ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА


СХВАЛЕНО
Методичною комісією
Держкомархіву України
Протокол № 1 від 30.01.02

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗРАЗКИ
бібліографічних посилань і архівних легенд
для друкованих видань архівних установ,
публікацій на веб-сайті
(пам'ятка)


І. Бібліографічні посилання

1. Монографія, довідник, збірник документів з зазначенням прізвища автора (авторів) на титулі:

Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIII ст.: проблема державотворення / АН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. - К., 1993. - 72 с.

За умови неодноразового посилання на ту саму працю застосовується скорочений запис:

Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна... - С. 38.

Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ / НАН України. Ін-т історії України; Держкомархів України. Держархів СБУ. - К., 2000. - Вип. 1: Анот. покажч. док. з фонду друкованих видань (1944-1953). - 214 с.

2. Стаття в періодичному виданні:

Боряк Г. В., Дубровіна Л. А., Кіржаєв С. М. Національна архівна інформаційна система: Актуальні проблеми "Архівної та рукописної Україніки" // Бібл. вісн. - 1993. - № 3/4. - С. 58-64.

Дубровіна Л. А. Національна архівна інформаційна система: Актуальні проблеми // Вечірній Київ. - 1995. - 25 червня. - С. 3.

3. Збірник документів; збірник матеріалів конференцій та ін.; збірник статей; довідник:

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві. 1494-1764 / Головархів України. ЦДІАК України; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Упоряд.: Г. В. Боряк, О. Г. Полегайлов, І. О. Ціборовська-Римарович, Н. М. Яковенко. - К., 1999. - 268 с.

Книга підкоморського суду (1588-1644) / АН України. Ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Археографічна комісія; ЦДІАК України; Підгот. до вид.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова; Відп. ред. В. В. Німчук. - К.: Наук. думка, 1991. - 340 с. - (Пам'ятки укр. мови).

4. Стаття у збірнику матеріалів конференцій та ін.; збірнику статей:

Петренко І. Поділля - квітучий край // Матеріали X-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. [Кам'янець-Подільський, 15-20 травня 2000 р] - Кам'янець-Подільський, 2000. - С. 345-347.

5. Інтернет-публікація:

Подання публікації: гарнітура Times, Petersburg.

5.1. Посилання на повну публікацію в Інтернеті:

Видання архівних установ України. 1925-2000: Хронолог. покажч. (2001) / Держкомархів України; Упоряд. В. С. Оснач; Передм. Г. В. Папакіна. (Якщо невідома дата публікації в Інтернеті, зазначається дата посилання на неї).

5.2. Посилання на окремий розділ публікації в Інтернеті:

Папакін Г. В. Передмова // Видання архівних установ України. 1925-2000: Хронолог. покажч. (2001) / Держкомархів України; Упоряд. В. С. Оснач; Передм. Г. В. Папакіна.

6. Публікація на компакт-диску:

Сокровища еврейской культуры в Украине: Уникальные фонографические записи еврейского фольклора. 1912-1947 гг. / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского; Сост.: И. А. Сергеева, Л. В. Шолохова. - К., 1997. - Компакт-диск.

Державний архів Сумської області / Держархів Сумської обл.; Фонд підтримки інформаційних проектів "Алгоніка"; Ред. Л. Я. Заїка. - Суми, 2001. - Компакт-диск.


Рекомендації

Прізвища авторів монографій подаються курсивом. Прізвище передує ініціалам. Між ініціалами, а також між ініціалами і прізвищем ставиться інтервал (жорсткий).

Окремі блоки бібліографічного опису розподіляються крапкою з тире. Дати подаються через тире без інтервалів; перед скороченнями рр., ст. ставиться інтервал:

У сполученнях на означення десятиліть між датами ставиться тире з інтервалом: 40 - 50-х рр.

Після похилої риски / (з інтервалами перед і після неї) подаються:

Між позиціями а), б), в) ставиться крапка з комою.

Ініціали в блоці після похилої риски подаються перед прізвищем.

Літера "Т" на означення тому відділяється від цифри жорстким інтервалом: Т. 4.

Назва видавництва подається за місцем видання після двокрапки, без лапок: Рівне: Логос, 2001. Можлива редукція цього елемента.

Рекомендується вживання стандартних скорочень:
Національна академія наук України = НАН України;
Державний комітет архівів України = Держкомархів України.

Лапки подаються у вигляді: "..."

У виносках між цифрою-індексом і текстом обов'язково ставиться інтервал:


1 Див.: Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с фр. Ю. Ивановой. - М., 1999. - С.49.

Якщо у вихідних даних зазначаються кілька місць видання, вони подаються через крапку з комою: К.; Лондон; Л., 2001.

Приклад:
Документи Івана Мазепи / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Міністерство культури і мистецтв України. Нац. музей історії України, Нац. худож. музей Полтави; Упоряд.: І. Петренко, П. Іваненко; Редкол.: І. Семенко, К. Михайленко, Д. Воркуненко (відп. ред.) та ін. - К.; О.; Лос-Анджелес, 2000. - Т. 1: Документи з рос. архівів. - 567 с. - Т. 2: Документи з укр. архівів. - 876 с. - Т. 3: Документи з приватних зібрань. - 245 с.

Енциклопедія української діяспори: В 7 т. - Т. 4 (Австралія - Азія - Африка) / НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка; Голов. ред. В. Маркусь. - К.; Нью-Йорк; Чікаго; Мельборн, 1995. - 250 с. : іл.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник / Держкомархів України. ЦДІАЛ України; Авт.-упоряд. О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц та ін.; Відп. ред. Д. Пельц. - Л.; К., 2001. - 410 с. - (Архівні зібрання України. Путівники).

