ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
від 24 січня 2001 р.
№ 6

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 27лютого 2001 р.
за № 179/5370

ПОРЯДОК
ціноутворення на роботи (послуги),
що виконуються державними архівними установами

  1. Ціни на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, встановлюються відповідно до цього Порядку державною архівною установою, що їх виконує, та затверджуються керівником установи.

    Ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами, визначаються відповідно до цього Порядку, та затверджуються Державним комітетом архівів України.

    Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними відділами райдержадміністрацій та міськими архівами, встановлюються та затверджую ться уповноваженими органами відповідно до цього Порядку.

  2. Формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових витрат, пов'язаних з їх виконанням.
  3. Валові витрати на здійснення робіт (послуг) визначаються відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та складаються з таких показників:
  4. До ціни робіт (послуг), окрім зазначених витрат, включаються обов'язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.
  5. Ціни на окремі роботи (послуги), які затверджені керівником державної архівної установи, можуть установлюватися за разовими калькуляціями, узгодженими із замовником, виходячи із собівартості робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1998 р. № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами".
  6. Термін виконання робіт (послуг) визначає державна архівна установа - виконавець з урахуванням обсягів робіт, нормативів виробітку (часу) на конкретні види робіт, виробничої потужності її матеріально-технічної бази і черговості виконання замовлень. Термін виконання замовлення зазначається в договорі.

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова

На початок
На початок