експертів комісія має право запровадити додаткові критерії грошової оцінки, які фіксуються в протоколі засідання комісії, а також провести додаткові експертні дослідження.

  Рішення про вартість документа приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

  На підставі прийнятого рішення комісія складає акт грошової оцінки за формою, що затверджується Держкомархівом. Акт грошової оцінки повинен містити інформацію про власника документа, мету оцінки і вартість документа.

  Строк проведення грошової оцінки не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати подання заяви власником документів або уповноваженою ним особою. У разі проведення додаткових досліджень цей строк за згодою сторін може бути продовжений.

На початок
На початок