Серія зазначається в круглих дужках у кінці посилання, після крапки з тире.
Приклад: Книга підкоморського суду (1588-1644) / Підгот. до вид.: ... - К.: Наук. думка, 1991. - 340 с. - (Пам'ятки укр. мови).

ІІ. Іншомовні бібліографічні посилання

Пропонуються два альтернативні варіанти бібліографічного оформлення посилань на зарубіжні (іншомовні) видання:

1. За запропонованими вище зразками (див. п. I), наприклад: Reed Robert P. Beowulf on the Brink // Comparative Research on Oral Traditions: A Memorial for Milman Parry / Еd. John Miles Foley. - Columbus, Ohio, 1987. - P. 139-160.

2. За вживаними в країні публікації правилами, наприклад:

США

Robert P. Reed, "Beowulf on the Brink", Comparative Research on Oral Traditions: A Memorial for Milman Parry, ed. John Miles Foley (Columbus, Ohio, 1987), pp. 139-60.

Польща

B e i e r s d o r f Z., Cerkew obronna w Posadzie Rybotyckiej, KAiU, z. 1, 1968.
B o s t e l F., Kultura w okresie staropolskim, RP, t. 22-23, R. 1983.

Росія

Бородкин Л. И. Динамика дифференциации в оплате труда рабочих-текстильщиков в период индустриализации // Экономическая история: Ежегодник 1999. - М., 1999. - С. 123.

ІІІ. Архівні легенди

Подаються національною мовою, залежно від місцезнаходження документа, згідно із загальноприйнятою в даному архіві (у даній країні) системою посилань.

Між крапками й цифрами обов'язково ставиться жорсткий інтервал.

Приклад:
а) Для археографічних публікацій:

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 3, спр. 38, арк. 45. Оригінал. Рукопис.
ДА Київської обл., ф. 65, оп. 6, спр. 45, арк. 54. Машинописна копія.

б) У посиланні:

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 3, спр. 38, арк. 45.

РГАДА, ф. 389, оп. 2, д. 35, л. 56. Подлинник.
ГА РФ, ф. 16, оп. 2, д. 46, л. 56 об. Типографский оттиск.
РГАДА, ф. 124, 1624 г., кн. 35, л. 65.

AGAD, ASK, N 3506, k. 35-65.
APKr, UW II 8000, s. 100.
BJ, rkps 2274, k. 59-60.
BJ, 267/71, zapysy 11.X. i 11.XII. 1943.
BO, rkps 161/58; rkps 17070, k. 45 v.

NAC, MG 30C72, F. a. 335, Vol. 7, File: Bills and Receipts, 1918-1951.

в) При публікації чи посиланні на кінофотофонодокументи з ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного:


Перелік скорочень назв архівних установ України*


 1. Держкомархів України - Державний комітет архівів України
 2. УНДІАСД - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
 3. ЦДАВО України - Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
 4. ЦДАГО України - Центральний державний архів громадських об'єднань України
 5. ЦДІАК України - Центральний державний історичний архів України, м. Київ
 6. ЦДІАЛ України - Центральний державний історичний архів України, м. Львів
 7. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного - Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного
 8. ЦДНТА України - Центральний державний науково-технічний архів України
 9. ЦДАМЛМ України - Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
 10. Держархів Республіки Крим - Державний архів при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим**
 11. Держархів Вінницької обл. - Державний архів Вінницької області
 12. Держархів Волинської обл. - Державний архів Волинської області
 13. Держархів Дніпропетровської обл. - Державний архів Дніпропетровської області
 14. Держархів Донецької обл. - Державний архів Донецької області
 15. Держархів Житомирської обл. - Державний архів Житомирської області
 16. Держархів Закарпатської обл. - Державний архів Закарпатської області
 17. Держархів Запорізької обл. - Державний архів Запорізької області
 18. Держархів Івано-Франківської обл. - Державний архів Івано-Франківської області
 19. Держархів Київської обл. - Державний архів Київської області
 20. Держархів Кіровоградської обл. - Державний архів Кіровоградської області
 21. Держархів Луганської обл. - Державний архів Луганської області
 22. Держархів Львівської обл. - Державний архів Львівської області
 23. Держархів Миколаївської обл. - Державний архів Миколаївської області
 24. Держархів Одеської обл. - Державний архів Одеської області
 25. Держархів Полтавської обл. - Державний архів Полтавської області
 26. Держархів Рівненської обл. - Державний архів Рівненської області
 27. Держархів Сумської обл. - Державний архів Сумської області
 28. Держархів Тернопільської обл. - Державний архів Тернопільської області
 29. Держархів Харківської обл. - Державний архів Харківської області
 30. Держархів Херсонської обл. - Державний архів Херсонської області
 31. Держархів Хмельницької обл. - Державний архів Хмельницької області
 32. Кам'янець-Подільський міський держархів - Кам'янець-Подільський міський державний архів
 33. Держархів Черкаської обл. - Державний архів Черкаської області
 34. Держархів Чернівецької обл. - Державний архів Чернівецької області.
 35. Держархів Чернігівської обл. - Державний архів Чернігівської області
 36. Держархів м. Києва - Державний архів міста Києва
 37. Держархів м. Севастополя - Державний архів міста Севастополя

* Відомості подані за публікаціями: 1) Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - 260 с.; 2) Бюлетень ВАК України. - 1997. - № 4. -С. 5; 3) Студії з арх. справи та документознавства. - К., 1998. - Т. 3. - С. 198; 4) Студії з арх. справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 218-220.
повернутися...

Скорочення назв галузевих архівів буде подано після затвердження їхніх нових "Положень".

** У назвах місцевих державних архівів скорочують словосполучення "Державний архів" - "Держархів".
повернутися...

На початок
На початок